Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 322 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrestFranchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage
Mandament penaal met de clausule van interdictieFrancois van Nes, kapitein en consortenMr. Simon van der Does, advocaat, Frans Danckelaer, beide executeurs testamentair van Ida van Nes, moeder van suppliantOpenbare verkoop van roerend en onroerend goed, ondanks gerechtelijke opschorting via mandament penaal bij het Hof
Mandament om rekening bewijs en reliqua met de clausule van interdictie penaalCornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen
Mandament van anticipatieCornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 1649
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefBalther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Mandament om betalingJuffrouw Johanna Heijndricksdr, weduwe van Mr. Sijmon van Alphen, gewezen advocaat fiscaal en buitengewone Raad van Indië; De voogden van de weeskinderen van AlphenDe bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieWeigering om een wisselbrief van 2813. 1/8realen van achten te voldoen en ingevorderd tractement van 1450 gulden te restitueren
Mandament van arrestIsaac van Lier, koopman, en wonende in Den HaagMr. Stephen Goñgh, Engelsmanmeermalig vertrek naar Engeland zonder een schuld van 968 gulden te betalen
Mandament om betalingDe erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen
Mandement van interdictie penaal en om acte te instituerenDuarte Dias Depas, Portugees koopman te Amsterdam, broer van Louys Mendes Depas, beiden executeurs van het testament van Diego Gomes MendesRaphel Duarte, Portugees koopman te Den Haag, mede executeur testamentair en gewezen koopman te Amsterdam; Replica Gomes, de weduwe van Diego Gomes Mendes en zuster van Raphel DuarteProblemen bij het innen van de schulden van de boedel van Diego Gomes Mendes
Mandement van appelAeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek
Mandement van appel en reductie met de clausule van inhibitieJacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden
Mandement van appelDe armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle
Mandement in cas van reductie met de clausule van inhibitieDuarte Dias de Pas en consorten, te Amsterdam, reders van het schip genaamd de Coninck David, met schipper Gerrit Schuyt, als verweerders voor de schepenen van AmsterdamSipke Elles, schipper van een smalscheepje, als eiser en gewond geraakt aan zijn hand door een schot met los kruid vanaf de Coninck DavidBezwaar tegen het vonis van de schepenen van Amsterdam op 25-11-1650, waarbij de schepenen boven de gebruikelijke kosten van smartegeld nog f. 2400 van supplianten eisen
Mandement om rekening, bewijs en reliqua met de clausules van interdictie penaal en edictHeer Diderick Ogier, graaf van Riviere genoemd d'Arschot, testamentair erfgenaam d.d. 19-8-1650 van vrouwe Joahnna Isabella van Riviere, gravin van Arschot en weduwe van Charles Philippus Schoonhoven, heer van HorstJohan Stoop, te Den Haag; Jan van Campen, te Leiden en rentmeester van de testatriceWeigering om opening van zaken te geven over het beheer van de nalatenschap
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieAdriaen Pieter Joosten, te St. Annaland, in proces voor schepenen van Poortvliet op het eiland TholenPieter Marinussen Priem, gehuwd geweest met Pieternella Cornelis DouwdrBezwaar tegen het vonnis van 9 november 1650 van de schepenen van Poortvliet inzake de geëiste som van 50 pond groten Vlaams
Mandement van arrest op alle verboden soorten porcelein die recent zijn gebakkenGerrit Willemsz Verstraten, porceleinbakker te Haarlem in diverse processen betrokken geweest bij het gerecht van Haarlem en het hofWillem Jansz Verstraten als vader van de suppliant, te HaarlemOvertreding van de regels uit een contract over pas gebakken en verboden soorten porcelein en de verkoop ervan
Mandement van interdictie penaal en om actie te instituerenCornelis Corsz Coster, te HeenvlietClaes Jacobsz Wagenmaecker (wagenmaker), te HeenvlietToebrengen van verwondingen
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Mandement van relief in cas d'appel met de clausule van inhibitieMr. Cornelis van der Hoolck, advocaat te AlkmaarJacobmina ValcxBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Alkmaar van 1-12-1650 over de terugbetaling van een lening van f 1200 aangegaan buiten medeweten van de suppliant
