Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
799 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 799 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Andries van Berliton, seretaris der stad Rotterdam
Appointement in de margeJannetje Egbertsdr, de weduwe van Gerrit van Gelder ten Bever; Geesje ten Bever; Adriaen Maertens, gehuwd met Evertje Egbertsdr,; Mr. Johan ten Bever, advocaat te Hasselt; allen vrienden en naaste bloedverwanten van Neeltje ten Bever, minderjarige ongehuwde dochter, geassisteerd door haar vrienden ter eenre zijde, en Mr. Amelius Cools en echtgenote ter andere zijdeStijntje ... als droge min gediend hebbend ten huize van Willem Hartichfelt te Rotterdam en van Henrick Doucam (Doncam?) te Den HaagVerzoek om tegenpartij voor de commissaris van het hof te dagen om onder ede te laten getuigen
Appointement in de marge om interdictie penaalNicolaas Vogel, burger te Rotterdam, gegijzelde en requirant van reaudifiOlivier Couwijn, inpetrant en gerequireerdeProblemen met verrekening van geldsommen en executies betreffende de brouwerij van den Hollandse Tuijn
Appointement in margineWillem Cockaerts, koopman van papier te RotterdamLodewijck de Machte, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoort van het hofBeducht dat de tegenpartij naar een andere provincie zal vertrekken, hij eerst zijn achterstallige schuld zal moeten voldoen; de eerste deurwaarder inschakelen om dit te laten gebeuren
Appointement in margineAnthoni Godtschalk, koopman te RotterdamJacques Cannaert Cochorna, uit Londen in EngelandVerzoek om een appointement waarbij de suppliant wordt gemachtigd de cipier van de Voorpoort van het hof te gelasten de voornoemde tegenpartij vrij te laten
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
GeenHerman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
geen rekestnnnnrekest van Margaretha Willemina Tips, weduwe van Jan Carel Trapman te Meppel
Geen rekest aan het Hof van Holland maat een rekest aan de Staten van Holland en West VrieslandDe regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Geen rekest aan het Hof van Holland.De baljuw en de Leenmannen van de Landen van Voorne.Niet bekend.Jurisdictie: het overlijden van een matroos door een moedwillig ongeval op en schip liggende op de stromen van Voorne bij Hellevoetsluis. Het moet door de waterschout en de Schepenen van Rotterdam beoordeeld worden.
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
in cas d'AppelFrancois La Pierre, koopman te LeidenGeorge Graij, zeggende te wonen in RotterdamDe uitspraak van de Schepenen van Gouda als gedaagde in een cas van Arrest en Rau Actie, dd 24 november 1723
in cas d'AppelGerard Zelen te SchoonhovenCornelis Bredervelt toen te Schoonhoven en nu te RotterdamHet vonnis van de Schepenen te Schoonhoven betreffende 1093 gulden
in cas d'AppelJacob de Heij, heer van Streeffkerk, wonend te AmsterdamAgatha van Zuijlen van Nijevelt te RotterdamHet vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 25 april 1725 betreffende 1000 silveren Ducatons aan de Diakonie der Armen in Rotterdam en twee wagentuijgen; 2 bonte paarden executabel voor 1000 gulden
in cas d'Appel met de clausule van ReliefMaria Heijnsbeeck, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Donker (Douker) te Rotterdam.Dirk Fiool te Rotterdam en de descendenten van wijlen Jacob de Langehet vonnis van de rechtbank van Rotterdam dd 1 oktober 1722, betreffende de vrije uitgang in de heining van de suppliante op de noordzijde van de Kipstraat.
in cas d'Appel met de clausule van ReliffGerard van Putten; Lodewijck van Zeller; Everhard van Hussen en Jan van Hussen en Michiel Oudaan allen kooplieden te RotterdamJacques van den Kerkhoven, koopman te RotterdamHet vonnis van de commissarissen van Zeezaken, Assuratién en Averijen te Rotterdam dd 29 april 1724
in cas d'Appel met de clausulevan Inhibitie en Relief.Hendrik van Thiel, koopman te RotterdamCornelis Vos en Jan Adam Smit als last en procuratie hebbende van Aeltje de Bucq, weduwe en Boedelhoudster van wijlen Adriaan Vos, q.q., gehuwd met Arent van MaalsteedeHet vonnis van de schepenen te Rotterdam dd november 1717, vervolg op de uitspraak dd 15 januarij 1717, betreffende de werf met zijn opstal en loods, staande en gelegen op de Pottenbakkerssteeg op de hoek van de Scheepmakershaven.
