Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
799 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 799 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d' appel met de clausule van inhibitieJan Jacobsz van Vlijmen, koopman te DordrechtMaria en Catharina de MaistresBezwaar tegen het door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1641-10-26 inzake een onterecht getrokken bodemarij-brief van 971 gulden en 5 st. fransgeld
Mandament in cas relief d'appelAndries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik
Mandament in cas relief d'appelMaria van den BroeckJan van LeeuwenVerzoek het proces te mogen inzake bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam d.d. 25-01-1730 met betrekking tot trouw beloften, die zij niet hebben gedaan
Mandament in cas relief d'appelJohannes van der Zel, medicine docter te Rotterdam, gedaagde als borg voor het handelshuis te SmijrnaJohannes Francicus Jacobus Stuurs, koopman te Rotterdam, in opdracht van de koninklijke Hoofdbeamte te Berlijn, eisersBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-02-1776 inzake betaling van een borgtocht van ruim 48000,- Leeuwendaalders
Mandament in cas relief d'appelFrancois de Richmont, koopman te AmsterdamSamuel Nathans, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis gewezen door schepenen van Rotterdam d.d. 26-01-1775 betreffende verbod om beslag te leten leggen op twee balen stof die met een valse wissel waren betaald en vervolgens doorverkocht
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandament in cas relief d'appelDirk Luden cum sius, allen assuradeurs, wonende te AmsterdamJoan Osij en Zoon, kppolieden, wonende te Rotterdam hebben bij missive d.d. 2 mei 1785 order ontvangen van de weduwe Ant. Spijns en Zoon te Duinkerken om een partij Taffva te vervoeren van Port an Prince naar DuinkerkenBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juni 1789 door commissarissen van Zierikzee, te Amsterdam gewezen inzake geleden schade van een schip dat reeds 3 december 1784 was vertrokken en waarvan de assuradeurs dachten dat het nog aan de kade lag, Zij waren onwetend van de vertrek datum
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament in cas relief d'appelJohan Hendrik Willem Speelveld, wonende te Rotterdam, gemachtigde van Isaak Johan Harger, koopman, wonende te Nienhuis in het graafschap Bentheim en zijn overledene moeder Maria Magdalena Conijn, weduwe van Johannes HargerDe behuwd broer van de suppliants principaal Frederik Willem Wolters, getrouwd met Cornelia Maria Harger, te Rotterdam (Amsterdam?) in possessie van haar nalatenschap - effecten tot een nominatie waarde van 40.400 guldensVerschuldigde nalatenschap - 11.000 guldens, effecten, interesten en huren van 5 huizen
Mandament in cas relief d'appelCambier en Dankerts (of Danckers?), kooplieden te Amsterdam - eisersWillem Vaasen, wonende te Rotterdam - gedaagdeVerhalen van een schuld van 4.932 guldens en 5 stuivers wegens op de 22 september 1806 verkochte en geleverde 25 matjes en 5 vaten coffie extraat (extract?) aan Willem Vaasen, die bij plechtige eed heeft verklaard, dat hij deze goederen heeft nooit gekocht of aan anderen gegeven
Mandament in cas relief d'appelPieter van Es, wonende te RotterdamKrijna Maria Schouten, huisvrouw van Pieter van EsScheiding en verdeling van goederen, separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen, zorg voor kinderen met name: Catharina Louisa van Es en Maria Johanna van Es en alimentatie voor deze
Mandament in cas relief d'AppelIda Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn
Mandament in Cas Relief d'appelCarel Bentfort, wonende te Gouda, getrouwd met Carolina RegenbogenCarolina Regenbogen, de huisvrouw van de suppliantBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Gouda inzake scheiding door overspel met andere vrouw, waarbij een kind is verwekt bij Franciska Bok, te Rotterdam. Voorwaarden bij deze scheiding zijn vervalen van alle baten en voordelen en meteen met een ander te mogen trouwen
Mandament in Cas Relief d'AppelNelletta Ruygendijk, huisvrouw van Wouter Keller, luitenant bij de pontonmers in dienst van dit Rijk, wonende te DordrechtFrederik Willem Wolters, wonende te Rotterdam, in huwelijk hebbende Cornelia Maria Harger; Jan Hendrik Willem Spelefeld, wonende te Rotterdam in procuratie hebbende van Isaak Johan Harger, wonende te Nieuwhuis, enige nagelatene kinderen en erfgenamen van wijlen Maria Magdalena Konyn, weduwe van Johannes Harger , te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Den Haag inzake een obligatie en borgtocht met een som van 1.000 guldens met alle interesten
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van edicte en van edicte ad valvas curiae, gratisHenricus Neygh en zijn vrouw Barbara Clara Vassen, wonende te RotterdamJohannis Olijslager, Johanisz, wonende te Oosterhout; A.W. van Douwe, wonende te Rotterdam; J van den Broek, wonende te Breda; de weduwe Kraayen Schilfgaar de comp.; de weduwe Crombon en Zoon; J.H. Eikelberg, wonende te Rotterdam en verdere onbekende crediteuren van de suppliantenAtterminatie - betalinguitstel, tijd van 3 jaar. Achterstand in de betaling
