Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voogdij

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
22 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 22 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om akte van voogdij.Cornelis Berckel, wonende onder Stompwijk, in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met wijlen Maertje Leendersse van der Pluijm, weduwe van Kors Florissen Hammerlaen, in zijn leven gewoond hebbende te Veur.Simon Leendersse van der Pluijm, broer van Maertje Leendersse van der Pluijm. Hij was tot voogd aangewezen over de minderjarige zoon van Maertje voornoemd, maar heeft afgezegd vanwege zijn hoge leeftijd.Het benoemen van Jan Sterck uit Leidschendam als nieuwe voogd.
Mandament van appèl met de clausule van inhibitieIgnatius Ditgens (Dietgens), aangesteld tot mede-executeur van het testament van zijn broer Hendrik Ditgens (Dietgens), gepasseerd op 02-07-1707 voor notaris Dirck van der Groe te Amsterdam en tot voogd over het minderjarig kind van Hendrik. Mede gesurrogeerde voogd is Jacobus SwanenburgDe Schepenen der stad AmsterdamTegenpartij heeft suppliant ontslagen van de voogdij en heeft in zijn plaats aangesteld Meester Daniel aux Brebis.Suppliant is het hier niet mee eens
Mandament van arrest, poenaal en rau actieBarbara Jacobs, verlaten huisvrouw van Benjamin Pillet, gewezen burger en inwoner van Den Haag, uit Frankrijk gevlucht voor zijn Gereformeerde religie. Samen hebben ze 6 kinderenBenjamin PilletSuppliant wil dat alle goederen en effecten van tegenpartij die in Nederland gevonden worden, in beslag worden genomen, want hij is met z'n oudste twee kinderen naar Frankrijk vertrokken. Verder moet hij met suppliant en hun 3 overgeleven kinderen de boedel delen. De meegenomen kinderen moeten onder voogdij van suppliant komen. Ook moet hij betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van evocatie met de clausule van edictJohan van Peursum, wonende te SchoonhovenThomas Dufaert, Mathijs van Avrevile beide wonende in Utrecht, Jan Duffart, wonende in AmsterdamVoogdij over en administratie van de goederen van de twee weeskinderen Jasper van Peursum en Jenneken Gielis van der Meulen
Mandament van Maintenu op peremptoire dagen van acht tot acht dagen - 1807-04-27Weesmeesteren te Amsterdam met gecommitteerde suppoost van de Weeskamer A.L. van HarpenBarend Coenraad Koster; Diederik Adolphus Thorhijden; Casparus van Houten; Mr. C.A. de Chauffepié, allen wonende te AmsterdamOnenigheid over de voogdij over 5 minderjarige en onmondige kinderen van wijlen Johan Wilhelm Metger en zijn vrouw Louisa Dorothea Peck en administratie van goederen met alles wat daartoe in sterfhuis en boedel behoorde
Mandament van ontslag van voogdij en executeurschap.Meester Gerard van Tetrode, advocaat, wonende te Haarlem.Wijlen Meester Jacob van Ravesteijn, in zijn leven procureur voor het Hof van holland.Suppliant verzoekt hem te ontslaan van de voogdij en executeurschap van Cornelis van Ravesteijn, de dove en blinde zoon van wijlen Meester Jacob van Ravesteijn, in zijn leven procureur voor het Hof van Holland.
