Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement penaalJan Pieterse van Hardenberch, wonend te Indijk in het baljuwschap van Woerden, als gedaagde en gearresteerde voor de schepenen van WeespSamuel Gerritsz Booms, eiser en arrestantSuppliant vreest dat de eiser een schatting van zeer exorbitante kosten zal weten te krijgen en zal laten opleggen
Mandament van authorisatieWillem Brikkenaar van Dijk, wonende te Alphen, als impetrant van mandament van rau actiePieter van Zeijl (Zeyl), wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeijl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverweijde Lz. wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnzaterwoude, te samen als executeuren van het testament en de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laatst weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamOnenigheid over de erf van wijlen Maria Overpeld met de tegenpartij - onder eede met de getuigen
Mandament omme commissie op heren commissarissen tot het hooren van getuigenAnthonij Addink, getrouwd met Maria Margadant, wonende in Den Haag, gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaarDe supplianten keeren zich tot het Hof verzoekende het Hofs commissie tot het horen van getuigen in ordinaria forma
Mandement van Maintenue op peremptoire termijnen van drie tot drie dagenOtto Barendsz, schout van de Ambachte van ZoeterwoudeMr. Franciscus Gualtherus Blok, hoogbaljuw van Rijnland, wonende te Leiden, en alle anderen in de bestuurVerzoek van de suppliant om gemaintineerd te worden inzake zijn onrechtelijke ontslag van het schoutambt van de Ambachte Zoeterwoude. De tegenpartij is gelast en bevolen alle hinder turbatie en empechement aan de suppliant aangedaan, kost en schadelos af te doen
Mandement Crimineel, des noods, met de clausule van Edicte ad valvas curiaeDe Procureur-Generaal van HollandGrubbel Brants, schout van UrkAanzienlijke schade aan de eigenaren van de lading in twee schepen, vervallen in de Eierlandse gronden. Gestolen lading met talk en hennep uit de eerste schip, eigenaren Jan Hasselgreen en Carl Hasselgreen, te Amsterdam. En uit de tweede schip lading met 210 lasten gedroogde rogge, eigenaar Jan Nolet. De lading was gestolen door de volk en de schout van Urk- Grubbel Brants; zeer ongeoorloofden en misdadigen handel op een oplichtmatige wijze en met versmading van 's lands wetten heeft gehandelt. Deze misdrijven zijn van zeer kwade en dangereuse gevolgen, welke in een land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen ten exempel en afschrik rigouselijk behoren gestraft te worden.
Mandament van appèlJoan Ben, medicine doctor en oud-Schepen der stad Hoorn, als gewezen voogd over Pieter VlissingenHarnout Laan, oud-Schepen; Outger Gluij en Claes Switcq, gekwalificeerde wettige voogden over Grietje Claes, innocente meerderjarige dochter en erfgenaam ex testamento van Pieter Vlissingen voornoemdEr is geprocedeerd en bij het vonnis op 15-10-1714 voor Schepenen van Hoorn is suppliant veroordeeld, ten onrechte volgens hem. De conclusie is gedaan op 01-06-1714
Mandement va Appel, desnoods met de clausule van RelieffMarcus Philip Levij Gomperts, koopman te AmsterdamJacob Waerts en ZoonVonnis schepenen van Amsterdam dd 3/6 december 1776, betreffende een wisselbrief
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteLiefman Calmer, koopman, gewoond hebbend in Den Haag, thans in ParijsDacunha, gewesen minister van de koning van Portugalwegens leveranties en koopmanschappen van 1766 tot en met 1770: het restant van 2.359 gulden 6 stuivers zijnde 1449 gulden 6 stuivers
Mandement van AppelBenjamin de Haas, wonend in Den HaagMr. Jan Dominicusvonnis van Schepenen van Den Haag, dd 30 november 1776. een tauxatie door de schepenen dd 16 mei 1776 .
Mandement van ReformatieAarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.