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieJacob Lois, oudschepen van RotterdamCatharina Swaneveldt, de zogenaamde erfgenamen, gewezen weduwe van Theophilus BainhamBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 19-06-1675 gewezen, inzake veroordeling tot betaling van suppliant het restant van de koopsom van een huis
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitie en mandament van gazantJacob Cornelis van der Sloot, wonende te Rotterdam, schoenmaker sinds 1612 eigenaar van een huis in de Pannekoekstraat te Rotterdam, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz LeertouwerDe weduwe van Andries Joppen, belender van suppliants huis en de erfgenamen van Rochus Cornelis, als bezitters van suppliants waarborg betreffende het eigendomsrecht, op de helft van de muren van suppliants huisBezwaar tegen een vonnis d.d. 17-08-1640 van baljuw en burgemeester en schepenen van Rotterdam, waarbij gesteld wordt dat gehele oostmuur van suppliants huis eigendom is van de weduwe Joppen en het activeren van de borgstelling voor het bezit van de helft van de muren, afgegeven door Wouter Pietersz Leertouwer
Mandament in cas relief d'appel, gratis op korte peremtoire termijnen van 8 tot 8 dagenGeorge Andreas Muller, wonende te Rotterdam en daar gevangen genomen, vervalsen van gemalen graan met kruitwitDe hoofdofficier te Rotterdam - Adriaan Willem Beelaarts, R.O.Bezwaar tegen het vonnis van schepenen inzake zware straffen en betalen van kosten
Mandament in cas relief d'appel, met de clausule van inhibitieJacob Jansz Meuls, lakenkoopman te RotterdamAdraen Crijger, wonende te Gees ?Bezwaar tegen een vonnis d.d. 12-04-1655 van schepenen van Rotterdam, betreffende problemen bij de betaling van twee obligaties, waarvan de helft is betaald en gesuggereerd wordt dat de andere helft door een onbekende zal worden voldaan
Mandament in cas relieff d'appelJohan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament in cas relieff d'appelCornelis Nederveen, beurtschipper wonende te RotterdamLouis Bonsquet, makelaar te Amsterdam, en vertegenwoordigd door Jean Condereq, koopman te Amsterdam, gemachtigd door Jean Jeremie d'Andrian, koopmam te ThielBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 14-07-1734 inzake vergoeding voor natgeworden lading
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment
Mandament in cas relieff d'appelJacobus Overveld, brouwer te MonnickendamWillem Erkelens, pondgaarder binnen RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Monnickendam d.d. 26-11-1729 inzake betaling voor geleverde rogge en mout
Mandament in cas relieff d'appelJohan Archidiacon, koopman te RotterdamDireteuren van de compagnie van Assurantie ect. der stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 1800,- gulden met rente en borgstelling via 3 acties in boven vermelde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelWilliam Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelHerman van IJsendoorn, koopman te RotterdamDirecteuren van Assurantiën der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 1200,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in boven vermelde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelAllan en Roijcroft, kooplieden in Compagnie te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 6600,- gulden met rente en borgstelling via 11 genummerde actiën in genoemde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelAnthonij Decker, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assuratie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 2000,- gulden met renten en borgstelling via 5 genummerde actiën in genoemde Compagnie
Mandament in cas Relieff d'AppelMatthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen
Mandament in cas relieff d'appèl.Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.
Mandament in cas van reductieAbraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn
Mandament in cas van reformatie met de clausule van arrestRichard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan
Mandament in cas van reformatiemet de clausule van dienen voor commissarissenHenrich Panser, jonge man wonende in Den BrielArent van de Graaf, notaris te Rotterdam, Jacob van Couwenhoven, oom, Willem, neef van Meertgen van CouwenhovenBeschuldiging van ontucht
Mandament in cas van relief d'appelBaltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden
Mandament in Cas van Relief d'appelJan van Enschot; Coenraad Loch en Jan van Bochove, als curateuren van de boedel van Jan van Leeuwen, wonende te Rotterdam, als gedaagdensPieter van der Veer en Jacobus Barbet in procuratie hebbende van Catharina Margaretha Elisabeth Ziegler, eerst weduwe van Johannes Milder en laats van Arent Vijgh, als eisersBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam inzake het testament van wijlen Jan Leeuwen
Mandament incas dáppel met de clausule van reliefFranco en Adrianus Dubbeldemuts, wonende te RotterdamTijs Simons, schipper op het kofschip Anna Catharina, van Riga te Rotterdam aangekomenBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 28-04-1775 (appel tegen vonnis van het college van commissarissen van het zeegerecht d.d. 04-01-1775) inzake onenigheid over de betaling van vrachtpenningen enz.
