Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1335 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Anthonij de Raad, buiten gemeenschap van goederen getrouwd met Dirkje Midderaad, te voren weduwe van wijlen Arend de Milde te Amsterdam.Jan Gerbrands van der Hart, als procuratie hebbende van Jan Thering en Stijntje Midderaad, echtelieden en van Jan Midderaad en de weesmeesteren van Amsterdam voor de minderjarige kinderen Dina (16 jaar) en Johanna (11 jaar), kinderen van Jan Hoornhorst en Elisabeth Midderaad, erfgenamen ab intestato van Dirkje Midderaadhet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 27/31 januari 1775
Jan Pieterse van Hardenberch, wonend te Indijk in het baljuwschap van Woerden, als gedaagde en gearresteerde voor de schepenen van WeespSamuel Gerritsz Booms, eiser en arrestantSuppliant vreest dat de eiser een schatting van zeer exorbitante kosten zal weten te krijgen en zal laten opleggen10-05-1858
Willem Brikkenaar van Dijk, wonende te Alphen, als impetrant van mandament van rau actiePieter van Zeijl (Zeyl), wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeijl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverweijde Lz. wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnzaterwoude, te samen als executeuren van het testament en de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laatst weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamOnenigheid over de erf van wijlen Maria Overpeld met de tegenpartij - onder eede met de getuigen31-10-1809
Anthonij Addink, getrouwd met Maria Margadant, wonende in Den Haag, gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaarDe supplianten keeren zich tot het Hof verzoekende het Hofs commissie tot het horen van getuigen in ordinaria forma29-09-1809
Marcus Philip Levij Gomperts, koopman te AmsterdamJacob Waerts en ZoonVonnis schepenen van Amsterdam dd 3/6 december 1776, betreffende een wisselbrief31-12-1776
Liefman Calmer, koopman, gewoond hebbend in Den Haag, thans in ParijsDacunha, gewesen minister van de koning van Portugalwegens leveranties en koopmanschappen van 1766 tot en met 1770: het restant van 2.359 gulden 6 stuivers zijnde 1449 gulden 6 stuivers19-12-1776
Benjamin de Haas, wonend in Den HaagMr. Jan Dominicusvonnis van Schepenen van Den Haag, dd 30 november 1776. een tauxatie door de schepenen dd 16 mei 1776 .12-12-1776
Aarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.12-12-1776
Mr Jacob Heijns, Raad en burgemeester van Leiden; Cornelis Roepel Monster, commissaris van het Edel Mogende Collegie der Admiraliteit van West Vriesland en den Noorderkwartier op Texel, wonend aldaar en gehuwd met Theodora Heijns; en Theodora Heijns; Magdalena Heijns, weduwe van wijlen Mr Johannes Vollenhoven in zijn leven Commies ter secretarie van de Raad van Staten der Vereenigde Nederlanden, wonende te IJsselsteijn; en Jacob Dirk Heijns, boekhouder te kantore van de gemeene middelen van Holland, wonend in Den Haag; Als naastbestaande van Vaderszijde van Johanna Catharina van VelzenJacob des Tombe en Jacob Hartjens, erfgenamen van Johanna Catharina van Velzen (Velsen)De toepassing van het Nieuwe Schependoms ofte Zuid-Hollandsch Versterfrecht ab intestato op de erfenis van Johanna Catharina van Velzen (Velsen), echtgenote van Jan Isaac Fremeaux (Testament dd 11 april 1765 voor Notaris Jan Ardinois te Amsterdam)11-12-1776
