Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
377 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 377 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Fredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-163802-06-1538
Willem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip14-07-1623
Adriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden29-09-1623
Goossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk29-09-1623
Joost Willemsz Nijkercke, te AmsterdamJan hendricxzn Doutoer, koopman te Rotterdam, vertegenwoordigende Machteltgen Miedhielsdr, weduwe van Anthonis CastileijnBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 29-04-1630 inzake de betaling van 1705,- gulden04-05-1630
Gerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld13-05-1630
Catharina Jans van Schagen, weduwe van Heijndrick Ottensz van Willigen, wonende te DelftMathijs van Erpecom, koopman, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Delft gewezen d.d. 19-04-1630 inzake een door de suppliant te betalen som geld15-05-1630
Pieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant06-02-1635
Hendrick Willemsz van der Graeff, wonende te RotterdamGerardt van Hooij.wonende te Gorinchembezwaartegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 24-09-1634 inzake restitutie van enige documenten15-06-1635
Abraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn04-08-1635
De Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen21-09-1635
Franck van Ameronge en Jan Reijersz van Beaumont, kooplui te Rotterdam, benevens Franssois Jacobszjan Jansz Cleij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Rotterdam gewezen d.d. 17-11-1634 inzake de verkoop van een partij gerst26-09-1635
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Baltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden22-04-1638
Niclaus Fristram, koopman te DelftJan Cornelis Ravesteijn, wonende te NantesArrestatie van de persoon, omdat eerdere arrestatie van goederen en effecten in waarde tekort-schoot13-08-1640
Jacob Cornelis van der Sloot, wonende te Rotterdam, schoenmaker sinds 1612 eigenaar van een huis in de Pannekoekstraat te Rotterdam, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz LeertouwerDe weduwe van Andries Joppen, belender van suppliants huis en de erfgenamen van Rochus Cornelis, als bezitters van suppliants waarborg betreffende het eigendomsrecht, op de helft van de muren van suppliants huisBezwaar tegen een vonnis d.d. 17-08-1640 van baljuw en burgemeester en schepenen van Rotterdam, waarbij gesteld wordt dat gehele oostmuur van suppliants huis eigendom is van de weduwe Joppen en het activeren van de borgstelling voor het bezit van de helft van de muren, afgegeven door Wouter Pietersz Leertouwer07-09-1640
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Thomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie11-06-1643
Sara barentsdr, wonende te Rotterdam, ook optredend als moeder en voogdes van haar dochterLacob Segertsz metselaar. tegenwoordig wonende in GorinchemDefloratie, verwekken van een zoon, kraamkosten alimentatie en terugbetaling van voorgeschoten kosten van een trouwpak08-12-1643
Theophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"21-02-1645
Jan Oom Claesz, Hans van Hielen, Jan Ruijsch, Simon Jansz, cum sociis, kooplieden te Amsterdam en crediteuren van Coenraet Mol, MaasschipperMagdalena Vermaes, bij monde van haar man, Dirck Raij, wonende te Dordrecht en Joost Jacobs, koopman te RotterdamOpheffen van een arrest op een geplunderd schip en de daarin nog achtergebleven goederen om andere schuleisers niet tekort te doen23-03-1645
Job Willems Slingerlant, koopman uit RotterdamArnout Hofflant, administrateur over de goederen van het weeskind van Annitgen SnewijthBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1645-05-08 inzake betaling van de hoofdsom van een wisselbrief24-05-1645
Petrus Backerus, dominee te Ouderkerk a/d IJsselDiverse crediteurenUitstel van executie van landerijen, om door gewone verkoping een hogere prijs te krijgen21-08-1645
Jan of Johan Hondt. Houdt?, Hont?, Hout?. Engels koopman te Rotterdam, requirant in cas van het kort rechtJan hennekijn, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Randel Brereton, koopman te Londen, eiser/arrestant in cas van het kort rechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1647-12-30 inzake executie van een arrest op 1/8 deel van schip "de Meijblöm"om daar aan 308,- gulden en 15 stuivers te verhalen10-02-1648
Maria Loot, weduwe en erfgename van Jan de Grande, gewezen koopman te RotterdamAernout Hofflandt, curateur over denagelaten boedel van Jan de GrandeWeigering van de curateur om aan de weduwe en erfgename inzicht te geven in de boedel12-02-1648
Maertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht22-05-1648
Pieter Rosa, wonende te RotterdamJan Spruijt, wonende te HoogvlietBetaling van 93,- gulden en 15 stuivers aan achterstallige renten over 1646, '47 en '48 met de proceskosten29-05-1648
