Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 113 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van maintenueFrederik Luitgens, gewezen kapitein der troepenMaerten van Juchem, gewezen kolonel, nu kapiteinBezwaar tegen verlagen van tractement en plaatsing op de ijzeren kamer in plaats van op de gijzelkamenr van de gevangenpoort
Mandament in cas van salarisPieter Stakenbeck,provoost van de generaliteitN.V.TVergoeding voor assitentie bij het bestrijden van ongeregeldheden voor en in het huis van de weduwe van Jacob Boot
Appoinctement in de margeJonker Alexander Witsehart, wonende in Den HaagBurgrmeesters en regeerders van Den Haag en de officierOngeldig verklaring van een keur op het trekken van een wapen en teruggave van daarvoor betaalde boete
Mandament om executie gedecerneert te hebbenPhilips Bogaert, zijden lakenkoper in Den HaagDiverse vuilnis lieden en burgemeesters en regeerders van Den HaagStorten van vuil op andermans land
Mandament penaal met de clausule van interdictieBurgemeesters en regeerders van Barsingerhorn en de kerkeraad aldaarDe heer van SchagenOnenigheid over benoeming van een predikant
Mandament van interdictie penaal met de clausule van authorisatie op een deurwaarder van het HofBurgemeesters, regeerders van de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenWegsturen van de predikanten en sluiting van de kerk te Barsingerhorn
Mandament om executie gedecerneert te hebbenJohan Frans Droste tot Moldijck, gevange in de gevangenpoortJohan SijbertsVrijlating uit de gevangenpoort na verzuim om schulden te betalen, en overtreding van een verblijfs gebod, om via de keurvorst van Brandenburg en de familie van kapitein Jacob Mangelman het benodigde geld te verstreken
Mandament van inductieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts, gerequireerdeUitstel en spreiding van betaling van schulden
Mandament van authrisatieBurgemeesters en regeerders en de kerkenraad van BarsingerhornDe heer van SchagenOngedaan maken van de sluiting van de kerk van Barsingerhorn
Mandament van spolieJohan Frans Droste tot MoldijckJohan Sijberts en advocaat N. Sueijwijndt en andere credituerenPoging om arrestatie te vermijden
Mandament van rau actie en om executie gedecerneerd te hebbenMr. Volkert Cornelissen, burgemeester van Medenblik, als voogd over de kinderen van Pieter Janssen Rijnenburch, gewezen secretaris aldaarMr. Harmen Bal, wonende te Haarlem, arrestant in een proces, lopend tegen Trijn Jans, zuster van wijlen Pieter Rijnen BurchUitbetaling van een som gelds, die Trijn Jans aan de kinderen van haar overleden broer schuldig is
Mandament verzoek om appoinctementJohan de Ham, thans verblijvend in DelftGerrit van der Wel, notaris te DelftVermoeden dat in het testament van Dirck de Ham veranderingen zijn aangebracht
Mandament van authorisatieBrechgen Harmens, zittend in hechtenis in de boeien van Amsterdam wegens schuldenGeenOverplaatsing uit hechtenis in Amsterdam naar de gevangenpoort in Den Haag
Request om simpel bevelMarie de Breedt, vrouw van Charon Theophile de RomanierJohan van der LisseOntslag van Johan van der Lisse, als beheerder van een kapitaal van 20.000, nagelaten door Francois de Bosse en toestemming voor suppliante om zelf dit kapitaal te beheeren
Mandament van arrestHans Maertensz, wonende te AmsterdamMr. Pieter LhermitegeGeschil over betalingen van Westindische actiën
Verzoek om voogden te mogen benoemenAlida van der Eijck, weduwe van Adriaan jacobsz van Adrichem, grootmoeder van Magdalena van Adrichem, dochter van wijlen Mr. Jacob van Adrichem, haar zoongeenVervallen van voogdijschappen wegens respectivelijk huwelijk en overlijden
Mandament van een appoinctementLucas van der DusseB. de Man, gewezen ontvangerOpschorten van een boete van 400.-pond, die suppliant wegens minderjarigheid niet kan betalen, door verbod van zijn voogden
Mandament van interruptieGreard Aertsen, gedetineerde in de gevangenpoortGeenUitstel van beslissing wegens tijdgebrek
