Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appel met de clausule van inhibitieLouwijs de Gheer, koopman te AmsterdamGallois DogiersBezwaren tegen het vonis door het gerecht van Amsterdam gewezen d.d.23-08-1623 inzake een geschil over de datum van leverantie van een partij wapens
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefJaques Craeck, solliciteur, wonende te s' GravenhageVrouwe Agneta Bercq, weduwe van kolonel EdmondtBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van s' Gravenhage gewezen d.d. 31-07-1523 inzake betaling van 2000.- gulden
Mandament van rauw actieCornelis Ijsbrantsz, wonende te HoornJan Pieterszoon, wonende te Graft en Pieter Claesz, wonende te Limmerschouw in de ban van WinkelHet niet terugbetalen van een lening, groot 1200 Carolusguldens en de rente hiervan
Mandament van arrestAnthonis Gijsberts,schout van s'Hertogenbosch voor het Hof van Utrecht aangestelde curator van de nalatenschap van de Heer van BraeckelWeduwe van jonkheer Statius van AeswijnHet niet betalen aan de heer van Braeckel door Jonkheer Statius van Aeswijn van de meerwaarde van 12 morgenland, die van Aeswijn ontvangen heeft in ruil voor 6 morgenland
Mandament van arrestMr. Jacob van der Blocq, advocaat voor het Hof van Holland, als man en voogd van Helena van der Blocq en vertegen-woordigende Bartholomeus van der Blocq, zijn onmondige zwager, mede erfgenamen van Casper LantingHendrick Lanting en Jan Thielmans van der Blocq (vader van Helena en Bartholomeus van der Blocq)Hendrick Lanting en Jan Thiemans van der Blocq hebben zich niet gehouden aan de bepalingen in het testament van Casper Lanting, waardoor Helena en Bartholomeus van der Blocq benadeelt dreigen te worden
Mandament van appelJacob Joostes, Pieter Davidtz en Samuel Moijaert, vachtenploters te LeidenJan Loserpee, wolkoperBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 21-08-1623 inzake betaling van een som geld
mandament in cas d'appelCornelis Pietersz, wonende te SchiedamAlbert Cornelis Cleijwech, wonende te Oud-MatenesseBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Nieuw-Matenesse gewezen inzake schade aangebracht door ontsnapte ossen
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitie en reliefLijsbet Adriaensdr van der Made, weduwe van Sijmon Willemsz van DinghenhovenJannetgen en Neeltgen Jansdrs, financieel makelaarsters te Delft, vertegenwoordigende diverse schuldeisersBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Delft gewezen d.d. 28-07-1623
Mandament om executie te zien decernerenDe kinderen en erfgenamen van Jan Adriaensz en Geerte Lenenrtsdr, wonende te AarlanderveenWeduwe en erfgenamen van Salomon Willemsz, wonende te AarlanderveenAflossing van een hypotheek
Mandament penaalCornelis Luijtsz Groen, wonende te HaarlemSchout en schepenen van Beverwijk en VelsenGeschil over het storten van bagger uit de beek die de banscheiding vormt tussen Beverwijk en vVelsen
Mandament om kusting te betalenMaijken Davids en Arent Davidsz, erfgenamen van Lijntgen Adraensdr, weduwe van Cornelis Jansz en van Apolinia Adraens, weduwe van Daniel CorneliszWeduwe kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelisz, wonende te VoorschotenAchterstand in betaling van renten en aflossing van een hypotheek
Mandament van inmissie in de possessieDe Fidei commissaire erfgenamen van Willem Diert DercstznNicolaes en Petronella Tristram, kinderen van Niclaes TristramTerug gave twee morgenland die ondanks het fidei commis eigendom zijn geworden van Nicolaes en Petronella Trisham
Mandament van reliefTrijn Garbrandts, weduwe van Sijmen Reijnsz, wonende in BuikslootPieter Pietersz, veerman te Buiksloot, haar voogdOngedaan maken van de verkoop van land, koeien en hooi, waarvoor te weinig betaald is
Mandament om kosten schade en interestenAdriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden
Mandament van rau actieCornelis Meeussen, wonende te RaambrugJan en Cornelis Aertsz, wonende te Reeuwijk, erfgenaam van Leendert Aertsz hun broer, Leendert Aertsz was borg voor Matheus Jansz, waard van de Waddinxveense Hoge BrugAchterstallige aflossing en rente van een obligatie d.d. 15-04-1615, waarvoor Leendert Aertsz borg stond
Mandament van arrest en rau actieGerrit Witten van Souburch, wonende te Leiden, erfgenaam van Catharina Dircxdr, weduwe van Gerrit Reijnersz de Swaen, zijn grootmoederJonkheer Hendrick van Wijngaarden, heer van Everswaert, Westkerke enz.Beslag op een huis en erf in Zierikzee, wegens achterstallige rente en aflossing van een obligatie
