Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
362 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 362 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.26-06-1775
Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden21-06-1776
Abraham Cortebrandt, agent, notaris en procureur alhier in Den Haag, executeur van het testament van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in zijn leven Heer van Zwieten, en ambachtsheer van Heicop en Boeicop, gelegen in het land van Vianen; George Louis van Sporzke, als gehuwd met Arnoldina Sebastina Kien, eerder weduwe van Mr. Gerard Bicker van Zwieten. en de diakonen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam.Schout en Armmeesteren van Heijcop en BoeijcopTegenpartij beweert recht te hebben op 550 gulden uit de erfenis van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten (toezegging aan Jan de Jong, schout en secretaris en gaardermeester van de Heilige Geest (Armen in boeicop en Heicop) uit 1762)02-05-1769
Abraham Croeger, van AmsterdamChristoffel Kroeger, zwager van erflater en Hans Gamaert, executeurs-testamentair en de voogden over de onmondige erfgenamen van Jacob Andriesz WormboutWeigering van overgifte van de nalatenschap aan een mondige en gehuwde erfgenamen16-03-1646
Abraham Faro; Isacq Henricus Faro, kooplieden te Amsterdam, zonen en mede erfgenamen en executeurs van het testament van wijlen David Henricus Faro in zijn leven mede koopman te AmsterdamJoseph Buaeno; Isacq Henricus de Granada, toentertijd wonende op Barbados; Jacob de Bueno de Mesquita, weduwnaar van Sara Henriqus de Granada, wonende te Nieuw Jorck (New York); Benjamin Henriques de Granada te Suriname, zoon van Sara; Abraham Henriques de GranadaViordering van enkele sommen van duizenden ponden en goederen, tevens 2 huizen te Amsterdam die verkockt werden bij willig decreet.22-11-1718
Abraham Levi de Jongh; Jacob Emanuel en Tobias Boas, allen wonende te Den Haag, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Barent Emanuel, en executeurs van zijn testament.Dirck Wolters junior, koopman te Rotterdam en Johan George Herbst.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden van een wisselbrief, door Dirck Wolters junior (als trekker) en Johan George Herbst (als acceptant) aan suppliant. Plus 2 gulden en 10 stuivers aan onkosten plus rente.03-05-1720
Abraham van Bodechem, gesubstitueerde erfgenaam in het testament van Marijtje GerritsdrAdriaen Cornelisz Sevenhuysen, executeur testamentair en president van het college van schepenen te AlkmaarDe tegenpartij poogt de suppliant af te houden van zijn erfdeel, namelijk een huis21-12-1654
Abrahm van Kervel, meester chirurgijn in Den Haag, last en procuratie hebbende van Johannes van Kervel, meerderjarig jongman, opperchirurgijn in dienst van de Nederlandse Oost Indische Compagnie en voogd van zijn minderjarige zuster Anna Maria van Kervel en van zijn broers Alexander van Kervel; Ditck van Kervel en Pieter van Kervel; alle vier kinderen en erfgenamen van wijlen Zacharias Johannes van Kervel in leven klerk ter Griffie van het Hof van Holland en zijn vrouw Cornelia van Aerssen (Aarsen)Frederick Willem Hodges, getrouwd met Alida Maria van Kervel, dochter van Dirk van Kervel en Clara Macharis en enige erfgenaam van wijlen haar broer Jacobus Albertus van Kervel.De erfenis van wijlen Dirk (Dirck) van Kervel, in leven klerk ter Griffie van het Hof van Holland, getrouwd met Clara Macharis en vader van Zacharias Johannes van Kervel. Na het overlijden van Zacharias Johannes en diens vrouw Cornelia van Aerssen is Dirk voogd geweest over hun nagelaten kinderen. Per testamentg van 22 juni 1706 werd vastgesteld dat de 3 jongste kinderen Anna Maria, Dirck, emn Pieter 2000 gulden naast hun legitieme deel zouden erven. Hun zoon Javobus Albertus van Kervel, proponent in de theologie, werd toeziend voogd. Na het overlijden van Dirk werd Clara voogd. Zij verandede het testament en stelde Jacobus Albertus aan als voogd en executeur testamentair. Nadiens overlijden in september 1715 werd zijn broer Johannes van Kervel voogd over zijn minderjarige broer en zusters. Johannes heeft bij zijn vertrek naar Oost Indië. Frederik Willem Hodges, echtgenoot van zijn zuster Alida Maria van Kervel als voogd aangesteld, maar deze blijkt goederen uit de boedel te vervreemden en te verkopen.25-05-1719