Mandament van arrestDirecteuren van de kruisers van RotterdamFloris Cornelis van de GraaffOpschorten door de Staten van Holland en West Friesland, van een arrest van het Hof van Holland
Verzoek om appointementJan van Dijcke, echtgenoot van Elisabeth van HoveWeesmeesters van s' GravenhageAfleggen van rekening en verantwoording en overdragen van bezittingen
Verzoek om appointement in de margeMaria Snoeckx, vrouw van Rhene de Nicastre, achterop het request genoemd ReinierRhene de Nicastre of ReinierVoorlopige voorzienningen bij een echtscheidings procedure
Verzoek om appointement in de margeAnneken Willekens, jonge dochter, wonende te AlkmaarHans Romburch, wonende te AmsterdamArrest op en executie van goederen, om daaraan een achterstallige rente sedert 1643-01-23, ten bedrage van 42-3-4 gulden te verhalen
Mandament om actie te instituerenJacob Vervoorn, namens Gorinchem gecommitteerd in de Raad van State der Verenigde Provinciën, Gerard van Hoeij, ontvanger van de gemene middelen van Holland in het kwartier van Gorinchem, Aert Clevesteijn, onvanger van de convoijen en ricenten in Gorinchem, allen oud burgrmeesters en vroedschappen van GorinchemEnige leden van de vroedschap van GorinchemBeschuldiging van wanbeheer tijdens ambtsperiode
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Cornelisz en Jan Pietersz, timmerliedenRoeland Maijer, baljuw en schout van de heerlijkheid van Hoogwoud en AardswoutBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoogwoud en Aardswoud gewezen d.d. 1648-11-24 inzake beschuldiging van inbraak, geweld en diefstal
Mandament om verzoek om apostille in de margeWiggert Duijsentdaalders, en Jan Duijsentdaalders, kooplieden te AmsterdamDe rentmeesters van de exploiten van het gerecht van AmsterdamRestitutie van boete voor een ingetrokken appel, in proces tegen Wiggert Jansz, timmerman
Mandament van antisipatieGijsbrecht Pietersz van Molenaarsgraaf, ooms en bloedvoogden van de kinderen van hun overleden broerClaes Pietersz enAertgen HuijgendrAnthonus Jacobsz (van) Maeslandt Maasland), thans gehuwd met Aertgen HuijgendrTraineren van een proces over het bewijzen van het vaderlijke erfdeel
Mandament om curator ad lites aan te stellenMr. Claude Aubert en consorten, ingezetenen van Rueij beneden, Rueij boven en HonterivesGeorge van Fittinghoff, erfheer van Zwaben, als vader en erfgenaam van Nicolaas George van FittinghoffExecutie op gererfde tegoeden,hetgeen, omdat de erfgenaam in Lijfland woont, niet konden worden geinsinueerd
Verzoek om akte van relaxatieGovert Francken van Kempen, wonende te Den HaagGeenHerstel van goede naam, na valse beschuldiging van heulen met de vijand, gevolgd door gevangenschap
Mandament van rau actieCoen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen
Verzoek om appoinctemet in de margeGuillaume Engelgraef, koopman wonende te AmsterdamDe rentmeester van de exploitenTeruggave van een geconsigneerde boete, na goede regeling van het afdoen van een schuld aan de boedel van Matheus de Vick, zijde reger te Amsterdam
Appointement in de margeCornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat
VerzoekJohan de Bruyn van Buitenwech, heer van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenGeenVerzoek om onmiddelijke executie van de inning van lastgelden op het slagturven volgens zijn keur, waarbij de suppliant na het verstrijken van de betalingstermijn het dubbele bedrag bij panding in rekening mag brengen
Mandament van rauw actie met de clausule van edictJolle Jolles, curator van de kamer van desolate boedels te AmsterdamErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten Hove, Jan du Peyrou, als erfgenaam van Anna Maria du PeyrouGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Mr. Michiel te Hove en Anna Maria du Peyrou
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
