Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
721 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 721 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.09-01-1714
Anna Vermaes, weduwe en mede erfgenaam van Jan rutte, marktschipper van Rotterdam op Gorkum, Quirijn Swartveld en Jan van Appeltare, voogden over de minderjarige kinderen en medeërfgenamen van Jan RutteCornelis Verploeg, gehuwd met Johanna van CopereNalatigheid in voldoening van een lening08-06-1731
Anthoni van Wijk, te RotterdamDe weduwe, erven of representanten van wijlen Hendrik Oprel, in zijn leven bouwman in Nieuw BeijerlandDe uitspraak van het gerecht te Nieuw Beijerland13-10-1768
Anthonij de Wijk, wonende te RotterdamKerkenraad van Nieuw-Beijerland, alimenterende de nagelaten kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelMeubilair,komende uit de woning van Maria Leenderts Konijnendijk, d.d. 5 januari 1785 uit arrest ontslagen moet uit de woning worden ontruimd met vergoeding van alle bijkomende kosten05-01-1787
Anthonij Decker, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assuratie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 2000,- gulden met renten en borgstelling via 5 genummerde actiën in genoemde Compagnie19-09-1724
Anthonij Reuneker, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Geertruyda Reuneker, wonende te RotterdamHenricus Guilielmus Janssen, getrouwd geweest met de weduwe van heer van Driel, wonende te RotterdamDe minderjarige dochter Geertruyda Reuneker is zwanger van Henricus Guilielmus Janssen, die belooft heeft haar te trouwen, omdat hij dit nu wijgert heeft, zij heeft een proces tegen hem aangespannen bij het gerecht te Rotterdam, waarin zij eist dat hij met haar zal trouwen of voor het kind zal zorgen, bij het vonnis is deze eis afgewezen, tegen het vonnis de suppliante in beroep gaat10-06-1809
Anthonij van Wijck, wonende te Rotterdamkerkeraad van Nieuws-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelHet oproepen van getuigen in verband met de voortzetting van een proces
Anthonij van wijck, wonende te RotterdamKerkeraad van Nieuw-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelBenoeming van commissarissen in verband met voortzetting van een proces19-01-1778
Anthony Goodtschalk, lijwatier (linnenwerker) te Rotterdam en Joannes Goodtschalk, mede lijwatier te Nijmegen als voogden van hun minderjarige halfbroeder Paulus Goodtschalk te LeidenMarij Breynnich, wonend te LeidenTegenpartij beschuldigt de suppliant ten onrechte de vader te zijn van haar ongeboren kind en besmeurt daarmee zijn reputatie07-02-1656
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Antoni van wijck, wonende te RotterdamErfgenamen en representanten van maria Leenderts Konijnendijck, in leven weduwe van Hendrik Oprel, gewoond hebbend onder Nieuw-BeijerlandVoortzetting van een onderbroken proces10-05-1777
Antonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden24-03-1773
Antony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente23-05-1651
Appollonia van Zeestraten, weduwe van Jan van Staveren, wonende te VoorburgJoseph en Josina Kerbij, wonende te Voorburg en Adriaan Slegt, wonende te RotterdamNalatigheid om te wisselen van inventaris en stukken inzake mandament van rauw actie, appoinctement d.d. 14-12-1724 en nader appoinctement d.d. 23-01-172523-01-1725
Arie De With en Trijntje De Bruijn, wonend buiten Rotterdam als geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes De Vos, in zijn leven molenmaker buiten de Oostpoort te Rotterdam.Eeuwit De Man, timmerman te Geertvliet en Abraham Vermole, timmerman te Spijkenisse.Fl. 285: 00: 13 wegens geleverd hout.31-10-1721
Arnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden16-03-1789
Arnoldus Beck, koopman te Rotterdam als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Margaretha SlaatsMeerdere debiteurenNalatigheid in voldoening van verschillende soorten van schulden08-07-1740
Arnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld21-07-1716
Arnoldus Seeuwen,wonende te Rotterdam, met procuratie van Nicolaas Joseph van Miert, wonende te Bergen ( HenegouwenDe weduwe CugnijBbetaling van een schuld van 1150 Brabantseguldens + 4% rente20-01-1779