Mandament penaalGoossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk
Mandament penaalDirck Heijndricxz Bugge, wonende te DelftAnthonis Jansz Alenburch, procureur van Degna en Maria van den Hooch, dochters van Arent van der HoochGeschil over de betaling van een gedeelte van de kooppenningen van 11 hond land
Mandament in cas d'appelIjsbrant Fransz de Leeuw, wonende op 't Rietveld buiten GorinchemAndries Bastiaensz, wonende achter de dijk in GorinchemBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 22-02-1623 inzake verwondingen, die de suppliant Andries Bastiaensz toe gebracht zou hebben
Mandament in cas van relief en reductie met de clausule van surseanceDavidt Maertensz, koekebakker, wonende te Purmerend als man en voogd van Neel CornelisdrLijsbet Derckx, weduwe van Claes Cornelisz, (broer van Neel Cornelisdr) wonende te AmsterdamBezwaartegen de beslissing van twee advocaten van het Hof gewezen d.d. 30-09-1623 inzake een geschil over de nalatenschap van Claes Cornelisz
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieCornelis Pietersz de Boer, wonende te Katwijk, stuurman op een lavingschuitGillis Muninca, koopman en Dirck Honchelboer, zijn schoonvader, koopman beiden wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schiedam gewezen d.d. 16-09-1623 inzake beslaglegging op goederen van de suppliant wegens schuld
Mandament van purgeBbetgen Lijmont, gehuwd met Willem Malheursz, wonende te Katwijk a.d RijnJeroen Claesz van AlphenBezwaar tegen het besluit van de baljuw van Katwijk a/d Rijn, haar in hechtenis te nemen omdat zij de koe van Jeroen Claesz, die op haar land gekomen was, gemolken zou hebben
Mandament om declaratie van kosten over te nemenDe weduwe van Jan Jansz, schipper van Grietstijl met haar curator ad liten en voogd van haar kinderen, gedoogden in cas van relief d' appelHeijndrick Jansz te Enkhuizen, eiser in het zelfde procesIn het gevoerde proces is nadat de procuteur van de eiser zich heeft teruggetrokken, nog geen nieuwe procureur benoemd, ondanks het vonnis van het Hof van Holland, zodat de zaak niet afgewerkt kan worden
Mandament van rau actieReijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen
Mandament penaalCornelis de Langue, wonende te Woudrichem, op huwelijksvoorwaarden gehuwd met Maria van Batenburch, weduwe van Jonkheer Johan SchellaartGenoemde Maria van BatenburchOnenigheid tussen Cornelis Langue en zijn vrouw, omdat zij zich ten onrechte met de adminisratie van hun gemeenschappelijke goederen heeft bemoeid en huren enz. heeft geind
Mandament van inductie met committimusJan Jansz Boll, wonende te ZierikzeeDiverse creditueren, wonende in Zierikzee of omgevingUitstel van betaling van schulden
Mandament rau actieJan Lourrisz wonende te Zevenhuizen, Louris Lenrtsz cum suis vertegenwoordigende de erfgenamen van Lenert Lourisz, en verdere erfgenamen van Wouter Lourisz, in zijn leven gewoond hebbende te MoordrechtDirck Maertensz, biersteker wonende te Nieuwerkerk a/d IjsselAchterstallige rente over een periode van 13 jaar van een rentebrief op naam van de tegenpartij
Mandament tot betaling van kustingPieter Heijnrricsz de Ridder, kleermaker wonende in 's GravenhageJan Cornelisz Backer, wonende te DelftAchterstallige aflossing van een hypotheek
Mandament relief d' appel met de clausule van inhibitieJacques Masuer en Anthonij Harmensz Vervoort in een proces voor burgemeesters en schepenen van GoesDingnis Gerritsz van Rieten in naam van Macharias Jansz den Ouden, eiser in het genoemde procesBezwaar tegen het vonnis door burgemeester en schepenen van Goes gewezen d.d.18-10-23 inzake het ongelijk stellen van supplianten
Mandament van arrestArthur Woodwart, engelskoopman, wonende te DelftMr. Johan Southwood, engelsman wonende te LondenBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij die als onderpand dienden voor de tegoeden
Mandament penaalMarijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben
Mandament van reformatieDirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr
Mandament van appel met de clausule van inhibitieHarmen Jansz Prang, wonende te 's GravenhageGerrit van GorsBezwaar tegn het vonnis door schepenen van 's Gravenhage gewezen d.d. 27-10-1623 inzake het in gijseling nemen van suppliant wat naar zijn mening ten onrechte is, wegens een schuld aan Gerrit van Gors