Mandament van rauactieTheunis Ymants Jongejan, getrouwd met Adriana Maartense Harteveld, die een dochter en mede erfgename is voor een derde deel van wijlen haar moeder, Hester Arjens toen weduwe van Maartenis Hartevelt. Theunis Ymants Jongejan is ook bij een speciale acte van voogdij van 26-12- 1712 aangesteld tot administraterend voogd, Arie Vlielander, als toeziend en mede raadgevend voogd over Gleijn Maartens Hartevelt en zijn goederen , minderjarige zoon en mede erfgenaam van een derde deel van de voornoemde Hesther, allen wonende te HellevoetsluisArij Maartens HarteveltTegenpartij moet met supplianten samenwerken om een inventaris te maken van de boedel van Hesther Arjens voornoemd, en daarna de boedel delen volgens haar testament van 18-10-1712 en de suppliante en voogden moeten betalen 1000 gulden met rente a 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van reformatie te dienen,voldingen en te bepleiten op 11 september 1780Isaac Willer, koopman en lakenfabrikant te LeidenIsaac Bruijer, wonende te Rotterdam, Isaac Renaud, wonende te LeidenVverzoek om in hoger beroep het appoinctement d.d. 25 mei 1780, inzake hhet onder voogdij der stad Leiden te stellen van de suppliant en hem voor de tijd van een jaar in een verbeterhuis te Delft te plaatsen, wegens verkwisting te herzien
MandementMr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen
MandementAlbert Arisz Snoeck, jongman van ca. 20 jaar te Amsterdam, na verlies van beide ouders onder voogdij van Ooycken Elbertsz en Hendrick Jacobsz Popta, zijn voogdenOoyken Elbertsz en Hendrick Jacobsz Popta als voogdenBevel om de weigerachtige voogden te laten instemmen met het voorgenomen huwelijk van de suppliant
Mandement in cas d'appel met de clausule van reliefAdriaen Adriaensz van den Wech, te HarinkhuizenJan Elisz, oom en toegewezen voogd van het kind van Adriaen Elisz en de dochter van de suppliant, beiden overleden en gewoond hebbend in de ZijpeBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Harinkhuizen waarbij Jan Elisz als voogd is gesteld over zijn kleinkind. Hij tracht het katholiek op te voeden in plaats van in het gereformeerde geloof van de overleden moeder. Suppliant vraagt om zelf met de voogdij te worden belast.
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van ReliefWillem Christiaan Metz, wonende te Amsterdam, administrateur van vaderlijke en moederlijke goederen van zijn overledenen broer Jan Christiaan Metz en voogd over nagelatenen 9 kinderen. De voogdij samen met de tegenpartij.Christiaan Kakebeen; Jan Broesse Alexandersz en nu wijlen Godfried Sneevoogd, allen te Haarlem woonachtigd en later vierde medevoogd in plaats van overledenen Godfried Sneevoogd - Abraham Vos Jacobusz, te Haarlem - aangestelde voogden over 9 minderjarige kinderen van de suppliants broer Jan Christiaan Metz, te Haarlem, bezorgen van begrafenis, boedel en sterfhuisBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Haarlem, inzake de authorisatie van de voogden en ook tegen aanstellen van de vierde voogd Abraham Vos Jacobusz, te Haarlem. Eis van de suppliant om voogdij aan hem laten doen. De meeste kinderen zijn all groot geworden en geen personele toezicht nodig te hebben. Hij heeft zonder medevoogden verzorgd
Mandement penaalAeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.
Mandement penaalDe erfgenamen van Bastiaentje CornelisMaria Salo, echtgenote van Carel van der Heyden te Rotterdam, met procuratie van haar man dagende Leendert Oysen Steenenhouck, minderjarig en onder voogdij, omtrent twee betalingenVerbod aan tegenpartij om verdere procedures te ondernemen of verkopingen als kwalijk en onterecht te bestempelen
Mandement Poenaal en Rau ActieMr. Johan Hieronimus Huijssen, geboren burger en inwoner van Middelburg in Zeeland,; Frederik Carel Dopff, heer van Nedercamp gehuwd met vrouwe Cornelia Clara Huijssen en Mr Johan Potteij, Burgemeester van Vere, allen naaste familie van Alexander Johan Hieronimus Huijssen, in huwelijk verwekt bij Johanna Cornelia MuijnckMr. Gerard de Mauregnault en die van de Weeskamer te Vere.De moeder van het weeskind is later opnieuw getrouwd met Mr. Gerard de Mauregnault, raadsman te Vere, en daarna gestorven. De supplianten willen de voogdij over het weeskind.
