Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1920 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van rekening, bewijs en reliquaRobrecht de Badous, voor zichzelf en als erfgenaam van Willem de Baduis; Jacob de Bodous, koopman te AmsterdamMichiel Gomaris, te Leiden en door Willem de Badous in 1632 als zaakwaarnemer aangesteld in StokholmAchterhouden van geld door de zaakwaarnemer en weigering van terugbetaling
Mandement met de clausule van inhibitie als voortzetting van een mandement van appel op 19-11-1650Gerrit Cornelisz Schippers, te Amsterdam als gedaagdeTielman Wilkens, als eiserBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam op 17-11-1650 over het verplicht afleggen van een getuigenis
Mandement van custing om betaling van rentenWiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers
Mandement van arrest op alles wat de tegenpartij hier te lande bezitGillis de Wael, koopman te AmsterdamReynhoudt Nauwerck te Amsterdam in compagnie met de weduwe van Andries Suntmersche, zijn schoonmoederOnenigheid over de levering en de prijs van as uit een asbranderij
Mandement in cas van reformatieDe weduwe en kinderen van Willem Dircxsz, hopkoper en bij leven wonend te NieuwerkerkAdriaen Jan OlytgenOnvrede over het vonnis van het gerecht van Nieuwerkerk. Suppliant meent recht te hebben op 100 gulden kapitaal plus rente
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Pietersz van Butterberch, stuurman wonend te Rotterdam en gehuwd met Maertje Jans, enige erfgename van haar overleden zuster Geertje JansJan Wesselsen, glazenmaker te RotterdamNa aanvaarding van boedel en verkoop van goederen weigering tot het geven van inzicht in de adminstratie en overleggen van het testament van Geertje Jans (kopie), dat notaris Sonnevelt te Rotterdam evenmin wil leveren
Mandement van attentaten en penaalJacob Teunisz van Stralen, raad en vroedschap van AmsterdamJhr. Niclaes van Malepaert en Susanna van der Meulen, vrouwe van CraeyensteynHet ondanks het mandement penaal openen en doorgraven van een laan
Mandement van reformatieMr. Johan van Sevenhoven, baljuw te Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenHarman Maertensz, te NieuwkoopDoodslag met een stuk hout van knecht Roel Jansz Ramp. Suppliant verzoekt om verbeurdverklaring van goederen i.p.v. boete zoals bij eerdere gelijkaardige vonnissen van het gerecht van Leiden
Mandement tot betaling van rentenCornelis Gerritsz van Egmont te Hondsholredijk (Honselersdijk)Gillis Jansz van der Meer als principaal en Pieter Pietersz en Maritje Pietersdr als borgen en medeprincipalenAchterstand in betaling van interest op obligatie
Mandement penaalSara Curiel geassisteerd door haar moeder als voogdesLopo RomiresOndanks bezwangering, verloving en trouwbeloften is tegenpartij ingetrokken bij andere vrouw met wie hij gaat trouwen
Mandement van maintenuMr. Adriaan van Strijen, advocaat en testamentaire voogd van Cornelia van Strijen, zijn dochter bij wijlen juffrouw Catharina Kerkrinc, en haar enige universele erfgenaamEnkele vrienden van wijlen Catharina KerkrincWeigering onder frivole voorwendselen effecten, obligaties en bescheiden uit te leveren waarvan zij namens de suppliant renten e.d. hadden ingevorderd, aldus proberend de supplant het testamentaire recht daarop bespottelijk te maken
Mandement van arrest op persoon en goederenCoenraet Coymans, koopman te Haarlem en Jasper Coymans, koopman te Amsterdam; de weduwe van Jan Engelsz, mede aldaarPieter Messchaert, gewezen koopman te HaarlemFaillissement van de zaakwaarnemer
Mandement van arrest op persoonJohan Bebber, koopman in laken te DordrechtAdriaan van Wijngaerden, gewezen koopman te DordrechtIn gebreke met de betaling van 776 gulden voor de levering van laken vanwege bankroet en zijn verdwijning uit de jurisdictie
Mandement van arrest op goederenWillem Doncker, tresorier van Den Haag als executeur testamentair van jhr. Hans van Boon, bij leven kapitein te Den HaagJan Stachouder, heer van Schirmincooch (Schiermonnikoog)Openstaande schuld van 1000 gulden met rente
Mandement van arrest op persoon en goederenPhilips op de Beeck, koopman te DordrechtAbraham Ridderveld, gewoond hebbend te AmsterdamAchterstand in betaling van een som van 1721 gulden en 13 stuivers, waarbij tegenpartij zich hier en daar in Holland ophoudt
