Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 197 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Franchuijs Molenijer, te 's GravenhageJoris van Leuven, notaris publek te 's GravenhageAchterstallige huur van een huis aan het Noordeinde in 's Gravenhage09-02-1640
Francois van Nes, kapitein en consortenMr. Simon van der Does, advocaat, Frans Danckelaer, beide executeurs testamentair van Ida van Nes, moeder van suppliantOpenbare verkoop van roerend en onroerend goed, ondanks gerechtelijke opschorting via mandament penaal bij het Hof09-03-1649
Cornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen23-07-1650
Cornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 164915-09-1650
Aelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst19-09-1650
Balther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden24-09-1650
Esteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben12-10-1650
Juffrouw Johanna Heijndricksdr, weduwe van Mr. Sijmon van Alphen, gewezen advocaat fiscaal en buitengewone Raad van Indië; De voogden van de weeskinderen van AlphenDe bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieWeigering om een wisselbrief van 2813. 1/8realen van achten te voldoen en ingevorderd tractement van 1450 gulden te restitueren13-10-1650
Isaac van Lier, koopman, en wonende in Den HaagMr. Stephen Goñgh, Engelsmanmeermalig vertrek naar Engeland zonder een schuld van 968 gulden te betalen25-10-1650
De erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen01-11-1650
Duarte Dias Depas, Portugees koopman te Amsterdam, broer van Louys Mendes Depas, beiden executeurs van het testament van Diego Gomes MendesRaphel Duarte, Portugees koopman te Den Haag, mede executeur testamentair en gewezen koopman te Amsterdam; Replica Gomes, de weduwe van Diego Gomes Mendes en zuster van Raphel DuarteProblemen bij het innen van de schulden van de boedel van Diego Gomes Mendes01-11-1650
Aeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek04-11-1650
Jacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden15-11-1650
De armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle23-11-1650
Duarte Dias de Pas en consorten, te Amsterdam, reders van het schip genaamd de Coninck David, met schipper Gerrit Schuyt, als verweerders voor de schepenen van AmsterdamSipke Elles, schipper van een smalscheepje, als eiser en gewond geraakt aan zijn hand door een schot met los kruid vanaf de Coninck DavidBezwaar tegen het vonis van de schepenen van Amsterdam op 25-11-1650, waarbij de schepenen boven de gebruikelijke kosten van smartegeld nog f. 2400 van supplianten eisen28-11-1650
Heer Diderick Ogier, graaf van Riviere genoemd d'Arschot, testamentair erfgenaam d.d. 19-8-1650 van vrouwe Joahnna Isabella van Riviere, gravin van Arschot en weduwe van Charles Philippus Schoonhoven, heer van HorstJohan Stoop, te Den Haag; Jan van Campen, te Leiden en rentmeester van de testatriceWeigering om opening van zaken te geven over het beheer van de nalatenschap28-11-1650
Adriaen Pieter Joosten, te St. Annaland, in proces voor schepenen van Poortvliet op het eiland TholenPieter Marinussen Priem, gehuwd geweest met Pieternella Cornelis DouwdrBezwaar tegen het vonnis van 9 november 1650 van de schepenen van Poortvliet inzake de geëiste som van 50 pond groten Vlaams30-11-1650
Gerrit Willemsz Verstraten, porceleinbakker te Haarlem in diverse processen betrokken geweest bij het gerecht van Haarlem en het hofWillem Jansz Verstraten als vader van de suppliant, te HaarlemOvertreding van de regels uit een contract over pas gebakken en verboden soorten porcelein en de verkoop ervan03-12-1650
Cornelis Corsz Coster, te HeenvlietClaes Jacobsz Wagenmaecker (wagenmaker), te HeenvlietToebrengen van verwondingen09-12-1650
Mr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer21-12-1650
Mr. Cornelis van der Hoolck, advocaat te AlkmaarJacobmina ValcxBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Alkmaar van 1-12-1650 over de terugbetaling van een lening van f 1200 aangegaan buiten medeweten van de suppliant21-12-1650
Cornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading31-05-1655
Maerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen15-06-1655
Jacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces16-06-1655
Huijbrecht Adriaensz. koopman wonende op Strijenham in het land van Thollen eiser in cas penaal en om actie te instituerenJenneken MarinusdrOntkenning door suppliant van het vaderschap van een nog ongeboren kind en bedreiging door de a.s moeder, dat zij het kind na de geboorte naar suppliants huis zal brengen02-07-1655
Maria Mendes alias Gana Abraff, de weduwe van Antonio de Pas, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen van hem; Duarte Dias de Pas, meerderjarige zoon van AntonioDe crediteuren van Louys Mendes de PasNadat één volwassen zoon een deel van het familiekapitaal van hemzelf, zijn moeder, zijn oudere broer en vier minderjarige broers heeft verbrast, proberen zijn crediteuren beslag te leggen op de rest van het kapitaal05-11-1659
Geertruijd de With weduwe van wijlen Gijsbert Costerus, in zijn leven secretaris van het Groot Waterschap van WoerdenDe Regenten van het Gasthuis of het Hoffken van Nieuwkoop te Den HaagSuppliant verzoekt het Hof om haar te willen ontheffen van haar overleden man's administratie. Wijlen Mr. Gijsbert Costerus had de bevoegdheid tot het verkopen van enige goederen.29-10-1706
Hendrick Warensbergh weduwnaar van Johanna Adriaans, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen: Justus Adriaans; Gerrit Saragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabeth Adriaans en Helena Adriaans, meerderjarige dochter van; Christiaan Adriaans, allen wonende te Amsterdam.Dirck Kuyleman te Amsterdam.Suppliant is oneens met het vonnis uitgesproken door het gerechtshof van Amsterdam van 8 december 1713, betreft een betaling van 5300 gulden en 1/3 deel in een boerderij gelegen in de kleine Duivendrechtse polder. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas Relief d'Appel, met de clausule van inhibitie02-01-1714
Greetje Wiggers meerderjarige dochter te Alkmaar.Jan Jansse Coppier te AlkmaarDe tegenpartij is door het plaatselijke gerecht vrijgesproken in het vonnis van 16 december 1713 voor een huwelijksaankondiging. Suppliant maakt daar bezwaar tegen en verziekt het Hof het proces voort te zetten.05-01-1714
Jacobus Crudop, gehuwd met Anna Muller, weduwe en erfgename van wijlen Jacob Schagen,enige broer en erfgenaam van wijlen Giovani (Gio) SchagenAnna Smith, weduwe van wijlen Giovani SchagenEen erfenis. Suppliant verzoekt het Hof voortzetting van het proces05-01-1714
Lucretia Stam weduwe van Cornelis Yssen; Catharina Stam; Wilhelmina Stam, allen wonen te Alkmaar, dochters en mede erfgenamen van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia EnsJan Steenen; Adriaen Boogaert te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Lamberus Laberti, opperchirurgijn in India, gehuwd met Bartha van den Broeck, ergename van wijlen haar eerste echtgenoot Johamnes Stam in zijn leven koopman en visater de Generale Soldijen en India, zoon en mede erfgenaam van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia Ens, weesmeester van Amsterdam, last en procuratie hebbende van Pieter van Hoorn, onderkoopman in India, weduwnaar, boedelhouder en enige erfgenaam van wijlen Cornelis Jacoba Stam, enige dochter van Johannes StamSuppliant gaat in beroep betreffende een vonnis, uitgesproken door het gerecht van Alkmaar op 31 november 1713 (!), om een boete te betalen van 1040 gulden, wegens ontvangen loon van wijlen Johannes Stam (zijn zoon) bij de Oostindische Compagnie te Hoorn. Suppliant verzoekt het Hof om voortzetting van het proces.09-01-1714
Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan09-01-1714
Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.09-01-1714