Adriaan Leeuwenhoek, notaris en rentmeester te Delft, Die aangewezen is als executeur van het testament van Francois van der Hoeven, rentmeester te Delft.Antonis de Man en Laurens van Bleiswijk als executeurs van het testament van Francois van der Hoeven, in zijn leven rentmeester te Delftvonnis van de Schepenen van Delft dd 2 october 172326-10-1723
Adriaan van Dentere, wonend in Wijhe in Overijssel, enig en universele erfgenaam van Willem van Denteren,in zijn leven wonend in Den Haag.Jacob van Hattum, Notaris in Den HaagRekening, bewijs, en reliqua van het overlijden, de boedel, van Willem van Dinteren (boedelbeschrijving dd 28 december1715 die opgenomen is in het testament dd 9 maart 1716, verleden voor notaris Jacob van Hattum02-06-1724
Adriaen (Adrian) Coenen, Huijbrecht Verkerk Christiaan Aerts, wonend te Breda, zijnde naaste vrienden en erfgenamen ab intestato van Petronella Vlock, in haar leven Kloppe, zo genaamde geestelijke kwezel (vrouw die een gelofte van kuisheid heeft gedaan, maar niet tot een Orde behoort) te GeertruidenbergAdriaen Meijers (Meijer), waar de 5 haringen uithangen te Bredabetreft het testament voor notaris Jacob Rijckevorsel te Breda dd 03-07-1716, dat alle voormalige erfgenamen uitsluit en Adriaen Meijers benoemt tot Universeel erfgenaam.15-02-1717
Adriaen Cornelisz Vereyck en de burgemeester van de stad GoudaDs Johannes Kuyff, bedienaar van het goddelijke woord te AlkmaarDe tegenpartij moet binnen zes weken een acte overleggen - op straffe van verstek met eeuwig stilzwijgen -, waaruit blijkt dat hij meer recht heeft op de erfenis dan suppliants moeder Anna Kuyff, eveneens als erfgename genoemd in het testament van haar grootvader Cornelis Kuyff, raad en vroedschap van de stad Utrecht31-07-1657
Adriaen Marcelis, brouwer, voor hemzelf en voor zijn vrouw Cathalina Slinger, eerder weduwe van wijlen Lodewijck Piters Stoop, wonende te ZevenbergenJan Stoop, voorzoon van Carhalina SlingerTegenpartij heeft beslag laten leggen op de kooppenningen van de brouwerij "de Ancker"in Zevenbergen, met alles wat erbij hoort en ook nog vier en een half gemeten weiland en huurpenningen wegens het testament van zijn vader. Hij daagt suppliants crediteuren voor het Gerecht van Zevenbergen wegens wanbetaling13-05-1715
Aeffje Dircx, de weduwe van Willem Cornelis Ameland, wonend te AmsterdamJan Lubbertsz en Annetje Gerrits, de geïnstitueerde erfgenamen van Immetje FoutersImmetje Fouters heeft, ofschoon kinderloos, de via haar moeder Grietje Cornelis geërfde goederen van Immetje Jansdr bij testament vermaakt aan de tegenpartij (neef van haar man), die deze onder zich tracht te houden hoewel ze volgens condities in het testament van Immetje Jansdr zelf toekomen aan Aeffje Dircx08-09-1651
Aefke Cornelis, Dirck Harmentz. Vet en Claes van Broeck.Jan Cornelis Aris, wonende te Jisp.De supplianten verzoeken het Hof om mandament van appèl. Ze gaan in hoger beroep omdat tegenpartij ze heeft gedagvaard op 23 maart 1720 inzake het testament van wijlen Cornelis Arise Neck. Ze moeten kopieën geven van het aantekenboek en van alle testamenten en codicillen bij eis gemeld en de kosten betalen.10-04-1720
Aegje Ariens Plack, de weduwe van Jan Janssen Oom de oude, voor zichzelf, en als moeder en voogdes van haar twee minderjarige kinderen, alsook als voogdes van vaderszijde; alsmede Jan Janssen Oom de jonge, tesamen erfgenamen van Jan Janssen Oom de oude en wonend te Nieuwpoort (ZH)Aeltje Ariens (Adriaens), gehuwd geweest met wijlen Balthus Ariensz Plack, de broer van supplianteErkenning van het huwelijkscontract van de moeder van Balthus en het testament waarbij de tegenpartij de helft van de goederen en een derde van 2000 gulden aan suppliante moet overhandigen plus een derde in alle meubelen, goederen, penningen, acten en kredieten van beide sterfluiden (tegenpartij is daartoe niet bereid)26-06-1656
