Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
447 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 447 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Apoinctement van Rekening en VerantwoordingDirk Palingh, secretaris van Nieuwe Tonge, executeur van het testament van zijn moeder: Leijntie Corvingh Cromdijk in haar leven weduwe van Leendert Palingh (Paling) en voogd over zijn zuster, haar dochter.n.v.t.De ontheffing van zijn verplichtingen door het executeurschap van de erfenis van des suppliants moeder: Leijntie Corvings Cromdijk, in haar leven weduwe van wijlen Leendert Paling, en rekening en verantwoording doen hierover aan commissarissen.
AppointementLambrecht Govertsz, de zoon van Govert Adriaensz en Cuyntje Jobs, en oud circa 20 jaarJoris Jansz te Dordrecht, als testamentaire voogd aangesteld van de goederen van de kinderen van Govert Adriaensz in het testament van wijlen Coentje Goverts, de tante van de suppliantUitreiking van de achtergebleven testamentaire portie aan de suppliant
Appointment om te wisselen van stukken en dag van pleidooi met college van deze deze raad.Helen van Middagten, geassisteerd met haar dochter, moeder en voogdesse Catharina Helena Schletswegh, weduwe van wijlen Reijnard Gersewijn van Middagten in leven rechtsgeleerdeRudolphus Jerdens, burgemeester van Deventer, namens de provincie Overijssel gedeputeerde in de Raad van State der Verenigde Nederlanden en executeur van het testament van wijlen Fransisulianus Adolphus van Voorst in leven Heer van Jarsveld, etcDe supplianten zijn gedaagden vanwege een mandement peenal van de tegenpartij. De supplianten verzoeken het hof om wisseling van inventarisatie en stullen en om de zaak te bespoedigen een dag vast te stellen om de zaak in 't college van de Raad te bepleiten
Besloten missiveHenrietta Albertina van Nassau; Maria Amalia van Nassau, prinsessen van Nassau etc.en Sophia Hedwig, hertogin van Meklenburg, ook geboren prinses van Nassau, allen meerderjarige dochters van wijlen prins Hendrik Casimir, in zijn leven vorst van Nassau, erfstadhouder en Capitein Generaal van Friesland, Stadhouder en Capitein Generaal van de stad Groningen, Oe Ommelanden en Drente, Veldmaarschalk der Verenigde Nederlanden etc.; prinses Amelia, vorstin douarière vam Nassau, geboren prinses van Anhalt, als moeder en voogdes over de vier minderjarige prinsessen van Nassau, verwekt bij prins Hendrik Casimir, allen mede erfgenamen voor 7/8 deel van wijlen hun grootmoeder paternel, de vorstin douarière van Nassau, Albertine Agnes, geboren prinses van Oranje en Nassau, zaligerDe Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen, door wijlen zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanië en als execureurs van het testament van koning WilliamTegenpartij moet aan supplianten betalen 7/8 deel van een kapitaal van 75.000 gld. en van 750 gld. Met de acherstallige rente en de voogden van de wezen van prins Johan Willem Friso, prins van Oranje Nassau moeten dit ook betalen; prinses Amelia, douarière van Oranje, geboren gravin van Solms, barones van Turnhout en Zevenbergen, grootmoeder van koning William van Groot Britannië, bij haar testament bepaald dat de Heerlijkheid van Zevenbergen geërfd wordt door de kinderen van hun dochter, vorstin Louise, voor 1 tak en de andere drie dochters: Albertine ,vorstin van Anhalt, Agnes, vorstin van Anhalt en Henriëtte Carharine, vorstin van Anhalt, en Maria, hertogin van Zimmerein en dat bij iedere tak zoude genoten worden 1/4 deel, aan haar zoons zoon, de prins van Oranje (later koning van Groot Britannië) de Heerlijkheid en goederen van Zevenbergen behouden in volle eigendom, maar betalen aan ieder van de voorn.dochters 150.000 gld. Daarvan is het hiervoor beschreven bedrag onbetaald gebleven
besloten missive en appoinctmentVictor Breij, procureur voor dit Hof, als gemachtigd om te negotieren zekere som van gelden en daaruit te voldoen zekere schulden namens Johanna Emilia Louisa Barronnesse van Gent Egeria Adriana Sibilla Barronesse van Gent, Douariere de Vilandrie, kinderen van wijlen Elisabeth, geboren princesse van Portugaal, Barronesse van GentThesaurier en Rentmeester Generaal, Mr. Willem van AssendelftHet testament van Prins Maurits van Oranje en Nassau dd 13 april 1625 die aan Emilia van Nassau, princes van Portugaal, zijn zuster en haar wettige nazaten, een rente toekende met een perpetueel fideicommis
Cope: Poenaal en om de gepretendeerde erfgenamen te verbieden enige actie uit te oefenenJohan van Welderen, gedeputeerde ter vergadering van de Hoogmogende Heren Staten Generaal van de Verenigde Nederlanden en Agneta van der Mast, douariere van wijlen de Heer Willem van SteelandJohan Huttenhem in de Klundert, oud-burgemeester van Klundert, onlangs overledenDe nalatenschap van Johan Huttenhem en van zijn zuster Pitra Maria Huttenhem, waarop de supplianten menen recht te hebben.