Mandement van Rau Actie met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeMr Jacob Heijns, Raad en burgemeester van Leiden; Cornelis Roepel Monster, commissaris van het Edel Mogende Collegie der Admiraliteit van West Vriesland en den Noorderkwartier op Texel, wonend aldaar en gehuwd met Theodora Heijns; en Theodora Heijns; Magdalena Heijns, weduwe van wijlen Mr Johannes Vollenhoven in zijn leven Commies ter secretarie van de Raad van Staten der Vereenigde Nederlanden, wonende te IJsselsteijn; en Jacob Dirk Heijns, boekhouder te kantore van de gemeene middelen van Holland, wonend in Den Haag; Als naastbestaande van Vaderszijde van Johanna Catharina van VelzenJacob des Tombe en Jacob Hartjens, erfgenamen van Johanna Catharina van Velzen (Velsen)De toepassing van het Nieuwe Schependoms ofte Zuid-Hollandsch Versterfrecht ab intestato op de erfenis van Johanna Catharina van Velzen (Velsen), echtgenote van Jan Isaac Fremeaux (Testament dd 11 april 1765 voor Notaris Jan Ardinois te Amsterdam)
mandement in cas Relieff d'Appel pro deoJacob Bouwensz. van Petten en Arien Verver, gehuwd met Vrouwtje Bouwensz van Petten,enige nagelaten kinderen van Bouwen Klaesz van Petten Cum Suis: (allen wonend in De Rijp). Barend Klaasz Braeff, gehuwd met Pietertje Martensz van Petten dochter van Maerten Claesz van Petten; Claes Cornelisz de Boen, gehuwd met Antje Claesz van Petten, dochter van Claesz Laurisz van Petten; Jan Claesz van Petten zoon van Claas Barendsz van Petten; Dirk Nagtegaal en Jacob Quadijk gehuwd met Maertje Nagtegaal, kinderen van Haasje van Pettenin huwelijk verwekt door Pieter Dirksz Nagtegaal; Maerten Bout, gehuwd met Trijntje Maertensz Atjes dochter van Trijntje van Petten, verwekt door Maerten Atjes; Pieter Remmer Steeven Duijn, Teunisje Duijn, weduwe van Cornelis IJsbrands en Cornelis Duijn, kinderen van Marij Cornelisz, gehuwd met Simon Remmer en daarna met Dirk Steevensz Duijn. N.B. Bouwen Claesz en Maerten Claesz van Petten zijun de kinderen van Claes Jansz van Petten; Claes Lourisz en Haasje van Petten zijn erfgenamen door het kinderloos overlijden van hun broer Jan van Petten; de kinderen van Laurisz Jansz van Petten en ook Claes Barendsz van Petten etc. etc in de originele akte nog veel meer namen en familieverhoudingemde executeurs van het testament van Jan van Petten, in zijn leven koopman en leerlooier, en zijn huisvrouw Aaltje Moens, verleden voor notaris Rijnier Peereboom en getuigen te Hoorn, op 24 februari 1753 : Jacob van Beek, notaris en procureur en Mr. Sijbrand Schagen, Schepen van HoornHet vonnis van de Schepenen van Hoorn, dd 28 october 1776, na het overlijden van de langstlevende echtgenoot(e) op 29 april 1775. Volgens het testament zou de erfenis verdeeld moeten worden volgens het erfrecht van Hoorn. De supplianten hebben te laat gereageerd op een advertentie.
Mandement van AnticipatieJolle Jolles en Johannes Rietveld als curateurs van de insolvente boedel van Cornelis van der Veurt, die als opperstuurman met het schip "Vreedelust" in dienst van de bewindhebbers der VOC ter camere van Amsterdam in Oost Indie is overleden.M.H. van Son Hz, procureur van de bewindhebbers van de VOC ter camere van AmsterdamDe voortgang van de afhandeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veurt
mandement in cas relieff d'AppelAntoine La Coste La Borde en Compagnie, kooplieden te AmsterdamPierre Geraud en Rollard (Rolland)de beschikking van de Schepenen te Amsterdam dd 1 november 1776, betreffende een cognossement van 8 vaten Eau de Vie.
mandement in cas d'AppelWijnands en Cramer, wonend in AmsterdamMr. Johan Pieter Farret, te Amsterdamhet vonnis van de schepenen te Amsterdam dd 21/22 november 1776
Mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Hendrik Busch, heereknecht te Den Haag, nu op de vluchtSomie met Johannes van Solmus, die voor enige dagen door de sententie van dit Hof met de dood gestraft is.
mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Hendrik Beun, heereknecht te Den Haag, alias Swarten Heijn of De Heijddinnen, nu op de vluchtSodomie, volgens aangifte van een thans reeds terecht gestelde informant.
