Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 182 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieBoije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen
Mandament van reformatieDirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr
Mandament van reformatieDe voogden van de kinderen van Aelbrecht Jansz, koperslager te DelftDe voogden van de kinderen van Hendrick Vockestaart, notarisOverdracht van gelden die door Hendrick Vockestaart geind zijn die door hem moeten overgedragen worden aan de supplianten. Omdat hij niet betaalde, hebben de supplianten een proces tegen hem aanhangig gemaakt bij de schepenen van Delft. Bij hun vonnis van 1-08-1534 bevelen zij de suppliante documenten over teleggen als bewijs dat zij gerechtigd zijn dit geld te ontvangen hiertegen hebben de supplianten bezwaar
Mandament van reformatieBewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre
Mandament van reformatieHugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij
Mandament van reformatieWisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht
Mandament van reformatiePieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)
Mandament van reformatieMatheus Pietersz Gijsel, gehuwd met Catharina Jansdr, zuster en erfgename van Jan Jansz Blanckert, wonende te Groede in Zuidbeveland, eiser in rau actie voor schepenen van de parochie van BaarlandDingnis Thomasz, gedaagde Jan Cornelise, Cornelis Cooman. De laatste twee interveniërende voor de gedaagdeBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1642 door schepenen van de parochie van Baarland gewezen inzake eigendomsrecht van een weide en de opbrengst daarvan
Mandament van reformatieCatharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-20
Mandament van reformatieRibca Penso Alvares, weduwe van wijlen Abraham Penso Felix, nagelaten dochter van Jan Alvares Passa Rinjo, en Sara Alvares Vega, wonende te AmsterdamAntonij de Silva y Castro, getrouwd met Sara Alvares Vega, nagelaten dochter van Gasper Alvares VegaEr is een proces geweest en met het vonnis d.d. 04-12-1711 voor Schepenen van Amsterdam is suppliant het niet eens
Mandament van reformatieJohan Gerard Ruland, wonende te Amsterdam, als gemachtigde van Johan Clots en Johan George Schaller, kooplieden te FrankfortCornelis Winter, gesurrogeerde executeur van het testament van Daniel Goes, in zijn leven koopman te AmsterdamEr is een proces geweest voor Schepenen van Amsterdam over de restitutie van een wisselbrief van 400 rijksdaalders uit Hanau door Hendrik van de Walle en Isaaq van de Walle, kooplieden te Amsterdam te betalen aan Carel Flammerdingh. Bij het vonnis op 12-07-1712 is de suppliant zijn eis ontzegd.
Mandament van reformatieWillem Pasman, notaris te Dordrecht en procureur voor Mannen van het Hof en Hoge Vierschaar van Zuid-HollandMarijtje Jacobs, weduwe van Leendert ten Breem, in zijn leven Schout van SchelluinenEr is een proces geweest voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland over salaris van suppliant en met het vonnis op 07-11-1712 is supliant niet tevreden. Op 14-11-1712 is hij aangesteld tot reformant.
Mandament van reformatieAnthonij Mentzert, koopman te AmsterdamJan Mentzert, wonende te DelftEr is geprocedeerd voor het Gerecht van Delft en met het vonnis d.d. 09-11-1712 is suppliant het niet eens.