Mandement in cas d'appel met de clausule van relief en inhibitieHugo Maertensz Blonck, wonend te SluipwijkArien Maertensz Blonck, suppliants broerBezwaar tegen het vonnis van de schepenrechtbank van Sluipwijk in het geschil tussen de broers over enkele honderden guldens die zijn van elkaar eisen
Mandement penaalJan del Valle alias Andres de los Rios uit Civilien (Sevilla) in Spanje en 's konings pachter van de tol op tabakIsack da Costa en Daniel Boeeno alias Pedro d'ArragonVrees dat tegenpartij hem op slinkse wijze te kennen zal geven dat zij het hof om een mandement van arrest op zijn persoon en goederen zullen vragen
Mandement tot betaling van rentenArent Adam van Wassenaer, heer van Den Bosch etc. en hoogheemraad van RijnlandClaes Jacobsz SlotAchterstand in betaling van pacht voor een woning met ca. 15 morgen land buiten Weesp aan de oostzijde van de Vecht in de Uitermeer, alsmede voor een erfje strekkend van de Braeckdijk tot het hek van voornoemd land
Mandement van reformatieNicolaes Cuysten en Johan Cuysten de jonge, wonend te AmsterdamAdriaen Rochusz, gewezen weeskind te MedemblikVerzuim van terugbetaling uit zijn rantsoen van de kosten en het onderhoud wegens vrijkoop van Adriaan Rochusz uit Algerijnse slavernij
Mandement penaalAdriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen
Mandement van arrest op goederen en mandement penaalJvr. Adriana van Treslong, jvr. Leonora van Treslong en Philips Robert van Treslong, kapitein, allen kinderen van heer Jaspar van Bloys, gezeid van TreslongAdriana van Steenhuysen, de weduwe van de voornoemde heer van Treslong, mitsgaders Mr. Simon van der Does te Gorinchem als executeur van de boedel van de heer van Treslong en Jochum van Steenhuysen, gewezen rentmeester en beheerder van diens goederenOndanks verbod heeft [Jochum] van Steenhuysen 8000 gulden op obligaties voortijdig gelicht en opgezegd en bovendien geweigerd inzage van zijn administratie te geven; eis om tegenpartij verder handelen met effecten, geld en pacht en andere opbrengsten uit de boedel te verbieden
Mandement van arrest op goederenGerrit Maes wonende te Den HaagPieter van Holma, gewezen kapitein, en zijn borgen George Houward, Charles Gornigh, Robbergt Killegren, Robbert Starrismore, Philip Sherard en George Morton, allen kapiteinsVrees dat lening (1100 gulden) aan Pieter van Holma wegens diens faillissement niet wordt terugbetaald, terwijl zijn borgen in het buitenland zijn en hier geen domicilie hebben
Mandement van arrestGillis van der Heck te Den Haag, met last en procuratie van de heer CamerariusWillem Jacobsz Veenman, schout te Abcoude en Vreeland als principaal, alsmede Gerart van Reede van Nederhorst, raad van de heren staten van Utrecht en erfgenaam van zijn vader Godart van Reede, heer van Nederhorst, Vreeland en Kortenhoef, als borgAchterstand van betaling op een obligatie van 2000 gulden met interest
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob de Raet, wonend te Middelburg en gehuwd met juffrouw Sara van Hooren, samen met Mr. Gualtherus van der Poorten, oud-schepen van Middelburg, voogd van Jan van Hooren de jonge, kinderen en erfgenamen van Jan van Hooren de oudeCrediteuren van Pieter ReesBeroep van suppliant tegen het vonnis van het gerecht van Middelburg dat hem gelast rekening, bewijs en reliqua te geven van de administratie die Jan van Hooren de oude als curator van de desolate boedel van Pieter Rees had gevoerd
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieSymon Aldertsz te Haarlem, beheerder van de goederen van Claes Engelsz en neef van zijn vrouw: met procuratie om vier custingbrieven van f 169 elk voor hem in te vorderen van Servaes VerstratenEngeltje Engelsdr die beweert dat haar broer Claes Engelsz haar een legaat van f 660 heeft nagelaten.Bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem waarbij Symon Aldertsz werd veroordeeld tot betaling van f 660 aan Engeltje Engelsdr minus het restant van f 442.
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieJohan Sas, koopman te Londen met als borg Jan Dirxsz, koopman te VlissingenFrans Thijsz, wonend te VlissingenAanspraak op 200 pond Vlaams ten laste van het sterfhuis van de ouders van Johan Sas waarbij reeds beslag is gelegd op goederen. Het gerecht van Vlissingen heeft bevolen dat onverminderd het arrest de geldsom moet worden betaald. Waartegen beroep wordt ingesteld.
