Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieJohan van Asten, wonende te s'Gravenhage, als rentmeester van Charles Joseph, Baron d'Overschie, Heer van Bierges ect.Jacob Kleijweg, wonende te RijswijkNalatigheid in betaling van huur over 13 morgen 350 roeden weiland in de plaspoel polder en nog over 5 morgen weiland in de Oudenbroeksepolder te Rijswijk
Mandament van rauw actieHemanus Bargeus, Simom Jansse van Leeuwen, Leendert Jacobse Doeff en Cornelis van Ofwegen, representanten voor alle minderjarige en meerderjarige erfgenamen van Abraham Abrahamse van Leeuwen en annetje Arentse Doeff, echtelieden gewoond hebbende te Oudshoorn en nu fungerende als excecuteur testementair. En Arij van Leeuwen, wonende te Pijnacker, seroces, seur fendaalMr. Gualterus Hoftius, stadhouder der lenen van Huize van PoelgeestGeschil bij verkoop van land i.v.m. kosten die daarop zouden berusten
Mandament van rauw actieMr. Johannes Slicher Thomasson, advocaat van hof van HollandJohannes Heyman, professor in LeidenTerugbetaling van een geleende som geld
Mandament van rauw actieClara van Merren, weduwe van Cornelis van Santen te AmsterdamJohannes Suverijn, wonende te SchiedamNalatigheid bij afbetaling van geleverde wijn
Mandament van rauw actieCornelis Schouten , burgemeester van WeespHeijndrick van der Poort, secretaris van de gemeente WeespNagaan of de mogelijke van de vroedschap van Weesp om een aftredende burgemeester nier tot thesaurier te benoemen, genomen is opgetekend in het resolutieboek
Mandament van rauw actieSchout en schepenen van Nieuw Beijerland c.iJohan van Kuijkhoven te DordrechtWeigering om pondgeld te betalen
Mandament van rauw actieMr. Johan van Buren voor hemzelf en als rentmeester van Johan, Baron van Welderen, heere van Ubergen en diverse mede- ambachtsheren en vrouwen van Noord-BevelandLeonard Swaan, rentmeester van ambacht Cats, alsmede enkele andere ambachtheren van Noord-BevelandGeschil over de benoeming van een dijkgraaf
Mandament van rauw actiePieter Frannius, Heer van Oud-Harlem, rentmeester-generaal bij de Staten van Holland en FrieslandHendrick Willem van Zijl en Oliver van Pamburgh burgemeester van Oudewater en sequesten van de boedel van Maria VulsteeckenOverleggen van de staat en inventarisvan de nalatenschap van Maria Vulsteecken
Mandament van rauw actieMagdalena Hulshout, weduwe en boedelhoudster van Elias Venlo in zijn leven secretaris van het watergerecht van Dordrecht, notaris en procureur in DordrechtJohan van der Burgh, gehuwd met Charlotte Elisabeth Blijenburgh, en als voogd van hun kinderen en executeur testementair van Levina de Vrie, zijn schoonmoederHet openen van zich in de nalatenschap van de notaris Elias Venlo bevindende stukken betrffende de erfenis van Levina de Vries en het onder berusting stellen daarvan bij het Hof van Holland
Mandament van rauw actiePedro de Diependaal, te AmsterdamWillem Smit, Johan Donraat en Pedro Rogiers en later eventueel weduwe Dirk EnteUitbetalen van wisselbrief
Mandament van rauw actieClaas Arkestijn, wonende te Pijnacker, echtgenoot van Trijntje Gabriels Brouwers, dochter van wijlen Jannetie Dirks Vegter en Gabriel Brouwer, en Cornelis van der Schouten wonende te Schiedam in opdracht van Maritje Immerseel, ongehuwd, dochter van Maria Dirks Vegter en Cornelis ImmerseelJan Vranke(n) van Noor(d)t, als voogd over de kinderen van Maria Dirks VegterGeschil over de uitbetaling van de nalatenschap van Jozijntie Dirks Vegter overleden 26-07-1720
Mandament van rauw actieCornelis van Aerssen, heer van Hogerseijde, ontvanger generaal van HollandCornelis van der Vaert, Teunis van de Velde, tuinlieden in NaaldwijkHet nakomen van de huurovereenkomst inzake twee percelen land of terugbetaling van de door desuppliant gemaakte kosten
Mandament van rauw actieJoan Huijman, koopman te Rotterdam, last en procuratie hebbende van Hendrik Huijman, zijn vader eveneens koopman te RotterdamHenrij Ferdinant, baron de Quarré, te BrusselVernieuwen huurcontracten betreffende door de suppliant gekocht land, gelegen in Katendrecht dat de tegnpartij niet wil overdragen ondanks het bevel van het Hof van Holland