Mandament om acte confinementMaria van der Voort, wonende te Utrecht; kapitein ter zee Willem Hendrik Sels, getrouwd met Josina van der Voort; Joan van der Voort, allen wonende te Rotterdam en Abraham Salomon van der Voort, wonende te Leiden, allen broeders en zusters van tegenpartijJohanna van der Voort, zuster van suppliantenSupplianten verzoeken het Hof toestemming om tegenpartij op een zekere plek in deze provincie voor onbepaalde tijd te mogen confineren omdat ze hen lastig valt met processen en scheldbrieven, vooral na de dood van Joseph Schepheard, in zijn leven koopman te Rotterdam en getrouwd met Helena van der Voort, zuster van supplianten
Mandament om actie te instituerenFrederik ten Holt, wonende te Rotterdam, klerk aldaarElisabeth HeijGeschil over beslaglegging op goederen van suppliant bij diens afwezigheid en zonder dat door de gedaagde eerst actie geinstitueerd werd
Mandament om actie te instituerenLambert van der Beets, commies van charters en klerk tot het opnemen van rekeningen der admiraliteit op de Maas,wonende te RotterdamAnna Heijnen, dienstbode bij suppliant en diens vrouwLeugenachtige beschuldiging van de suppliant als zou hij Anna Heijnen zwanger gemaakt hebben
Mandament om actie te instituerenklara Bouwens, , weduwe van Dionijs Verburgh en Hendrik van meel, haar zoon uit een eerder huwelijkDaniël de la Motte c. sociis, kooplieden te Rotterdam, mede optredend voor het grootste deel der crediteuren wegens actien inde Compagnie van Assurantie te RotterdamBeschuldiging van niet te goedertrouw hebben gehandeld bij het aangaan van een contract
Mandament om actie te instituerenPaulus van den Boogaard cums: qq: , wonende te DelftAnthonij van Ceters, wonende te Middelburg, Pieter de Jong, gehuwd met Maria Catharina van Cetirs, wonende te RotterdamGeschil over een obligatie
Mandament om actie te instituerenAdriana de Rauw, weduwe van Arnoldus Henricus Westerhoff, enige geinstitueerde erfgename van Maria de Bois, wonende te 's GravenhageJan Adolf Houtecamp, gehuwd met Helena van Hees, wonende te RotterdamBinnen zes weken bewijs leveren om recht te hebben op een deel der nalatenschap van Maria de Bois
Mandament om actie te instituerenHendrik van der Pals, Johannes Schumacher, makelaars te Rotterdam en executeurs-testementair van Margaretha Aldwen, eerst weduwe van Govert Arend en laatst van Dirk van den Rooster, gewezen vleeshouwer te RotterdamPotentiele crediteuren van de boedel van Margaretha AldwenVerkrijgen van zekerheid over vorderingen op de boedel
Mandament om actie te instituerenMichiel Jacob Weijll md, wonende te Nijmegen, Ezechîel Goldschmid Michielszn, wonende te 's Gravenhage als executeurs testementair in de boedel van Cosman Jacob Weijll en representanten van zijn erfgenamenPieter Sissing, wonende te RotterdamVoorgewende pretensie ad. 3228 : ! : - Gulden voor geleverde vis, kalkoen, kippen en porselein en tabak, geleverd aan Cosman Jacob Weijll
Mandament om actie te instituerenRichard Verschuijr, wonende te RotterdamGualtherus Hennequin, Raad en oud burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, de zuster van suppliantTegenpartij moet de actie, die hij vermeende te hebben tegen de suppliant ter zake van het Recht van Collaterale Successie van100 gld en 200 pen die wijlen Maria van Muijen, de moeder van suppliant, aan het Gemene Land zou hebben betaald, binnen 6 weken institueren voor het Hof op straffe van verstekken en eeuwig stilzwijgen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om actie te institueren en rauw actieDe regenten van het weeshuis te RotterdamDavid du Toict en Willem van Noorden, executeurs van de nalatenschap van Marija Hoeke te Leiden overleden weduwe van Casper BeekVerzoek tot rekening, verantwoording en afwikkeling van de boedel van Marija Hoeke
Mandament om actie te institueren met de clausule van edictLeonardus van der Burgh, wonende te 's Gravenhage, Lambertus Ruijssenaars, gehuwd met Maria van Cleef, wonende te GeertruidenbergJacob van Cleef, predikant te Oosterland, Egbertus van Cleef, notaris te Zevenbergen, Isaac Bruijn, voorlezer in de Zuiderkerk te Rotterdam gehuwd met Cornelia Dingemans, weduwe van Gerrit van CleefLevering van bewijs binnen de tijd van zes weken om aan te tonen rechthebbende te zijn op een deel van de onder fidei-commissaire nalatenschap van Jacob van Cleef, rooimeester te 's Gravenhage
Mandament om admissie en rau actiePieter Christiaan Duijsterwald, wonende te Rotterdam, kapitein luitenant ter zee en in dienst van de Oost Indische Copagnie, wonende te RotterdamBewind hebbers der Oost Indische Compagnie, hier te landeVerzoek om eerherstel en vergoeding van geleden schade door onware schuldverklaring in cas crimineel door de Raad des Casteels te Batavia d.d. 18 december 1789 uitgesproken
123...16
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in