Agatha Amelia Mortier, en Cornelis Mortier, meerderjarige kinderen, en David Mortier en Gerard Valk, testamentaire voogden over de minderjarige kinderen va Amelia 's Gravesande in haar leven weduwe van wijlen Pieter Mortier, allen wonend te AmsterdamMr. Cornelis 's Gravesande, advocaat te Delft en Mr. Maarten 's Gravesande, Raad en Schepen te Delft, mitsgaders Petrus Cocquis, gehuwd met Sara 's Gravesande, medicinae doctorDe erfenis en de uitvoering van het testament van Amelia 's Gravesande d.d. 21 october 171418-06-1720
Agneta Heijdoorn, weduwe van wijlen Arnoul Baron van Heems, in leven Envoyé van zijne Keizerlijke Majesteit bij deze StaatNN. Heems, een broer van wijlen Arnoul Baron van HeemsDe suppliant heeft volgens testament het volle vruchtgebruik en inkomsten van alle goederen van haar overleden echtgenoot. De broer van wijlen haar echtgenoot tracht echter voortdurend inbreuk te maken op haar rechten. Zij verzoekt het Hof hem dit te verbieden en eist vergoeding van de door hem geleden schade09-01-1719
Albert ter Hoeve, koopman te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Maerten Schalk te Dusseldorp,gehuwd met Margriet Abels; wijjlen Theunis Thijssen Steynhorst en wijlen Magtelt Abels, echtelieden , wonende te TexelGeertruyt AbelsDe nagelaten goederen van wijlen Theunis Thijssen Steynhorst en Magtelt Abels, echtelieden. De goederen worden nagelaten aan Geertruyt Abelsm en Margriet Abels ieder 1/3 deel en 1/3 deel voor de 4 kinderen van haar zuster Hendrickje Abels. Geertruyt vehindert de goederen bestemd voor de suppliant door deze te "blokkeren". Suppliant verzoekt het Hof, Geertruyt met deze actie te laten stoppen18-01-1714
Alida Pauw, weduwe van wijlen Anthony Gunter van Kinschot, in zijn leven griffier van dit Hof, cum suis: Mr. Gaspar van kinschot, Raad en Rentmeester Generaal van de grafelijkheids domeinen van Noord-Holland en als last en procuratie hebbende van Arent Jan Vijgh tot de Snor gedeputeerde staten van het quartier van Nimmegen, als gehuwd met Anna Adriana van Ommeren mitsgadersw Johan Mauritsz van Pabst, Heer te Bingerden, geheime regeringsraad van zijne Koninklijke Majesteit van Pruyssen alsmede van Johan Le Cavalier, kapitein in dienst van Dit Land, gehuwd met Maria van Ommeren etc. etc. etc.Abiguel Fagel, weduwe van Reinier Pauw, de zoon van Hendrick Pauw, Heer van Schalckwijck en Adriana JonckheijnsStaat en Inventaris van de erfenis die Hendrick Pauw van zijn Moeder Adriana Jonckheins (Testament 19-12-1653) heeft geerfd en devolveert naar zijn zoon Reinier Pauw, rekening houdend met het fideicommissie07-12-1724
Alida van der Eijck, weduwe van Adriaan jacobsz van Adrichem, grootmoeder van Magdalena van Adrichem, dochter van wijlen Mr. Jacob van Adrichem, haar zoongeenVervallen van voogdijschappen wegens respectivelijk huwelijk en overlijden17-01-1646
Alida Westerbork, voor zichzelf als weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter buijn wonende te AmsterdamDe representanten van Isaac Buijn, haar schoonvader overleden 1-1-1751 en gehuwd geweest met Barbara KnopNa mandament van reformatie d.d. 31-12-1750 en het overlijden van Isaac Buijn d.d. 1-1-1751 wil suppliante nu alvorens er wordt gescheiden en geduld, zij inzage of copie van papieren en testament krijgt07-01-1751
Andries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik18-09-1752
Andries Houthuijsen te Amsterdam, weduwnaar van Magteld van GrotenhuijsThaddeus de Jongh; Jan van Houten; Gerrit Heijnck; Herman Wiggelaar; executeurs van het testament (en voogden over het minderjarige kind) van Magteld van Grotenhuijs, in haar leven huisvrouw van de suppliantHet vonnis dat de schepenen van Amsterdam velden op 23 december 1718.30-01-1719
