Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
156 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 156 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
MandementAert Vermaes, te Dordrecht en impetrant in cas d'appelHuybrecht van den Weteringe, wonend te RotterdamOpheffing van het mandement van arrest op zijn persoon; bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam met de veroordeling tot de proceskosten dat wegens het oordeel van het hof niet is toegewezen wegens het overlijden van zijn procureur Gerrit de Roodre, de executie doende deurwaarder, en na betaling van interest en voldoende borg te gelasten hem uit de detentie te ontslaan
Mandement in cas d'appelJan Jansz van Aelst, koopman en verweerder in conventie en eiser in reconventieMr. Raphell Bressys te Rotterdam als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem, waarbij de suppliant de geëiste som plus interest aan tegenpartij moet betalen, terwijl hem zijn eis en conclusie in reconventie zijn ontzegd
Mandement in Cas d'AppelTheodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij
Mandement in cas d'appel met clausule van reliefSymon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieRobbert Anderson, met last en procuratie van Jan Falkenhauw of Jan Valkenhauw, Schots koopman te Glasgow in SchotlandDe reders van het schip genaamd St. PieterBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij suppliant de reders 1000 gulden moet terugbetalen op grond van de provisionele toewijzing van 18 mei 1653, plus de proceskosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieBalthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJohan van Weel, als procureur van de kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Jan Jacobsz Palm en voogden te Rotterdam, als gedaagde en debattant voor het gerecht van RotterdamJan Terhaven, als impetrant van een mandement in cas van cessie en gedetineerde, mede aldaarAbusief vonnis van het gerecht van Rotterdam waarbij in het mandement is geïntervenieerd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Marckusz Mom, koopman te Rotterdam, als eiser in conventie en reconventiePieter Thomasz, namens zijn echtgenoteBezwaar tegen het abusieve vonnis van de schepenen van Rotterdam (10 december 1660), waarin de suppliant werd veroordeeld tot het overleggen van de obligatie ten laste van Jurriaen van Uden en Gagge Wangel, ontzeggende de suppliant zijn eis en conclusie, terwijl tussen de partijen de uitkering van de som plus proceskosten aan de suppliant al was overeengekomen
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMichiel Stepsius, notaris te DelftAdolph Croeser, te Rotterdam en eiserBezwaar door de suppliant tegen het vonnis (13 november 1660) van de schepenen van Delft, waarin hij werd veroordeeld de som voor het huis en het erf te betalen met compensatie van kosten, terwijl de suppliant niet was geïnformeerd over de verkoopvoorwaarden
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter van Waesbergen, boekdrukker te RotterdamJan Naranus, eveneens boekdrukker te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen dat exceptie declinatoir van de suppliant verwerpt, die wegens drukke werkzaamheden en vakantie van het hof niet tijdig beroep heeft ingediend en verzoekt om ontheffing
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefLouys Jannot, consul van de Franse natieJacques Fernandes, bankroet uit Frankrijk vertrokken en tegenwoordig wonend te RotterdamBezwaar tegen de ordonnantie van de schepenen van Amsterdam waarbij een slinks verzoek van de tegenpartij - inhoudende laster tegen de suppliant - zonder nader onderzoek is ingewilligd
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Jaspersz Wit, gemachtigde van Eduard Wijsman, koopman te Wexford te Ierland, als eiser en arrestant voor het gerecht van RotterdamJan IJsbrantsz, te Edam als verweerder en gedaagdeBezwaar tegen het abusief en uniek vonnis van de schepenen van Amsterdam dat de suppliant, ondanks zijn verklaring niet bezwaard te zijn, veroordeelt tot de kosten van het geding
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefPieter Jacobsz Lagendael, te Rotterdam, als eiser en recommandant van gijzeling, enerzijdsJacques Mell de jonge, gedaagde en gerecommandeerde, anderzijdsBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam (15 maart 1660), waarbij de suppliant de recommandatie van gijzeling als kwalijk en ten onrechte is verklaard en hem zijn eis en conclusie op de tegenpartij zijn ontzegd
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van RelieffDirk Koelewijn, schipper van Schoonhoven op Crommenie, wonend te SchoonhovenJan Melchior Stokman, marktschipper van Rotterdam, mede wonend te SchoonhovenDe uitspraak van de Schepenen van Schoonhoven dd 26 october 1768 betreffende een contract van Koop en verkoop over een schuit of kraekschip.