MandementVrouwe Ebba Bray, gravin te Leckio, vrijherinne te Eijcksolm en weduwe van de heer Jacob de la Guarde, graaf te Lecka, bij leven ridder, raad-rijksmaarschalk, president en generaal veldheer van ZwedenTheobald van Hoochstede, koopman te AmsterdamBetaling van een som op obligatie plus een som op bijgaand extract van een obligatie (16-03-1657) plus interest en kosten
MandementMichael Frederick Tatinghoff, te Westzaan, prediker met de inspecteurs en diakonen van de christelijk gemeente, professie makende van de Augsburgsche Confessie in de ban van Westzaan, enerzijds excipient (verweerder op exceptie)Jacon van Nierop, de baljuw van Bloys en de landen van Bloys, en het gerecht van Westzaan, anderzijds geëxcipieerde (partij waartegen exceptie is ingesteld)Verzoek van de supplianten om bijdragen af te schaffen aan de tegenpartij, na menige rekesten aan het hof en klachten; nu dagvaarding voor de vierschaar om de betaling van een boete door de armlastige gemeente af te dwingen; verzoek de baljuw aan te schrijven om van boetes af te zien en de godsdienstbeleving in alle stilte te laten doorgaan
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHendrik Barentse van Dijk, wonende te OestgeestPieter van der Meer, baljuw van NaaldwijkBezwaar tegen vonnis door de schepenen van Naaldwijk gewezen dd.22 mei 1675 inzake kosten gemaakt wegens een fout van de baljuw
Mandament van arrest en interdictie en penaalAdriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament van attentatenWillem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten
Minuut van besloten missieve in rauw actieMr. Samuel van Huls, burgemeester van den Haag, erfgenaam van zijn broer Wilhem van HulsRaden en meesters van de rekeningen der Domeinen, nagelaten door de laats overleden Koning van Groot BrittanieBevel tot betaling van een som van 261 pond sterling 10 schellingen met renten en kosten
Mandament om in de Raad te pleitenAletta Cambier. c.s.Schout en gerecht van Nootdorp c.s.Geen
Mandament om procureur acceptant te stellenJacoba Lomisse, geassisteerd door haar vader Louis Christiaansz, wonende in 's GravenpolderMatheus Cornelisz Ossenwaarde te 's GravenolderVan Ossenwaarde is tegen het vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 in beroep gegeaan bij het Hof van Holland, maar doordat zijn procureur zich heeft terug -getrokken kan de zaak niet afgehandeld worden
Verzoek om advocaat en procureur toe te wijzen in Pro Deo bedieningSara Boudewijns, weduwe van Jan Borgermans, wonende te VlissingenJan Willaerts, haar zwager nu wonende te Amsterdam destijds in VlissingenNalatigheid in aflossing in van een obligatie
Mandament van arrest en penaalPieter Balguerie, koopman te Amsterdam q.q.De erfgenamen van Hendrick SchröderVerzoek om beslaglegging op goederen de nalatenschap van Hendrick Schröder betreffende om te komen tot inning van de opbrengst van wisselbrieven
MinuteGeenGeenNa het ontvangst van het verweerschrift op uw verzoek aangaande de inhoud van het request van ...Nagtegaal, weduwe van ..Thijssen, raad en burgemeester van Vlissingen, verzoek om februarij 1728 te verschijnen en nogmaals copie van request toe te zenden
Mandament van arrest penaal en rau actie en condemnatie tot een deel van de kosten voor de suppliantGeenGeenEen niet nader genoemde zaak
Exstract uit het register van de ordinaire vierschaar van Nieuwekerk op DuivelandGeenGeenOverlevering van de anulering van het vonnis door schepenen d.d. gewezen inzake Eva de Visscher contra de erven van Cornelis Janse Visser
Mandament om appoinctement op een andere advocaat en procureurHermanus van Voorn, als erfgenaam van van zijn overleden huisvrouw Cornelia van Bentheim en als vader van Clara van Voorn, erfgename van haar overleden grootvader Jacob van BentheimGeenEen reeds 20 jaar durende strijd om een erfenis in handen te krijgen, waarbij den suppliant de mogelijkheid om requesten in te dienen wordt ontzegd
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in