Mandament van rauw actieMr. Philips Dedel, oud-schepen en Raad van de stad Delft, tevens bewindhebber van de West Indische Compagnie, executeur testementair en voogd over de miderjarige erfgenamen van Anna Maria Hudde, weduwe van Mr. Johan Dedel (in leven burgemeester van 's Gravenhage) erfgename van haar overlden oom Johannes Hudde in leven burgemeester van Amsterdam en Mr. Feltrum de Vries als mede executeur testementair en mede voogdMr. Hendrik Amelis de Dien, advocaat te AmsterdamNalatigheid in uitbetaling van ontvangen renten van diverse obligaties, behorende tot de nalatenschap van Johannes Hudde
Mandament van rauw actieJacoba de Bruijn, weduwe van Huijberrt van Erp, wonende buiten de kleine sluispoort van de stad DordrechtJan en Simon Otto te RaamsdonkAchterstallige betalingen van geleverd hout in de jaren 1716 tot 1721
Mandament van rauw actieWeesmeesteren van LeidenJacob van Dorp, schout yte Lisse, de weduwe van Rieks Klinkenberg en Willem Pauw, nomineuxoris erfgenaam van Emerentia van der Bangs, weduwe van Jacob HeuneboVerkoop en verpanding van 3 obligaties uit de fideicommissaire nalatenschap van Wilhelmus Bouquet door een voogd en administrateur ten eigen bate
Mandament van rauw actieBartholomeus van Immerseel, wonende op ed KaagDirk Immerseel en de andere kinderen en erfgenamen van Cornelis van ImmerseelRestitutie van voorgeschoten borgtocht
Mandament van rauw actieKinderen en erfgenamen van Johan van Slingerland, koopman te Dordrecht en andere creditueren van de boedel van Pieter Bosch, overleden te DordrechtAlbertus van Nievelt, notaris en procureur te Dordrecht, borg ten behoeve van crediteurenOpsporing of vergoeding van door Aleta Leijdecker, weduwe van Pieter Bosch, verduisterde gelden en goederen uit de boedel van haar overleden man
Mandament van rauw actiePieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst
Mandament van rauw actieJohannes van Eijndhoven, wonende te Utrecht, optredend voor zijn vrouw Aaltje Adriaensze Duldermeret en als vader en voogd van hun kinderenJohannes Calshoven, wonende te Alphen, executeur testementair en administrateur respetievelijk voogd over de minderjarige erfgenamen van Gerrit Gerritse Duldermeret en van Sijmon Adriaanse Duldermeret, beide overledenOnenigheid over de afhandeling van uitbetalingen van twee nalatenschapen
Mandament van rauw actieAdriaan d'Overschie, Heer van BaardwijkDirk Rochusse Langerak, wonende Driemanspolder, principaal en Nicolaas Reijerts van Zonneveld wonende onder Zoeterwoude, borg voor een schuld van 2600,- guldenTerug betaling van het restant een schuld groot ruim 804,- gulden
Mandament van rauw actieJean George Herbst, cassier van Zijn Majesteit van Groot Brittannië, met procuratie van Willem Baron van Hamersteijn, Hannovers edelmanWillem Caclemeij, Procureur voor het Hof van Holland, curator ad litus over de uit de gevangenpoort ontsnapte David Flotard en Charles Grongnet, fransman, verblijvende te AmsterdamZeer ingewikkelde zwendel met een obligatie van 10.000,- gulden
Mandament van rauw actieEduard van Velsen, notaris en rentmeester in den Haag, en Thirrij Reijnard, klerk op de griffie van dit Hof, executeurs testementair van Anna Gorcum, weduwe van Cornelis Duvelaar, gewezen predikant de Waalse gemeente te Middelburg en voogden over haar innocente enige , zoon en erfgenaamWeesmeesters van Middelburg en ZeelandWeigering door de weesmeesters van Middelburg om twee rente brieven van samen 400,- gulden per jaar, een obligatie van 100 pond Vlaams en eventuele andere , tot de boedl behorende goederen, goederen aan de executeurs over te dragen
Mandament van rauw actieCicilia Zelbagh, wonende te Rijnsburg, moeder van en voogd over Jeronimus de Wilhem enige erfgenaam van Mr. Hendrik Davidt de Wilhem, zijn vader, en Nicolaas Sonmans, notaris te Amsterdam en mede voogdConstantinus Cornelis de Wilhem en Sophia en Henrietta WickefoortOnenigheid over de vraag wie de nalatenschap van Mr. Hendrick Davidt de Wilhem mag beheren