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading
Mandament penaal met de clausule van inhibitieMaerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen
Mandament In cas d' appel met de clausule van inhibitieJacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces
Mandament in cas d'appel met de clausule van interdictieHuijbrecht Adriaensz. koopman wonende op Strijenham in het land van Thollen eiser in cas penaal en om actie te instituerenJenneken MarinusdrOntkenning door suppliant van het vaderschap van een nog ongeboren kind en bedreiging door de a.s moeder, dat zij het kind na de geboorte naar suppliants huis zal brengen
Mandement van interdictie penaal met de clausule van edicteMaria Mendes alias Gana Abraff, de weduwe van Antonio de Pas, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen van hem; Duarte Dias de Pas, meerderjarige zoon van AntonioDe crediteuren van Louys Mendes de PasNadat één volwassen zoon een deel van het familiekapitaal van hemzelf, zijn moeder, zijn oudere broer en vier minderjarige broers heeft verbrast, proberen zijn crediteuren beslag te leggen op de rest van het kapitaal
Rekest om appoinctementGeertruijd de With weduwe van wijlen Gijsbert Costerus, in zijn leven secretaris van het Groot Waterschap van WoerdenDe Regenten van het Gasthuis of het Hoffken van Nieuwkoop te Den HaagSuppliant verzoekt het Hof om haar te willen ontheffen van haar overleden man's administratie. Wijlen Mr. Gijsbert Costerus had de bevoegdheid tot het verkopen van enige goederen.
Mandement in Cas Relief d'AppelHendrick Warensbergh weduwnaar van Johanna Adriaans, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen: Justus Adriaans; Gerrit Saragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabeth Adriaans en Helena Adriaans, meerderjarige dochter van; Christiaan Adriaans, allen wonende te Amsterdam.Dirck Kuyleman te Amsterdam.Suppliant is oneens met het vonnis uitgesproken door het gerechtshof van Amsterdam van 8 december 1713, betreft een betaling van 5300 gulden en 1/3 deel in een boerderij gelegen in de kleine Duivendrechtse polder. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas Relief d'Appel, met de clausule van inhibitie
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van inhibitieGreetje Wiggers meerderjarige dochter te Alkmaar.Jan Jansse Coppier te AlkmaarDe tegenpartij is door het plaatselijke gerecht vrijgesproken in het vonnis van 16 december 1713 voor een huwelijksaankondiging. Suppliant maakt daar bezwaar tegen en verziekt het Hof het proces voort te zetten.
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van inhibitieJacobus Crudop, gehuwd met Anna Muller, weduwe en erfgename van wijlen Jacob Schagen,enige broer en erfgenaam van wijlen Giovani (Gio) SchagenAnna Smith, weduwe van wijlen Giovani SchagenEen erfenis. Suppliant verzoekt het Hof voortzetting van het proces
Mandement van AppelLucretia Stam weduwe van Cornelis Yssen; Catharina Stam; Wilhelmina Stam, allen wonen te Alkmaar, dochters en mede erfgenamen van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia EnsJan Steenen; Adriaen Boogaert te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Lamberus Laberti, opperchirurgijn in India, gehuwd met Bartha van den Broeck, ergename van wijlen haar eerste echtgenoot Johamnes Stam in zijn leven koopman en visater de Generale Soldijen en India, zoon en mede erfgenaam van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia Ens, weesmeester van Amsterdam, last en procuratie hebbende van Pieter van Hoorn, onderkoopman in India, weduwnaar, boedelhouder en enige erfgenaam van wijlen Cornelis Jacoba Stam, enige dochter van Johannes StamSuppliant gaat in beroep betreffende een vonnis, uitgesproken door het gerecht van Alkmaar op 31 november 1713 (!), om een boete te betalen van 1040 gulden, wegens ontvangen loon van wijlen Johannes Stam (zijn zoon) bij de Oostindische Compagnie te Hoorn. Suppliant verzoekt het Hof om voortzetting van het proces.
Mandement van Rau Actie.Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan
Mandement van Rau Actie.Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.
