Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Johan van Asten, wonende te s'Gravenhage, als rentmeester van Charles Joseph, Baron d'Overschie, Heer van Bierges ect.Jacob Kleijweg, wonende te RijswijkNalatigheid in betaling van huur over 13 morgen 350 roeden weiland in de plaspoel polder en nog over 5 morgen weiland in de Oudenbroeksepolder te Rijswijk26-07-1631
Hemanus Bargeus, Simom Jansse van Leeuwen, Leendert Jacobse Doeff en Cornelis van Ofwegen, representanten voor alle minderjarige en meerderjarige erfgenamen van Abraham Abrahamse van Leeuwen en annetje Arentse Doeff, echtelieden gewoond hebbende te Oudshoorn en nu fungerende als excecuteur testementair. En Arij van Leeuwen, wonende te Pijnacker, seroces, seur fendaalMr. Gualterus Hoftius, stadhouder der lenen van Huize van PoelgeestGeschil bij verkoop van land i.v.m. kosten die daarop zouden berusten10-09-1651
Mr. Johannes Slicher Thomasson, advocaat van hof van HollandJohannes Heyman, professor in LeidenTerugbetaling van een geleende som geld14-01-1723
Clara van Merren, weduwe van Cornelis van Santen te AmsterdamJohannes Suverijn, wonende te SchiedamNalatigheid bij afbetaling van geleverde wijn29-01-1723
Cornelis Schouten , burgemeester van WeespHeijndrick van der Poort, secretaris van de gemeente WeespNagaan of de mogelijke van de vroedschap van Weesp om een aftredende burgemeester nier tot thesaurier te benoemen, genomen is opgetekend in het resolutieboek01-02-1723
Schout en schepenen van Nieuw Beijerland c.iJohan van Kuijkhoven te DordrechtWeigering om pondgeld te betalen17-02-1723
Mr. Johan van Buren voor hemzelf en als rentmeester van Johan, Baron van Welderen, heere van Ubergen en diverse mede- ambachtsheren en vrouwen van Noord-BevelandLeonard Swaan, rentmeester van ambacht Cats, alsmede enkele andere ambachtheren van Noord-BevelandGeschil over de benoeming van een dijkgraaf23-02-1723
Pieter Frannius, Heer van Oud-Harlem, rentmeester-generaal bij de Staten van Holland en FrieslandHendrick Willem van Zijl en Oliver van Pamburgh burgemeester van Oudewater en sequesten van de boedel van Maria VulsteeckenOverleggen van de staat en inventarisvan de nalatenschap van Maria Vulsteecken23-02-1723
Magdalena Hulshout, weduwe en boedelhoudster van Elias Venlo in zijn leven secretaris van het watergerecht van Dordrecht, notaris en procureur in DordrechtJohan van der Burgh, gehuwd met Charlotte Elisabeth Blijenburgh, en als voogd van hun kinderen en executeur testementair van Levina de Vrie, zijn schoonmoederHet openen van zich in de nalatenschap van de notaris Elias Venlo bevindende stukken betrffende de erfenis van Levina de Vries en het onder berusting stellen daarvan bij het Hof van Holland26-02-1723
Pedro de Diependaal, te AmsterdamWillem Smit, Johan Donraat en Pedro Rogiers en later eventueel weduwe Dirk EnteUitbetalen van wisselbrief17-03-1723
Claas Arkestijn, wonende te Pijnacker, echtgenoot van Trijntje Gabriels Brouwers, dochter van wijlen Jannetie Dirks Vegter en Gabriel Brouwer, en Cornelis van der Schouten wonende te Schiedam in opdracht van Maritje Immerseel, ongehuwd, dochter van Maria Dirks Vegter en Cornelis ImmerseelJan Vranke(n) van Noor(d)t, als voogd over de kinderen van Maria Dirks VegterGeschil over de uitbetaling van de nalatenschap van Jozijntie Dirks Vegter overleden 26-07-172026-03-1723
Cornelis van Aerssen, heer van Hogerseijde, ontvanger generaal van HollandCornelis van der Vaert, Teunis van de Velde, tuinlieden in NaaldwijkHet nakomen van de huurovereenkomst inzake twee percelen land of terugbetaling van de door desuppliant gemaakte kosten20-04-1723
Joan Huijman, koopman te Rotterdam, last en procuratie hebbende van Hendrik Huijman, zijn vader eveneens koopman te RotterdamHenrij Ferdinant, baron de Quarré, te BrusselVernieuwen huurcontracten betreffende door de suppliant gekocht land, gelegen in Katendrecht dat de tegnpartij niet wil overdragen ondanks het bevel van het Hof van Holland28-04-1723
