Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jacob Joostes, Pieter Davidtz en Samuel Moijaert, vachtenploters te LeidenJan Loserpee, wolkoperBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 21-08-1623 inzake betaling van een som geld08-09-1623
Cornelis Pietersz, wonende te SchiedamAlbert Cornelis Cleijwech, wonende te Oud-MatenesseBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Nieuw-Matenesse gewezen inzake schade aangebracht door ontsnapte ossen12-09-1623
Lijsbet Adriaensdr van der Made, weduwe van Sijmon Willemsz van DinghenhovenJannetgen en Neeltgen Jansdrs, financieel makelaarsters te Delft, vertegenwoordigende diverse schuldeisersBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Delft gewezen d.d. 28-07-162315-09-1623
De kinderen en erfgenamen van Jan Adriaensz en Geerte Lenenrtsdr, wonende te AarlanderveenWeduwe en erfgenamen van Salomon Willemsz, wonende te AarlanderveenAflossing van een hypotheek18-09-1623
Cornelis Luijtsz Groen, wonende te HaarlemSchout en schepenen van Beverwijk en VelsenGeschil over het storten van bagger uit de beek die de banscheiding vormt tussen Beverwijk en vVelsen18-09-1623
Maijken Davids en Arent Davidsz, erfgenamen van Lijntgen Adraensdr, weduwe van Cornelis Jansz en van Apolinia Adraens, weduwe van Daniel CorneliszWeduwe kinderen en erfgenamen van Jacob Cornelisz, wonende te VoorschotenAchterstand in betaling van renten en aflossing van een hypotheek21-09-1623
De Fidei commissaire erfgenamen van Willem Diert DercstznNicolaes en Petronella Tristram, kinderen van Niclaes TristramTerug gave twee morgenland die ondanks het fidei commis eigendom zijn geworden van Nicolaes en Petronella Trisham22-09-1623
Trijn Garbrandts, weduwe van Sijmen Reijnsz, wonende in BuikslootPieter Pietersz, veerman te Buiksloot, haar voogdOngedaan maken van de verkoop van land, koeien en hooi, waarvoor te weinig betaald is29-09-1623
Adriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden29-09-1623
Cornelis Meeussen, wonende te RaambrugJan en Cornelis Aertsz, wonende te Reeuwijk, erfgenaam van Leendert Aertsz hun broer, Leendert Aertsz was borg voor Matheus Jansz, waard van de Waddinxveense Hoge BrugAchterstallige aflossing en rente van een obligatie d.d. 15-04-1615, waarvoor Leendert Aertsz borg stond29-09-1623
Gerrit Witten van Souburch, wonende te Leiden, erfgenaam van Catharina Dircxdr, weduwe van Gerrit Reijnersz de Swaen, zijn grootmoederJonkheer Hendrick van Wijngaarden, heer van Everswaert, Westkerke enz.Beslag op een huis en erf in Zierikzee, wegens achterstallige rente en aflossing van een obligatie29-09-1623
Goossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk29-09-1623
Dirck Heijndricxz Bugge, wonende te DelftAnthonis Jansz Alenburch, procureur van Degna en Maria van den Hooch, dochters van Arent van der HoochGeschil over de betaling van een gedeelte van de kooppenningen van 11 hond land05-10-1623
Ijsbrant Fransz de Leeuw, wonende op 't Rietveld buiten GorinchemAndries Bastiaensz, wonende achter de dijk in GorinchemBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 22-02-1623 inzake verwondingen, die de suppliant Andries Bastiaensz toe gebracht zou hebben07-10-1623
Davidt Maertensz, koekebakker, wonende te Purmerend als man en voogd van Neel CornelisdrLijsbet Derckx, weduwe van Claes Cornelisz, (broer van Neel Cornelisdr) wonende te AmsterdamBezwaartegen de beslissing van twee advocaten van het Hof gewezen d.d. 30-09-1623 inzake een geschil over de nalatenschap van Claes Cornelisz09-10-1623
Cornelis Pietersz de Boer, wonende te Katwijk, stuurman op een lavingschuitGillis Muninca, koopman en Dirck Honchelboer, zijn schoonvader, koopman beiden wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schiedam gewezen d.d. 16-09-1623 inzake beslaglegging op goederen van de suppliant wegens schuld10-10-1623
Bbetgen Lijmont, gehuwd met Willem Malheursz, wonende te Katwijk a.d RijnJeroen Claesz van AlphenBezwaar tegen het besluit van de baljuw van Katwijk a/d Rijn, haar in hechtenis te nemen omdat zij de koe van Jeroen Claesz, die op haar land gekomen was, gemolken zou hebben10-10-1623