Mandement van debitisJohanna Kien voor haarzelf en als gemachtigde van de kinderen va Maria Beaumont, zowel uit eerste als uit het tweede huwelijkMr. Godefridus Wessem Sintaman, advokaat van van het Hof.Invordering van salarissen toegewesen aan suppliante. Verzoekt het Hof mandement van debitis met de calusule van Edicte
Mandement van maintenueAlbert ter Hoeve, koopman te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Maerten Schalk te Dusseldorp,gehuwd met Margriet Abels; wijjlen Theunis Thijssen Steynhorst en wijlen Magtelt Abels, echtelieden , wonende te TexelGeertruyt AbelsDe nagelaten goederen van wijlen Theunis Thijssen Steynhorst en Magtelt Abels, echtelieden. De goederen worden nagelaten aan Geertruyt Abelsm en Margriet Abels ieder 1/3 deel en 1/3 deel voor de 4 kinderen van haar zuster Hendrickje Abels. Geertruyt vehindert de goederen bestemd voor de suppliant door deze te "blokkeren". Suppliant verzoekt het Hof, Geertruyt met deze actie te laten stoppen
Mandement van arrest en Rau Actie met de clausule van edicteDiderik Bronkhorst, predikant te Deijl en Enspick; Gerard Vonck getrouwd met Jonanna Bronckhorst (Bronkhorst ?); Diderik Suijdam, getrouwd met Andriana Bronkhorst; Pieter Degen, getrouwd met Elisabeth Bronkhorst, gezamenlijk erfgenamen van wijlen Gerard Bronkhorst, in zijn leven predikant in Oudenhoorn, en Johannes Cortebrant; Catharina Cortebrant en Maria Cortebrant, erfgenamen van mevrouw Cortebrant in haar leven getrouwd met wijlen Gerard Bronkhorst.Gijsbert Philip Jacob van Hardenbroek, neef van Anna Catharina van HardenbroekEen erfeniskwestie waarbij de tegenpart in arrest wordt genomen de portie thienden van de goederen van Anna Catharina van Marlot, weduwe van Jacob van Rheenen. Haar nicht Anna Charlotte van Hardenbroek en haar neef Lodewijk Carel van Hardenbroek, erven van haar
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
Mandement van Rau ActieCornelis Ariense van der Meer, voor zichzelf en voor zijn vrouw Neeltje Philips Bijmondt, wonende in de Lier, te samen enige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes Arense Couwenhoven, ook wonende in de Lier. Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met Maertje Joris van der Touw, en was eerder weduwnaar van de weduwe van Arij Leymense van den Meer.Leymense van den Meer, een der voorkinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 150 gulden met rente sedert 1-11-1711 tegen 4% rente en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement van Arrest en Rau ActieKemp Pieters Geluik gehuwd met Maartje Pieters van der Marel, hiervoor weduwe van Jan de Ruijter en voogdesse over zijn minderjarige erfgenamen en des suppliants huisvrouw.Aletta Verkaeck, weduwe van Cornelis Langstrate (Langestraat) wonende in DirkslandEen schuld van 220 gulden + 130 gulden + interestkosten wegens pacht van 12 gemeten lands onder de jurisdictie van Melissant
Mandement van Arrest en Rau ActieHarman Wijsman, lakendrappier te LeidenDirk Brugum, heeft geen vaste woonplaats in deze provincie, maar verblijft met enige goederen in Den HaagProblemen bij het innen van schulden aankoop van stukken laken. De schuld bedraagt 856 gulden , 5 stuivers en 8 penningen
Mandement van ArrestElisabeth van Bleijswijck weduwe en boedelhoudster van Barthout van Slingelant gewezen Heer van Slingelant oud Burgemeester en Vroedschap van Dordrecht en Raad en Rentmeester Generaal van Zuid HollandJan Hendrickse BuijtendijckNalatigheid bij de betaling van pacht over 37 en 1/2 morgen zaai- en weiland onder Oud Beyerland tegen de Beyerlandse dijk en huis, schuur en hooiberg daarop.
