Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
377 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 377 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharia Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, en verblijvende op de voorporte van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak07-02-1787
Catharina Geertruida Losner, weduwe van Johannes Heiliger Johannes Filius, thans gehuwd en geassisteerd met Thomas CuningJan Adam Charbon, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 3-07-1779 inzake gijzeling van suppliant
Catharina Blommers, weduwe van Pieter van de Hooi, wonende te RotterdamIsaäq Bogaerdt, kleermaker te Rotterdam nom,Ux, echtgenoot van Elizabeth van OverraedtVerzoek om publickelijk vergiffenis te vragen voor zeer beledigende woorden, waardoor suppliantes goede naam werd aangetast, in het openbaar te herstellen en met ede verklaren dit nimmer te herhalen en een boete ten bate van de armen13-09-1751
Catharina de Beukelaar, wonende te Rotterdam, gehuwd met Isaack de KoningCarel Ooms, Laurens Verwijk, wonende te Rotterdam, executeurs-testementair en administrateurs over de boedel van Thomas de Beukelaar, suppliantes zwager, de Groote en Crasser, goederen onder zich hebbende te BataviaVerzoek aan allen en een iegelijk die menen enig beter recht te hebben op 2/3 deel van de nalatenschap van Thomas de Beukelaar29-11-1782
Catharina Jans van Schagen, weduwe van Heijndrick Ottensz van Willigen, wonende te DelftMathijs van Erpecom, koopman, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Delft gewezen d.d. 19-04-1630 inzake een door de suppliant te betalen som geld15-05-1630
Catharina Mulder, weduwe van Leendert de Lange, wonende te Rotterdam, verblijvende op de voorporten van t' HofMr. Paulus Gevers, officier te RotterdamNa mandament van appel nu verzoek om tuigen in een hier verder niet genoemde zaak07-02-1787
Catharina van der Driessche, weduwe van Jan van der Velde, wonende te Gent, koopvrouwTheresia Leeuweriks, weduwe van Jan le Pla en meerdere inwoners te RotterdamSuppliante wil zich in Rotterdam vestigen om handel te drijven wat haar door lasterlijke inlichtingen onmogelijk wordt gemaakt. Deze inlichtingen moeten nu onder ede worden bevestigd of ontkend14-09-1735
Catharina van der Heijden, weduwe van Adriaan van Dongen, wonende te RotterdamNicolaes Luijter, weduwnaar, erfgenaam en boedelhouder van Petronella RegenmorterHet onbevoegd van het tot zich nemen van de nalatenschap, zonder overgave van staat en inventaris te leveren, van Maria Elisabeth van der Heijden, suppliantes zuster die samen een testament hadden laten opstellen op de langstlevende30-07-1732
Catharina van der Kum, wonende te RotterdamMr. Adriaen de Beij, burgemeester van Delft, Mr. Willem Vlaardingerwout, advocaat te Delft Jan BrederoeVerzoek om beslag op penningen en effecten en het doen van rekeningen en verantwoording over de nalatenschap van Anna Douw23-04-1749
Catharina, eerst weduwe van majoor du Querij en later weduwe van Bettou, enige erfgename van haar zoon Peter du Querij overleden 22-11-1741 te CubaFrancois Trimble, koopman te Rotterdam, als weesmeester en voogd over Peter du QuerijNalatigheid in uitbetaling van de nalatenschap die Peter du Querij toekwam van Jaques Nicolas consul te Lissabon en inzage in de bescheiden die in beheer waren van de weesmeesters vna Rotterdam25-09-1742
Christiaan van Oerle, Bernardus van Duiden, beiden wonende te RotterdamHendrik Brouwer, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-11-1758 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake gefundeerd arrest op een partij brandewijn12-12-1758
Coenradus Kaaskoper wonende te Rotterdam erfgenaam van zijn broer Johannes Kaaskoper, koopman en eerste administrateur in dienst van de geoctroijeerde Oost Indische Compagnie, op BataviaJohannes van Asten, zoon en erfganaam van Johan Leonard van Asten, exbeheerder van de belangen Johannes Kaaskoper in HollandPoging om nog iets van de erfenis te redden uit de insolvente boedel van wijlen Johannes Leonard van Asten17-08-1734
Coopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven24-05-1776
Cornelia de Gaeij, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te Delft, Jacob Coornhart, gehuwd met Anna Gaeij, wonende te Rotterdam,Aletta de Gaeij, meerderjarige dochter wonende te DelftGeorge van Hoogewerff, raad en burgemeester van Brielle, allen voogdesse en voogden over Arent de Gaeij minderjarigePieter Schrijvers en zijn vader Johannes Schrijvers die borg had gestaan bij de huur van 24 morgen land te GouderakOnenigheid bij afdracht van huur28-09-1751
Cornelia Ravesteijn, weduwe van Andreas Jongereus, wonende te RotterdamWillem Cras, wonende te Leiden en de weesmeesters van Leiden als zijn voogdenHet niet nakomen van ondeling gesloten trouwbeloften18-03-1732
Cornelia Streefland, weduwe van Maurits Guldenmont, biersteekster, wonende te Oudekerk aan de IJsselIsaäc Havant en Co, azijnbrouwer te RotterdamBezwaar tegn het vonnis d.d. 24-05-1765 door schepenen van Oudekerk aan de IJsselgewezen inzake geschil over rekeningen over geleverde azijn en niet terug ontvangen emballage24-06-1765
Cornelia, Hendrina, Catharina, Francois en Dirk Hofman, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Nuijs, weduwe van Lucas HofmanMr. Francois Waarts en Cornelis van den Ameijden, wonende te Rotterdam, executeurs van de nalatenschappen van Hendrik Nuijs en Johan van SlingerlandVerkrijgen van een overzicht over het beheer van de genoemde nalatenschap13-09-1729
Cornelis de Ruter, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria Gabriels Hogerwerff, en voogd over het kind van zijn vrouws zuster,samen erfgenamen van Gabriel AertszBetsmande,en Cornelis Thijs Jong, beide wonende in de GalathepolderVordering van twee onbetaalde schulden en renten d.d. 01-09-1647 van respectievelijk 390.- gulden 13 stuivers en 741.-gulden 8 stuivers en 12 penningen13-07-1648
Cornelis Dubbeldemuts, koopman te RotterdamAdrianus van Willigen, Jacobus Jolij, Johan van VollenhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-03-1753 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een rekening courant20-02-1754
Cornelis Jacobus van Rijp, wonende te DelfshavenDe erven van Johannes van Rijp, notaris te Rotterdam, Maria Vogel weduwe en boedelhoudster van Abraham Muntendam, arts te Rotterdam. Johan van Rijp en Abraham Muntendam waren de testementaire voogden over de suppliant en Johan van Rijp Corneliszn. vader van de suppliantNalatigheid in het beheer der voogden en de vader waardoor suppliant schade lijdt t.w.v. 11.000.- gulden15-03-1731
Cornelis Kleijnpenning c:s; qq, allen wonende te Amsterdam, door Assuerus van den Bergh aangesteld als administraterende voogden over zijn minderjarige kinderenJohanna Geertruijd de la Haije, gewezen echtgenote van Assuerus van den Bergh, Leonardus Vrede le Gou, nu wonende te RotterdamBezwaar tegen intrekking van de d.d. 23 mei 1780 verleende authotisatie i.v.m.toewijzing en verzorging Geertruijda Gerridina van den Bergh aan suppliant18-12-1780
Cornelis Nederveen, beurtschipper wonende te RotterdamLouis Bonsquet, makelaar te Amsterdam, en vertegenwoordigd door Jean Condereq, koopman te Amsterdam, gemachtigd door Jean Jeremie d'Andrian, koopmam te ThielBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 14-07-1734 inzake vergoeding voor natgeworden lading13-08-1734
Cornelis Oudemans en Johan van Campem, wonende te Rotterdam als mede executeurs testementair, voogden en administrateurs van Dirk FioolJacob van Dorssen, gehuwd met Willimina Fiool, kleindochter van Dirk Fiool mede executeur testementair, voogd en administrateurHet niet nakomen van de wil van Dirk Fiool dat zijn kleinkinderen tot de leeftijd van 25 jaar of huwelijk één huishouding zouden voeren09-05-1731
Cornelis van der Aa, wonende te RotterdamJan Harmel, wonende te KralingenNa mandament van authorisatie de facto, penaal en rau actie, nu verzoek om commissie op commissarissen in een hier verder niet genoemde zaak23-02-1781