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement in cas relieff d'AppelVastest Vas, koopman te WormerveerCornelis van Castricum, koopman te Amsterdam, procureur: van der Spijckproces voor schepenen van amsterdam dd 15 februari 1775
mandement van AppelMeijndert Wolffert te Buitenveldertse Polder onder de jurisdictie van AmstelveenDe Poldermeesters van de Middelpolder onder Amstelveen.Appel tegen de uitspraak van het gerecht van Nieuwer Amstel dd 28 december 1775
Mandement van AppelLeever ( Lever ) en de Bruine, kooplieden te AmsterdamJohannes Woesthoven en Petrus Woesthoven, kooplieden te Amsterdam; procureur M.H. van Son HzVonnis van de schepenen te Amsterdam, dd 11/19 september 1776
Mandement van AppelGerrit Michiel Donker te OostzanenElisabeth Calenberg, de gewesen huisvrouw van de Suppliant, van hem gespareerd en thans wonende in AmsterdamHet vonnis van het schepengerecht van de Banne van Oostzanen dd 08-10-1776, handelend over het uitschelden van de tegenpartij met : "donderhoer","Stinkende Makrollehoer","Beest","Dientje Pollen".
mandement van Appel met de clausule van RelieffBernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 1776
Mandement PoenaalDijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerJan Voor de Wind, castelein aan de Diemerbrug en de gecommitteerden van de respectieve Steden tot de zandpaden van Amsterdam en Weespvrijheid van Tollen en Gabellen voor de inwooners van en de eigenaren van meer dan 10 mergen lands in de Bijlmermeer
Mandement van Rau ActieJacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 1776
Om authorisatie de facto en mandement om actie te instituerenJan van der End, schout en secretaris van Alphen, curator van de insolvente boedel van Mattheus Winser, wonende te Hogerwal onder Alphen.van der Kop, procureur van Mattheus Winserde weigering van Mattheus Winser om zijn goederen te laten inventariseren en te verkopen.
Mandement Crimineel met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandMachiel Roberti, als knecht gewoond hebbend in Den Haag, thans gevangen in de gevangenpoort.De aangifte van twee personen, ter zake van de enorme en afgrijselijke Misdaad van Sodomie, zich in de gevangenis bevindende, is opgegeeven als met deselve over en weder gepleegt hebbenden Sodomistische vuiligheden. Hij is daarna gevlucht en niet meer aangehouden. Hetwelk zijnde zaken van zeer kwade en dangereuse gevolgen, verwekkende Gods rechtvaardigen Toorn over het Lieve Vaderland, enwelke mitsdien in een Land van Justitie niet kunnen geleden, maar anderen te Exempel op het rigoureuste behoren gestraft te worden.
mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Dirk Wansing, gewoond hebbende in Den Haag.Door twee personen in de gevangenis is aangegeven dat Dirk Wansing sodomie met hen gepleegd had. Hij is gevlucht en niet meer gevangen genomen.
Mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Pieter Jacobsz Baske, Loodsman wonende op het eiland Vlieland. ( Hij heeft zijn woning en het eiland verlaten.)Strandroof van Takelagiën, toebehorend aan een zeker vis- of bothschuit, die op 26 april met man en muis vergaan is. ( De schipper was Jelle de Broek.) Pieter Jacobsz Baske had de buit verstopt in een schuur op zijn grond.
Mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Elisabeth Roden, keukenmeid ten huize van Alexander Ekhard, baljuw van De Clundert, wonende in Den HaagHet stelen van 300 gulden en verschillende andere goederen op 5/6 augustus 2009
mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Frederik Strüben als knecht gewoond hebbend te Den HaagDe misdaad van sodomistische vuiligheden
mandement crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Frederik Kausser (Kauster) , onder zijn complices alias juffrouw Frederikamisdaad van sodomie
Mandement in Cas Relieff d'AppelJan van Nispen te AmsterdamHermanus Leferink en Cornelis Soeters, compagnons in een Grossierderij, te AmsterdamVonnis van de Schepenen te Amsterdam dd 18 en 21 juni 1776, omtrent de betaling van 26 oxhoofden Bordeaux wijn @ 21 pond vlaams per vat.
Mandement in cas Relieff en d'AppelJohannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.
Mandement van AppelHermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamNicolaas Muijlman, Daniel Roeloff Muijlman en Hendrik Muijlman, allen kooplieden te Amsterdam, als gemachtigden van Peter Muijlman en Richard Muijlman te Londonhet vonnis van schepenen te Amsterdam dd 27 augustus 1776
Mandement van Anticipatie te dienen op maandag 16 september 1776 en wijders om voort te procederen op peremptoire termijnen van 14 dagenHendrik Molkenboer te AmsterdamGerrit de Vries Abrahamsz. en Gerrit de Vries te AmsterdamRecipissen (Obligaties) in een negotiatie groot 50.000 gulden dd 1 mei 1770 en 13 augustus 1773, in verband met een tweede hypotheek op diverse plantages in Suriname
Mandement van AppelJoachim Sandra, koopman te Leiden, Joan van Schagen, directeur van de Levantsche Handel, Godfried Leenard Carp, koopman te Amsterdam, als executeurs van het testament van wijlen Maria Barbara Dederiks, weduwe van Mr Francois Anthonij Leijssius, in haar leven genogieerd hebbende te Amsterdam onder de naam: Arnout Dederiks en Zoon en voogden over haar kleinzoon: Willem Arnout LeijssiusMarcus van Peene te LeidenDe uitspraak van het schepengerecht van de stad Leiden dd 18-07-1776 betreffende 18.912 gulden 10 stuivers 12 penningen.