in cas relief d'AppelHendrik Grel, koopman en pontgaarder te RotterdamMathijs van Harwaerden, Raad en Regerend Schepen; en Pieter Verniers, Secretaris van de Burgemeesteren.Het appoinctment van de vierschaar te Weesp, betreffende de curateurs van de boedel van Dirk Visser dd 28 september 1717
in cas relieff d'AppelMaria de Bruijn, huisvrouw van Arnoldus Barnjevelt, voor haarzelf en met last en procuratie van haar man.Benjamin Voshet vonnis van het gerecht te Rotterdam dd 28 april 1723 betreffende de helft van de moutmolen en erf, genaamd "De Pomp", staande en gelegen in Rotterdam aan de Vegt
InjurienCatharina Blommers, weduwe van Pieter van de Hooi, wonende te RotterdamIsaäq Bogaerdt, kleermaker te Rotterdam nom,Ux, echtgenoot van Elizabeth van OverraedtVerzoek om publickelijk vergiffenis te vragen voor zeer beledigende woorden, waardoor suppliantes goede naam werd aangetast, in het openbaar te herstellen en met ede verklaren dit nimmer te herhalen en een boete ten bate van de armen
Madament om declaratie van kosten over te nemen en executie zien decernerenLambert Ten Cate, koopman te AmsterdamDe erfgenamen van Jacob Elias de Jong,gewezen koopman te Rotterdam ; Henrico van Wesel en Jan van Ven, kooplieden te AmsterdamTegenpartij wordt bevolen aan de suppliant te betalen 1372 gld en 19 st met rente en tevens moeten de erfgenamen van Jacob Elias voornoemd aan supplianten de kosten betalen van de processen op 02-07-1705 en 22-12-1711 voor Schepenen van amsterdam en ze moeten de declaratie van kosten over nemen
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandament om apostille in de marge met de clausule van edictNicolaes Berckelius, wonende te Amsterdam, met zijn compagnons in de bentheimersteenhandelGeenVerzoek om mandament van arrest, staande op naam van het hoofd van de compagnie Mr. Michiel van den Broek advocaat fiscaal van de Admiraliteit op de Mase te Rotterdam, wegens diens overlijden te laten overschrijven op naam van supplianten
Mandament 'd appel met clausulle van inhibitieAdrianus de Leur, koopman te RotterdamJan van Es, schout van NoordwaddinxveenGeschil bij levering van goederen i.v.m. vermeende ongeldigheid van verkoopacte bij de verkoop uit onder curatele gestelde boedel
Mandament 'd appel met eventueel clausule van reliefJanus Alfort, koopman te AmsterdamWillem Eelen, koopman te Amsterdam, zaken doende voor Isacq en Zacharias Hopen kooplieden te RotterdamGeschil over betaling van geleverd vlees waarbij d.d. 17-12-1750 suppliant, toen gedaagde was veroordeeld voor de kosten op te draaien vandaar zijn verzoek om dit appel
Mandament arrest en rauwactieJacques van den Kerckhoven, koopman te RotterdamLe maitre d' Avrincour (maitre)Verzoek van arrest op de persoon van d'Avrincour i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament arrest met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland en Zeeland en FrieslandMr. Hendrik Arnold Krect, gewoond hebbend te Rotterdam doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Mr. Hendrik Arnold Krect schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen
Mandament crimineelProcureur-Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandGerardus Bonjean, wijnkoper geweest te RotterdamNalatigheid een obligatie af te lossen i.v.m.insolventie, met de als onderpand opgeslagen wijnen te handelen
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandJohn Sleaven, wonende te Amsterdam; overeenkomst met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig en met Arie Vlieland, die als schipper diende - transporteren van personen en goederen naar Engeland voor een som van 1.600 guldens, welke som zal John Sleaven betalen, terwijl hij zelf van onderscheidene personen te samen ontvangen heeft een som van 2.000 guldens tegen een quitantie aan ieder gegeven heeft, gedeponeerd op zeker kantor te Rotterdam. De reis verhinderd is geweestJohn Sleaven heeft overtreden de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandArie Vlieland, schipper, wonende te Rotterdam, voor 4 à 5 % van de vracht met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur en John Sleaven - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldens; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in BrielOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Mandament CrimineelDe Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandAnthonie Frisch, wonende te Rotterdam, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur; John Sleaven; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in Briel - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldensOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gesraft worden
Mandament d'appel met relieffRobbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefHendrick Willemsz van der Graeff, wonende te RotterdamGerardt van Hooij.wonende te Gorinchembezwaartegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 24-09-1634 inzake restitutie van enige documenten