Mandement van TuygenDirck Kuyleman, koopman te Amdsterdam gedaagde bij Mandement in Cas Relieff d'appel en gerqureerde bij rekest civielHendrick Warensberg weduwnaar van Johanna Adriaense, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen; Justus Adriaense voor zichzelf en voor Hendrick Warensberg, zijn wager bij het gerecht van Amsterdam gekwalificeerd om het recht van Gerrit Zarragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabet Adriaense waar te nemen, ook te Amsterdam, impetranten en requeranten.Justificatie van zijn goed recht
Madement van Arrest en penaalWeduwe (geen naam vermeld) van Aubert de Maretz, wonende te AmsterdamDe weduwe La Piemante en Pierre Cavalier, burger en koopman in Den Haag.Supliante verzoekt het Hof in arrest te nemen het biljet van 3.000 gouden louisen dat Hugetan aan Aubert de Maretz op 20-11-1704 heeft gegeven als betaling van een schuld. Hij heeft het overgegeven aan de tegenpartij een grote boete betalen aan de Hoge overheiden ze mogen het biljet aan niemand anders doorgeven en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandement in Cas Relief 'appelJohannes Tangerus, burger, van Den HaagBruijn van 's HerenbergBezwaar tegen vonnis van Schepenen van Den Haag d.d. 4 juni 1715 inzake een geschil over de aflossing van een lening, waarbij de namen van wijlen de bode Willem Faes en Johan van Greuningen, oom van de suppliant worden genoemd.
Mandement in Cas Relief 'appel met de Clausule van Inhibitie en eventueel van ReliefWillem Corsten van den Heuvel, wonende in WerkendamCorst Willem van den Heuvel en Jan van den Heuvel, gehuwd met Teuntje Willems van den HeuvelBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Werkendam dd 10 ju;i 1715, waarbij suppliant is veroordeeld aan eiser pertinente staat en inventaris van alle effecten van de gemene boedel, zoals die was ten tijde van het overlijden van zijn vrouw, mits hij daarop mocht stellen en brengen voor memorie de goederen die hij met de eiser verdeeld heeft bij het begin van zijn huwelijk, met compensatie van kosten
Madement van Rau ActieMr. Willem Adriaan van der Stel, Oud-Schepen en Raad van de stad Amsterdam, gehuwd met Maria de Hase, en voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelia van DusseldorpNicolaas Duijrkant, Baljuw van de stad Tholen, gewesen administrateur en bewindhebber van de nagelaten goederen van en effecten van Cornelia van DusseldorpIn gebreke blijven van rekening en verandwoording af te leggen van de administratie over diverse goederen van Cornelia van Dussendorp en weigering om de rekening af te sluiten
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van edicteFriderick Michael (Michiel) de Raet, gehuwd geweest met Joanna Margareta, baronesse van Ingenieuwland, op huwelijkse voorwaardenRoberta van Ittersum, ongehuwde dochter van suppliants huisvrouw en wonend in Frankrijk, met en naast Johan du Faget van Assendelft, Heer van Heinenoort tot Kralingen, gouverneur van de stad Geertruidenberg, etcSchending van het recht van suppliant op de nalatenschap van zijn vrouw, bestaande uit 12000 gulden aan obligaties ten laste van de Generaliteit alhier en berustend onder Helena Velters, weduwe van Mr. Anthoni de Hubert, gewezen Heer van Kruiningen en Raad van Ordinaris van de Hoge Raad in Holland door Roberta samen met Johan du Faget van Assendelft, Heer van Heijenoort tot Gouverneur van de stad Geertruidenberg Generaal Majoor in dienst van deze landen
Madement van ReformatieJohan Schonenburg, wonende te LeckerlandCornelis van den Hoop Schout en sekretaris te (Leckerkerk) LekkerkerkTegen het vonnis van de Heemraden van Lekkerkerk. Publieke verkoop van een huis, erf en schuur stalling voor het huis, staande aan de Lek Noord waarop supliant de oudste hypotheek heeft, zijnde 1000 gulden en Catharina, weduwe van Martijn van Hoeve een kapitaal van 600 gulden. Weigering van copie van het vonnis inzake kwijting van de hypotheekbrief of vonnis van preferentie
Madement PenaalMr. Adriaen Steengragt, secretaris van het College der Admiraliteit te Middelburg in ZeelandDe enige en meerderjarigen zuster van suppliant Johanna SteengragtVerbod het omgaan en of trouwen met Jacob Wouters die majesteit schennis pleegde en daarvoor verbannen was uit Holland, Zeeland, Westvriesland en Utrecht wegens hun onaceptabel gedrag. De tegenpartij werd verboden elkaar te zien en te spreken.
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etcAart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de LecqDe tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in