Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
378 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 378 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
Mandament tot betaling van kustingWillem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip
Mandament om kosten schade en interestenAdriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden
Mandament penaalGoossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk
Mandament van appelJoost Willemsz Nijkercke, te AmsterdamJan hendricxzn Doutoer, koopman te Rotterdam, vertegenwoordigende Machteltgen Miedhielsdr, weduwe van Anthonis CastileijnBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 29-04-1630 inzake de betaling van 1705,- gulden
Mandament van rau actieGerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld
Mandament van appel en reliefCatharina Jans van Schagen, weduwe van Heijndrick Ottensz van Willigen, wonende te DelftMathijs van Erpecom, koopman, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Delft gewezen d.d. 19-04-1630 inzake een door de suppliant te betalen som geld
Mandament penaalPieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefHendrick Willemsz van der Graeff, wonende te RotterdamGerardt van Hooij.wonende te Gorinchembezwaartegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 24-09-1634 inzake restitutie van enige documenten
Mandament in cas van reductieAbraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn
Mandament van rau actieDe Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefFranck van Ameronge en Jan Reijersz van Beaumont, kooplui te Rotterdam, benevens Franssois Jacobszjan Jansz Cleij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Rotterdam gewezen d.d. 17-11-1634 inzake de verkoop van een partij gerst
Mandament van reformatieBewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre
Mandament in cas van relief d'appelBaltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden
Mandament van arrest op de persoonNiclaus Fristram, koopman te DelftJan Cornelis Ravesteijn, wonende te NantesArrestatie van de persoon, omdat eerdere arrestatie van goederen en effecten in waarde tekort-schoot
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitie en mandament van gazantJacob Cornelis van der Sloot, wonende te Rotterdam, schoenmaker sinds 1612 eigenaar van een huis in de Pannekoekstraat te Rotterdam, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz LeertouwerDe weduwe van Andries Joppen, belender van suppliants huis en de erfgenamen van Rochus Cornelis, als bezitters van suppliants waarborg betreffende het eigendomsrecht, op de helft van de muren van suppliants huisBezwaar tegen een vonnis d.d. 17-08-1640 van baljuw en burgemeester en schepenen van Rotterdam, waarbij gesteld wordt dat gehele oostmuur van suppliants huis eigendom is van de weduwe Joppen en het activeren van de borgstelling voor het bezit van de helft van de muren, afgegeven door Wouter Pietersz Leertouwer
Mandament van rau actieDe weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament van declaratie van schade en anticipatieSara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak
Mandament van arrest en rau actieTheophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"
Mandament penaalJan Oom Claesz, Hans van Hielen, Jan Ruijsch, Simon Jansz, cum sociis, kooplieden te Amsterdam en crediteuren van Coenraet Mol, MaasschipperMagdalena Vermaes, bij monde van haar man, Dirck Raij, wonende te Dordrecht en Joost Jacobs, koopman te RotterdamOpheffen van een arrest op een geplunderd schip en de daarin nog achtergebleven goederen om andere schuleisers niet tekort te doen
Mandament in cas d'appel met de clausule van relief en inhibitieJob Willems Slingerlant, koopman uit RotterdamArnout Hofflant, administrateur over de goederen van het weeskind van Annitgen SnewijthBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1645-05-08 inzake betaling van de hoofdsom van een wisselbrief
Mandament vabn inhibitie met de clausule van surseance en committimus aan het gerecht van RotterdamPetrus Backerus, dominee te Ouderkerk a/d IJsselDiverse crediteurenUitstel van executie van landerijen, om door gewone verkoping een hogere prijs te krijgen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan of Johan Hondt. Houdt?, Hont?, Hout?. Engels koopman te Rotterdam, requirant in cas van het kort rechtJan hennekijn, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Randel Brereton, koopman te Londen, eiser/arrestant in cas van het kort rechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1647-12-30 inzake executie van een arrest op 1/8 deel van schip "de Meijblöm"om daar aan 308,- gulden en 15 stuivers te verhalen
Mandament van beneficie van inventaris en van rekening, bewijs en reliquaMaria Loot, weduwe en erfgename van Jan de Grande, gewezen koopman te RotterdamAernout Hofflandt, curateur over denagelaten boedel van Jan de GrandeWeigering van de curateur om aan de weduwe en erfgename inzicht te geven in de boedel
Mandament van rau actieMaertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht
Mandament van authorisatiePieter Rosa, wonende te RotterdamJan Spruijt, wonende te HoogvlietBetaling van 93,- gulden en 15 stuivers aan achterstallige renten over 1646, '47 en '48 met de proceskosten
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob Piersone, wonende te MiddelburgMaerten Jefferson, Engels koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis 1648-06-06 gewezen door het gerecht van Rotterdam betreffende erkenning van stads privilege