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieMarinus Koeyman, wonend op Duiveland en interveniërend voor zijn borg Jan Isackxsz Smit, gedaagde en excipiënt (verweerder)Abraham Cornelisz Leynssen c.s., eisers en geëxcipieerdenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Zierikzee dat Leynssen veroordeeld heeft tot betaling van 200 ponden 11 schellingen en 8 groten Vlaams, wat minder was dan door het gerecht van Nieuwerkerk was beslist
Mandement penaalAdriaen Hermansz Vis, wonend te HoornHerman Balthusz Vis en de voogden van Geertje Balthusdr [Vis], beiden kinderen van suppliants overleden broerVeroordeling van suppliant door de schepenen van Hoorn tot betaling van 1220 Carolusguldens aan tegenpartij terwijl hij hen al meer dan 3000 gulden had betaald
Mandement van arrest op persoonGillis de Wael, koopman te AmsterdamCornelis van Beveren, koopman te KoningsbergenSuppliant heeft van Beveren een groot bedrag (84.000 florijnen Pools) gestuurd om voor hem betalingen te doen en heeft daarvan ondanks vele aanmaningen geen overzicht ontvangen (rekening, bewijs en reliqua)
Mandement van rekening, bewijs en reliquaWillem Clementsz, wonend aan de Lage Rijndijk in de heerlijkheid van Oudshoorn en Jan Jansz van Outshoorn te Rijnsaterwoude als voogden van de kinderen van Gerrit Cornelisz van Outshoorn en Machtelt Clementsdr, in hun leven gewoond hebbend te RijnsaterwoudeAeltje Woutersdr, de weduwe en boedelhoudster van Pieter Cornelisz van Outshoorn, bij leven paternele oom en beherend voogd over genoemde kinderenOndanks verscheidene aanmaningen van supplianten, schout en weesmannen van Rijnsaterwoude geeft tegenpartij geen inzicht in het beheer van de goederen van de kinderen
Mandement van inductieCornelis Cornelisz van Berendrecht, wonend aan de Haechse Schou (Haagse Schouw) onder de jurisdictie van Oegstgeest[Onbekende crediteuren]Onmogelijkheid schulden aan crediteuren wegens verliezen en schade direct te voldoen
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieAdriaen van den Berghe te Heusden als man en voogd van Margarieta Utenengh (?)Matthijs van Gent, procureur met last en procuratie van Willem Wesselsz Ruyter, herbergier te ArnhemBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Heusden waarbij suppliant alle schulden moet betalen, maar geen teruggave krijgt van enkele belangrijke goederen
Mandement van arrest op goederenElisabeth Roelants, de weduwe en geïnstitueerde erfgename van haar man Ruysch Claesz Clouck, wonend te HaarlemAeffje Francken, haar moeder en weduwe en boedelhoudster van haar man Jacob Florensz ClouckVerduistering van de goederen en erfenissen van haar mans grootvader, Florens Claesz Clouck, zijn moeye (tante) Trijn Claes Clouck en zijn broer Barent Jacobsz Clouck
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandement van relief d'appel met de clausule van inhibitieJacob Abramsz Cuyp, wonend te DordrechtCarel Abelsz van VrispenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Dordrecht waarbij de suppliant het recht op en het bezit van een stuk land wordt ontnomen
Mandement van complainteBurgemeesters en regeerders van de stad BrouwershavenHeren gecommitteerde raden van ZeelandBezwaar tegen de aanwijzing van een kandidaat voor het baljuwschap van Brouwershaven door de heren gecomitteerde raden wegens het overlijden van een van de drie kandidaten. Dit was voorheen altijd het recht van burgemeesters en regeerders geweest
Mandement van arrest op goederenGerrit Heyndricxsz van Eeyck, steenkoper te AmsterdamPieter du Boys en joffrouw Cornelia Meuns, de weduwe van Adriaen du Boys, beiden te Voorschoten en huurders van suppliants twee steenplaatsen op 9 morgen land bij Alphen tegenover de Molenaarsbrug, inclusief twee percelen steenaarde, voor de periode van vier jaarOnenigheid over gebrekkige betaling van huur en uitblijven van de borgstelling (1000 gulden) voor gereedschap: door schulden van huurders vreest suppliant teloorgang van de steenplaatsen en het eventueel mislopen van de borg
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieLouris Jacobsz van Vliet heeft woning en land in Zoetermeer voor 3700 Carolusguldens verkocht aan Leendert Meesz als principaal en diens vader Mees Leendertsz als borg en principaal, en daarvoor een obligatie van kopers ontvangenSchout, secretaris en bode van VoorhoutBezwaar van suppliant tegen vonnis van het gerecht van Voorhout waarbij het gerecht als schuldeiser van suppliant door executoriale verkoop in de vierschaar van Rijnland ten overstaan van de baljuw beslag heeft laten leggen op de verkooppenningen.