Johanna Kien voor haarzelf en als gemachtigde van de kinderen va Maria Beaumont, zowel uit eerste als uit het tweede huwelijkMr. Godefridus Wessem Sintaman, advokaat van van het Hof.Invordering van salarissen toegewesen aan suppliante. Verzoekt het Hof mandement van debitis met de calusule van Edicte17-01-1714
Albert ter Hoeve, koopman te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Maerten Schalk te Dusseldorp,gehuwd met Margriet Abels; wijjlen Theunis Thijssen Steynhorst en wijlen Magtelt Abels, echtelieden , wonende te TexelGeertruyt AbelsDe nagelaten goederen van wijlen Theunis Thijssen Steynhorst en Magtelt Abels, echtelieden. De goederen worden nagelaten aan Geertruyt Abelsm en Margriet Abels ieder 1/3 deel en 1/3 deel voor de 4 kinderen van haar zuster Hendrickje Abels. Geertruyt vehindert de goederen bestemd voor de suppliant door deze te "blokkeren". Suppliant verzoekt het Hof, Geertruyt met deze actie te laten stoppen18-01-1714
Diderik Bronkhorst, predikant te Deijl en Enspick; Gerard Vonck getrouwd met Jonanna Bronckhorst (Bronkhorst ?); Diderik Suijdam, getrouwd met Andriana Bronkhorst; Pieter Degen, getrouwd met Elisabeth Bronkhorst, gesamenlijk erfgenamen van wijlen Gerard Bronkhorst, in zijn leven predikant in Oudenhoorn, en Johannes Cortebrant; Catharina Cortebrant en Maria Cortebrant, erfgenamen van mevrouw Cortebrant in haar leven getrouwd met wijlen Gerard Bronkhorst.Gijsbert Philip Jacob van Hardenbroek, neef van Anna Catharina van HardenbroekEen erfeniskwestie waarbij de tegenpartij an arrest wordt genomen de portie thienden van de goederen van Anna Catharina van Marlot, weduwe van Jacob van Rheenen. Haar nicht Anna Charlotte van Hardenbroek en haar neef Lodewijk Carel van Hardenbroek, erven van haar04-07-1715
Cornelis Ariense van der Meer, voor zichzelf en voor zijn vrouw Neeltje Philips Bijmondt, wonende in de Lier, te samen enige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes Arense Couwenhoven, ook wonende in de Lier. Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met Maertje Joris van der Touw, en was eerder weduwnaar van de weduwe van Arij Leymense van den Meer.Leymense van den Meer, een der voorkinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 150 gulden met rente sedert 1-11-1711 tegen 4% rente en betalen de kosten hierom gedaan10-07-1715
Kemp Pieters Geluik gehuwd met Maartje Pieters van der Marel, hiervoor weduwe van Jan de Ruijter en voogdesse over zijn minderjarige erfgenamen en des suppliants huisvrouw.Aletta Verkaeck, weduwe van Cornelis Langstrate (Langestraat) wonende in DirkslandEen schuld van 220 gulden + 130 gulden + interestkosten wegens pacht van 12 gemeten lands onder de jurisdictie van Melissant12-07-1715
Harman Wijsman, lakendrappier te LeidenDirk Brugum, heeft geen vaste woonplaats in deze provincie, maar verblijft met enige goederen in Den HaagProblemen bij het innen van schulden aankoop van stukken laken. De schuld bedraagt 856 gulden , 5 stuivers en 8 penningen15-07-1715
Elisabeth van Bleijswijck weduwe en boedelhoudster van Barthout van Slingelant gewezen Heer van Slingelant oud Burgemeester en Vroedschap van Dordrecht en Raad en Rentmeester Generaal van Zuid HollandJan Hendrickse BuijtendijckNalatigheid bij de betaling van pacht over 37 en 1/2 morgen zaai- en weiland onder Oud Beyerland tegen de Beyerlandse dijk en huis, schuur en hooiberg daarop.19-07-1715
Dirck Kuyleman, koopman te Amdsterdam gedaagde bij Mandement in Cas Relieff d'appel en gerqureerde bij rekest civielHendrick Warensberg weduwnaar van Johanna Adriaense, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen; Justus Adriaense voor zichzelf en voor hendrick Warensberg, zijn wager bij het gerecht van Amsterdam gekwalificeerd om het recht van Gerrit Zarragon, minderjarige zoon van wijlen Elisabet Adriaense waar te nemen, ook te Amsterdam, impetranten aen requeranten.Justificatie van zijn goed recht22-07-1715