Geen rekest aan het Hof van Holland maar een serie betreffende Suzanna pellicorn gericht aan de raad over Holland, Zeeland en VrieslandEva Susanna Pellicom, wedduwe van wijlen Pieter Raust Valkenier SAuppliants moeder is Clara Valkenier, vrouwe van Lauwrecht in haar leven weduwe van wijlen Gasper Pellicom. haar testament 15-11-1710 gepasseerd door Nathan Johannes Backer in AmsterdamVerzameling briefven als bijlagen van een rekest van de burgemeester en regeerders van Amsterdam aan de edele mogende Heren berteft een rekest van supplianten wat afgewezen is. Het betreft een erfenis kwestie
Geen rekest aan het Hof van Holland maat een rekest aan de Staten van Holland en West VrieslandDe regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Heren CommissarissenPierre de Quaebbe, Heer van Tiepma Ouden Rhijn, Heijcoop, gehuwd met Magdalena Catharina van der Burgh.Mr. Pieter de Bije in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, excecuteur Testamente van wijlen Willem van der Burgh, in zijn leven gewoond hebbende te Delft, om de admimistratie van de boedel bij te houdenTwee posten waarbij suppliant in het ongelijk is gesteld. Verzoekt het Hof om twee commissarissen uit dit Hof te benoemen om de administratie af te kunnen sluiten.
in cas d'Appel met de clausule van InhibitieOtto Ottesz, Helena Otto, Johannes Ottoen Francois van der Noot de Geter, gehuwd met Elisabeth Otto als erfgenamen van wijlen Meindert Veltman, die erfgenaam is geweest van Catharina Steur, zijn huisvrouw.Dorothea Steur, en Gijsbert Del, in plaats van ThomasHons, executeurs van het testament van Catharina Steur, voogden over Jacoba van Breda en administrateurs van de goederen van Henrica Steur aan Catharina Steur opgekomen en bij testament door Catharina Steur vermaakt aan Jacoba van Breda, als enigste kleinking van haar broer Arnoldus Steur nagelaten.het vonnis van schepenen van Amsterdam dd 10 maart 1717
in cas d'Appel met de clausule van inhibitieSamuel de Prado, koopman.Jacob de Prado, zoon en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Rachel de Prado alias Rachel Gabaij Pharo, in haar leven weduwe van Isaacq de Prado; en Isaacq de Prado; Juda Vega de Prado, beiden zonen en eenige erfgenamen van wijlen Joseph de Prado, zoon die insgelijks en geïnstitueerde erfgenaam was van Rachel de Prado met als executeurs van het testament van Jacob en Isaacq de PradoHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 27 november 1717, betreffende de erfenis van Rachel de Prado
in cas d'Appel met de clausule van InhibitieDaniel Montangie als executeur van het testament van Abraham van der Heijden, samen met Maria de Trie, laatst weduwe van wijlen Abraham van der Heijden en medevoogd over haar kinderen samen met Francois Halewijn.Willem van der Lindenhet vonnis van de schepenen van Leiden dd 2 april 1722 betreffende een som gelds + interest en kosten
in cas relief d'AppelMelchior van Cromstrijen (comstreijn) in qualiteit als executeur van het testament van wijlen Adriana Baenjaers, in het leven weduwe en erfgenaam van Dingenus de LaetNicolaes Vink, gehuwd met Cornelia de Laet; Cornelis de Laet; Cornelis Stroo en Daniel van den Broeke, gehuwd met Heijltje Abrahams den Herder, oud-burgemeester Adriaen Amlock als voogd over de wezen van Daniel den Herder; Hubert Smits; Marinus Ariens, gehuwd met Cornelia Smits, en laatstelijk de weesmeesters van de stad Zierikzee, voor de kinderen van wijlen Psschier en Marius Smitshet vonnis van de schepenen van Zierikzee dd 1 februari 1724