Jacob Bouwensz. van Petten en Arien Verver, gehuwd met Vrouwtje Bouwensz van Petten,enige nagelaten kinderen van Bouwen Klaesz van Petten Cum Suis: (allen wonend in De Rijp). Barend Klaasz Braeff, gehuwd met Pietertje Martensz van Petten dochter van Maerten Claesz van Petten; Claes Cornelisz de Boen, gehuwd met Antje Claesz van Petten, dochter van Claesz Laurisz van Petten; Jan Claesz van Petten zoon van Claas Barendsz van Petten; Dirk Nagtegaal en Jacob Quadijk gehuwd met Maertje Nagtegaal, kinderen van Haasje van Pettenin huwelijk verwekt door Pieter Dirksz Nagtegaal; Maerten Bout, gehuwd met Trijntje Maertensz Atjes dochter van Trijntje van Petten, verwekt door Maerten Atjes; Pieter Remmer Steeven Duijn, Teunisje Duijn, weduwe van Cornelis IJsbrands en Cornelis Duijn, kinderen van Marij Cornelisz, gehuwd met Simon Remmer en daarna met Dirk Steevensz Duijn. N.B. Bouwen Claesz en Maerten Claesz van Petten zijun de kinderen van Claes Jansz van Petten; Claes Lourisz en Haasje van Petten zijn erfgenamen door het kinderloos overlijden van hun broer Jan van Petten; de kinderen van Laurisz Jansz van Petten en ook Claes Barendsz van Petten etc. etc in de originele akte nog veel meer namen en familieverhoudingemde executeurs van het testament van Jan van Petten, in zijn leven koopman en leerlooier, en zijn huisvrouw Aaltje Moens, verleden voor notaris Rijnier Peereboom en getuigen te Hoorn, op 24 februari 1753 : Jacob van Beek, notaris en procureur en Mr. Sijbrand Schagen, Schepen van HoornHet vonnis van de Schepenen van Hoorn, dd 28 october 1776, na het overlijden van de langstlevende echtgenoot(e) op 29 april 1775. Volgens het testament zou de erfenis verdeeld moeten worden volgens het erfrecht van Hoorn. De supplianten hebben te laat gereageerd op een advertentie.10-12-1776
Jolle Jolles en Johannes Rietveld als curateurs van de insolvente boedel van Cornelis van der Veurt, die als opperstuurman met het schip "Vreedelust" in dienst van de bewindhebbers der VOC ter camere van Amsterdam in Oost Indie is overleden.M.H. van Son Hz, procureur van de bewindhebbers van de VOC ter camere van AmsterdamDe voortgang van de afhandeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veurt10-12-1776
Antoine La Coste La Borde en Compagnie, kooplieden te AmsterdamPierre Geraud en Rollard (Rolland)de beschikking van de Schepenen te Amsterdam dd 1 november 1776, betreffende een cognossement van 8 vaten Eau de Vie.29-11-1776
Wijnands en Cramer, wonend in AmsterdamMr. Johan Pieter Farret, te Amsterdamhet vonnis van de schepenen te Amsterdam dd 21/22 november 177628-11-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Hendrik Busch, heereknecht te Den Haag, nu op de vluchtSomie met Johannes van Solmus, die voor enige dagen door de sententie van dit Hof met de dood gestraft is.19-11-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Hendrik Beun, heereknecht te Den Haag, alias Swarten Heijn of De Heijddinnen, nu op de vluchtSodomie, volgens aangifte van een thans reeds terecht gestelde informant.19-11-1776
Mr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.19-11-1776
Vastest Vas, koopman te WormerveerCornelis van Castricum, koopman te Amsterdam, procureur: van der Spijckproces voor schepenen van amsterdam dd 15 februari 177515-11-1776
Meijndert Wolffert te Buitenveldertse Polder onder de jurisdictie van AmstelveenDe Poldermeesters van de Middelpolder onder Amstelveen.Appel tegen de uitspraak van het gerecht van Nieuwer Amstel dd 28 december 177509-11-1776
Leever ( Lever ) en de Bruine, kooplieden te AmsterdamJohannes Woesthoven en Petrus Woesthoven, kooplieden te Amsterdam; procureur M.H. van Son HzVonnis van de schepenen te Amsterdam, dd 11/19 september 177608-11-1776
Gerrit Michiel Donker te OostzanenElisabeth Calenberg, de gewesen huisvrouw van de Suppliant, van hem gespareerd en thans wonende in AmsterdamHet vonnis van het schepengerecht van de Banne van Oostzanen dd 08-10-1776, handelend over het uitschelden van de tegenpartij met : "donderhoer","Stinkende Makrollehoer","Beest","Dientje Pollen".31-10-1776
Bernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 177629-10-1776
Dijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerJan Voor de Wind, castelein aan de Diemerbrug en de gecommitteerden van de respectieve Steden tot de zandpaden van Amsterdam en Weespvrijheid van Tollen en Gabellen voor de inwooners van en de eigenaren van meer dan 10 mergen lands in de Bijlmermeer23-10-1776
Jacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 177615-10-1776
Jan van der End, schout en secretaris van Alphen, curator van de insolvente boedel van Mattheus Winser, wonende te Hogerwal onder Alphen.van der Kop, procureur van Mattheus Winserde weigering van Mattheus Winser om zijn goederen te laten inventariseren en te verkopen.11-10-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandMachiel Roberti, als knecht gewoond hebbend in Den Haag, thans gevangen in de gevangenpoort.De aangifte van twee personen, ter zake van de enorme en afgrijselijke Misdaad van Sodomie, zich in de gevangenis bevindende, is opgegeeven als met deselve over en weder gepleegt hebbenden Sodomistische vuiligheden. Hij is daarna gevlucht en niet meer aangehouden. Hetwelk zijnde zaken van zeer kwade en dangereuse gevolgen, verwekkende Gods rechtvaardigen Toorn over het Lieve Vaderland, enwelke mitsdien in een Land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen te Exempel op het rigoureuste behoren gestraft te worden.26-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Dirk Wansing, gewoond hebbende in Den Haag.Door twee personen in de gevangenis is aangegeven dat Dirk Wansing sodomie met hen gepleegd had. Hij is gevlucht en niet meer gevangen genomen.26-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Pieter Jacobsz Baske, Loodsman wonende op het eiland Vlieland. ( Hij heeft zijn woning en het eiland verlaten.)Strandroof van Takelagiën, toebehorend aan een zeker vis- of bothschuit, die op 26 april met man en muis vergaan is. ( De schipper was Jelle de Broek.) Pieter Jacobsz Baske had de buit verstopt in een schuur op zijn grond.26-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Elisabeth Roden, keukenmeid ten huize van Alexander Ekhard, baljuw van De Clundert, wonende in Den HaagHet stelen van 300 gulden en verschillende andere goederen op 5/6 augustus 200926-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Frederik Strüben als knecht gewoond hebbend te Den HaagDe misdaad van sodomistische vuiligheden26-09-1776
De procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Frederik Kausser (Kauster) , onder zijn complices alias juffrouw Frederikamisdaad van sodomie26-09-1776
Jan van Nispen te AmsterdamHermanus Leferink en Cornelis Soeters, compagnons in een Grossierderij, te AmsterdamVonnis van de Schepenen te Amsterdam dd 18 en 21 juni 1776, omtrent de betaling van 26 oxhoofden Bordeaux wijn @ 21 pond vlaams per vat.16-09-1776
Johannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.16-09-1776
Hermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamNicolaas Muijlman, Daniel Roeloff Muijlman en Hendrik Muijlman, allen kooplieden te Amsterdam, als gemachtigden van Peter Muijlman en Richard Muijlman te Londonhet vonnis van schepenen te Amsterdam dd 27 augustus 177605-09-1776
Hendrik Molkenboer te AmsterdamGerrit de Vries Abrahamsz. en Gerrit de Vries te AmsterdamRecipissen (Obligaties) in een negotiatie groot 50.000 gulden dd 1 mei 1770 en 13 augustus 1773, in verband met een tweede hypotheek op diverse plantages in Suriname04-09-1776
Joachim Sandra, koopman te Leiden, Joan van Schagen, directeur van de Levantsche Handel, Godfried Leenard Carp, koopman te Amsterdam, als executeurs van het testament van wijlen Maria Barbara Dederiks, weduwe van Mr Francois Anthonij Leijssius, in haar leven genogieerd hebbende te Amsterdam onder de naam: Arnout Dederiks en Zoon en voogden over haar kleinzoon: Willem Arnout LeijssiusMarcus van Peene te LeidenDe uitspraak van het schepengerecht van de stad Leiden dd 18-07-1776 betreffende 18.912 gulden 10 stuivers 12 penningen.04-09-1776