De weduwe van Jan Jansz, schipper van Grietstijl met haar curator ad liten en voogd van haar kinderen, gedoogden in cas van relief d' appelHeijndrick Jansz te Enkhuizen, eiser in het zelfde procesIn het gevoerde proces is nadat de procuteur van de eiser zich heeft teruggetrokken, nog geen nieuwe procureur benoemd, ondanks het vonnis van het Hof van Holland, zodat de zaak niet afgewerkt kan worden12-10-1623
Reijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen13-10-1623
Cornelis de Langue, wonende te Woudrichem, op huwelijksvoorwaarden gehuwd met Maria van Batenburch, weduwe van Jonkheer Johan SchellaartGenoemde Maria van BatenburchOnenigheid tussen Cornelis Langue en zijn vrouw, omdat zij zich ten onrechte met de adminisratie van hun gemeenschappelijke goederen heeft bemoeid en huren enz. heeft geind01-11-1623
Jan Jansz Boll, wonende te ZierikzeeDiverse creditueren, wonende in Zierikzee of omgevingUitstel van betaling van schulden11-11-1623
Jan Lourrisz wonende te Zevenhuizen, Louris Lenrtsz cum suis vertegenwoordigende de erfgenamen van Lenert Lourisz, en verdere erfgenamen van Wouter Lourisz, in zijn leven gewoond hebbende te MoordrechtDirck Maertensz, biersteker wonende te Nieuwerkerk a/d IjsselAchterstallige rente over een periode van 13 jaar van een rentebrief op naam van de tegenpartij12-11-1623
Pieter Heijnrricsz de Ridder, kleermaker wonende in 's GravenhageJan Cornelisz Backer, wonende te DelftAchterstallige aflossing van een hypotheek13-11-1623
Jacques Masuer en Anthonij Harmensz Vervoort in een proces voor burgemeesters en schepenen van GoesDingnis Gerritsz van Rieten in naam van Macharias Jansz den Ouden, eiser in het genoemde procesBezwaar tegen het vonnis door burgemeester en schepenen van Goes gewezen d.d.18-10-23 inzake het ongelijk stellen van supplianten14-11-1623
Arthur Woodwart, engelskoopman, wonende te DelftMr. Johan Southwood, engelsman wonende te LondenBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij die als onderpand dienden voor de tegoeden15-11-1623
Marijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben15-11-1623
Dirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr20-11-1623
Harmen Jansz Prang, wonende te 's GravenhageGerrit van GorsBezwaar tegn het vonnis door schepenen van 's Gravenhage gewezen d.d. 27-10-1623 inzake het in gijseling nemen van suppliant wat naar zijn mening ten onrechte is, wegens een schuld aan Gerrit van Gors21-11-1623
Adriaen Querijnnsz, wonende te Nieuwkoop en schout, ambachtbewaarders en regeerders van de Heerlijkheid van NieuwkoopSteven Gerritsz, scheepmaker te WoerdenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Woerden gewezen d.d. 12-10-1623 inzake achterstallige levering van turf, omdat suppliant volgens een privilege van Albrecht van Beieren uit 1395 alleen door het gerechhht van Nieuwkoop gedaagd mag worden24-11-1623
Leonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen29-11-1623
Aertgen Crijnnendr, weduwe van Lambrecht Micielsz, wonende te SommelsdijkMeeus HeijndricszBezwaar tegen het vonnise door schepenen van Sommelsdijk gewezen d.d. 27-10-1623 inzake betaling van een som geld30-11-1623
Jan Pietersz, wonende in het Westland, samen met Pieter Jacobsz voogd over de kinderen van wijlen Conelis Pieters en Trijntgen PietersdrPieter Corstiaens, gehuwd met de voornoemde Trijntgen PietersdrDe weigering van Pieter Corstaens om na het meerderjarig worden van enkele kinderen van Cornelis Pietersz hun vaderlijk erfdeel niet uit te keren01-12-1623
Jan Geertsz, wonende te Brouwershaven en Pieter Leonrdsz Cortstert zijn borgJaccquea Thebautsz, schout van SonnemaireBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Sonnemaire gewezen d.d. 23-11-1623 waarbij Jan Geertsz veroordeeeld wordt tot het betalen van rantsoen penningen over verkochte landbouw producten04-12-1623