Mr. Philips Dedel, oud-schepen en Raad van de stad Delft, tevens bewindhebber van de West Indische Compagnie, executeur testementair en voogd over de miderjarige erfgenamen van Anna Maria Hudde, weduwe van Mr. Johan Dedel (in leven burgemeester van 's Gravenhage) erfgename van haar overlden oom Johannes Hudde in leven burgemeester van Amsterdam en Mr. Feltrum de Vries als mede executeur testementair en mede voogdMr. Hendrik Amelis de Dien, advocaat te AmsterdamNalatigheid in uitbetaling van ontvangen renten van diverse obligaties, behorende tot de nalatenschap van Johannes Hudde05-05-1723
Jacoba de Bruijn, weduwe van Huijberrt van Erp, wonende buiten de kleine sluispoort van de stad DordrechtJan en Simon Otto te RaamsdonkAchterstallige betalingen van geleverd hout in de jaren 1716 tot 172116-06-1723
Weesmeesteren van LeidenJacob van Dorp, schout yte Lisse, de weduwe van Rieks Klinkenberg en Willem Pauw, nomineuxoris erfgenaam van Emerentia van der Bangs, weduwe van Jacob HeuneboVerkoop en verpanding van 3 obligaties uit de fideicommissaire nalatenschap van Wilhelmus Bouquet door een voogd en administrateur ten eigen bate07-07-1723
Bartholomeus van Immerseel, wonende op ed KaagDirk Immerseel en de andere kinderen en erfgenamen van Cornelis van ImmerseelRestitutie van voorgeschoten borgtocht09-07-1723
Kinderen en erfgenamen van Johan van Slingerland, koopman te Dordrecht en andere creditueren van de boedel van Pieter Bosch, overleden te DordrechtAlbertus van Nievelt, notaris en procureur te Dordrecht, borg ten behoeve van crediteurenOpsporing of vergoeding van door Aleta Leijdecker, weduwe van Pieter Bosch, verduisterde gelden en goederen uit de boedel van haar overleden man27-08-1723
Pieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst27-08-1723
Johannes van Eijndhoven, wonende te Utrecht, optredend voor zijn vrouw Aaltje Adriaensze Duldermeret en als vader en voogd van hun kinderenJohannes Calshoven, wonende te Alphen, executeur testementair en administrateur respetievelijk voogd over de minderjarige erfgenamen van Gerrit Gerritse Duldermeret en van Sijmon Adriaanse Duldermeret, beide overledenOnenigheid over de afhandeling van uitbetalingen van twee nalatenschapen28-08-1723
Adriaan d'Overschie, Heer van BaardwijkDirk Rochusse Langerak, wonende Driemanspolder, principaal en Nicolaas Reijerts van Zonneveld wonende onder Zoeterwoude, borg voor een schuld van 2600,- guldenTerug betaling van het restant een schuld groot ruim 804,- gulden31-08-1723
Jean George Herbst, cassier van Zijn Majesteit van Groot Brittannië, met procuratie van Willem Baron van Hamersteijn, Hannovers edelmanWillem Caclemeij, Procureur voor het Hof van Holland, curator ad litus over de uit de gevangenpoort ontsnapte David Flotard en Charles Grongnet, fransman, verblijvende te AmsterdamZeer ingewikkelde zwendel met een obligatie van 10.000,- gulden03-09-1723
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in den Haag, en Thirrij Reijnard, klerk op de griffie van dit Hof, executeurs testementair van Anna Gorcum, weduwe van Cornelis Duvelaar, gewezen predikant de Waalse gemeente te Middelburg en voogden over haar innocente enige , zoon en erfgenaamWeesmeesters van Middelburg en ZeelandWeigering door de weesmeesters van Middelburg om twee rente brieven van samen 400,- gulden per jaar, een obligatie van 100 pond Vlaams en eventuele andere , tot de boedl behorende goederen, goederen aan de executeurs over te dragen15-10-1723
Cicilia Zelbagh, wonende te Rijnsburg, moeder van en voogd over Jeronimus de Wilhem enige erfgenaam van Mr. Hendrik Davidt de Wilhem, zijn vader, en Nicolaas Sonmans, notaris te Amsterdam en mede voogdConstantinus Cornelis de Wilhem en Sophia en Henrietta WickefoortOnenigheid over de vraag wie de nalatenschap van Mr. Hendrick Davidt de Wilhem mag beheren02-11-1723