Louis de Tallard, wonende te Rio, Demarary, thans in HollandFrancois Changuion Junior, te Demarary, thans mogelijk in Deventerhet contract van societeit en tergiversatie dd 22-02-1771, omtrent aanleg en pousseren van een nieuwe plantagie in de voorschreven kolonie Demarary, en wissels op Daniel Changuion (boer van de tegenpartij)03-09-1776
Hidde Marchant in AmsterdamDaniel Gerard Romer en Susanna van Collenvonnis schepenen van Amsterdam dd 17-11-1775 over 1500 gulden (dd 22-04-1773) + interest en kosten @ 6 % 's-jaars30-08-1776
Goddert Cappel en zoonen, kooplieden te AmsterdamJaques (Jacques) Heupgen, koopman te Aken37.433 gulden 8 stuivers = de interessen @ 6 % 's jaars22-08-1776
David Hordijk, mitsgaders Adolph Hordijk enWillem Hordijk te Dordrecht als executeurs van het testament van Hendrik Hordijk te Dordrecht en voogden over de minderjarige kinderen.Reinier (Rijnier) van Maurik, tegenwoordig burgemeester en regerend schepen, neef van Hendrik Hordijk, koopman te Dordrecht.Het testament van Hendrik Hordijk dd 13-08-1759, voor notaris Sibertus van der Bank te Dordrecht. betreffende een lening aan tegenpartij, dd 19-04-1764, groot 84 guldens en ook 1000 goldens met een interest van 3,5 %24-07-1776
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Francois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 177519-07-1776
1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.05-07-1776
De Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Jan Vonk en Gerrit van Amerongenschuldig aan sodomistische vuiligheden. Jan Vonk is op de vlucht.03-07-1776
Jacob Cornelisz Cardinaal, meester grootscheepmaker te WestzaandamMr. Conradus Ludovicus Jungius te Amsterdamhuisvredebreuk door tegenpartij02-07-1776
De Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Jan Muller, klerk ter furneerkamer van dit Hof.Het plegen van sodomistische vuiligheden met Floris Rijndert Husson enHendrik Nederveen, en ook plichtsverzuim, doordat hij bepaalde zaken (betreffende de verhoren van Husson en Nederveen), die hij ambtshalve te weten was gekomen, bekend maakte. Hij is uiteindelijk van hier weggevlucht.02-07-1776
Dirkje van Poelland, weduwe van wijlen Christoffel van der Steen en Jan Boogaart (Bogaart), beiden wonend binnen Utrecht, neef en nicht van vaders zijde van Adrianus Bogaartde behherders van de nalatenschap van Adrianus Bogaart.De nalatenschap van Adrianus Bogaart, Roomsch priester te Pijnaker, die in 1773 overleden is zonder een behoorlijk testament na te laten "ab intestato". Het gerecht in Delft heeft een voor de supplianten bezwaarlijk vonnis geveld op 22/24 mei 1776.25-06-1776
Dirkje van Poelland, weduwe van wijlen Christoffel van der Steen en Jan Boogaart (Bogaart), beiden wonend binnen Utrecht, neef en nicht van vaders zijde van Adrianus Bogaart.Theodorus van Leeuwen, Medicinae Doctor te Delft en Pieter van der Valk (Valck) den Oudsten te Pijnaker, in qualiteit als door Adrianus Bogaart tot executeurs in zijn Boedel benoemd.Vonnis van de schepenen te Delft dd 5/6 april 177625-06-1776
De Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Gijs de Wilde, bouwman, wonend int Pasdijk bij de Lier.ruzie met Arij Vijverbergh, mede bouwman aldaar woonachtig, en Huijbert Patijn, ook aldaar wonend, met messentrekkerij.en met Caes van den Eijck, parochieraad op de Delftse weg bedreigd21-06-1776
Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden21-06-1776
Abraham Cohen de Larageenverkoop op 15 Januari 1776 aan Jacob Mendes da Costa van een Tuin "Swigt Velsen" staande en gelegen op de stadsgrond van Amsterdam, in de Nieuwe Plantage aan de Middelweg. 7000 gulden21-06-1776
vorige
12...27
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in