Mandement van appel met de clausule van inhibitie en reliefOuke Pietersz Hoogerwerff en Adriaen Jansz Kuipers, voogden over de persoon en goederen van Maritje Simon, alsmede Dirk Cornelisz Keesmaats als grootvader van de erven van Maritje SimonsMaritje Simons heeft aan het gerecht van de schepenen verzocht de twee eerste supplianten van hun voogdij te ontslaan, met de beperking dat hun beheer met de levering van rekening, bewijs en reliqua zal geschiedenGeëiste levering van rekening, bewijs en reliqua binnen 14 dagen volgens de genoemde pretense sententie (van 5 april, mei en juni 1660 - annex bijgesloten)
Mandement van arrest en penaalHeer Ulrich, graaf van Kuischin en Tettania, voor zichzelf en als oom en voogd van de heer Adolff Ernst, graaf van Kuischin en Tettania; de heer Willem overleden vader met de nalatenschap van de heer baron Radislaus van Kuischin tot zich genomen en de voogdij van zijn twee broeders heeft aangematigd met diverse juwelen (van f. 80.000) alsmede het zilverwerk met de wapenen van graaf Willem eropDe executeurs en de erfgenamen van de gelden en goederen van de heer Ulrich te Amsterdam willen niet dat de goederen niet in vreemde handen gerakenGeëiste inbeslagname van drie obligaties te Amsterdam, deling en schifting van goederen door de erfgenamen, zodat de suppliant van zijn achtergestelde bedrag zal zijn voldaan inclusief de proceskosten
Mandement van Rau-ActieDirk Weyers (Weijers), meester hoefsmid, wonende in Den Haag; Jan Weijers, zijn vader, wonende in Den Haag, meester hoefsmidDe erfgenamen van nu wijlen Jacobus Wouters en wijlen Pieter Wouters, aanneemers van de remontepaarden voor de Franse armeé 1795 ; Johanna Maria Spoorman, weduwe en erfgenaam van Jacobus Wouters; Drie kinderen van nu overledene Pieter Wouters, wettige erfgenamen: Maria Wouters, getrouwd met George Adolph van der Scoor, wonende te Leidschendam onder Den Haag; Michiel Johannes Wouters, wonende aan de Loosduinseweg onder Den Haag; Jacobus Arnoldus Wouters, nog minderjarig onder voogdij staande van Hendrik van Leeuwen, notaris, wonende in Den Haag. Suppliants debiteuren.Mondelijke contract met Jacobus Wouters en Pieter Wouters- branden en keuren van de remontepaarden. Bevel aan de erfgenamen om verschuldige som van 3.996 guldens en 15 stuivers aan de suppliant te betalen met alle interesten van dien
om appointment nisi causamJacob Snoehard van Schouwenburg, wonend binnen Den Bosch, als oudoom maternel van de minderjarige kinderen van wijlen Margareta Christina de Nobelaer, in haar leven verwekt bij wijlen Jacob van Bruimenthuijse, in zijn leven Major te paard ten Diensten dezer LandeTheodorus van Muijssenburgh, Heer van SuijdwijnWijlen Margareta Christina Nobelaer, in haar leven Vrouwe van Kerckwerve heeft bij een acte voor de notaris Jacobus Plaschaerd te Etten bij Breda op 27-02-1713 de volgende heren als voogd over haar minderjarige kinderen aangesteld: Willem Assuerus van der Meer , Heer van Alphen en Theodorus van Muijsenburgh, Heer van Suijdwijn als administratie voerend en de Suppliant als Toeziend Voogd. De Suppliant eist dat de heren hun voogdij onmiddelijk aanvaarden.
om gecommitteerd te worden tot voogden over Adriaan Pauw van Heemstede of zodanighe andere personen als haar Ed: Mog: sullen gelieven daertoe aan te stellen.Jan Hesselt van Dinter, hoffmeester van haar Ho: Mo: en Andries van Dievoort, koster van de Nieuwe Kerk, alhier in Den Haagn.v.t.De Voogdij over haar minderjarige zoon
Verzoek om appointement in de margeJhr. Bernard Turck (ook Torck, zie akte nr, 3001-031), heer van Aelst voor zichzelf, als vader van zijn twee minderjarige kinderen en vervangende zijn twee meerderjarige kinderen, en gehuwd geweest met joffrouw Emilia Philippina Melander, gezegd Holsappel za:Door de weeskamer van Delft aangestelde en gesurrogeerde voogden Bartholomeus van der Mast, Pieter van der Graeff en Johan van Ophoven, allen te DelftAls naaste verwant eist suppliant de voogdij over zijn twee minderjarige kinderen op, welke voogdij hem door zijn vrouw (overleden) zonder redenen en mededeling vooraf bij testament was ontzegd
Verzoek om ontslag van VoogdijAbraham Salvador; Moses Anthunes wonende te Den Haag; Jacob de Marcado, in 1715 overleden.N.v.tTestament van Jacob Marcado gepasseerd voor notaris Adam van der Smalingh op 16 januari 1708 en zijn weduwe Hester de Lousado. Suppliant draagt zijn rechten als voogd over aan de oudste zoon David Mercado. Suppliant is erachter gekomen dat de erfenis grote schulden bevat. Suppliant verzocht om ontslag van zijn voogdijschap
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in