Mandement van Arrest en Rau ActieLouis de Tallard, wonende te Rio, Demarary, thans in HollandFrancois Changuion Junior, te Demarary, thans mogelijk in Deventerhet contract van societeit en tergiversatie dd 22-02-1771, omtrent aanleg en pousseren van een nieuwe plantagie in de voorschreven kolonie Demarary, en wissels op Daniel Changuion (boer van de tegenpartij)
Mandement in cas Relieff d'AppelHidde Marchant in AmsterdamDaniel Gerard Romer en Susanna van Collenvonnis schepenen van Amsterdam dd 17-11-1775 over 1500 gulden (dd 22-04-1773) + interest en kosten @ 6 % 's-jaars
Mandement van Arrest en Rau ActieGoddert Cappel en zoonen, kooplieden te AmsterdamJaques (Jacques) Heupgen, koopman te Aken37.433 gulden 8 stuivers = de interessen @ 6 % 's jaars
mandement van Rau ActieDavid Hordijk, mitsgaders Adolph Hordijk enWillem Hordijk te Dordrecht als executeurs van het testament van Hendrik Hordijk te Dordrecht en voogden over de minderjarige kinderen.Reinier (Rijnier) van Maurik, tegenwoordig burgemeester en regerend schepen, neef van Hendrik Hordijk, koopman te Dordrecht.Het testament van Hendrik Hordijk dd 13-08-1759, voor notaris Sibertus van der Bank te Dordrecht. betreffende een lening aan tegenpartij, dd 19-04-1764, groot 84 guldens en ook 1000 goldens met een interest van 3,5 %
Mandement van Arrest en Rau Actie1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeFrancois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 1775
Mandement van Rau Actie1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.
Mandement Crimineel met de Clausule van Edicte ad valvas CuriaeDe Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Jan Vonk en Gerrit van Amerongenschuldig aan sodomistische vuiligheden. Jan Vonk is op de vlucht.
mandement PoenaalJacob Cornelisz Cardinaal, meester grootscheepmaker te WestzaandamMr. Conradus Ludovicus Jungius te Amsterdamhuisvredebreuk door tegenpartij
Mandement Crimineel met de Clausule van Edicte ad Valvas CuriaeDe Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Jan Muller, klerk ter furneerkamer van dit Hof.Het plegen van sodomistische vuiligheden met Floris Rijndert Husson enHendrik Nederveen, en ook plichtsverzuim, doordat hij bepaalde zaken (betreffende de verhoren van Husson en Nederveen), die hij ambtshalve te weten was gekomen, bekend maakte. Hij is uiteindelijk van hier weggevlucht.
Mandement van Reformatie met de clausule van Edicte ad Valvas Curiae, Pro Deo.Dirkje van Poelland, weduwe van wijlen Christoffel van der Steen en Jan Boogaart (Bogaart), beiden wonend binnen Utrecht, neef en nicht van vaders zijde van Adrianus Bogaartde behherders van de nalatenschap van Adrianus Bogaart.De nalatenschap van Adrianus Bogaart, Roomsch priester te Pijnaker, die in 1773 overleden is zonder een behoorlijk testament na te laten "ab intestato". Het gerecht in Delft heeft een voor de supplianten bezwaarlijk vonnis geveld op 22/24 mei 1776.
Mandement van Reformatie, Pro Deo.Dirkje van Poelland, weduwe van wijlen Christoffel van der Steen en Jan Boogaart (Bogaart), beiden wonend binnen Utrecht, neef en nicht van vaders zijde van Adrianus Bogaart.Theodorus van Leeuwen, Medicinae Doctor te Delft en Pieter van der Valk (Valck) den Oudsten te Pijnaker, in qualiteit als door Adrianus Bogaart tot executeurs in zijn Boedel benoemd.Vonnis van de schepenen te Delft dd 5/6 april 1776
Mandement CrimineelDe Procureur Generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.Gijs de Wilde, bouwman, wonend int Pasdijk bij de Lier.ruzie met Arij Vijverbergh, mede bouwman aldaar woonachtig, en Huijbert Patijn, ook aldaar wonend, met messentrekkerij.en met Caes van den Eijck, parochieraad op de Delftse weg bedreigd
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in