Mandament van reformatieMeester Daniel van der Hoeven, advocaat en notaris te Delft, als enige en universele geinstitueerde erfgenaam van wijlen Sara Doens de Man, zijn overleden huisvrouw, tevens van zijn twee minderjarige kinderen bij zijn vrouw verwektWillem de Man, ook wonende te Delft, als enige nagelaten zoon en universele erfgenaam van zijn vader Dodeneus de ManEr is een proces geweest en met het vonnis voor Schepenen van Delft op 06-07-1712 is suppliant het niet eens
Mandament van reformatieWiliam Tompson, koopman te AmsterdamPhilippus van den Broek, koopman te AmsterdamHet vonnis van Schepenen d.d. 14-06-1714 betreffende betaling van 1809 guldens en 16 stuivers wegens verkochte en geleverde goederen
Mandament van reformatieFano en Urbano, kooplieden te AmsterdamDirk Sevelinkhoven, postmeester te PempelfortEr is proces gevoerd voor Schepenen van Amsterdam wegens het niet aangekomen pakket diamanten in Venetië. Bij het vonnis op 11-09-1714 hebben supplianten schadevergoeding geëist ter waarde van 1584 gld. Dit wordt niet ingewilligd zodat supplianten zich hiertegen verzetten
Mandament van reformatieJaques du Peijron de jonge, voor 1/4 deel en Jaques Pinet voor 4/8 deel, gewezen reders en eigenaren van het fluitschip "de America"waarop Jacob Bruijn de schipper wasPaul la VemhaEr is proces gevoerd voor Schepenen van Amsterdam. Suppliant is het niet eens met de uitslag van het vonnis op 1-08-1714
Mandament van reformatieMatthijs Roemer, koopman en kassier te AmsterdamWolff Goutsmidt en Andries Meijes, als executeurs van het testament van Abraham AronsEr is geprocedeerd en met het vonnis op 07-11-1713 voor Schepenen van Amsterdam is suppliant het niet eens en vraagt het Hof mandament van reformatie
Mandament van reformatieGillis Udemans, Schout te St. Arentskerk op het eiland van Goes, als beschadigde burge voor meester Livinius van Doorn, gewoond hebbende te Goes; Matheus Oije en Pieter Pipping, als administraterend en toeziend voogd over de wezen van wijlen Jacobus Oije, ook te GoesArnoldus Cools, getrouwd met Adriana van Reijnen, en enige andere crediteuren van Livinius voornoemdEr is een proces geweest en bij het vonnis op 03-12-1714 voor Burgemeesteren en Schepenen van Goes is tegenpartij veroordeeld tot het betalen van 845 ponden met rente van 4% per jaar van de verkochte zoutkeet en een huis te Goes aan suppliant en aan Thomas van Winckel 34 pond, 2 schellingen en 9 groten en aan Cornelis Verbrugge 14 pond, 4 schell en 1 grote. Suppliant is het hier niet mee eens
Mandament van reformatieRichard Jans, voor hemzelf en als gemachtigde van Jedde Pieters, getrouwd met Inge Jans; Volchje Jans, meerderjarige dochter; Van Nis en Hans Pietersz. en de meerderjarige kinderen van Pieter Jans, met name Richard, Inge en Volchje voornoemd, allen broers en zusters en erfgenamen ab intestate van Theunis Jans Varenthoff, in 1698 als matroos met het schip "de drie kronen"" in dienst van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam naar Oostindië gevaren en aldaar in Tangerang als constapel in 17Jan Crommelijn, bij appointement van het Gerecht van Amsterdam aangesteld als curator ad lites om Daniel Abraham aan de Raad te repesenteren als mede-bewindhebber van de O.I.C. van Amsterdam.Bij het proces van 5 juli 1714 voor het Gerecht van Amsterdam is de uitslag van het vonnis voor suppliant onverwacht slecht uitgevallen. Zijn eis is hem ontzegd en daarom wil hij een nieuw proces.