in cas van ReformatieSamuel de Simon Palache als gemachtigde van Feliciano Velho Oldenburgh te LissabonLaurens Wijbrants; Nicolaes Mulder; en Hendrik Hunthum, executeurs van het testament van Paulus Hunthum, Jacob Alewijn Ghijsen, erfgenaam van Justus de Vries, en Willem en Hendrick van Uchelen, Christiaen van Boneval als procuratie hebbende van de weduwe Jacob Hacké, Hendrik Verrijn en zijn zoon Paulus, Jan Verrijn, IJsbrand Bruijn, executeur van het testament van George Bruijn en Andries PelsHet vonnis van de commissarissen van de Kamer van Assurantiën te Amsterdam, de Schepenen, dd 2 maart 1725
Mandamemt van rau actieWeesmeesters te LeidenMarcus Harting, testateurs broer, wonende te 's Gravenhage, Jacob Riemersma, Mr. Arnoldus Adrianus van Tets, hebben het gedeelte uit de nalatenschap van Nicolaas Harting overleden 25 december 1766 in beheerNalatigheid in overgifte van het aandeel van de minderjarige Nicolaas Hartingh, wat volgens testament in beheer moest blijven tot meerderjarigheid van Nicolaas Hartingh van de weeskamer te Leiden
Mandament request om appoinctement in de margeAbraham Croeger, van AmsterdamChristoffel Kroeger, zwager van erflater en Hans Gamaert, executeurs-testamentair en de voogden over de onmondige erfgenamen van Jacob Andriesz WormboutWeigering van overgifte van de nalatenschap aan een mondige en gehuwde erfgenamen
Mandament van simpel bevel met de clausule van interdictie penaalDirck ten Hagen, rentmeester van Kemperland, Adriaen ten Hagen, Adriaen van Oversteech, getrouwd met Bertruijt ten Hagen en Mr. Gabriel Hanedoes, advocaat van dit Hof en getrouwd met Judith ten Hagen en de voogden van de nagelaten kinderen van wijlen Abraham ten Hagen, gewezen burgemeester van Woudrichem en in die kwaliteit kinderen en erfgenamen van Adriaen ten Hagen in zijn leven Ambachtsheer van Sleewijk en Judith Schelleaert , echtpaarJohan ten Hagen , deurwaarder vanNegeren van de regels van het testament, d.d. 08-april 1622
Mandament ?Jacobus Friglandius, professor wonende te LeidenHendrick Lubbertsz, zoon van Lubbert JanszVerwijderen van een illegaal kastje in de achterkeuken van een huis aan het Rapenburg gebouwd
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieBenjamin Halewijn, wonende te LeidenHans van LoonBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Haarlem d.d. 23-02-1635 waarbij de suppliant veroordeeld wordt van Loon een copie te geven van het testament van zijn overleden vrouw Lucia van Loon, die een zuster was van Hans van Loon, en waarbij het arrest gehandhaafd blijft
Mandament in cas d'appelNanne Buysman, wonende te Zijpe; Jan Sluys, te Andijk en Johannes Sjerps, te boven Carspel, voogden over haar kinderen, gecommitteerd bij testament door Cornelis Theunisze Pool en Tryntje Jacobs, in leven echteliedenNannen Heertjes Boon, te AndijkRestitutie van alle goederen, landerijen, effecten en penningen, vruchtgebruik en consumptie
Mandament in Cas d'Appel met de clausule van InhibitieJohan Reessen, wonende te Emberich, erfgenaam van zijn vrouw, wijlen Anna Catharina Karman, dochter van Carel Karman, in zijn leven schepen te EmberichWesselius de Poorter en Willem Honkoop, executeurs van het testament, en mede-erfgenamen van Alida Pretorius, weduwe van Johannes de Poorter en Anna Margareta Pretorius, erfgenamen voor 1/4 part van Petronella Karman, overleden te Leiden.Appel tegen het vonnis van de schepenen der stad Leiden dd 10-07-1721, betreffende de erfenis van zijn vrouws moeder, Petronella Karman
Mandament in cas rekief d' appelJannetje van Sligt, weduwe van Gerrit Remmerts, eerder weduwe van Claas van Cralingen, Reijer van Cralingen, gehuwd met Catharina Remmers, voordochter van Gerrit Remmerts, erfgenamen van Gerrit Remmerts en wonende in AmsterdamClaas Peer, wonende te Amsterdam, Francois van Abcouw, executeur-testementair van het testament van Femmetje van Abcouw, weduwe en erfgenamen van Jan BauwmanBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-01-1775 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de afhandeling van genoemd testament
