Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
25 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 25 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJan Kramenr, wonende te 's Gravenhage, vertegenwoordigend zijn echtgenote Charlotta Wilhelmina Suzanna Charron de st. Germain, dochter en mede erfgename van Guillaume Charon st. Germain, en Maria Josepha d'Arredondo, echtelieden, en vertegenwoordigend nog meer erfgenamenJacob de LosRios, en erfgenamen en/of representanten van jacob de Los waarvan de namen en woonplaatsen onbekend zijnVoortzetting van het proces tussen Jacob de Los Rios en Joseph d'Arrendondo, begonnen voor 1726 en gestaakt wegens overlijden van beide partijen
Mandament crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandWilhelmina Henrietta van den Broek, gesepareerde echtgenote van Jan Christiaan Severijn, luitenant ten dienst dezer landeValse verklaring van meinedig gedrag, waardoor Severijn het vaderschap van het d.d. kerstmis 1756 geboren en 20 april overleden kind, in de schoenen geschoven wordt
Mandament in cas d' appel met de clausule om voort te procederen op korte en peramptoire termijnenMaria Wilhelmina Scheffer Carolus, wettig gesepareerd van Jacobus Haaze, wonende te Amsterdam, en verkregen hebbend venia agendeCarolus Jacobus Haaze, wonende te s' GravenhageBbbezwaar tegen het vonnis door het gerecht van s'Gravenhage gewezen d.d. 10-11-1779 waarbij de eis van suppliante tot wettig verklaring van haar huwelijk wegens inpotentie van haar rechtgenoot werd afgewezen
Mandament om acctie te institueren met de clausule van edictHenriette Antonette Hop, weduwe van Mr. Thiman Boeij, secretaris en subtituut griffier van 't Hof. David van Bijsterveldt, procureur van 't Hof aangesteld als executeur-tetementair over de boedel van Anna Catharina HopErven of representanten van Boudewijn van Beest, schout en gaarderder verponding van Voorhout. Erven en representanten van Abraham Benevelt en Rijkloff van Brienen die borg hadden gstaan voor Boudewijn van BeestSupplianten willen ontheffing uit hun functie daar zij niet weten wie enig recht of aanspraak heeft, na verkoop van de eerste en aankoop van de tweede obligatie
Mandament om appointement in cas van salarisMr. Johannes Brouwer, advocaat en Pieter Ploos van Amstel, procureur van het Hof van HollandJannetje van Eede, weduwe van Hendrik Ardenois, Geertruij en Jacoba van Eede kinderen van Jacob van Eede en zijn eerste vrouw Geertje Bosman, Anna Wilhelmina en Jacob van Eede de jonge, kinderen van Jacob van Eede en zijn tweede vrouw Trijntje Pardon Jacob van Eede was gewezen geldophaler der lonen van kinderen van 't Aalmoezeniers weeshuis te AmsterdamGeschil over uitbetealingvan gedane voorschotten en salarissen waarbij in gebreke werd gebleven
Mandament om procureur acceptant te stellenJan Christiaan SevereijnWilhelmina Henrietta van den Broek, gesepareerde echtgenote van de suppliantVerzoek om aanstelling van een nieuwe procureur om verder te procederen in een echtscheidingszaak m.b.t. overspel
Mandament penaalHenriette Wilhelmina, baronesse van Friesheim Clara Hesselt van Dinter, Johan Frederick Baron van Friesheim, Catharina Douariere de Wecke, geboren Baronesse van Friesheim en Hendrick de Wecke als respectievelijk zuster, oudtante, oom, tante en neef van Johan Lodewijk, Baron van FriesheimJohan Lodewijk, Baron van Friesheim en zijn toekomstige vrouw Johanna Cornelia van der Bilt, zogenaamde weduwe van Casper Voges,Poging van de familie om diit huwelijk te voorkomen Johanna Cornelia van der Bilt heeft zeer slechte reputatie en zal door een huwelijk, waaruit mogelijk kinderen geboren worden de familienaam ten schande maken
Mandament relief de Appel met de clausule van edictCristina Fant, weduwe van Jasper de Vos, raad van Vlissingen en rekenmeester van ZeelandMr. Jan Danckaarts,gehuwd met Wilhelmina Jacoba Terstal, weduwe en boedelhoudster van Mr. Willem de VosBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 mei 1753 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake levering van staat en inventaris en inthering van de legitieme portie
Mandament van arrestSabina Wilhelmina van Roesfeldt, douariere van Nicolaas Jan Hendrik NoeijJacob Moeser, Wilhelmina Rijnders, echteliedenVerzoek om beslag op meubels effcten en huisraad i.v.m. nalatigheid in betaling van huur
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteHendrik Roos, advocaat te RotterdamKinderen en erfgenamen van wijlen Joan Gerard van VianenEen ingewikkelde erfeniskwestie tussen suppliant en tegenpartij, erfenis van Johanna Wilhelmina van Vianen, dochter van Magaretha de Vos en Meester Hendrick van Vianen