Cornelis van Aersen, Heer van VosholIsabella van Nispen, weduwe van Jacob van Bleijdesteijn en haar moeder Cornelia van Stoopenburgh, weduwe van Hendrick Bleijdestijn als haar borgTerugbetaling van een restant van een jaarlijkse recognitie en een halfjaar huur van de visserij op de Rijn, tezamen ruim 282,- gulden03-11-1723
Jan Breijer,mr. metselaar, wonende te NaardenMoeder en voogdes Cecilia Zelbagh en voogd Nicolaas Sonermans over Jeronimus de Wilhem, wonende te Rijnsburgh, universeel erfgenaam van Hendrick David de Wilhem, gewoond hebbende te AmsterdamOnenigheid over een bedrag van ruim 477,- gulden aan materialen en arbeidsloon t.b.v.reparaties aan de buitenplaats Oudenaarde16-11-1723
Heiltie van Heukelom, weduwe en medeerfgenaam van Jan Preuit en daardoor ook erfgename van haar zwager Kornelis preuit, gewezen secretaris van Zwartewaal, samen met de voogden over de minderjarige zoon en mede erggenaam van zijn vader Jan PreuitJan Hogerwerff, schout te ZwartewaalBetaling van twee obligaties, samen 2000,- gulden en een bedrag van bijna 350,- gulden voor geleverde goederen en voor verschotten16-11-1723
Aletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi29-11-1723
Mr. Willem Vlaardingerzwart en Bartholomeus Boogert, advocaten te Delft, door de Heren wethouders van Delft aangesteld als curateurs over de persoon en goederen van de krankzinnige Lidia Gabiou, laatst weduwe van Francois Herry de ChaufatJean en Samuel Gabiou, wonende te Amsterdam, broers en Jeremia Bourigoud, wonende in Den HaagWeigering om de eigendommen en alle gegevens betreffende de bezittingen van Lidia Gabiou aan de curateurs te overhandigen09-12-1723
Catharina Brouwer, weduwe van Koos Visser, gewezen raad en Burgemeester van WeespHendrick van Neck, Raad en President Burgemeester te Weesp en zijn vrouw Johanna Brouwer, zuster van suppliant en Mathijs Herwaarder, ook Raad en Burgemeester van Weesp en door regenten van het burger weeshuis aldaar aangesteld om de belangen van Pieter Brouwer te behartigen, broer van supplianteAfgifte van staat en inventaris en uitvoering van de scheiding en deling van de boedel van wijlen Gerrit Brouwer en zijn eerder overleden vrouw Tijmontje Simons09-12-1723
Dominicus Gerrits Olsthoorn, meerderjarige jongman, wonende Naaldwijkerbroek, voor 1/5 mede erfgenaam van zijn ouders Gerrit Joosten Olsthoorn en Adriaantje Daene van der ValkCornelis Gerrits Olsthoorn, wonende Loosduinen en mede familieleden c.sHet afleggen van rekening en verantwoording over en het uitkeren van een nalatenschap waarover men de administratie voerde of borg stond21-12-1723
Leendert Krijnen van der MeerFredrik Cornelisse van Vliet, gehuwd met Elisabet Krijnen van der MeerUitkering van de erfportie van suppliant en beheer over de erfportie van Pieter Krijnen van der Meer12-01-1724
Marijtje Jacobs, naaste en laatste afstammeling van wijlen Pieter Cornelis Cuijper, haar oud oomBurgemeester van AlkmaarUitstel bij het verlenen van ontslag uit fideicommis17-01-1724
Jacoba de Bruijn, weduwe van Huijbert van Erpt, gewezen kapitein van 's Lands ponten wonende te DordrechtJohan de Bruijn, onvanger van de 100st penning en achtraad van DordrechtOnenigheid over een achterstallige betaling d.d. 13-04-171526-01-1724
Hendrina Boenes, weduwe van Petrus Scharp, gewezen predikant in Werkendam dochter en erfgename van wijlen Boudewijn Boenes, gewezen schout van Werkendam en mede erfgenaam van wijlen Pieter Boenes, gewezen burgemeester van ZuidlandLeendert Palink, borg voor Joost PalinkBetaling van een schuld plus rente04-02-1724
Jacomina van Koijck, weduwe van Arnoldus Beijs, kosteren van de Grote Kerk te DordrechtHenricus Beijs, wonende te DordrechtWeigering om een schuld van 1100,- gulden terug te betalen21-02-1724
Hendrina van Hoeven, meerderjarige dochter en ongehuwde moederPieter Quevelerius, meerderjarige jongeman, doctor in de rechten, wonende in Den Haag en zijn ouders Abraham Quevelerius en Maria FermantNakomen van trouw beloften en betaling van alimetatie voor het door tegenpartij erkende kind22-03-1724