Mandament in cas relief d' appelPieter van der Wallen, oud president commissaris van het zegelrecht en koopman te Rotterdam, Hendrik van der Wallen, koopman te Rotterdam, executeurs-testementair van het testament van Gerrit van Brakel en Lydia Dobben, tevens voogden over de minderjarige erfgenamen, alsmede administrateurs van de boedelFrans Munnikhuijsen, predikant te Schiedam, echtgenoot van Lydia van DobbenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 18-12-1777 inzake de nalatenschap van Lydia Dobben
Mandament in cas relief d' appelJohannes Smits junior en Hendrik Smits junior, wonende te Gouda en executeurs van het testament van wijlen Pieter Post; Cornelis Hogendijk, wonende te Capelle aan de IJsel, nevens nu wijlen Pieter van Cappellen, curateur over personen en goederen van Appolonia Hogendijk, weduwe en erfgenaam van wijlen Pieter Post en Adriaan Voordayn, wonende te GoudaMattiessen en Sillem, kooplieden te Hamburg, domicilium citandie et executande, ten huize van hun voormalige procureur Jsaak Petrus Gosenson, als eiserOnenigheid over vergoeding de kosten, schaden en interesten bij uitleveren van het pakje gouden munt matriale, gemerkt M.S. Nr.4
Mandament in cas relief d' appèlMaurits Walraven en Andries Leppinckhoff, als gewezen voogden over Simon Thomasz. van Gessel en administrateurs van zijn goederenPieter Jansz. Van GesselOp 11-07-1714 is er een proces geweest voor Schepenen van Amsterdam waarbij eerste suppliant moet betalen een bedrag van 400 gulden jaarlijks zijn leven lang en elk kwartaal een vierde deel van 100 gulden, het eeste jaar op 25-08-1711. Dit volgens het testament van Jan van Gessel, verklarende de erfportie van laatste suppliant. Supplianten zijn het hier niet mee eens
Mandament in cas relief d'appelAndries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik
Mandament in Cas Relief d'AppelMr. Pieter Georgeszoon Clifford; Mr. George Clifford en Mr. Gerard George Clifford, alle wonende te Amsterdam; Mr. Jan Clifford, wonende te Amsterdam, speciale gemachtigde van Willem Clifford, wonende te ParijsH. Romans en H. van Varick, executeurs van het testament van wijlen Jan Albert CliffordBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam inzake het erfstukken, behorende tot de boedel van wijlen Jan Albert Clifford. Onenigheid tussen partijen over de stukken: portret van wijlen Keizerlijke Majesteit Carel de zesde, met diamanten; de bescheiden en documenten; rapieren of perkamenten slachttafel uit de Wapen kamer van de Kroon van Engeland getrokken, in bezit van Mr. George Clifford en Jan Albert Clifford
Mandament in cas relieff d'appelMr Cornelis Schrevelius, oud schepen en Raad van Leiden en Cornelis Denijs beide wonende te Leiden executeurs testementair van Maria Jacoba Broen, voormalige huisvrouw van Johan van der Maersche, oud burgemeester van LeidenGidion de Graaff, wonende te Arnhem, legetaris van het testament van Maria J. BroensOnvermogen om het legaat uit te keren door tegenwerking van de echtgenoot van de testatrice
Mandament in cas relieff d'appelJohanna Crane, huisvrouw van Martinus Gaaswijk, wonende te TholenMartinus Gaaswijk, wonende te PoortvlietBezwaar tegn vonnis door schepenen van Tholen gewezen d.d. 25-10-1726 inzake onenigheid over het maken van een testament
Mandament in cas relieff d'appèl.Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.