Arnoldus van Rijn, notaris, wonende te Overschie voor zichzelf en als vader en voogd over zijn twee minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Niesje Swanenburg geborenCornelis Oudermans, makelaar te RotterdamOnmachtigheid in aflossing van hyptheek op twee huizen af te doen aan Agneta Catharina Tierens, weduwe van Johan van der Heijden. Willem de Wijs ook wonende te Overschie wil de opbrengst die de makelaar biedt overschreiden en nu wil de suppliant de verkoop ongedaan maken25-01-1746
Arnout Plemfonteijn te Amsterdam, erxecuteur testamentair van Johannes Eus, in zijn leven Baljuw van Batavia, overleden te Amsterdam; Claes Nieuwhoff te Amsterdam mede executeur.Barent Kaascooper te Rotterdam, in zijn leven buiten de stad Rotterdam gewoond hebbende; Clara Catharina Stomplius, weduwe van BarentEen niet betaalde schuld. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij de schulden inclusief de renten te laten voldoen.30-07-1716
Aron Uriel Cardoso,koopman te AmsterdamDirecteuren van de maatschappij van assurantie discountes en beleningen te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 april 1747 door commissarissen van zeezaken te Rotterdam gewezen het verwerpen van het civiel rekest d.d. 28 januari 1747 van de overheid verkregen26-06-1747
Baltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden22-04-1638
Balten Boesjon (Bousjon), broodbakker te Gouderak en Johanna Boesjon, meerderjarige dochter te Rotterdam, erfgenamen van hun overleden zuster Cornelia Bousjon, in haar leven weduwe en erfgename van wijlen Anthony Huijsman, in leven Schout en secretaris te Molenaarsgraaf en zoon van wijlen Gijsbert Jasperse Huijsman, gewoond hebbend te Molenaarsgraaf.Cornelis Woell, baljuw en Oud Burgemeester te Schoonhoven, door het Hof aangesteld als Curator over de boedel van Gijsbert Jasperse HuijsmanCornelia Boesjon had eerder de tegenpartij opgeroepen te vereschijnen voor de Heren Commnissarissen van het Hof om staat en inventaris te leveren van de boedel en goederen van wijlen Gijsbert Jasperse Huijsman, maar had dat niet gedaan. Na het overlijde van Cornelia Bousjon, verzoeken de supplianten het Hof de tegenpartij te gelasten dit alsnog te doen.28-07-1719
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Balthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking09-07-1733
Barholomeus Lodewijk, wonende te Rijswijk, getrouwd in gemeenschap van goederen met Christina Elisabeth Sels, die weduwe is geweest van wijlen Govert van Wijngaerde.Willem Hendrik Sels en zijn vrouw Josina van der Voort, wonende te 's-Hertogenbosch.Het in arrest nemen van de goederen van tegenpartij, die zich bevinden onder de jurisdictie van dit Hof in Rotterdam, zolang zij nog niet betaald hebben aan suppliant een bedrag van respectievelijk 1000 en 3000 gulden vanwege twee obligatiën van dato 30 september 1710 en 20 oktober 1710 met rente en interest.29-10-1720
Bartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant23-11-1808
Bartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.22-02-1718
Bartholomeus Gerritszn de Bruijn, biersteker wonende te SchoonhovenJan Blom, brouwer te Rotterdam, gearresteerd tijdens zijn verblijf in SchoonhovenOnenigheid over de lengte van de periode waarover de 20e penning moet worden betaald van een som van 2687.-gulden en 5 stuivers29-07-1650
Bartholomeus van Muijden, koopman te RotterdamJohan Henneken, en zijn echtgenote Hester van CreefveltPogingen van suppliant om het door hem als borg betaalde voor de tegenpartijen op hem te verhalen24-04-1675
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Bastiaan Molewater, koopman te RotterdamMoses Meijer, koopman in Den HaagBetaling van een partij tabak08-04-1729
Bastiaen de Vink te Oud Beijerland; Govert van Kerbergen te Dordrecht; Jacomina van Westerhout, weduwe van Abrahamus Pijl, in zijn leven Emeritus Predikant te Overschie; executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden zijn over zijn minderjarig kind: Johanna Pijl, die recht heeft op een legaat van 10.000 gulden uit de erfenis van wijlen Johannes Duijling en Maria Kroon, tijdens hun leven echtgenoten.Simon Reijne en nn Reijne, kinderen en erfgenamen van Albert (Aalbert) Reijne, koopman te Rotterdam, als erfgenaam van wijlen Aletta Duiling, onlangs overleden.legaat van 10.000 gulden uit de erfenis van Albert Reijne24-10-1721
Bernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 177629-10-1776
