Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
721 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 721 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink20-07-1736
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen24-10-1753
Abraham Levi de Jongh; Jacob Emanuel en Tobias Boas, allen wonende te Den Haag, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Barent Emanuel, en executeurs van zijn testament.Dirck Wolters junior, koopman te Rotterdam en Johan George Herbst.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden van een wisselbrief, door Dirck Wolters junior (als trekker) en Johan George Herbst (als acceptant) aan suppliant. Plus 2 gulden en 10 stuivers aan onkosten plus rente.03-05-1720
Abraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen10-01-1725
Abraham Santvoort, koopman in brandewijn en distillateur te RotterdamEnige ongenoemde crediteurenOnenigheid over uitstel van betaling van schulden12-01-1724
Abraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn04-08-1635
Adam Stratenus (Stratenius), koopman wonende te DordrechtKuyper en Smeer, wonende te Rotterdam, assuradeur; J.T. Wilkens junior in procuratie van de assurantie compagnie te Middelburg; Gennep en Zoon; Cornelis van der Hoeven en Zoon; L. Bieker en Compagnie; J.B.Snellen; J.F. Noack; Y. Blankenbyl; B. Verbrugge en Zoon, allen assurandeurs wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de commissarissen tot de zaken van assurantien, avaryen en zeezaken te Rotterdam - inzake assurantie van goederen, welke door Engelsen in confiscatie zijn genomen. Onenigheid over betalingen aan de verzekerde kooplieden15-03-1805
Adriaan Belleaard, koopman te Rotterdam, gehuwd met Jacoba van den Broek, enige dochter van Elisabeth van Diemen en Johannes van den Broek. Elisabeth van Diemen was een dochter van Anna Bronswinkel en Abraham van Diemen. Anna Bronswinkel was eeen dochter van Gijsbert Bronswinkel en Elisabeth SchuijliersVerdere eigenaars van huis en erf gelegen op de Voorburgwal hoek Geertruisteeg te Amsterdam waarvan suppliants vrouw voor 1/6 deel medeeigenares was verkregen uit de nalatenschap van s'moederszijdeOntkenning van het recht op het 1/6 deel van het genoemde huis en erf26-11-1745
Adriaan de Ruiter, c.s. kinderen en erfgenamen van hun vader Adriaan de Ruiter overleden 19-08-1724 allen wonende te RotterdamPieter en Cornelis de Ruiter, 2 zonen van Adriaan de Ruiter beiden mede executeurs testementair van hun vaderTegen werking bij het doen van behoorlijke afrekening en bewijs van directie enadministratie om tot scheiding en deling te geraken15-01-1731
Adriaan Hordijk, koopman te Rotterdam als vertegenwoordiger van Margareta de HaanArnoldus Becx, koopman te Rotterdam en Willem de Graaff, oud schepen en substituut secretaris van den BrielExecuteurs en voogden voldoen niet aan hun verplichtingen bij de afhandeling van de nalatenschap van Gerard Slaats, oud burgemeester van Brielle28-03-1738
Adriaan Mauritz, Constantia Coijmans, douairiere van de Heer van Amerongen, bezitters van obligaties van respectievelijk 8000,- en 3000,- guldenIda marija Hooft, weduwe van Daniel van Hogendorp,gewezen dijkgraaf van Schieland, de gerechten van Moerkapelle en de Wildervenen, De gerechten van Rotterdam en Crijn Backer, schepen van ambacht RiswijkVrees voor de verkoop van goedeen, waaraan eisers hun vorderingen willen verhalen18-10-1675
Adriaan Sleght, koopman te Rotterdam en als laatste procuratie hebbende van de reders van het Galjootschip, genaamd de"Clasina" voor de walvisvangst in de straat Davids.Ruzie om een walvis die eerst geharpoeneerd was door de Clasina, en daarna binnengebracht is door De Jonge Dirk.fiat02-10-1725
Adriaan Turfkloot, wonende te DordrechtHeijdrick van Lith en Catharina Pool, echtelieden, in augustus 1718 wonend te RotterdamDe suppliant heeft op 29 augustus 1718 per abligatie 3000b gulden voor de tijd van een jaar verstrekt aan de tegenpartij. De tegenpartij raakte echter insolvent en heeft de obligatie slechts gedeeltelijk terugbetaald. De suppliant heeft de obligatie door gerechtsbode van Mijdrecht toen opzeggen en verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de restschuld te voldoen.14-09-1719
Adriaan van der Lelij, Wonende te Delft en gehuwd met Maria van Schagen, enige universele erfgename van Amelia van SchagenCornelis de Hoog, bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder de poorterij van DelftSedert 1721 achterstallige huur over ruim 9 morgen weiland aan de Oostzijde van de Rotterdamse rijweg onder Delft21-09-1724
Adriaan van der Poel, in opdracht van de gezamelijke erfgenamen van Neeltje Aemen van Spijck, gewezen weduwe van Huijck van Rijck, gewezen brouwer in de brouwerij van de Witte Leeuw te DelftClaes van Rijck, wonende te Beverwijk, Pieter van Rijck, wonende te Rotterdam en Huijck van Rijck, wonende te Delft, allen erfgenamen van Jan Huijgensz van Rijck en Willem Mathensz van RijckGeschil over terugbetaling van twee schulden ter waarde van 200.- gulden en 146.- 5 st met rente sedert 162422-09-1649
Adriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Thijmen van Schoonhoven, suppliants vader, Pieter Stumphius, Pieter Dezel, curatoren over suppliants boedelBezwaar tegen appoinctementen d.d. 22-03 en 30-03-1770 respectievelijk van cominatie en curatele, met verzoek deze op te heffen20-07-1770
Adriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Paulus Hartogh, advocaat Justus van der Meij, procureur, curatoren, over de persoon en goederen van de suppliantVerzoek om verleende akte van confiniment d.d. 22-03-1770 en de akte van curatele d.d. 31-03-1770 ongedaan te maken13-06-1771
Adriaantje Harthout, wonende te RotterdamClaas Ariense Krepijn en zijn vader Arij KrepijnWegens vertrrek van de tegenpartij kan het uitvoeren van het vonnis van 11-03-1722 van Overschie betreffende het kraamgeld en alimentatie van het kind verwekt door gedaagde Claas Ariense Krepijn geboren op 15-10-1721 niet geéffecteerd worden05-04-1723
Adriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden29-09-1623
Adriaen schadee, notaris en procureur te Rotterdam, vertegenwoordiger van de 4 executeurs van de boedel van wijlen Chritiaan Brand, boekhouder voor de kamer van Amsterdam, gevaren hebbend op het schip 't Huis ter SpijkGeenHet in bewaring nemen van de nalatenschap, van Christiaen Brand, totdat alle wettige erfgenamen zijn gevonden29-10-1737
Adriana Corff, weduwe van wijlen Costerman; Hendrik Verstoole, gehuwd met Hendrina Corff (Corf); Abraham Corf (Corff), mitsgaders Hendrik Vertoole en Abraham Corff als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter van Armel in huwelijk verwekt aan Clara Corff, tesamen kinderen en erfgenamen onder Beneficie van Inventaris van wijlen Pieter Corff.Gerbrand Corff, Matthijs Snoek en Richardus Ouwens als gestelde curateurs onsolvente boedel van Matthijs van Sprang en Clara Corff wonend te Gorcum en de erfgenamen van Elisabeth Corff, gehuwd met Dominee Du Bois.Het Inventaris, gemaakt door Wouter Corff als gestelde voogd over de Supplianten tegen de rekening van de erfgenamen van Wouter Corff voor de schepenen van Rotterdam op 6 mei 1704, Mr. Gerbrand Corff, zoon en erfgenaam van Isacq Corff, in zijn leven oud-schepen van Rotterdam18-03-1717
Adriana de Rauw, weduwe van Arnoldus Henricus Westerhoff, enige geinstitueerde erfgename van Maria de Bois, wonende te 's GravenhageJan Adolf Houtecamp, gehuwd met Helena van Hees, wonende te RotterdamBinnen zes weken bewijs leveren om recht te hebben op een deel der nalatenschap van Maria de Bois13-02-1758
Adriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak22-01-1726
Adriana van Beek, weduwe van Jan Clebo reder en koopman, gehuwd geweest in gemeenschap van goederen, wonende in het graafschap BurenMr. Isaac Jacobus Rochussen, koopman te Rotterdam, Jan van der Sluijs, wonende buiten Rotterdam gewezen schipper ter zeeDe verdeling van de nalatenschap van Jan Clebo19-02-1776
Adrianus Bane, koopman te Sommelsdijk in Zeeland en Cornelia Alebeecq, meerderjarige dochter te SommelsdijkJohan Hennequin te RotterdamEen conflikt over de betaling en de oplevering van een huis op de Kaeij van dit land, toenmaal (1715) bewoond door Sarel Gerritse van den Hoeck en zijn weduwe23-07-1717
Adrianus de Leur, koopman te RotterdamJan van Es, schout van NoordwaddinxveenGeschil bij levering van goederen i.v.m. vermeende ongeldigheid van verkoopacte bij de verkoop uit onder curatele gestelde boedel28-09-1750
Adrianus Kriellaard, wonende buiten RotterdamJasper de Bruin, wonende te GeertruidenbergVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 10 mei 1787 door schepenen van Werkendam gewezen inzake voorkeur van preferentie, te herzien07-08-1787
Adrianus Milders, wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg; Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg, dochters en enige nagelaten erfgenamen van wijlen Mr. Jacobus van Lutsenburg, in zijn leven schout, ontvanger en gaarder in LisseWillem Jacobus Sennepart, schout in Lisse, ontvanger en gaarder in Lisse en schepenen van de ambachte van LisseRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - een som van 4.136 guldens 5 stuivers en 9 penningen - lasten van de jaren 1776 en 1777 aan het gemeene land19-09-1809
Adrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerderejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen, Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van der straaten, mr. broodbakker, wonende te Schoonderloo om de crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken aan de suppliant waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen borg hadden gestaan11-09-1742
Adrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerdejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen. Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van Straaten, mr. broodbakker wonende te Schoonderloo om crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken van de suppliant, waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen, borg hadden gestaan09-11-1742
Agatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd11-05-1725
Agatha Zuijlen van Nieveld, wonende te RotterdamJacob de Meij, Heer van StreefkerkNa mandament relief d'appel in niet genoemde zaak nu verzoek om tuigen18-10-1728
Agneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken22-01-1744
Agneta Catharina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te OverschieNalatigheid in aflossing van een hypotheekbrief25-01-1748
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Alexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America20-05-1726
Alexander Livingston,koopman, wonende te RotterdamJan Wolfers, wonende te Rotterdam, schipper op het schip genaamd "de Bonacq"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1768 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over betaling van per schip vervoerde goederen30-09-1768
Alida van Brakel, weduwe van wijlen Albert Greve, medicinael dokter; dokter Roeloff Eeckhout; dokter Willem Greve en Gerardina Elisabeth Greve, allen meerderjarige kinderen van genoemde eerste suppliante aan haar verwekt door voornoemde Albert Greve. En laatste dokter Gerhard Tingles, getrouwd met Geertruijda Brakel, voor zichzelf en als vader en voogd over zijn twee minderjarige dochters, allen wonende te Zwolle, te samen testamentaire erfgenamen van wijlen Maria Rotterdam, en Elisabeth Rotterdamn.v.t.Supplianten hebben verkocht aan Adriaen Scharff, koopman te Amsterdam, een huis en erf in Amsterdam op de hoek van de Jonckerstraat, op 27-10-171405-02-1715
Allan en Roijcroft, kooplieden in Compagnie te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 6600,- gulden met rente en borgstelling via 11 genummerde actiën in genoemde Compagnie08-09-1724
Amilia (Aemilia) Louisa, geboren gravin van Hornes, douariere van Nassau, Larbrugge (Sarbrugge) etc.etc.Johan Vlaar, makelaar te RotterdamRekening en verantwoording van zijn opdracht: de verkoop van vier actien, ieder van tweeduizend guldens, die haar, suppliant, competeerden in de inschrijving van vijf millioenen van Assurantie te Vlaardingen03-04-1721
Andries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik18-09-1752
Andries Scheffer, thans woonachtig in RotterdamLeendert Dijkshoorn, gewezen grutter, wonende te OverschieVonnis van de Schepenen te Overschie en Hogenban dd. 17 November 1775, betreffende 275 gulden geld.17-05-1776
Andries van Berliton, seretaris der stad Rotterdam
Anna Catharina de la Chambre Chateignerault, weduwe van wijlen Willem Albert van Klenk, in gemeenschap van goederen gehuwd met Willem Albert van Klenk, zoon en medeerfgenaam van wijlen Coenraed van Klenk in zijn leven President Schepen en Raad der stad Amsterdam (overleden op 26 october 1691)Hugo du Bois en Adriaan Boon nomine uxoris, erfgenamen van wijlen Jan Danen, postmeester te Rotterdam, die een obligatie heeft geschreven op 25 april 1661, onder de secretaris van Rotterdam, Timmers1200 gulden bankgeld, met de interest,een erfenisquestie bij de dood van Judith van Son (overleden op 13 juli 1709) weduwe en boedelhoudster van Coenraed van Klenk, laatst huisvrouw van Willem Teckman, burgemeester te Amersfoort. Er is een obligatie vermist van Jan Danen, postmeester te Rotterdam14-12-1719
Anna Catharina de Ruuk, weduwe van wijlen Pompejus Hooglander, wonende te RotterdamPhilip van der Hoeven en Mr. Hendrik van't Rosevelthet testament dd 06-02-1688 en de codicillen dd 06-07-1691 en 30-06-1702 van haar vader Elias de Ruuk en haar stiefmoeder Helena Besemer.27-06-1718
Anna du Bois, weduwe van Pieter Scheffers te RotterdamPaulus Scheffers, haar zwagerGeschil over de nalatenschap van Pieter Scheffers15-01-1723
Anna Kerkwijck, weduwe en boedelhoudster van wijlen Andries ZalêDe predikant, ouderlingen en diakonen van de Remonstrantse gemeente te NieuwpoortHet vonnis van de schepenen der stad Nieuwpoort dd 23 februari 1720, betreffende een brief van 375 gulden staande bij of op Rotterdam11-03-1720
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Anna Martina van Benthem, wonend te Nijmegen, boedelhoudster van wijlen Christoffel van den Berg, in leven ontvanger van de generale middelen van het kwartier van Nijmegen.Ferrand Whaleij Hudig, koopman te Rotterdam, namens Gerarda Petronella, Hendrina Arnolda, Woutrina Christina en Gijsberta Blok, tesamen universeel erfgenamen ex testamento van wijlen Mr. Frans Blok.Het vonnis en beslissing van de Schepenen in Rotterdam, dd1 Augustus en 14 September 1775, betreffende de nalatenschap van Mr. Frans Blok, gewoond hebbende in Xanten als erfgenaam van wijlen zijn moeder, Hendrina Fokkert, huisvrouw van wijlen Arij Blok.14-02-1776
vorige
12...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in