Mandament in cas van appèl met de clausule van relief.Salomon Peirera, voor hemzelf en samen met Sara Alblas, weduwe van wijlen Juda Peirera, als executeurs van het testament en voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van Juda Peirera.Diego Lopes d'Ameida, eiser ter andere zijde in een zaak die is voldongen in Den Haag op 9 april 1720.Suppliant verzoekt om een nieuw proces in Hoger Beroep wegens betaling van het abusieve vonnis van het Gerecht in Den Haag van 9 april 1720.
Mandament in Cas van Relief d'appelJan van Enschot; Coenraad Loch en Jan van Bochove, als curateuren van de boedel van Jan van Leeuwen, wonende te Rotterdam, als gedaagdensPieter van der Veer en Jacobus Barbet in procuratie hebbende van Catharina Margaretha Elisabeth Ziegler, eerst weduwe van Johannes Milder en laats van Arent Vijgh, als eisersBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam inzake het testament van wijlen Jan Leeuwen
Mandament incas d' appel met de clausule van reliefGeorge Dommer, Michiel van Bommel, beiden wonende te Amsterdam, executeurs-testementair van het testament van Frans Hendrik Schlebusch, als mede voogden over zijn minderjarige kinderen en administrateur van de boedel en gemachtigd de wijnhandeloort te zetten ten behoeve van de erfgenaamSamuel Nethenus, gemachtigde van Gerard Anthon Schlebusch, zoon van Frans Hendrik SchlebuschBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 20-01-1778 waarbij de executeurs werden veroordeeld tot betalen van een bedrag dat Gerard Anthon Schlebusch meent nog te vorderen te hebben uit de wijnhandel
Mandament om actie te instituerenJan van der Breeck, tuinder te Monster, wedunaar van Catharina van StribbenWillem Gerrit 't Hoen, zwager van de suppliant, wonende te MonsterBedreigingen aan het adres van de suppliant i.v.m onvrede na het overlijden van zijn vrouw over het gemaakte testament d.d. 10-01-1744 vastgelegd dat gemaakt was op de langstlevende
Mandament om actie te instituerenGildemeester, Mr. Daniel Janszoon, Gerrit la Borde, Jan Speck, executeurs-testemetair van Hendrik Coenraad Sander en Mr. Coert Simon Sander, Coenraad Hendrik Sander, beiden mede-erfgenamen pas na het bereiken van de meerderjarigeleeftijd, mede executeur-testementair van hun vader, allen wonende te AmsterdamAnna Leonora Henrietta Sander, en Mr. Paulus Hendrik Willem la Farque, haar echtgenootGeschil over de verdeling van de nalatenschap van Hendrik Coenraad Sander volgens diens tot in de puntjes geregelde testament
Mandament om actie te instituerenMarijtjen Reijers, wonende te EnkhuizenDe Friesemans, wonende te Bergholm en Jacob Nagel wonende te SchagenTegenpartij moet aan su-ppliant leveren een lijst van inventaris van alle goederen en effecten van wijlen Adriaantje Ariens, echtgenoot van Pieter Jansen Buijs. De moeder van Adriaantje is barber Adriaans zi9j drieén hebben op 27-05-1709 nog een bij geleverde testament gemaakt
Mandament om actie te instituerenElisabeth van Hille en Johanna Pijl, weduwe van Johannes 's Gravenhage, in zijn leven predikant te HulstCornelia Margaretha van Hille, weduwe Swartsenburgh, dochter van wijlen Willem van Hille, in zijn leven Kolonel ten dienste dezer landen en Commandeur der stad en forten van HulstTegenpartij moet binnen 6 weken aanhet Hof kenbaar maken of ze actie heeft ondernomen i.v.m. het testament van haar vader, Willem van Hille voornoemd. Het testament is op 23-11 1711 voor notaris Gijsbert de Cretses in Den haag gepasseerd