Mandament van rauw actieCornelis van Aersen, Heer van VosholIsabella van Nispen, weduwe van Jacob van Bleijdesteijn en haar moeder Cornelia van Stoopenburgh, weduwe van Hendrick Bleijdestijn als haar borgTerugbetaling van een restant van een jaarlijkse recognitie en een halfjaar huur van de visserij op de Rijn, tezamen ruim 282,- gulden
Mandament van rauw actieJan Breijer,mr. metselaar, wonende te NaardenMoeder en voogdes Cecilia Zelbagh en voogd Nicolaas Sonermans over Jeronimus de Wilhem, wonende te Rijnsburgh, universeel erfgenaam van Hendrick David de Wilhem, gewoond hebbende te AmsterdamOnenigheid over een bedrag van ruim 477,- gulden aan materialen en arbeidsloon t.b.v.reparaties aan de buitenplaats Oudenaarde
Mandament van rauw actieHeiltie van Heukelom, weduwe en medeerfgenaam van Jan Preuit en daardoor ook erfgename van haar zwager Kornelis preuit, gewezen secretaris van Zwartewaal, samen met de voogden over de minderjarige zoon en mede erggenaam van zijn vader Jan PreuitJan Hogerwerff, schout te ZwartewaalBetaling van twee obligaties, samen 2000,- gulden en een bedrag van bijna 350,- gulden voor geleverde goederen en voor verschotten
Mandament van rauw actieAletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaardingerzwart en Bartholomeus Boogert, advocaten te Delft, door de Heren wethouders van Delft aangesteld als curateurs over de persoon en goederen van de krankzinnige Lidia Gabiou, laatst weduwe van Francois Herry de ChaufatJean en Samuel Gabiou, wonende te Amsterdam, broers en Jeremia Bourigoud, wonende in Den HaagWeigering om de eigendommen en alle gegevens betreffende de bezittingen van Lidia Gabiou aan de curateurs te overhandigen
Mandament van rauw actieCatharina Brouwer, weduwe van Koos Visser, gewezen raad en Burgemeester van WeespHendrick van Neck, Raad en President Burgemeester te Weesp en zijn vrouw Johanna Brouwer, zuster van suppliant en Mathijs Herwaarder, ook Raad en Burgemeester van Weesp en door regenten van het burger weeshuis aldaar aangesteld om de belangen van Pieter Brouwer te behartigen, broer van supplianteAfgifte van staat en inventaris en uitvoering van de scheiding en deling van de boedel van wijlen Gerrit Brouwer en zijn eerder overleden vrouw Tijmontje Simons
Mandament van rauw actieDominicus Gerrits Olsthoorn, meerderjarige jongman, wonende Naaldwijkerbroek, voor 1/5 mede erfgenaam van zijn ouders Gerrit Joosten Olsthoorn en Adriaantje Daene van der ValkCornelis Gerrits Olsthoorn, wonende Loosduinen en mede familieleden c.sHet afleggen van rekening en verantwoording over en het uitkeren van een nalatenschap waarover men de administratie voerde of borg stond
Mandament van rauw actieLeendert Krijnen van der MeerFredrik Cornelisse van Vliet, gehuwd met Elisabet Krijnen van der MeerUitkering van de erfportie van suppliant en beheer over de erfportie van Pieter Krijnen van der Meer
Mandament van rauw actieMarijtje Jacobs, naaste en laatste afstammeling van wijlen Pieter Cornelis Cuijper, haar oud oomBurgemeester van AlkmaarUitstel bij het verlenen van ontslag uit fideicommis
Mandament van rauw actieJacoba de Bruijn, weduwe van Huijbert van Erpt, gewezen kapitein van 's Lands ponten wonende te DordrechtJohan de Bruijn, onvanger van de 100st penning en achtraad van DordrechtOnenigheid over een achterstallige betaling d.d. 13-04-1715
Mandament van rauw actieHendrina Boenes, weduwe van Petrus Scharp, gewezen predikant in Werkendam dochter en erfgename van wijlen Boudewijn Boenes, gewezen schout van Werkendam en mede erfgenaam van wijlen Pieter Boenes, gewezen burgemeester van ZuidlandLeendert Palink, borg voor Joost PalinkBetaling van een schuld plus rente
Mandament van rauw actieJacomina van Koijck, weduwe van Arnoldus Beijs, kosteren van de Grote Kerk te DordrechtHenricus Beijs, wonende te DordrechtWeigering om een schuld van 1100,- gulden terug te betalen
Mandament van rauw actieHendrina van Hoeven, meerderjarige dochter en ongehuwde moederPieter Quevelerius, meerderjarige jongeman, doctor in de rechten, wonende in Den Haag en zijn ouders Abraham Quevelerius en Maria FermantNakomen van trouw beloften en betaling van alimetatie voor het door tegenpartij erkende kind