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictJan Blenk, Jacob schues en Jacob Voordaag, kooplieden uit Amsterdam en curateurs over de minderjarige, geestelijk onvolwaardige Johanna BlenkPatricuis Hendrik Lindsay, notaris en executeur testemetair en administratuer van Johan van Haelmaal en Gerard Beumer en Dorothea Wilhelmina Stuart als executuers testementair van Wijnand BlenkHet geen inzage geven in de financiële afwikkeling van de erfenis van Johanna Blenk
Mandament van arrest en rauw actie met edictJohan Greve, gehuwd met Helena Wilhelmina de Pridder qq cis:Samuël Hogheboom, executeur testementair Cael Colterman van Haarstenberg, wonende te Deventer, Hendrik van Haastenberg, wonende te Deventer, Lamberta van Haastenberg, wonende te Ede, Johanna Wilhelmina van Haastenberg, wonende te DeventerVerzoek om beslag op goederen uit de nalatenschap van Cornelia Colterman, gewoond hebbende te Gorinchem en later te 's-Graven-hage, waar suppliantes vrouw voor een gedeelte recht op heeft
Mandament van arrest penaal en rauw actieLeonard Hessel van dinter, gehuwd met Wilhelmina Craijvanger, dochter en medeërfgename van Wilhem Craijvanger commies van Gelderland gehuwd geweest met Maria van Ommen overleden april 1725De erfgenamen van Wilhem Craijvanger jr. Mr. Johan Emans, executeurs testementair van Maria OmmenGeschil in erfenis kwestie
Mandament van attentaten penaalHoijer van Brakel, Paulus Spijck, Otto Frederik van der Eck, Jan Francois van, als curatoren in de geabandoneerde boedel van Jacoba Josina Isabella van Wijhe douairiere van Wassenaar, wonende te Den HaagQuacht van Wijkrath, Frederica Wilhelmina, geboren van Wijhe, wonende te Den HaagNegeren van een interdictatie Penaal
Mandament van maintenueDirk Ingilbij, veertig raad en oud schepen van Delft wedunaar van Catarina van BlijswijkWilhelmina van Dongen, weduwe van François van BlijswijkErfenisKwestie
Mandament van rau actieMr. Abraham Phillips en Willem Stokelbrant t.b.v. Commerina Elias, weduwe en erfgename van Hendrik Blonk, gewezen kapitein varende op Suriname, laatst op het schip de Juffrouw WilhelminaHuijbert van Dam en ChristoffelCastricum, kooplieden te Amsterdam, voormalige zaakgelastigden van Commerina EliasWeigering om rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid als zaakgelastigden
mandament van rau actieWilhelmina Verendael, weduwe van Hugo Brouwer, schoondochter van Justus Brouwer sr. en Elisabeth van SteenhuijsenJustus Brouwer jr. en Gerrit Stoop, executeurs testementair van de nalatenschap van Justus Brouwer sr. en bij gevolg ook van diens aandeel in de nalatenschap van zijn vrouw Elisabeth van SteenhuijsenOverleveren van staat en inventaris en verdeling van de boedel van wijlen Elisabeth van Steenhuijsen
Mandament van rauw actieLevijn van Dijk, gehuwd met Maria RavensJohan de Waal, gehuwd met Barbara Wilhelmina van ZurkNalatigheid in aflossing van een lening
Mandament van rauw actieBrigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren
Mandament van rauw actieLevina wilhelmina Vrolijk, weduwe van Andries de Ruijter wonende te LeidenMr. Willem van der Lelij en Joris Geestranus wonende te Delft als curatoren over Nicolaes van StrijenNalatigheid bij aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actie met edictJustus de Roller qq, koopman te Amsterdam, Wilhelmina de Koning, weduwe van Thomas Scriba, predikant te WoenselLeonard Bijland, executeur testementair over de boedel van Margareta SellerVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Margareta Seller, weduwe van Mr. Andries Hofland
Mandament van tuigenSalomon de Waater, juwelier te LeidenFloris de Kooning en huisvrouw Wilhelmina Swaanenburgh, beide wonende te LeidenGeen
Mandament van willig dcreetWilhelmina Couterier, weduwe van Francois de Paauw wonende te LeidenCatharina Westvoorde, weduwe van Franciscus de Pauw, predikant te Enkhuizen,zoon van Wilhemina CouterierEen tegoed van 2000.- gulden wat na het overlijden van de zoon, door schoondochter niet wordt uitgekeerd
Mandament van willig decreet met edictJan Schildt. koopman te Amsterdam, handelend voor Uldrik Wilhem Polman, Heer van Snelgersma en Garmen ect. , gehuwd met Jeronima Allegonda Catharina Beninga, dochter en medeërfgename van Folkman van Beninga en Beatrix Wilhelmina de Soete van VilersGeenVerzoek om bij willig decreet 1/4 deel van land en huis en plantage gelegen in de Purmer te mogen overdragen aan Mr. Jan Brasker raad en oud burgemeester van Edam
Relief d'appelAdriaen Dabijn, notaris en procureur te VlissingenWilhelmina Jacob ter Stal, weduwe en erfgename van Mr Willem de VosBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 april 1750 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake het geven van getuigenis van waarheid
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in