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in Den Haag en Thierrij Reijnard, klerk ter Griffie aan het Hof van Holland, executeurs testementair van wijlen Anna Gorcum, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Duvelaar gewezen predikant van de waalse gemeente in Middelburg en als voogden over haar geestelijk onvolwaardige zoon en enige erfgenaam pieter Cornelis DuvelaarDiverse leden van de familieDuvelaarGeschil over de uitkering van het aandeel van Pieter Cornelis Duvelaar in een kapitale Oost Indische Actie uit de nalatenschap onder fidei commis van Petrus Duvelaar07-04-1724
Jacoba de Bruijn, weduwe van Hubert van Erp en Jacobus Coenraets gehuwd met Maria de Bruijn, kindern en mede erfgenamen van Pieter de BruijnJohan de Bruijn, zoon en mede-erfgenaam van Pieter de BruijnWeigering door Johan de Bruijn om inzage te geven aan de mede-erfgenamen in deboeken charters en papieren van hun vader15-04-1724
Abraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt24-04-1724
adriaen Bout, Raad en Agent van de Kaurvorst van TrierGraaf en Gravin van Bentheim Tecklenburgh residrende te AmsterdamVerkoop van de hofstede Veenenburg met landerijen, gelegen tussen Hillegom en Lisse24-04-1724
Margaretha Vettekeuken, wonende te Rotterdam, weduwe en erfgename van Maarten van Jagten, Mr. grof loodgieter c.suisDirk Brethouwer, makelaar te RotterdamTerugbetaling van een restant van een voorschot van ruim 1983,- gulden plus rente sedert 1711, uit de makelrug van wij;en Abraham van Jagten, van wie Maarten van Jagten enige universele erfgenaam was26-04-1724
Arij Jacobse Ruijchbroek, wonende te VoorschotenDe kinderen en medeerfgenamen van Abraham van SprenkhuijsenBetaling van hun aandeel in een borgtocht voor een geldlening , waarvoor hun overleden vader borg stond02-06-1724
Anna van Scholerbeek, wonende te DordrechtCORNELIA, Maria en Johan van SchellebeekTerugbetaling van een kapitaal van 7100/- gulden plus verschenen renten20-06-1724
Jacob, Albert, Marcus Everhard ten Ham, mede voor hun onnozel broer Jan, zonen van wijlen Mr. Jan ten Ham en wijlen Catharina RusiusJacob Amia, zoon van Catharina Vogelaer, wonende te Haarlem en Jan Constantijn Rusius, wonende te AmsterdamOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Jan Marcus de la Maire staaksgewijs of in egale porties20-06-1724
Maartjen Ariensz van der Neut, tweede vrouw van wijlen Dirk Gijsberts van der Maan, de voogd overhun twee onmondige kinderen en de 5 kinderen of hun diverse echtgenoten uit het eerste huwelijk van Dirk Gijsbertsz van der MaanMeijnard van Adrichem, principaal koper, en Willem van Buiten en Claas Root als borgenOntvangst van de opdracht en betaling van de aankoop van 2 morgen 300 roeden land in de Heerlijkheid van Nieuwveen, waarvan 2 morgen in Nieuwveen en 300 roeden in Calslagen en de Westerpolder30-06-1724
Margareta van der Elst, weduwe en erfgenaam van Leonard van Ophonen, gewezen brouwer te DelftSteven Kreethuijsen, wonende te SchiedamRestitutie van een bedrag van 150,- gulden, teveel betaald voor een partij graan20-07-1724
Joan Soermans, predikant te Giessen- OudekerkDiverse pachters en huurders van platen gorsen en aanwassen in de Merwede, en Cornelis van Aerden, Heer van Hogerheijde,, ontvanger Generaal van Holland en West FrieslandOpdrachht aan huurders en pachters tot betaling van huur en pacht voor, platen en gorsen en andere wassen gelegen in de Merwede, en verbod aan de ontvanger Generaal om deze betaling te verhinderen27-07-1724
Pieter van der Linden, wonende te RotterdamCornelis van der Wiel, wonende te Groot AmmersTerugbetaling van een lening van 600,- gulden en bij behorende kosten. ( zie acte obligaties d.d. 15-02-1723 )22-08-1724
Theodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies06-09-1724
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in