Mandament van rauw actieEduard van Velsen, notaris en rentmeester in Den Haag en Thierrij Reijnard, klerk ter Griffie aan het Hof van Holland, executeurs testementair van wijlen Anna Gorcum, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Duvelaar gewezen predikant van de waalse gemeente in Middelburg en als voogden over haar geestelijk onvolwaardige zoon en enige erfgenaam pieter Cornelis DuvelaarDiverse leden van de familieDuvelaarGeschil over de uitkering van het aandeel van Pieter Cornelis Duvelaar in een kapitale Oost Indische Actie uit de nalatenschap onder fidei commis van Petrus Duvelaar
Mandament van rauw actieJacoba de Bruijn, weduwe van Hubert van Erp en Jacobus Coenraets gehuwd met Maria de Bruijn, kindern en mede erfgenamen van Pieter de BruijnJohan de Bruijn, zoon en mede-erfgenaam van Pieter de BruijnWeigering door Johan de Bruijn om inzage te geven aan de mede-erfgenamen in deboeken charters en papieren van hun vader
Mandament van rauw actieAbraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt
Mandament van rauw actieadriaen Bout, Raad en Agent van de Kaurvorst van TrierGraaf en Gravin van Bentheim Tecklenburgh residrende te AmsterdamVerkoop van de hofstede Veenenburg met landerijen, gelegen tussen Hillegom en Lisse
Mandament van rauw actieMargaretha Vettekeuken, wonende te Rotterdam, weduwe en erfgename van Maarten van Jagten, Mr. grof loodgieter c.suisDirk Brethouwer, makelaar te RotterdamTerugbetaling van een restant van een voorschot van ruim 1983,- gulden plus rente sedert 1711, uit de makelrug van wij;en Abraham van Jagten, van wie Maarten van Jagten enige universele erfgenaam was
Mandament van rauw actieArij Jacobse Ruijchbroek, wonende te VoorschotenDe kinderen en medeerfgenamen van Abraham van SprenkhuijsenBetaling van hun aandeel in een borgtocht voor een geldlening , waarvoor hun overleden vader borg stond
Mandament van rauw actieAnna van Scholerbeek, wonende te DordrechtCORNELIA, Maria en Johan van SchellebeekTerugbetaling van een kapitaal van 7100/- gulden plus verschenen renten
Mandament van rauw actieJacob, Albert, Marcus Everhard ten Ham, mede voor hun onnozel broer Jan, zonen van wijlen Mr. Jan ten Ham en wijlen Catharina RusiusJacob Amia, zoon van Catharina Vogelaer, wonende te Haarlem en Jan Constantijn Rusius, wonende te AmsterdamOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Jan Marcus de la Maire staaksgewijs of in egale porties
Mandament van rauw actieMaartjen Ariensz van der Neut, tweede vrouw van wijlen Dirk Gijsberts van der Maan, de voogd overhun twee onmondige kinderen en de 5 kinderen of hun diverse echtgenoten uit het eerste huwelijk van Dirk Gijsbertsz van der MaanMeijnard van Adrichem, principaal koper, en Willem van Buiten en Claas Root als borgenOntvangst van de opdracht en betaling van de aankoop van 2 morgen 300 roeden land in de Heerlijkheid van Nieuwveen, waarvan 2 morgen in Nieuwveen en 300 roeden in Calslagen en de Westerpolder
Mandament van rauw actieMargareta van der Elst, weduwe en erfgenaam van Leonard van Ophonen, gewezen brouwer te DelftSteven Kreethuijsen, wonende te SchiedamRestitutie van een bedrag van 150,- gulden, teveel betaald voor een partij graan
Mandament van rauw actieJoan Soermans, predikant te Giessen- OudekerkDiverse pachters en huurders van platen gorsen en aanwassen in de Merwede, en Cornelis van Aerden, Heer van Hogerheijde,, ontvanger Generaal van Holland en West FrieslandOpdrachht aan huurders en pachters tot betaling van huur en pacht voor, platen en gorsen en andere wassen gelegen in de Merwede, en verbod aan de ontvanger Generaal om deze betaling te verhinderen
Mandament van rauw actiePieter van der Linden, wonende te RotterdamCornelis van der Wiel, wonende te Groot AmmersTerugbetaling van een lening van 600,- gulden en bij behorende kosten. ( zie acte obligaties d.d. 15-02-1723 )
Mandament van rauw actieTheodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in