Anna Adriana van der Mieden, weduwe van Mr. Bartholomeus Gerard van den Velde, wonende in Den HaagEduard Amersfurtius van Voorst, wonende te Utrecht; Mr. Daniel van Laar, te Amsterdam; Daniel Uittenbogaard, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van wijlen Bartholomeus Gerard van den Velde en zijn erfgenamenIn cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen te entameren, gesloten op 28-07-1775 aan suppliante leven lang gedurende zoude uitkeren een som van 4.000 guldens per jaar, obligaties met kapitale som van 28.000 guldens en effecten. Onenigheid met de executeuren en meerderjarige erfgenamen04-09-1810
Anna Adriana van der Mieden, weduwe van Mr. Bartholomeus Gerard van den Velden, wonende in Den HaagBartholomeus Gerard van den Velden, separatie van tafel, bedde, bijwoning en goederen - onderhoud van de suppliante levenlang gedurende; Executeuren van het testament van nu wijlen Bartholomeus Gerard van den Velden: E.A. van Voorst, wonende te Utrecht; Mr. Daniel van Laar, wonende te Amsterdam; Daniel Uittenbogaerd, wonende in Den HaagOnenigheid over resterende betaling van de alimentatie aan de suppliante 4,000 guldens jaarlijks met de interesten06-11-1806
Anna Catharina de Ruuk, weduwe van wijlen Pompejus Hooglander, wonende te RotterdamPhilip van der Hoeven en Mr. Hendrik van't Rosevelthet testament dd 06-02-1688 en de codicillen dd 06-07-1691 en 30-06-1702 van haar vader Elias de Ruuk en haar stiefmoeder Helena Besemer.27-06-1718
Anna Margatetha More, weduwe van Jan van den Bosch,resident van de Hoog Mogende Heren staten GeneraalThomas van den Bosch, wonende te Amsterdam, voogd over de kinderen van Jan van den Bosch en supplianteOnenigheid over het nakomen van de huwelijkse voorwaarden en de bepalingen van het testament van Jan van den Bosch27-08-1726
Anna Maria Heeren, weduwe van wijlen Thomas Vlasblom gewezen ontvanger en secretaris van Muijden. Voogdesse over haar minderjarige kinderenPieter Schatter, Oud-Burgemeester van Haarlem als executeur van het testament van Ysbrandt SchatterDie erfgenamen van Ysbrandt Schatter: nl. de kinderen van zijn zuster: Volkera Vlasblom; Johannes Vlasblom; Pieter Vlasblom; Willem Vlasblom; Thomas Vlasblom. De suppliant heeft nooit een behoorlijk inventaris van de erfenis gehad.10-07-1715
Anna Maria van den Bergh, weduwe van Johannes Wallens te s'GravehagePieter Nesker,notaris en Jean Aijman, gewezen Frans predikant, beiden te s'Gravenhage, als executeurs testementair van Maria van Helena de BonVerzoek tot beslaglegging (en erkenning van rechten 0 op de helft van de nalatenschap i.v.m. fidei commissaire beschikkingen van Dirk van Soest en Maria Roelants de Mijkenij ( Mijquenij) in hun testament d.d. 24-08-1683 voor notaris Bernhart van Barnevelt gemaakt12-01-1730
Anna Pasquir, wonende te Heenvliet.Wijlen Philip van Almonde, in zijn leven Luitenant-Admiraal van Holland. Hij heeft tot zijn erfgenamen benoemd wijlen Pieter van Almonde, in zijn leven oud burgemeester van Brielle, en meester Willem van Almonde, Vroedschap van Brielle. Philip heeft tot executeurs van zijn testament benoemd Bartholomeus van Halen, koopman te Amsterdam en Dirck Smout, Schout van Bunschoten, wonende te Utrecht.Tegenpartij heeft bij zijn besloten testament van 24-10-1708 aan suppliant nagelaten een bedrag van 400 gulden per jaar, haar leven lang. De betaling is nu gestopt en suppliant vraagt uitbetaling met rente van 4% per jaar en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.27-03-1716