Mandament om actie te instituerenJohannes van Oorschot, door het testament van wijlen Cornelis de Bree, aangesteld tot mede executeur van zijn testament en deelvoogd over de minderjarige kinderen, nagelaten door wijlen Cornelis de Bree de jonge, zijn overleden zoonWillem de Roo, getrouwd met Sara de Bree en Jacob de Lint, getrouwd met Susanna de BreeTegenpartij moet binnen 6 weken aan suppliant vertellen welke prelegaten en zakhorloges ze willen hebben en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om Actie te sustineerenPieter van Zeyl, wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeyl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverwyden Lz., wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnsaterwoude, te samen executeuren van het testament en in de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laats weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamWillem Brikkenaar van Dijk, eerst wonende te Alkmaar en dan wonende te AlphenOnenigheid tussen partijen over betalinge van twee rekeningen - de eene tot lasten van wijlen weduwe van Dijk, groot 878 guldens en 16 stuivers en de andere tot lasten van medewijlen Simon van Zeyl, groot 173 guldens en 8 stuivers, als oculist - door hem geleverde medicejnen en gedanen visites aan gemelden personen
Mandament om besloten missiveAdam Looffs, goudsmid en zilverbewaarderDe Raden en Meesters van de Rekening der Domeinen van wijlen zijne Koninklijke Majesteit van Groot Brittanië, als execteurs van het testament van wijlen Prins Frederik HendrikEr is een proces geweest waarbij suppliant nog 800 gld krijgt van tegenpartij van 1 mei 1702-6 juni 1704, maar dit is afgewezen. Suppliant wil dit geld hebben. Tegenpartij moet ook betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om Condemnatie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJan de Willigen en Pieter Wijnen, wonende te Vlaardingen, als executeuren van het testament van wijlen Alewijn van der Werff, te VlaardingenJan Bernard Kramer, enige zoon en erfgenaam van wijlen Charlotta Susanna Charon St. Germain, te Vlaardingen, weduwe en erfgename van Jan Kramer in leven oud schout en secretaris van VlaardingenHet huis en de erve in de schuld en hypotheekbrief ten behoeve van de supplianten een som van 6.000 guldens en interesten te betalen
Mandament om condemnatie te zien decernerenChristoffel (Cristoffel) Bisschop, sous chef de bureau bij het Ministerie van Oorlog, in huwelijk met Huberdina Maria Haak, wonende te Amsterdam, door overledene van hun vader en schoonvader Abraham Haak senior is testamente eigenaars en houders van de obligatie met een som van 3.500 guldens gewordenJan de Quaak Jansz, wonende in Den Haag, contract met Abraham Haak senior over betalinge van schulden wegens een stijfsel en een chocoladefabriek in Den Haag met alle de daartoe behorende werktuigen en gereedschappen, molens, wagens, paarden en andereOnenigheid over een obligatie met een som van 3.500 guldens, betaling van de helft van deze obligatie - 1.750 guldens met de interesten - aan de supplianten
Mandament om declaratie van kosten met de clausule van edicte over te nemenMeester Arent Vink, advocaat voor het Hof van HollandMeester Nicolaas Pedij, advocaat te Antwerpen en Jacob Witters, wonende te Rotterdam, als executeurs van het testament van Adriaan Wittert, in zijn leven Heer van Lange BackersoortTegenpartij moet aan suppliant betalen van zijn verdiende salaris en de kosten hierom gedaan