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefAdriaen Querijnnsz, wonende te Nieuwkoop en schout, ambachtbewaarders en regeerders van de Heerlijkheid van NieuwkoopSteven Gerritsz, scheepmaker te WoerdenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Woerden gewezen d.d. 12-10-1623 inzake achterstallige levering van turf, omdat suppliant volgens een privilege van Albrecht van Beieren uit 1395 alleen door het gerechhht van Nieuwkoop gedaagd mag worden
Mandament van rau actieLeonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen
Mandament van appel met de clausule van reliefAertgen Crijnnendr, weduwe van Lambrecht Micielsz, wonende te SommelsdijkMeeus HeijndricszBezwaar tegen het vonnise door schepenen van Sommelsdijk gewezen d.d. 27-10-1623 inzake betaling van een som geld
Mandament van arrestJan Pietersz, wonende in het Westland, samen met Pieter Jacobsz voogd over de kinderen van wijlen Conelis Pieters en Trijntgen PietersdrPieter Corstiaens, gehuwd met de voornoemde Trijntgen PietersdrDe weigering van Pieter Corstaens om na het meerderjarig worden van enkele kinderen van Cornelis Pietersz hun vaderlijk erfdeel niet uit te keren
Mandament van appel met de clausule van inhibitie en defensieJan Geertsz, wonende te Brouwershaven en Pieter Leonrdsz Cortstert zijn borgJaccquea Thebautsz, schout van SonnemaireBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Sonnemaire gewezen d.d. 23-11-1623 waarbij Jan Geertsz veroordeeeld wordt tot het betalen van rantsoen penningen over verkochte landbouw producten
Mandament penaalDirck Jansz en Catharina Jansdr, kinderen van Jan WillemszJan Willemsz RamHet onbevoegd gebruik maken, door Jan Willemsz Ram van een landweg die eigendom is van supplianten
Mandament van arrestDe voogden van de weeskinderen van Folphert CromJacob Vervoorn en Jan Adriaensz, crediteuren van Pieter Claesz de Rooij, wonende te GorkumGeschil over de betaling van de kosten van een proces voor de schepenen van Gorinchem wegens niet betalen van erfpacht
Mandament penaalGerrit Willemsz Butterpot te Nieuw-NedorpGerrit Heertgens, wonende te Wieringerwaard, voormalige curator van Gerrit Willemsz ButterpotBeslaglegging in een zaak die nog onder de rechter is
Mandament van appel met de clausule van reliefMaerten Hendricxzn, wonende te SchagenTade Hendricxzn, wonende te SchagenBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schagen gewezen d.d. 27-11-1623 inzake de ontruiming van een huis
Mandament penaalJan Cornelisz, wonende buiten SchoonhovenJan Cornelisz, genoemd Dierickgen op 't Enge, wonende te Berkenwoude en Frederik van Dam, deurwaarderBeslaglegging op een stuk land van de suppliant naar aanleiding van een geschil over betaling van wederzijdse schulden
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieWouter en Willem Wolphertsz, wonende te VoorhoutPieter Cornelisz Decker, wonende te VoorhoutBezwaar tegen het vonnis door de welgeboren mannen van Noordwijkerhout ,Lisse, Hillegom, Voorhout gewezen d.d. 06-04-1624
Mandamet in cas d' appel met de clausule van reliefJelmer Riewerter, koopman te AmsterdamClaes Heddings wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d.20-06-1623 inzake de leverantie van een schip
Mandament van reformatie met reliefAdriaan Anderwerelt, koopman te Amsterdam, handelend voor Gerard Grave vander Nath, wonende te StockholmAnthonij Carpfunger, koopman te AmsterdamBezwaar tegen de aanmerkingen van Carpfunger over het vonnis d.d. 31-01-1726 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de opbrengst van een partij ijzer
Mandament n cas d'appelCornelis Inpher Bleijswijck, wonende te ZevenhuizenPieter LenertszBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Bleiswijk gewezen d.d. 25-01-1630 inzake betaling van een som geld
Mandament relief d' appel met de clausule van inhibitiePieter Taelsh, wonende te WognumEppo WabbesBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hensbroek gewezen d.d. 24-01-1630
Mandament van appel mmet de clausule van inhibitie en reliefAdriaen van den Beerch, wonende te 's GravenhageHenrica van Culenborch, weduwe van Phillips de LatorreBezwaar tegn het vonnis door het gerecht van 's Gravehsge gewezen d.d.22-12-1629 inzake het verwijderen van een door suppliant geplaatst raam
Mandament van rau actiejan Juriaensz, gehuwd met Annetgen Willems Boucket, eerder weduwe van Jan WijbrantszPieter Wijbrantsz, Adriaen Wijbrantsz, ooms en voogden van de kinderen uit het huwelijk van Jan Wijbrantsz en Annetgen Boucket alsmade de weesmeesters van SchagenGeschil over de scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Wijbrantsz
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in