Anthonij (Anthony) Lodewyk Heystek, notaris, wonende te Amsterdam, in belang van het testament van nu wijlen Martina Jeannetta of zich ook geschreven hebbende Jeannetta Martina de Beurs. Haar enige aangestelde executeur van het testament was nu overlijden Johan Christoph Wagner, redder van haar boedel en sterfhuisMr. Pieter Ysbrand Vink, wonende te Amsterdam, in plaats van Pieter van den Valentyn, curator in de insolventen boedel van Elias Brouwer te Amsterdam; medecurators: Theodorus Johannes Weddik; Jan Jacob BekkeringBezwaar tegen het vonnis van commissarissen van de Desolate Boedelkamer te Amsterdam inzake arrest en executie van de eigendom van wijlen Jeannetta Martina de Beurs15-11-1805
Anthonij Schuur, en Isaacq Schuur kooplieden te Amsterdam, en Mr. Conradus Lodovicus Jungius, advokaat te Amsterdam, executeurs van het testament van wijlen Willem Schuur (dd 11-05-1772) mitsgaders Isaacq SchuurCoenraad Schuur, koopman in Den Haag, in de Bok van Guinee, broer van Willem SchuurDe nalatenschap van wijlen Willem Schuur, de broer van Coenraad Schuur.27-07-1775
Antonij Abraens (Abraans), kerk ter griffie van dit Hof, als medeerfgenaam met Justinus Abraens, zijn broer die thans in Oost Indië verblijft, van wijlen Adriana Copal, hun moeder die met haar broers Antonij Copal en Francois Copal naar Oost Indië is gegaanPhilips de la Riviere, als executeur van het testament van Antonij Copal en zijn erfgenamen.De boedel en nalatenschap van Antonij Copa inclusief die van Adriana Copal l03-11-1717
Arend Janse de Graeff te Gouda, zijnde een zoon van een Broeders dochter van Jannetie Gillis.De Roomse Armen genaamd "Het Oude Luijden Comptoir" te Amsterdam; Peter Schorel en Cornelis Noorman; Het Roomse Maagdenhuis op het Spui; Cornelis de Vries, Jan de Block; Justus Hoffland; Pieter Cornelisse MolErfeniskwestie; Jannetie Gillis, weduwe Hendrick Pietersz Haering, zou ab intestato overleden zijn in Amsterdam. Maar zij heeft een testament gemaakt op 30 julij 1600. Suppliant is voor de helft erfgenaam van haar nagelaten goederen. En daarenboven heeft Pieter De Bruijn bij zijn testament van 30 julij 1664 als erfgenamen benoemd de afstammelingen van zijn Susterling Hendrick Pieterse Haering en de kinderen van zijn susterling Marijtje Pieters Haering21-07-1717
Arentge Lenaertsdr, weduwe en universele erfgenaam van Cornelis Dircxsz, gewezen schout in de KorendijkJacob Spoors, notaris en procureur te Delft, handelend ten behoeve van de erfgenamen van Barbara Lambrechts en executeur van haar testamentVia beslaglegging eis tot betaling van obligatie, die al zijn afbetaald13-04-1650
Ariaantje van den Berg, weduwe van wijlen Nicilaas Cloribus te Haarlem; Cornelis Cloribus te Haarlem, als last en procuratie hebbende van Jurriaan Oostendorp in huwelijk hebbende Jannetje Vercruijssen te Amsterdam, fideicommissaire erfgenamen van wijlen Adriaan Vercruijssen, die gehuwd was met Geertruid Eppenhof.Levinus Vincent te Haarlem, weduwnaar en geïnstitueerde erfgenaam van Elisabeth Vercruijssen te Amsterdam.Het fidei commis van het testament dat Adriaan Vercruijssen en Geertruid Eppenhoff (Eppenhof) op 17 januari 1696 door notaris Mr. Nicolaas van Loosdrecht te Amsterdam hebben laten maken. De supplianten eissen dat de goederen die Adriaan Vercruijssen heeft aangebracht naar de supplianten gaan.16-11-1717
Arien (Arijen) Pieterse DixhoornArent Dixhoorn te Monster, en Dingeman van Letten te 's-Gravenzande executeurs van het testament van hun moeder, Maartje Cornelis Cleijwegh, en voogden over haar onmondige kind of kinderen.De legitieme portie van de nalatenschap en het testament (d.d. 29-08-1719) van hun moeder, Maartje Cornelis Cleijwegh.16-09-1721
Aris janszn, wonende te Schoorl, zoon van Jan Reijrsz, die een voorzoon was van Arianne Maertensdr, Dirck Jansz, Willem Jansz, Cornelis Jansz en Cornelis Jacobs gehuwd met Trijn Jansdr, allen kinderen van Jan Cornelis, Lijsbeth Jacobsdr, Willem Corneliszn, , gehuwd met Guertgen Jacobsdr, de 5 kinderen van Willem Jacobsz en Jan Baaker, grootvader van moederszijde en voogd van alle fideicommissaire erfgenamen van Cornelis Wi;;emsz Soppol en Adriana MaertensDe tegenwoordige diakenen en de koster van de gemeente SchoorlWeigeren van het fideicommis liggend op de nalatenschap Cornelis Willemsz Soppos en Adriana Maertens, volgens testament d.d. 17-03-159722-03-1650
Arnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld21-07-1716
Arnout Plempfonteijn en Claes Nieuhoff, executeurs van het testament van wijlen Johannes EnsChristiaen Lamberts, voogd over Lambertus Brouwer, minderjarige zoon van wijlen Pieter Brouwer, in zijn leven boekhouder in dienst van de Oost Indische Compagnie, en Wijna Ockers, administrateurHet vonnis van het Gerecht te Amsterdam dd 20-01-1717 waarbij de supplianten werden gelast aan de tegenpartij een staat en inventaris onde eed van de boedel die door Wijna Ockels en Johannes Ens gezamenlijk bezeten was.29-01-1717
Ary Jacobse (Jacobsz) van den Bergh (Berg), echtgenoot van Jannetje GijsenJan Pieterse Blonk wonende te Bleiswijjk; Willen Dirkse Berkel, wonende te BerkelTestament van wijlen Pieter Pieterse Blonk gewoond hebbende binnen de Ambacht van Berkel gedateerdd 18-06-1714 voor notaris Nicolaes Coster. Aan Suppliant gelegateerd goederen en 1600 carolus guldens tot 20 stuivers het stuk. Na hun overlijden aan de zoon Jacob Arents van den Bergh. De enige universele erfgenamen zijn de tegenpartij en waren niet bereid om 1600 carolus gulden te betalen aan de suppliant. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij het bedrag te laten voldoen.12-11-1716
Barend Lohuis gehuwd met Trijntje Verschuur, dochter en erfgename van Otto Verschuur en Breckje WigmansHendrik van Campen, gehuwd met Bregitta Verschuur, overleden 09-05-1750Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-01-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een clausule in het testament van Breckje Wigmans26-07-1753
Baron Charles Roeland de Suijs, heer van Mont Quintijn, Vileers ect. Jaques de Suijs, heer van der Stock, gebroedersPierre de Suijs, Heer van Laer en Scelle, wonende in Antwerpen, broer van suppliantenVerkoop van twee erfdelen = 2/3 deel van de ambachtsheerlijkheid Grijsoord, ook genoemd Oude- en Nieuwe Tonge08-12-1648
Bartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.22-02-1718
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Bastiaen de Vink te Oud Beijerland; Govert van Kerbergen te Dordrecht; Jacomina van Westerhout, weduwe van Abrahamus Pijl, in zijn leven Emeritus Predikant te Overschie; executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden zijn over zijn minderjarig kind: Johanna Pijl, die recht heeft op een legaat van 10.000 gulden uit de erfenis van wijlen Johannes Duijling en Maria Kroon, tijdens hun leven echtgenoten.Simon Reijne en nn Reijne, kinderen en erfgenamen van Albert (Aalbert) Reijne, koopman te Rotterdam, als erfgenaam van wijlen Aletta Duiling, onlangs overleden.legaat van 10.000 gulden uit de erfenis van Albert Reijne24-10-1721
Benjamin Elias de la Fontain, onderkamerdienaar van wijlen de Koninklijke Majesteit van Groot-Brittannië.De Raden en de Meesters van de Rekeningen der Domeinen van Zijne majesteit van Groot-Brittannië, als executeurs van het testament van wijlen Prins Frederik Hendrik.Tegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 501 ponden, 11 schellingen en 5 1/2 pennies sterlings met een rente van 4% per jaar en de kosten hierom gedaan, wegens achterstallig traitament tot laste van de nalatenschap van zijne Majesteit van Groot-Brittannië.13-03-1716
Benjamin en Salomon Simons en Zoonen, kooplieden te Amsterdamde executeurs van het testament van wijlen Andries Rutgers: Casparus Raket en Jan Coster.het vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 22 november 177420-01-1775
Benjamin Halewijn, wonende te LeidenHans van LoonBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Haarlem d.d. 23-02-1635 waarbij de suppliant veroordeeld wordt van Loon een copie te geven van het testament van zijn overleden vrouw Lucia van Loon, die een zuster was van Hans van Loon, en waarbij het arrest gehandhaafd blijft09-03-1635
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in