Dirck Jansz en Catharina Jansdr, kinderen van Jan WillemszJan Willemsz RamHet onbevoegd gebruik maken, door Jan Willemsz Ram van een landweg die eigendom is van supplianten08-12-1623
De voogden van de weeskinderen van Folphert CromJacob Vervoorn en Jan Adriaensz, crediteuren van Pieter Claesz de Rooij, wonende te GorkumGeschil over de betaling van de kosten van een proces voor de schepenen van Gorinchem wegens niet betalen van erfpacht08-12-1623
Gerrit Willemsz Butterpot te Nieuw-NedorpGerrit Heertgens, wonende te Wieringerwaard, voormalige curator van Gerrit Willemsz ButterpotBeslaglegging in een zaak die nog onder de rechter is20-12-1623
Maerten Hendricxzn, wonende te SchagenTade Hendricxzn, wonende te SchagenBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schagen gewezen d.d. 27-11-1623 inzake de ontruiming van een huis21-12-1623
Jan Cornelisz, wonende buiten SchoonhovenJan Cornelisz, genoemd Dierickgen op 't Enge, wonende te Berkenwoude en Frederik van Dam, deurwaarderBeslaglegging op een stuk land van de suppliant naar aanleiding van een geschil over betaling van wederzijdse schulden29-12-1623
Wouter en Willem Wolphertsz, wonende te VoorhoutPieter Cornelisz Decker, wonende te VoorhoutBezwaar tegen het vonnis door de welgeboren mannen van Noordwijkerhout ,Lisse, Hillegom, Voorhout gewezen d.d. 06-04-162404-16-1623
Jelmer Riewerter, koopman te AmsterdamClaes Heddings wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d.20-06-1623 inzake de leverantie van een schip07-19-1623
Adriaan Anderwerelt, koopman te Amsterdam, handelend voor Gerard Grave vander Nath, wonende te StockholmAnthonij Carpfunger, koopman te AmsterdamBezwaar tegen de aanmerkingen van Carpfunger over het vonnis d.d. 31-01-1726 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de opbrengst van een partij ijzer15-07-1627
Cornelis Inpher Bleijswijck, wonende te ZevenhuizenPieter LenertszBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Bleiswijk gewezen d.d. 25-01-1630 inzake betaling van een som geld30-01-1630
Pieter Taelsh, wonende te WognumEppo WabbesBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hensbroek gewezen d.d. 24-01-163016-02-1630
Adriaen van den Beerch, wonende te 's GravenhageHenrica van Culenborch, weduwe van Phillips de LatorreBezwaar tegn het vonnis door het gerecht van 's Gravehsge gewezen d.d.22-12-1629 inzake het verwijderen van een door suppliant geplaatst raam22-03-1630
jan Juriaensz, gehuwd met Annetgen Willems Boucket, eerder weduwe van Jan WijbrantszPieter Wijbrantsz, Adriaen Wijbrantsz, ooms en voogden van de kinderen uit het huwelijk van Jan Wijbrantsz en Annetgen Boucket alsmade de weesmeesters van SchagenGeschil over de scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Wijbrantsz22-03-1630
Claes Govertsz Bijwaert, notaris en procureur in het Noorderkwartier, als man en voogd van Aecht Cornelis Jansz Schouttdr, wonende te HoornJuriaen Rutgersz uit naam van zijn vrouw Maertgen WillemsdrBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Hoorn gewezen d.d. 07-03-16330 inzake betaling van een som geld27-03-1630
Vincent MutsenmaekerGert Baertsz Brouwer, wonende te HoornBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 27-02-1630 inzake het niet nakomen van koopvoorwaarden van een huis en boomgaard27-03-1630
Harck Garmentsz Candiels, gehuwd mmet neel Jellis, eerder weduwe van Jan Jansz EelkesDe kinderen en erfgenamen van Jan Jansz EelkesGeschil over het betalen van proceskosten, in verband met de nalatenschap van jan jansz Eelkes27-03-1630
Elisabeth Booms weduwe van jonkheer Emmerij van Lier, gouverneur van WillemstadJohan Lijens van St Maartensdijk, verblijvende in EngelandEen vordering van 350, Engelse ponden op Johan Lijens05-04-1630
Sophia Augustijn van Os, weduwe van Jan Aertsz de Roij, waagmeester Generaal van HollandAdriaen AdriaemszBezwaar tegen twee vonnissen door het gerecht van 's Hertogfenbosch gewezen d.d. 26-03-1630 en 10-04-1630 inzake over voor het leger gevorderde paarden12-04-1630
123...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in