Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Boije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen22-08-1623
Dirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr20-11-1623
De voogden van de kinderen van Aelbrecht Jansz, koperslager te DelftDe voogden van de kinderen van Hendrick Vockestaart, notarisOverdracht van gelden die door Hendrick Vockestaart geind zijn die door hem moeten overgedragen worden aan de supplianten. Omdat hij niet betaalde, hebben de supplianten een proces tegen hem aanhangig gemaakt bij de schepenen van Delft. Bij hun vonnis van 1-08-1534 bevelen zij de suppliante documenten over teleggen als bewijs dat zij gerechtigd zijn dit geld te ontvangen hiertegen hebben de supplianten bezwaar25-07-1635
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Hugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij27-04-1638
Wisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht05-10-1638
Pieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)19-07-1640
Matheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan09-01-1643
Catharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-2014-02-1645
Wiliam Tompson kppoman te Amsterdam`Philippus van den Broek, koopman te AmsterdamHet vonnis van Schepenen dd, 14-06-1714 betreffende betaling van 1809 guldens en 16 stuivers wegens verkochte en geleverde goederen03-07-1714
Richard Jans, voor hemzelf en als gemachtigde van Jedde Pieters, getrouwd met Inge Jans; Volchje Jans, meerderjarige dochter; Van Nis en Hans Pietersz. en de meerderjarige kinderen van Pieter Jans, met name Richard, Inge en Volchje voornoemd, allen broers en zusters en erfgenamen ab intestate van Theunis Jans Varenthoff, in 1698 als matroos met het schip "de drie kronen"" in dienst van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam naar Oostindië gevaren en aldaar in Tangerang als constapel in 17Jan Crommelijn, bij appointement van het Gerecht van Amsterdam aangesteld als curator ad lites om Daniel Abraham aan de Raad te repesenteren als mede-bewindhebber van de O.I.C. van Amsterdam.Bij het proces van 5 juli 1714 voor het Gerecht van Amsterdam is de uitslag van het vonnis voor suppliant onverwacht slecht uitgevallen. Zijn eis is hem ontzegd en daarom wil hij een nieuw proces.26-02-1715
Philips van der Giessen, koopman te AmsterdamTheodore Rijswijk, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 30-01-1722 inzake valuta verlies bij aankoop van wisselbrieven26-01-1723
Pieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds15-02-1723
Pieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft02-03-1723
Mathijs Coenraetse, echtgenoot van Jannetje Verburg en andere voor 4/5 deel erfgenamen van Lijsbeth Janse leemput allen wonende te Rotterdam, eisersMaria, Jan en Alida Leemput, erfgenamen van Hendrick Janse Leemput, gedaagdenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-04-1723 inzake het eigendomsrecht op 2 campen land of blekerijen, een woonhuis, erf en spoelhuis05-07-1723
Jan Zaijer, koopman binnen DordrechtArnoldus van der Sande, wonende te Seventer, en de andere kinderen en erfgenamen van Arnoldus van der Sande den Ouden, overleden te DordrechtBezwaar tegen vonnis van de Camenr Judicieel te Dordrecht d.d. 15-04-1723 inzake afwijzing van Request Civile betreffende onenigheid over een kwitantie10-08-1723
Mr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie20-08-1723
Quirina van Dam, weduwe van Leonard van Sonsbeecq, wonende te Ooltgensplaat, erfgename van haar overleden zuster Leonora van Dam, weduwnaar Jacob Gijblant, gedaagdeVier zonen van en erfgenamen van Aren Corneliss Witte, hun overleden vader, eisersbezwaar tegn vonnis van het collegie van baljuw en leenmannen van Voorne d.d. 12-08-1723, betreffende het te niet doen van een vonnis van schepenen van Oudeland inzake een betaling van ruim 316,- gulden en de kosten van beide processen08-09-1723
Antonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn20-09-1723
Pieter du Peirou, koopman te AmsterdamLouis Renard, eveneens koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 19-11-1723 betreffende een transactie van 9900,- gulden in de eerste subscriptie van de Westindische Compagnie30-11-1723
David van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten17-12-1723
Cornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak20-04-1724
Hendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren30-01-1725
Willem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld21-02-1725
Samuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces19-03-1725
Corstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten26-07-1725
Als 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie26-07-1725
Beatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening07-11-1725
Adriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak22-01-1726
De erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren29-04-1726
Caspar Christoffel SchreuderDavid Le Cene, voogd over Jan Hendrick PijlBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 17-05-1726 in niet genoemde zaak04-06-1726
Rebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie09-07-1726
Mr. Cornelis Wittrt, Heer van Valkenburg, ectCornelis Hogendam, voormalig bouwknecht van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schout en schepenen van Nieuw Beijerland d.d. 26-06-1726 in een niet genoemde zaak23-07-1726
Jan en Cornelis Smal, wonende te Haarlem, zonen van Dirk Smal en Maria de la ChambreChristoffel Bosheijden, echtgenoot van Maria de le Chambre, en stadsbode van Haarlem en Gerard Brussels, wonende te HaarlemBezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 27-08-1726 inzake een erfenis kwestie04-09-1726
DaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak14-03-1727
Mr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven13-05-1727
Johanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie18-07-1727
Cornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn14-10-1727
Jacob Klijburgh, wonende te ArnhemCornelia Schippers, weduwe van Jacob Klijtburgh, zijn moederBezwaar tegn het vonnis d.d. 15-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfeniskwestie11-11-1727
Pieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee13-04-1728
Hermanus Vingerhoet, Harmansz, koopman te AmsterdamFrederik Gronen en François Moerhout, als curatoren over de boedel van suppliantVerzoek om opheffing van de op verzoek van familieleden, onder curatele stelling van de suppliant en eerherstel van zijn goede naam06-09-1728
Catarina van der Velden, eerst weduwe en erfgename van Johan Crooswijck, later weduwe van Wigboldus Belcampius, wonende te BriellePieter Ploos van Amstel, notaris en procureur te BrieeleBezwaar tegn vonnis van burgemeester en schepenen van Brielle d.d. 02-12-1728 in cas preferentie04-01-1729
Anna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd21-01-1729
Theodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 171902-06-1729
Coenraad Groothuijsen, suiker raffinadeur in AmsterdamDirk Claes, Jacobus de Rovele en Albertus Roos c.s., gequalificeerden tot het doen van visitatie in de suiker raffinaderijen in AmsterdamBezwaar tegen vonnissen van mindertal van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1728 en van schout en schepenen d.d. 15-03-1729 inzake gebruik van dierenbloed voor het klaren van suiker28-06-1729
Johannes Reijniiersse Kessel, gehuwd met Johanna de Bondt en alle anderen erfgenamen van Michiel de Bondt, gehuwd geweest met Elisabeth van DongenGabriëlla la Mars en Chrstiaan van Dongen, respectievelijk weduwnaar en zoon van Anthonie van DongenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Heusden d.d. 4-08-1729 inzake scheiding en deling van land20-09-1729
Petronella Jacoba en Aletha Cornelis van Oosten, wonende te AmsterdamEen tiental crediteuren van Bernardus Frankendaal, waard in Herberg de Gouden Eendracht in de RijpBezwaar tegen vonnis van schepenen van de Rijp d.d. 8-11-1729 inzake preferentie van schuldeisers21-11-1729
Evert van Engelen, oud schepen van WeespMaria Jans Hertogs en twee andere executeurs van de boedel van wijlen Cornelis DrosthangenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Weesp d.d. 1-11-1729, waarin hij alleen zijn zaak wint, mits hij onder ede verklaart dat hij ten tide van de eerste huurbetaling niet wist, dat door hem gehuurde land kleiner was dan opgegeven25-11-1729
Mr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft16-03-1731
Jan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde28-09-1731
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in