Jacob Piersone, wonende te MiddelburgMaerten Jefferson, Engels koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis 1648-06-06 gewezen door het gerecht van Rotterdam betreffende erkenning van stads privilege09-06-1648
Richard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan07-07-1648
Cornelis de Ruter, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria Gabriels Hogerwerff, en voogd over het kind van zijn vrouws zuster,samen erfgenamen van Gabriel AertszBetsmande,en Cornelis Thijs Jong, beide wonende in de GalathepolderVordering van twee onbetaalde schulden en renten d.d. 01-09-1647 van respectievelijk 390.- gulden 13 stuivers en 741.-gulden 8 stuivers en 12 penningen13-07-1648
Thomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen27-08-1648
Jan Jansz Stampioen, wonende te RotterdamN. Schotelbosch, ook wonende te Rotterdam, eigenaar van land in Blommersdijk onder de jurisdictie van Cool. diverse eigenaren van tuinen in Blommersdijk, schout en schepenen van BlommersdijkGeschil over een omheining30-09-1648
Jacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden09-12-1648
Jouchijm Bontius, koopman te AmsterdamJan Jansen van Aelst, koopman te HaarlemBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen waarin suppliant wordt veroordeeld tot betaling van 1250 en of nog eens 1650 zilveren ducaten met rente07-03-1650
Mr. Lambert d' Overschie, als vader en voogd van zijn kinderen bij wijlen Margareta van Sevenhuisen, zijn eerste vrouw en als verhuurder van een woning en landBurgemeester de Reusch te Rotterdam en de weduwe en boedelhoudster van IJsbrant van Houten, die zichzelf in 1646 borg had gesteld voor Leendert Willemsz Graaff,bouwman onder Middelharnis, huurder van de woning en landVerhalen van een huurschuld van ruim 2019 gulden aan de verkoopsom van een huisen erf in Rotterdam, door de weduwe van borgsteller verkocht14-03-1650
Johan van Driel, oud-schepen en brouwer te RotterdamDe erfgenamen van wijlen Claertje Adriaens, die weduwe en erfgename was geweest van Bastiaen Adriaensz KelderwijsVoorkomen van boedel verdeling of verkoop, , volgens schuld van 2000,- gulden tegen 5% waarop willige condemnatie en executie brieven zijn gedecerneerd op 15-02-165024-03-1650
Jacob Claeszn Nanning, koopman te Rotterdam, als grootvader van Cornelis Gerritsz. Groenrijs, minderjarige zoon van Gerrit Corneliszn. Groenrijs bij Maritgem Jacobs, suppliants overleden dochterGerrit Corneliszn Groenrijs, schoonzoon van NanningOnenigheid over de afhandeling van de nalatenschap van Maritgen Jacobs08-07-1650
Bartholomeus Gerritszn de Bruijn, biersteker wonende te SchoonhovenJan Blom, brouwer te Rotterdam, gearresteerd tijdens zijn verblijf in SchoonhovenOnenigheid over de lengte van de periode waarover de 20e penning moet worden betaald van een som van 2687.-gulden en 5 stuivers29-07-1650
Mr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de SterkeOnenigheid over de eigendom van een schuldbekentenis11-03-1675
Nicolaes Berckelius, wonende te Amsterdam, met zijn compagnons in de bentheimersteenhandelGeenVerzoek om mandament van arrest, staande op naam van het hoofd van de compagnie Mr. Michiel van den Broek advocaat fiscaal van de Admiraliteit op de Mase te Rotterdam, wegens diens overlijden te laten overschrijven op naam van supplianten21-03-1675
Gerard Kaan, brouwer te BrielleJan Copper, wonende te Brielle, Jan van Wijngaarden, wonende te RotterdamDe voorgenomen verkoop vande verhypotheceerde brouwerij van de supp[liant door de tegenpartij, voor een zodanig laag bedrag dat suppliant`daardoor benadeeld meent te worden19-04-1675
Bartholomeus van Muijden, koopman te RotterdamJohan Henneken, en zijn echtgenote Hester van CreefveltPogingen van suppliant om het door hem als borg betaalde voor de tegenpartijen op hem te verhalen24-04-1675
Johan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant08-05-1675
Neeltie Jaspers van Gelder, wonende te Den HaagJacoba van Baerlant, wonende te RotterdamBeslag op goederen van de tegen partijen en gijseling in persoon, in verband met het weigering om een schuld van 900.- carolus guldens met 4% rente te betalen10-05-1675
Willem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed17-05-1675
Roeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen31-05-1675
Daniel van der Wissel, burger te Den HaagCornelis van Thienen, te RotterdamBezwaar tegen de wijze waarop schuld incasso plaats vindt en twijfel aan de rechtmatigheid daarvan26-07-1675
Johan Shephard, koopman te Rotterdam, mede namens Francoijs Lucije, koopman ye Londen en diens echtgenote Anna FeunGeenVerzoek om willig decreet door Johan van der Schepen te Dordrecht bij de aankoop van enkele stukken land in de omgeving van Barendrecht10-08-1675
Willem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname28-08-1675
Johanna Sereijn, laats weduwe van Pieter Mawet, wonende in Den BrielDe kinderen en erfgenamen van Pieter MawetNakomen van verplichtigen uit huwelijkse voorwaarden en uit een testament om elk jaar 200,- gulden uit te keren plus de geschatte jaarlijkse huur van een huis op de Vissersdijk te Rotterdam01-09-1675
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in