MandementHermanus van der Veken, kanunnik te Luik, Mr. Johan van der Veken, agent van de keurvorst van Keulen, Ferdinandus van der Veken eveneens kanunnik te Luik, alsmede Sophia van der Veken en Maria van der Veken voor zichzelf en voor Hendrick van der Veken en Alida van der Veken, hun broer en minderjarige zuster, tesamen kinderen en erfgenamen van Johan van der Veken, bij leven mede agent van de keurvorst van KeulenDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Cornelis Musch, bij leven griffier van de Staten Generaal der Verenigde NederlandenGriffier Musch heeft na de dood van Johan van der Veken het buitengors van Breskens geheel bedijkt zonder, zoals hij verplicht was, een kavel van tenminste 60 gemeten aan hem of diens kinderen en erfgenamen af te staan. Supplianten eisen nu van de weduwe, kinderen en erfgenamen van Cornelis Musch het kavel op, inclusief de reeds genoten baten en vruchten.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieGrietje Jansdr, gehuwd met Leendert Pauwelsz van Outshoorn, wonend in het ambacht van RijswijkLijsbeth Dircx en Lijsbeth RoelsBezwaar tegen het vonnis door Francois van Schouten, schout van Delft en baljuw van Rijswijk wegens vermeende lasterpraat over Lijsbeth Roels, schoonzuster van Lijsbeth Dircx, ondanks dat suppliante haar woorden officieel heeft ingetrokken en verklaard heeft haar niet te willen kwetsen
Mandement van arrest op goederenJan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.
Mandement penaalNeeltje Maertensdr, de weduwe van Lodewijck Jansz, wonend te ZegwaartVranck Cornelis VellemanTegenpartij gebruikt passage tussen zijn huis (school) en dat van suppliant het gehele jaar in plaats van zoals afgesproken van september tot en met mei en houdt deze evenmin schoon
Mandement van arrest op goederenOotgert Luytsz, Jan Pieters Gijsz, Joachim Pietersz Kat en Claes Cornelisz Melckpot, allen te AmsterdamElbert Dircxsz Raven, tegenwoordig wonend in Frankrijk bij BordeauxAchterstallige aanbetaling van f 4000, voor 6/32 als participant in twee polders in de Medoq (Frankrijk) plus voorschotten door medeparticipanten. Ondanks arrest op zijn persoon naar Frankrijk vertrokken zodat beslag op zijn goederen wordt verlangd.
Mandement tot exhibitie en mandement penaalJohan van de Velde, koopman te AmsterdamJan Pedi, koopman te RotterdamBeschuldiging van oneerlijke praktijken en niet nakomen van een vermeend contract door tegenpartij. Suppliant verlangt bewijs hiervan te leveren aan de Kamer van Assurantie in Amsterdam of aan het Hof op straffe van eeuwig zwijgen en silentium
Mandement penaalGerrit Meyndertsz den Uyl, gewezen kapitein ter zee wonend in Den HaagDe weduwe en kinderen van Cornelis BoschuysenAchterstallige betaling op een obligatie van f 5000. Schepenen, secretaris en weesmeesters van Den Haag moeten alle pogingen van de weduwe onroerend goed te verkopen of te bezwaren op straffe van boete verhinderen
Mandement om betalingAntony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente
Verzoek om appointementCornelis Cornelis van der Aer, te LeidenJacobus Mestertius, doctor en professor in de rechten aan de universiteit van Leiden, op huwelijkse voorwaarden getrouwd geweest met Maria van der Aer, inmiddels overleden dochter van suppliantVerzoek van suppliant om boedelscheiding en teruggave van ingebrachte goederen plus de helft van verkregen bezit tijdens huwelijk
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieAdriaan Maertensz Block, wonend te LisseJaspar Vlack, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam waarbij suppliant 1860 gulden moet betalen; op deze som komt alleen 1200 gulden in mindering als tegenpartij akkoord gaat met het contract zoals door suppliant aan makelaar is toegezegd
Mandement van maintenuBurgemeesters en regeerders van Monnickendam en die van de dorpen Ransdorp en Zuiderwoude, alsook nog die van Broek in WaterlandHoofdingelanden van MonnickendamTegenpartij wil alleen instemmen met de bedijkingen van het Buikslotermeer en het Belmermeer als zij bij toerbeurt of loting worden verkozen. Supplianten behouden dit recht van aanstelling aan zichzelf voor.
Mandement van maintenuGillis Oyssen en Benjamin Raule, boekhouders, alsmede de schippers Cent Anthonissen en Jacob Schot voor zichzelf en namens de andere reders en participanten van verscheidene schepen te Vlissingen voor de walvisvaart op GroenlandPieter Boudaen Courten en Adriaen Lamptius, beiden wonend te MiddelburgTegenpartij tracht met notariële insinuaties (kennisgevingen) de visrechten van de supplianten te ondergraven en hinderen onder de vlag van de Oude Noortsche Compagnie
vorige
12...39
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in