Mandament in cas van reformatie met de clausule van arrestRichard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan
Mandament van arrest en rau actieCornelis de Ruter, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria Gabriels Hogerwerff, en voogd over het kind van zijn vrouws zuster,samen erfgenamen van Gabriel AertszBetsmande,en Cornelis Thijs Jong, beide wonende in de GalathepolderVordering van twee onbetaalde schulden en renten d.d. 01-09-1647 van respectievelijk 390.- gulden 13 stuivers en 741.-gulden 8 stuivers en 12 penningen
Mandament penaal met de clausule van inhibitieThomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen
Mandament penaal met de clausule van interdictieJan Jansz Stampioen, wonende te RotterdamN. Schotelbosch, ook wonende te Rotterdam, eigenaar van land in Blommersdijk onder de jurisdictie van Cool. diverse eigenaren van tuinen in Blommersdijk, schout en schepenen van BlommersdijkGeschil over een omheining
Mandament penaalJacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden
Mandament relief d'appel met de clausule van inhibitieJouchijm Bontius, koopman te AmsterdamJan Jansen van Aelst, koopman te HaarlemBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen waarin suppliant wordt veroordeeld tot betaling van 1250 en of nog eens 1650 zilveren ducaten met rente
Mandament van arrestMr. Lambert d' Overschie, als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Margareta van Sevenhuisen, zijn eerste vrouw en als verhuurder van een woning en landBurgemeester de Reusch te Rotterdam en de weduwe en boedelhoudster van IJsbrant van Houten, die zichzelf in 1646 borg had gesteld voor Leendert Willemsz Graaff,bouwman onder Middelharnis, huurder van de woning en landVerhalen van een huurschuld van ruim 2019 gulden aan de verkoopsom van een huisen erf in Rotterdam, door de weduwe van borgsteller verkocht
Mandament van arrest en bevelen penaal om willige condemnatie te zien decernerenJohan van Driel, oud-schepen en brouwer te RotterdamDe erfgenamen van wijlen Claertje Adriaens, die weduwe en erfgename was geweest van Bastiaen Adriaensz KelderwijsVoorkomen van boedel verdeling of verkoop, , volgens schuld van 2000,- gulden tegen 5% waarop willige condemnatie en executie brieven zijn gedecerneerd op 15-02-1650
Mandament van rekening, bewijs en relque en benefictie van inventarisJacob Claeszn Nanning, koopman te Rotterdam, als grootvader van Cornelis Gerritsz. Groenrijs, minderjarige zoon van Gerrit Corneliszn. Groenrijs bij Maritgem Jacobs, suppliants overleden dochterGerrit Corneliszn Groenrijs, schoonzoon van NanningOnenigheid over de afhandeling van de nalatenschap van Maritgen Jacobs
Mandament van interdictie penaalBartholomeus Gerritszn de Bruijn, biersteker wonende te SchoonhovenJan Blom, brouwer te Rotterdam, gearresteerd tijdens zijn verblijf in SchoonhovenOnenigheid over de lengte van de periode waarover de 20e penning moet worden betaald van een som van 2687.-gulden en 5 stuivers
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de SterkeOnenigheid over de eigendom van een schuldbekentenis
Mandament om apostille in de marge met de clausule van edictNicolaes Berckelius, wonende te Amsterdam, met zijn compagnons in de bentheimersteenhandelGeenVerzoek om mandament van arrest, staande op naam van het hoofd van de compagnie Mr. Michiel van den Broek advocaat fiscaal van de Admiraliteit op de Mase te Rotterdam, wegens diens overlijden te laten overschrijven op naam van supplianten
Mandament penaal met interdictieGerard Kaan, brouwer te BrielleJan Copper, wonende te Brielle, Jan van Wijngaarden, wonende te RotterdamDe voorgenomen verkoop vande verhypotheceerde brouwerij van de supp[liant door de tegenpartij, voor een zodanig laag bedrag dat suppliant`daardoor benadeeld meent te worden
Mandament van arrest op personen en goederen en penaalBartholomeus van Muijden, koopman te RotterdamJohan Henneken, en zijn echtgenote Hester van CreefveltPogingen van suppliant om het door hem als borg betaalde voor de tegenpartijen op hem te verhalen
Mandament penaalJohan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant
Mandament van arrest op de persoon en goederenNeeltie Jaspers van Gelder, wonende te Den HaagJacoba van Baerlant, wonende te RotterdamBeslag op goederen van de tegen partijen en gijseling in persoon, in verband met het weigering om een schuld van 900.- carolus guldens met 4% rente te betalen
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament penaal met interdictieDaniel van der Wissel, burger te Den HaagCornelis van Thienen, te RotterdamBezwaar tegen de wijze waarop schuld incasso plaats vindt en twijfel aan de rechtmatigheid daarvan
Mandament van willig decreetJohan Shephard, koopman te Rotterdam, mede namens Francoijs Lucije, koopman ye Londen en diens echtgenote Anna FeunGeenVerzoek om willig decreet door Johan van der Schepen te Dordrecht bij de aankoop van enkele stukken land in de omgeving van Barendrecht
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandament van rau actieJohanna Sereijn, laats weduwe van Pieter Mawet, wonende in Den BrielDe kinderen en erfgenamen van Pieter MawetNakomen van verplichtigen uit huwelijkse voorwaarden en uit een testament om elk jaar 200,- gulden uit te keren plus de geschatte jaarlijkse huur van een huis op de Vissersdijk te Rotterdam
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in