Weduwe (geen naam vermeld) van Aubert de Maretz, wonende te AmsterdamDe weduwe La Piemante en Pierre Cavalier, burger en koopman in Den Haag.Supliante verzoekt het Hof in arrest te nemen het biljet van 3.000 gouden louisen dat Hugetan aan Aubert de Maretz op 20-11-1704 heeft gegeven als betaling van een schuld. Hij heeft het overgegeven aan de tegenpartij een grote boete beralen aan de Hoge overheiden ze mogen het biljet aan niemand anders doorgeven en betalen de kosten hierom gedaan.22-07-1715
Mr. Willem Adriaan van der Stel, Oud-Schepen en Raad van de stad Amsterdam, gehuwd met Maria de Hase, en voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelia van DusseldorpNicolaas Duijrkant, Baljuw van de stad Tholen, gewesen administrateur en bewindhebber van de nagelaten goederen van en effecten van Cornelia van DusseldorpIn gebreke blijven van rekening en verandwoording af te leggen van de administratie over diverse goederen van Cornelia van Dussendorp en weigering om de rekening af te sluiten25-07-1715
Johan Schonenburg, wonende te LeckerlandCornelis van den Hoop Schout en sekretaris te (Leckerkerk) LekkerkerkTegen het vonnis van de Heemraden van Lekkerkerk. Publieke verkoop van een huis, erf en schuur stalling voor het huis, staande aan de Lek Noord waarop supliant de oudste hypotheek heeft, zijnde 1000 gulden en Catharina, weduwe van Martijn van Hoeve een kapitaal van 600 gulden. Weigering van copie van het vonnis inzake kwijting van de hypotheekbrief of vonnis van preferentie26-07-1715
Mr. Adriaen Steengragt, secretaris van het College der Admiraliteit te Middelburg in ZeelandDe enige en meerderjarigen zuster van suppliant Johanna SteengragtVerbod het omgaan en of trouwen met Jacob Wouters die majesteit schennis pleegde en daarvoor verbannen was uit Holland, Zeeland, Westvriesland en Utrecht wegens hun onaceptabel gedrag. De tegenpartij werd verboden elkaar te zien en te spreken.26-07-1715
Agnes Johanna Boreel wonende te Veere (Zeeland) weduwe, voogdesse over haar minderjarige zood (geen naam genoemd) en boedelhoudster van wijlen Robbert Weil in zijn leven fiscaal Indwependent van de geoctrooieerde Oost Indische Compagnie te Nagapatnam op de kust van Coromandel.Cornelis Stevens gewezen onderkoopman van NagapatnamEen verzoek om de tegenpartij te laten getuigen in een lopend proces tegen Daniel Bernards, gouverneur op de kust van Coromandel; Dirk van Cloon onderkoopman; Hendrik de la Haije pakhuismeester; Cornelis van Outveld sekretaris te Nagapatnam en bewindhebber van de generale geoctrooieerde Oost Indische Compagnie17-09-1715
Elisabeth Hioole, gesepareerde huijsvrouw van Marcus Moor in Oost Indie Jannetie Hiole (Hioole ?) weduwe van wijlen Joost Authoff, kinderen van wijlen Aafie Joppen van Oostveen; wijlen Elisabeth Meyer, overleden vrouw van Job Dirkse van Oostveen, ouders van Aafie.Jan Maurits; Elisabeth Maurits, huisvrouw van Ruwaert de Leeuw; Hendrik Willegers gehuwd met Margaretha Maurits C.S.Supplianten gaan in beroep tegen de foutieve uitspraak van 7 maart 1716 uitgesproken door het Gerecht te Amssterdam in een proces van R.A. Verzoekt het Hof om Mandement in Cas d'Appel met de Clausule van Relief tegen de indebite interjectie verheffinge en procedure in Communiforma03-07-1716
Trijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren11-07-1716
Johan de Mauregnault, gecommitteerde Raad wegens de Ed. Mog. Heeren Staten en ter admiraliteit van Zeeland.Johan Diederficks Hauft, Heere van Buttinge, wonende te Den Haag en Leender Hauft Heer van Buttinge of zij voogd.De suppliant compareert meer dan 100 gemeten ambacht in de Heerlijkheid van Buttinge gelegen op het eiland Walcheren. Wijlen Johan Boudaen Courten, in leven zaakwaarnemer van Johan Diedericks Hauft, Heer van Buttinge, bleef in gebreke om aan verzoeken en aanmaningen van de suppliant te voldoen suppliant verzoekt de tegenpartij hem in zijn rechten te erkennen.13-07-1716
Gerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.14-07-1716
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in