Mandament om declaratie van kosten over te nemen en procureur acceptant te stellenJoris Ariense van Bleijswijk; Frank Gerritsz. van Noorden en Cornelis Overgauw, bij het testament van Baartje Gerritsz. Vegter, weduwe en boedelhoudster van Arien Pieterse van Bleijswijk, tot voogden aangesteld over de minderjarige kinderen van haar overleden dochter Jannetje Ariensz. Van Bleijswijk, verwekt door Cornelis Joris van Dijk. Verder is nog suppliant Jan Jorisz. Van DijkClaas van der Meijden, wonende te VlaardingenEr is een proces geweest op 04-05-1712 waarbij tegenpartij 1000 gld moet betalen en de kosten van het proces, maar hij is in gebreke gebleven
Mandament om executie te zien decernerenMonica de With, meerderjarige dochter, wonende te Dordrecht, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Arnoldus de With, haar broer die enig erfgenaam was van Maria de With, zijn dochter die erfgenaam was van wijlen Willem de With in zijn leven oud Raad van DordrechtJohan de With, vroeger regerend Schepen van Dordrecht, als executeur van het testament van Willem de With voornoemd en aangesteld als voogd over de voornoemde Maria de WithTegenpartij moet aan suppliant geven bewijs en rekening van al het inkomen van de nalatenschap van Willem de With voornoemd
Mandament om executie te zien decerneren, met de clausule van edicte ad valvas curiaeAnna Adriana van der Mieden, weduwe van Mr. Bartholomeus Gerard van den Velde, wonende in Den HaagEduard Amersfurtius van Voorst, wonende te Utrecht; Mr. Daniel van Laar, te Amsterdam; Daniel Uittenbogaard, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van wijlen Bartholomeus Gerard van den Velde en zijn erfgenamenIn cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen te entameren, gesloten op 28-07-1775 aan suppliante leven lang gedurende zoude uitkeren een som van 4.000 guldens per jaar, obligaties met kapitale som van 28.000 guldens en effecten. Onenigheid met de executeuren en meerderjarige erfgenamen
Mandament om pertunente staat en inventaris en inmissie in de possessieMr. Francois van Schooten, Professor in de wiskunde in de universiteit leiden, zoon van wijlen Mr. Francois van Schooten, ook professor in de wiskunde te LeidenMaria Gool, steifmoeder van supplliantWeigeren om aan stiefzoon zijn, bij testament van zijn vader,toebedeelde goederen en geld uit te keren
Mandament om rekening, bewijs en reliquaGerrit Evertszn, chirurgijn, namens zijn echtgenote, Judith van Rhenen wonende te ZwijndrechtJohannes Bogardus, predikantin de Kaag, door Geertruijt Swart per testament benoemd tot voogd over Judith van RhenenAfleggen van rekening en verantwoording van het voogdijschap over Judith van Rhenen
Mandament om rekening, bewijs reliquaAris janszn, wonende te Schoorl, zoon van Jan Reijrsz, die een voorzoon was van Arianne Maertensdr, Dirck Jansz, Willem Jansz, Cornelis Jansz en Cornelis Jacobs gehuwd met Trijn Jansdr, allen kinderen van Jan Cornelis, Lijsbeth Jacobsdr, Willem Corneliszn, , gehuwd met Guertgen Jacobsdr, de 5 kinderen van Willem Jacobsz en Jan Baaker, grootvader van moederszijde en voogd van alle fideicommissaire erfgenamen van Cornelis Wi;;emsz Soppol en Adriana MaertensDe tegenwoordige diakenen en de koster van de gemeente SchoorlWeigeren van het fideicommis liggend op de nalatenschap Cornelis Willemsz Soppos en Adriana Maertens, volgens testament d.d. 17-03-1597
Mandament penaalAlida Westerbork, voor zichzelf als weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter buijn wonende te AmsterdamDe representanten van Isaac Buijn, haar schoonvader overleden 1-1-1751 en gehuwd geweest met Barbara KnopNa mandament van reformatie d.d. 31-12-1750 en het overlijden van Isaac Buijn d.d. 1-1-1751 wil suppliante nu alvorens er wordt gescheiden en geduld, zij inzage of copie van papieren en testament krijgt
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in