Mandement in cas Relieff d'AppelErnst Matthes en Markus Ezechiels. kooplieden te Rotterdam, in kwaliteit en Last hebbende van Israel Anspacher te Bareuith? en als erfgenaam van zijn zoon Salomon Joseph ofwel Salomon IsraelJan Itaele, te Rotterdam; Jan Haele als last en procuratie hebbende van Johan Carel Erttel te LeipsichVonnis van het gerecht te Rotterdam, dd 11-09-1775, om 335 nieuwe Louis d'Or + 8560 Rijksdaalders (Leipzich)
Mandement in cas Relieff en d'AppelJohannes Boels Koopman te BruggeCornelis Anselmus, kuiper te Rotterdam en Cornelis Hartog, koopman te Rotterdam, met procuratie van Jan Bos, schipper van Sluis in Vlaanderen.het vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 16 julij 1776 / 1 augustus 1776.
Mandement om betalingAntony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente
Mandement om betalingJohan van der Burgt, procureur voor het gerecht van Rotterdam en gehuwd met Liedewyna Muys, de dochter van Antoni Muys zaliger en Anna van Raveswaey (daarna gehuwd met Arnolt Jonchout)De weesmeesters van de stad SchiedamAanspraak suppliant namens zijn vrouw op het kapitaal plus rente wegens overlijden van Arnolt Jonchout (tweede echtgenoot van Anna van Raveswaey)
Mandement om betalingJuffrouw Alida Hofflant, de weduwe van Daniel Clarke, bij leven koopman te RotterdamPieter Adriaensz TollBetaling van een som plus rente op basis van een obligatie wegens geleverd goed aan haar man
Mandement om betalingJuffrouw Elysabeth van Amerongen, mondige dochter van Francois van Amerongen, bij leven koopman te Rotterdam, mitsgaders Mr. Hugo de Roy, de gekozen voogd van supplianteMr. Philip van Lanschot, te Alkmaar als voogd van de goederen van drie kinderen van de heer burgemeester van LanschotTerugbetaling som (f 500,-) aan de suppliant
Mandement om betalingJohan van der Heyde, koopman in Den Haag, met actie en transport van Nicolaes du Chemin, koopman te RotterdamNicolaes van Terlingen, te RotterdamEen verjaard vonnis ten laste van de tegenpartij aan de suppliant te voldoen met een interest van acht procent vanaf de vonnisdag tot en met de dag van voldoening
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement om betalingDe weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien
Mandement om betalingJacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis
Mandement om betalingDe kinderen en erfgenamen van Mr. Johan van Driel, bij leven oud-schepen van RotterdamLeendert Pietersz Arckenbout, wonend in het land van VoorneAchterstallige pacht plus interest voor duingrond in Voorne
Mandement om betalingPyeter Mouet, koopman van wijnen te RotterdamDe weduwe en erfgenamen van Adriaen Stevensz Crillaerts, bij leven wonen de WoudrichemBetaling van een achterstallige som op obligatie wegens aan de tegenpartij geleverde wijn en brandewijn
Mandement om betalingJacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom
Mandement om betalingCrijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant
Mandement om betalingCasper de Raet, voorheen schoolmeester in Charlois, tegenwoordig wonend in de heerlijkheid van RodenDe kinderen en erfgenamen van Jacobus Lewins, doctor in de medicijnen te RotterdamOpeising van een achtergestelde som op obligatie uit te keren uit de opbrengst van een gemeenschappelijk bezit in een huis te Delft, inclusief de vruchten en huren en verdere inkomsten
Mandement om betalingJoan Gelius, baljuw van ValkenburgJohan de Riviere, te RotterdamRekest waarin de heer Wouter Reynier van Sterrevelt aan de suppliant alle proceskosten plus de genoemde stallingskosten van het paard dient te betalen en schadeloos af te doen met de daaraan verbonden andere kosten te voldoen
Mandement om betalingJohan Gelius, baljuw van ValkenburgJohannes de Riviere, te RotterdamVerzoek waarbij de heer Wouter Reynier van Sterrevelt aan de suppliant alle proceskosten plus alle genoemde stallingskosten voor het paard betaalt en schadeloos afhandelt en overige kosten vergoedt
Mandement om betaling met interdictie penaalJannetje Gillisdr, te RotterdamCornelis EngelszAchterstallige beloning wegens werk als gouvernante, naaister; tevens ten onrechte uitgescholden terwijl ze haar loon kwam opeisen
Mandement om de arrementen van een proces aan te nemenClaes Gerbrantsz Scheuroff, koopman te Hoorn en impetrant in raue actieJohan Lansbergen, koopman te Rotterdam, gedaagde en inmiddels overledenDe weduwe van Lansbergen gelasten het proces voort te zetten en een procureur acceptant aan te stellen
Mandement om Executie te zien decernerenBartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.