Cornelis van der Aa, wonende te RotterdamJan Harmel, wonende te KralingenNa mandament van authorisatie de facto, penaal en rau actie nu verzoek om mandament van tuigen in een hier verder niet genoemde zaak23-02-1781
Cornelis van der Geer, Jacob Okhuijzen, Gehuwd met Beatrix van der Geer, beiden wonende te Moordrecht. Willem ven der Geer, Baljuw van Middelharnis, Maria van der Geer, wonende te Moordrecht, Kinderen van Nicolaas van der Geer en Neeltje Boon, Gerard Hauthoff, koopman te Rotterdam, als voogd over Elisabeth Smits, dochter van Jan Smits tevens executeur testementair en ook wonende te Moordrecht, allen enige en universele erfgenamen van Mr. Jacobus Vermaat overleden 22-11-1750 te 's GravenhageMr. Josua van Heel, wonende te Rotterdam, als vader en voogd over zijn dochter Maria Cornelia van Heel, welks moeder Cornelia van der Geer ook een dochter was van Nicolaas van der Geer en Neeltje BoonVermeende uitsluiting bij de afwikkeling van het testament, van Maria Cornelia van Heel12-02-1751
Cornelis van der Kun en Zonen, kooplieden te RotterdamPieter van Zanten, wonende te Antwerpen als borg voor zzijn schoonzoon Johan Theodoor van der Kraak, wijnkoopman, wonende te Bergen op ZoomArrest op goederen, zich bevinden onder de jurisdictie van 't Hof, i.v.m nalatigheid in aflossing van een schuld ad. 3836-9- gulden waarvan 644 .19. gulden is voldaan, te voldoen26-07-1786
Cornelis van der Pot, wonende te RotterdamCornelis Kuijper, bospes van het IJsselmondseveerVerzoek om getuigenis der waarheid inzake ontvreemding van vee en goederen van de grond van de suppliant, gedaan door Willem Kuijlenburg, bouwman op het land van de suppliant, i.v.m. verschuldigde huur20-02-1787
Cornelis van Schermbeek, nom. ux, zilversmid en kashouder, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria van LoonLambertus Matthijssen, Leendert van TongerenNalatigheid in aflossing van een obligatie19-11-1762
Cornelis Xaverius Rietschap, koopman, wonende te RotterdamHeilman en Calman Heilbron, E van OvenVerzoek om beslag op drie partijen katoen, gekocht van Joseph Snelden, ver onder de waarde daarvan verkocht, door dit bedrag leed de suppliant grote schade12-11-1780
Daniel de la Motte c. sosus, kooplieden te Rotterdam, voor hunzelf en voor het merendeel der crediteuren wegens actien in de compagnie van assurantien der stad RotterdamHendrik van Meel, te zamen met zijn moeder, de weduwe Dioijs Verburgh, een compagnei van negotie vormendOnenigheid over afbetaling van actiën middels een vijfde part van de winst12-07-1726
Daniël Havart, koopman, wonende te RotterdamDirk Villerius, burgemeester te Heenvlietbezwaar tegen het vonnis d.d. 12-04-1769 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over de koop van 7 vaten mee29-09-1769
Daniel van der Wissel, burger te Den HaagCornelis van Thienen, te RotterdamBezwaar tegen de wijze waarop schuld incasso plaats vindt en twijfel aan de rechtmatigheid daarvan26-07-1675
Daniel van Nasch, procureur te RotterdamDiverse debiteurenNalatigheid in voldoen van arbeidsloon en salarissen25-10-1675
De erfgenamen van wijlen Jacomina Velthuijzen, weduwe van Mr. Cornelis Pinemanvan den Hagen, burgemeester van den BrielleGeenVerzoek tot het mogen overdragen van een aantal huizen ect. in Rotterdam, die wijlen Jacomina Velthuijzen, waren aangekomen uit de nalatenschap van wijlen haar grootvader en die verkocht zijn aan de hoogstbiedende15-06-1730
De Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen21-09-1635
De ouderlingen en diakenen van de gemeente RidderkerkCornelis Groeninx, oud schepen te Rotterdam, Heer van RidderkerkGeschil bij de benoeming van een nieuwe predikant, waarbij de Heer van Ridderkerk zijn fiat moet geven10-11-1735
De regenten van het weeshuis te RotterdamCornelis Vuerens, handelaar in obligaties en losrentebrievenVuerens heeft op frauduleuse wijze 2 losrente brieven aan de supplianten verkocht19-09-1735
De regenten van het weeshuis te RotterdamDavid du Toict en Willem van Noorden, executeurs van de nalatenschap van Marija Hoeke te Leiden overleden weduwe van Casper BeekVerzoek tot rekening, verantwoording en afwikkeling van de boedel van Marija Hoeke01-06-1739