Mandament in cas d'appelJan wolfers en catharina Swemmelaer, in ondertrouw en wonende te RotterdamJohanna Vermeulen, weduwe van Cornelis van BenthuijsenBezwaar tegn het vonnis door schepen van Rotterdan gewezen d.d. 27-09-1723 inzake het verbreken van trouwbeloften
Mandament in cas d'appelServaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt
Mandament in cas d'appel met clausule van relieffHendrik Meeuwels, koopman te RotterdamJan van der Velden, mr. timmermanBezwaar tegn het ' Niet Bezwaard" verklaren op 20-04-1725, door het dubbel getal gecommitteerde wethouders van Rotterdam, van een appel tegen een vonnis van een enkel getal d.d. 30-11-1726, inzake onderhoud van een rioolpijp
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieNicolaas Montanban, koopman te RotterdamClara Catharina Stumphius, weduwe van Bernardus KaaskoperBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 03-01-1726 waarbij suppliant wordt veroordeeld om een aan hem verstrekt kapitaal terug te betalen na rekening en verantwoording te hebben afgelegd
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Bout, boekhouder van de compagnie van assurantie te Rotterdam en lasthebber van de directeurJacques Angier, koopman te Rotterdam, lasthebber van Benjamin du Trij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen despache van commissarissen van zeezaken van Rotterdam en schade en onkostenrekening van 3189,- gulden en 2 stuivers
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob Piersone, wonende te MiddelburgMaerten Jefferson, Engels koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis 1648-06-06 gewezen door het gerecht van Rotterdam betreffende erkenning van stads privilege
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan of Johan Hondt. Houdt?, Hont?, Hout?. Engels koopman te Rotterdam, requirant in cas van het kort rechtJan hennekijn, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Randel Brereton, koopman te Londen, eiser/arrestant in cas van het kort rechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1647-12-30 inzake executie van een arrest op 1/8 deel van schip "de Meijblöm"om daar aan 308,- gulden en 15 stuivers te verhalen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefFranck van Ameronge en Jan Reijersz van Beaumont, kooplui te Rotterdam, benevens Franssois Jacobszjan Jansz Cleij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Rotterdam gewezen d.d. 17-11-1634 inzake de verkoop van een partij gerst
Mandament in cas d'appel met de clausule van relief en inhibitieJob Willems Slingerlant, koopman uit RotterdamArnout Hofflant, administrateur over de goederen van het weeskind van Annitgen SnewijthBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1645-05-08 inzake betaling van de hoofdsom van een wisselbrief
Mandament in cas d'appel met de clausule van relisffLeendert van Velsen, wonende te RotterdamLeendert Luijendijk, wonende te Hellevoetsluis, executeur testemetair en voogd over de miderjarige kinderen van zijn vader arij Jooste Luijendijk gedaagde in hetzelfde casBezwaar tegen vonnis van schepenen van Hellevoetsluis d.d. 18-12-1722 in een onbenoemde zaak
Mandament in cas d'appel met de clausulle van relieffRalph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven
Mandament in cas reliefJacobus Jongeneel, wonende te RotterdamJan de Meij, wonende te OudewaterGeschil over te betalen landpacht
Mandament in cas reliefMaria Yda Jowie, minderjarige dochter, wonende te Rotterdam, met haar moeder Catharina Venke, weduwe van Pieter JowieJan Voets, wonende te RotterdamDe minderjarige dochter Maria Yda Jowie is zwanger van Jan Voets, die belooft heeft haar te trouwen maar nu weigerde te doen. Bezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam. Zij heeft een proces tegen hem aangespannen met eis geld voor het kind
Mandament in cas relief d' appelJochem Matthijs, Coenraad Smit, kooplieden te Amsterdam, en mede-reders van en participante in het schip "de Nicolaas" voor slavenhandelJacob des Tombes, oud schepen en raad van Rotterdam en drossaard van Amerongen en zijn echtgenote Claudina Tourton, eveneens medereders en participanten voor 1/16 deel in de NicolaasBezwaar tegen hhet vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 19-06-1777 inzake panding en pand schutting / pandkering
Mandament in cas relief d' appelPieter van der Wallen, oud president commissaris van het zegelrecht en koopman te Rotterdam, Hendrik van der Wallen, koopman te Rotterdam, executeurs-testementair van het testament van Gerrit van Brakel en Lydia Dobben, tevens voogden over de minderjarige erfgenamen, alsmede administrateurs van de boedelFrans Munnikhuijsen, predikant te Schiedam, echtgenoot van Lydia van DobbenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 18-12-1777 inzake de nalatenschap van Lydia Dobben
vorige
12...16
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in