Mandement om executie van een condemnatie te zien decerneren.Johan Gasconje, koopman te Rotterdam, als last en procuratie hebbende van johan Burridge de Jonge, koopman te Londen (UK)Paulus Huntum, Paulus Stam en Jacob Speciael in Compagnie. Item: Gerrard Drijver Blijdenburch, Jacob van Heijningen, Rogier van Weert, Jean Laan, Poulus Boendermaker en Nicolaes Senijn.De uitspraak van de Commissarissen van de kamer can Assurantie en Averijen te Amsterdam, gedaan op 31-12-1711; -4-01-1712 en die op 12-09-1713. betreffende: een Polis op het casco van het schip genaamd de "The nieuwe George", waarvan de schipper of kapitein is geweest James Osburne
Mandement om procureur acceptant in te stellenJan Marcusz Mom, wonend te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van Willlem Verbrugge, gewezen valkenier van de graaf van HollandVerzoek om de tegenpartij een nieuwe procureur te laten benoemen na het overlijden van hun vorige raadsman Pieter van Luchtenburch
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Pietersz van Butterberch, stuurman wonend te Rotterdam en gehuwd met Maertje Jans, enige erfgename van haar overleden zuster Geertje JansJan Wesselsen, glazenmaker te RotterdamNa aanvaarding van boedel en verkoop van goederen weigering tot het geven van inzicht in de adminstratie en overleggen van het testament van Geertje Jans (kopie), dat notaris Sonnevelt te Rotterdam evenmin wil leveren
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandement penaalSusanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn
Mandement penaalOlivier Cauwijn, brouwer in de Hollandsche Thuyn te RotterdamNiclaes Vogel, notaris en procureur te Rotterdam en tevens compagnon in de brouwerij, alsmede Claes Brocher voor een achtste compagnonTeruggave van de weggenomen schuldboeken
Mandement penaalSara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst
Mandement penaalJacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren
Mandement penaalAnthony Goodtschalk, lijwatier (linnenwerker) te Rotterdam en Joannes Goodtschalk, mede lijwatier te Nijmegen als voogden van hun minderjarige halfbroeder Paulus Goodtschalk te LeidenMarij Breynnich, wonend te LeidenTegenpartij beschuldigt de suppliant ten onrechte de vader te zijn van haar ongeboren kind en besmeurt daarmee zijn reputatie
Mandement penaalHendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan
Mandement penaalMr. Balthasar Basius, advocaat en borg voor Matthijs Leendertsz, schipper van de St. Pieter en verweerder in het proces met Robbert Anderson als eiserDe reders van het schipUitvoering van het vonnis door het gerecht van Rotterdam ten onrechte gedaan plus het verbod hiermee door te gaan, aangezien de suppliant nadrukkelijk heeft ontkend ooit borg voor Robbert Anderson te zijn geweest
Mandement penaalJannetje Tobias, de weduwe en boedelhoudster van Frans van Leeuwen, wonend te DelftDe curatoren van de verlaten boedel van Leendert de Jonge, kruidenier en gewoond hebbend in RotterdamAls eigenares van een huis uit de boedel van Leendert de Jonge wil de suppliante de sleutels van het huis hebben om het te verhuren: verzoek om een verbod aan de tegenpartij om dit te beletten
Mandement penaalJan Brussel, de erfgenaam van Hendrick Doot, van Cornelis Jansz de Lange en van Wijlen Jan Michielsz, gezamenlijk kooplieden te Bergen in Noorwegen en de reders van het schip de Lieffde plus enige andere personen, met als schipper wijlen Claes Jochumsz, medeburger aldaarEgbert Dollmij, koopman te Rotterdam en de laatste koper van het door de Duinkerkers gekaapte schip de LieffdeDe tegenpartij af te houden van enig arrest binnenlands of de suppliant met een arrest in het buitenland lastig te vallen
Mandement penaalMathijs Havermansz Huysmans, weduwnaar en wonend te Rotterdam, te goeder naam en faam bekend staandPetronella Daniels, een bejaarde (??) ongehuwde dochterVerbod aan de tegenpartij het kind bij de suppliant thuis te brengen of voor de deur te (laten) leggen of hem hiermee lastig te vallen, en verder eeuwig zwijgen en silentium te betrachten
Mandement Poenaal en van Rau ActieJan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in