De vader en de regenten van het armen weeshuis te Den Haag, ten behoeve van Margareta van Nuijs, minderjarige dochter van wijlen Harpart van Nuijs en Hendrick van Dolen, gehuwd met Elisabeth van Nuijs, voordochter van Harpart van NuijsDe weduwe en de erfgenamen van Dirck van Nuijs, gewezen steenkoper en pachter van "gemeene lands middelen" in Rotterdam gewoond hebbendeVerduistering van gelden, vallend onder de nalatenschap van Harpert Nuijs mr. bakker en Commertie Maertens, gewoond hebbend in Den Haag17-12-1675
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Deliana Verbrugge, met haar moeder Petronella van Nierop, weduwe van Dirk Verbrugge, wonende te RotterdamSimon van Maale, met zijn ouders Jacob van Maale, koopman in wijnen, en zijn vrouwNalatigheid in het nakomen van trouwbeloften25-07-1743
Dirck Fiool, wonende te Rotterdam, als executeur testementair over de boedel van Christiaan van PersijnHendrik van Ravensburgh, Maghteld Steen, Alet. . ., Gerrit de Haas, Elias en Adriana Maasland met hun kinderenVerzoen om arrest op goederen van genoemde personen i.v.m. d.d. 28-04-1716 ingetrokken legaten, eerder bij testament d.d. 23-06-1710 verleend26-07-1725
Dirck van Grieken, houtkoper wonende te BoskoopHermanus Bogaart, houtkoper wonende te Kralingen, buiten RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-09-1753 door schepenen van Kralingen gewezen inzake geschil over een niet gefundeerde rekening
Direk Noordeloos, uit naam van zijn vrouw Lijntje Elikaert en haar zuster Anna en Elisabeth Elikaert, kinderen van wijlen Elisabeth timmers, vrouw van Samson Elikaert, burgers van RotterdamJohan Kuijkhoven,wonende te Papendrecht en Adriaan van der Geer, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij Agatha Troost, als erfgenamen van Agnes van KuijkhovenOvergifte van een legaat, bestaande uit een acte in de Westindische Compagnie van 500,- gulden, geërfd van Gijsbert de With en vermaakt aan de moeder van supplianten18-11-1723
Dirk Brethouder, makelaar in RotterdamMargareta Vettekeuken, weduwe en erfgename van Johannes van Jagten, grofloodgieter te Rotterdam, cum sociisWaarschijnlijk een erfenis kwestie15-05-1726
Dirk Hoogstraten, vroedschap te Vlaardingen; Simon van der Meer te Maassluis, beiden mededirecteuren; Mitsgaders Jacob Noortheij bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamer van Rotterdam, Abraham van der Pot, koopman te Rotterdam, beiden Consulenten van de Societeit van Haringvaart etc.Jacobus Braet, substituut baljuw en schout, Klaas Janz Buijk (Luijk), Daniel Hoogvliet, Cornelis van Rijn, allen Regenten van de stad Vlaardingen; Jacobus van Rijkevorsel; Jan Donraad; Jan Godard: uit Rotterdam; Simon van der Meer van Maaslands-SluisIn de vergadering dd 10 october 1720 zijn de supplianten aangesteld om 2% van 5.000.000 gulden te ontvangen = schuld van 100.000 gulden in de wisselbank van Rotterdam.13-01-1721
Dirk Jean van der Haeven, heer van Tienhoven, wonende te RotterdamJan Wijnand Ram, oud schepen van Rotterdam, heer van Ameide en eigenaar van "Huise Herlaar"Verzoek om akte declaratoir en voer gifte van de suppliant i.v.m. ontstaan geschil over restitutie genomen d.d. 21 mei 178326-09-1786
Dirk Luden cum sius, allen assuradeurs, wonende te AmsterdamJoan Osij en Zoon, kppolieden, wonende te Rotterdam hebben bij missive d.d. 2 mei 1785 order ontvangen van de weduwe Ant. Spijns en Zoon te Duinkerken om een partij Taffva te vervoeren van Port an Prince naar DuinkerkenBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juni 1789 door commissarissen van Zierikzee, te Amsterdam gewezen inzake geleden schade van een schip dat reeds 3 december 1784 was vertrokken en waarvan de assuradeurs dachten dat het nog aan de kade lag, Zij waren onwetend van de vertrek datum09-07-1789
Dirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels30-09-1729
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in