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Bouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties24-05-1792
Brigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren29-01-1743
Cambier en Dankerts (of Danckers?), kooplieden te Amsterdam - eisersWillem Vaasen, wonende te Rotterdam - gedaagdeVerhalen van een schuld van 4.932 guldens en 5 stuivers wegens op de 22 september 1806 verkochte en geleverde 25 matjes en 5 vaten coffie extraat (extract?) aan Willem Vaasen, die bij plechtige eed heeft verklaard, dat hij deze goederen heeft nooit gekocht of aan anderen gegeven14-12-1809
Carel Bentfort, wonende te Gouda, getrouwd met Carolina RegenbogenCarolina Regenbogen, de huisvrouw van de suppliantBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Gouda inzake scheiding door overspel met andere vrouw, waarbij een kind is verwekt bij Franciska Bok, te Rotterdam. Voorwaarden bij deze scheiding zijn vervalen van alle baten en voordelen en meteen met een ander te mogen trouwen16-03-1807
Carel van der Cloot en Severijn van der Cloot kooplieden in Compagnie te RotterdamSebastiaen van Ravensbergh en Jan Crawaat, kooplieden te GoudaDe beslissing van het Gerecht van Gouda (dd ... december 1716) omtrent het laden van schepen met aarde en klei, van de schippers Jacob de Haas; Willem van Maanen; Hendrick Jacobse Smith; ten onrechte gedaan, met de kosten van het proces.08-01-1717
Caspar Werth, koopman te RotterdamSirach van BankenBerzwaar tegn het vonnis d.d. 7-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen geschil over betaling van verkochte meekrab17-03-1763
Catharia Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, en verblijvende op de voorporte van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak07-02-1787
Catharina Geertruida Losner, weduwe van Johannes Heiliger Johannes Filius, thans gehuwd en geassisteerd met Thomas CuningJan Adam Charbon, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 3-07-1779 inzake gijzeling van suppliant
Catharina Blommers, weduwe van Pieter van de Hooi, wonende te RotterdamIsaäq Bogaerdt, kleermaker te Rotterdam nom,Ux, echtgenoot van Elizabeth van OverraedtVerzoek om publickelijk vergiffenis te vragen voor zeer beledigende woorden, waardoor suppliantes goede naam werd aangetast, in het openbaar te herstellen en met ede verklaren dit nimmer te herhalen en een boete ten bate van de armen13-09-1751
Catharina de Beukelaar, wonende te Rotterdam, gehuwd met Isaack de KoningCarel Ooms, Laurens Verwijk, wonende te Rotterdam, executeurs-testementair en administrateurs over de boedel van Thomas de Beukelaar, suppliantes zwager, de Groote en Crasser, goederen onder zich hebbende te BataviaVerzoek aan allen en een iegelijk die menen enig beter recht te hebben op 2/3 deel van de nalatenschap van Thomas de Beukelaar29-11-1782
Catharina Jacoba Westerveen, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Frimeaux (Fremeaux) te AmsterdamMr. Jacob Heijns Raad en President Burgemeester der stad Leiden, Jacob des Tombes, oud schepen van Rotterdam en Drossaart van Amerongen, wonend te Utrecht en Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam als executeurs van het testament van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzenbetreft de nalatenschap van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzen en strijd met verre verwanten zoals Catharina van Dorp, weduwe van wijlen Michiel van den Bergh19-02-1775
Catharina Jans van Schagen, weduwe van Heijndrick Ottensz van Willigen, wonende te DelftMathijs van Erpecom, koopman, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Delft gewezen d.d. 19-04-1630 inzake een door de suppliant te betalen som geld15-05-1630
Catharina Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, verblijvende op de voorporten van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om tuigen in een hier verder niet genoemde zaak07-02-1787
Catharina van der Driessche, weduwe van Jan van der Velde, wonende te Gent, koopvrouwTheresia Leeuweriks, weduwe van Jan le Pla en meerdere inwoners te RotterdamSuppliante wil zich in Rotterdam vestigen om handel te drijven wat haar door lasterlijke inlichtingen onmogelijk wordt gemaakt. Deze inlichtingen moeten nu onder ede worden bevestigd of ontkend14-09-1735
123...15
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in