Mandament van reformatieCornelis de Hulter, wonende te Amsterdam, getrouwd met Elisabet Ranst, dochter van Constantijn Ranst de jonge, die een zoon was van Constantijn de oude, in zijn leven weesmeester der stad AmsterdamMeester Gerrit Hoofft, Oud Schepen der stad Amsterdam en Cristoffel Hellerus, als executeur van het testament van wijlen Constantijn Ranst de oudeSuppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij voor Schepenen van Amsterdam, maar het vonnis op 15-05-1715 viel tegen zodat suppliant verzoekt om mandament van reformatie
Mandament van reformatieRobbert Pantoune, koopman van de Schotse natie te Veere, en boekhouder van het schip "de Postillion Galaij"Wouter Watson, schipper van het voornoemde schipSuppliant wil van tegenpartij rekening en bewijs van zijn handelingen als kapitein. Bij het vonnis op 22-02-1715 is suppliant tekort gedaan. Daarom vraagt hij mandament van reformatie
Mandament van reformatiePieter Huijbregschse Pieroom, wonende te Kruiningen in Zeeland, balans-en waagmeesterCornelis Smallegange, Schout te KruiningenSuppliant vind dat hij ten onrechte is veroordeeld bij het vonnis op 01-06-1715 voor Schepenen van Kruiningen tot het betalen van een boete van 15 gulden voor het bedienen van de publieke waag met te lichte gewichten.Hij wil een nieuw proces.
Mandament van reformatiePhilips van der Giessen, koopman te AmsterdamTheodore Rijswijk, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 30-01-1722 inzake valuta verlies bij aankoop van wisselbrieven
Mandament van reformatiePieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament van reformatiePieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft
Mandament van reformatieMathijs Coenraetse, echtgenoot van Jannetje Verburg en andere voor 4/5 deel erfgenamen van Lijsbeth Janse leemput allen wonende te Rotterdam, eisersMaria, Jan en Alida Leemput, erfgenamen van Hendrick Janse Leemput, gedaagdenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-04-1723 inzake het eigendomsrecht op 2 campen land of blekerijen, een woonhuis, erf en spoelhuis
Mandament van reformatieJan Zaijer, koopman binnen DordrechtArnoldus van der Sande, wonende te Seventer, en de andere kinderen en erfgenamen van Arnoldus van der Sande den Ouden, overleden te DordrechtBezwaar tegen vonnis van de Camenr Judicieel te Dordrecht d.d. 15-04-1723 inzake afwijzing van Request Civile betreffende onenigheid over een kwitantie
Mandament van reformatieMr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie
Mandament van reformatieQuirina van Dam, weduwe van Leonard van Sonsbeecq, wonende te Ooltgensplaat, erfgename van haar overleden zuster Leonora van Dam, weduwnaar Jacob Gijblant, gedaagdeVier zonen van en erfgenamen van Aren Corneliss Witte, hun overleden vader, eisersbezwaar tegn vonnis van het collegie van baljuw en leenmannen van Voorne d.d. 12-08-1723, betreffende het te niet doen van een vonnis van schepenen van Oudeland inzake een betaling van ruim 316,- gulden en de kosten van beide processen
Mandament van reformatieAntonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn
Mandament van reformatiePieter du Peirou, koopman te AmsterdamLouis Renard, eveneens koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 19-11-1723 betreffende een transactie van 9900,- gulden in de eerste subscriptie van de Westindische Compagnie
Mandament van reformatieDavid van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten
Mandament van reformatieCornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieHendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren
Mandament van reformatieWillem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld
Mandament van reformatieSamuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces
Mandament van reformatieCorstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten
Mandament van reformatieAls 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie
Mandament van reformatieBeatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening
Mandament van reformatieAdriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieDe erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren
Mandament van reformatieCaspar Christoffel SchreuderDavid Le Cene, voogd over Jan Hendrick PijlBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 17-05-1726 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieRebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie
Mandament van reformatieMr. Cornelis Wittrt, Heer van Valkenburg, ectCornelis Hogendam, voormalig bouwknecht van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schout en schepenen van Nieuw Beijerland d.d. 26-06-1726 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieJan en Cornelis Smal, wonende te Haarlem, zonen van Dirk Smal en Maria de la ChambreChristoffel Bosheijden, echtgenoot van Maria de le Chambre, en stadsbode van Haarlem en Gerard Brussels, wonende te HaarlemBezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 27-08-1726 inzake een erfenis kwestie
Mandament van reformatieDaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieMr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven
Mandament van reformatieJohanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie
Mandament van reformatieCornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in