Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
47 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 47 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieMaria de Houta, weduwe van Jean de laborde C:S: wonende te RotterdamMatthieu de Nande, gehuwd geweest met Johanna de Laborde overleden 1741Verplichtingen ,na overlijden van Johanna Laborde, volgens afspraak, gestopt
Mandament van rauw actieMr. Johan Walraven van Leeuwen, advocaat va 'tHofHartman de Custer, wonende te Rotterdam, Maria van Dijk, weduwe van Jacobus Molenijser, Wonende te 's HageNalatigheid om rekening en verantwoording over te dragen m.b.t de nalatenschap van Rijkje van Leeuwen,overleden 18 maart 1735 weduwe van suppliants vader
Mandament van rauw actieMr.Diederik van Hoogendorp, oud burgemeester van Rotterdam, Steenbergiusis van Hogendorp, vrijheer van Hoffwegen, GijsbertDavid Bosch, schout van Leiderdorp, Saria Maria BoschVerzoek om restitutie van alle brieven en schriftelijk gedane trouwbeloften, in onbezonnenheid in minderjarigheid, zonder voorkennis aan de voogd en familie gedaan
Mandament van rauw actieCornelis van der Geer, Jacob Okhuijzen, Gehuwd met Beatrix van der Geer, beiden wonende te Moordrecht. Willem ven der Geer, Baljuw van Middelharnis, Maria van der Geer, wonende te Moordrecht, Kinderen van Nicolaas van der Geer en Neeltje Boon, Gerard Hauthoff, koopman te Rotterdam, als voogd over Elisabeth Smits, dochter van Jan Smits tevens executeur testementair en ook wonende te Moordrecht, allen enige en universele erfgenamen van Mr. Jacobus Vermaat overleden 22-11-1750 te 's GravenhageMr. Josua van Heel, wonende te Rotterdam, als vader en voogd over zijn dochter Maria Cornelia van Heel, welks moeder Cornelia van der Geer ook een dochter was van Nicolaas van der Geer en Neeltje BoonVermeende uitsluiting bij de afwikkeling van het testament, van Maria Cornelia van Heel
Mandament van rauw actieJan Hoeting, koopman te Rotterdam en gehuwd met Maria Martina Burgers, enig kind van Maria Hooft, gehuwd met Johannes BurgersGeorge Diest, vroedschap te 's Gravenhage, Ewoud Doeleman wonende te Rotterdam, als administrateurs over de fideicommissaire goederen van Anna Hooft, weduwe van Johannes Touwer en oudtante van Maria hooftOnenigheid over behandeling van een obligatie, waarbij de verplichte 50e penning geheel in rekening wordt gebracht, terwijl volgens recht de helft van de vruchten en de andere helft van het kapitaal moet komen
Mandament van rauw actieCornelia de Gaeij, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te Delft, Jacob Coornhart, gehuwd met Anna Gaeij, wonende te Rotterdam,Aletta de Gaeij, meerderjarige dochter wonende te DelftGeorge van Hoogewerff, raad en burgemeester van Brielle, allen voogdesse en voogden over Arent de Gaeij minderjarigePieter Schrijvers en zijn vader Johannes Schrijvers die borg had gestaan bij de huur van 24 morgen land te GouderakOnenigheid bij afdracht van huur
Mandament van rauw actieJannetje Verbeek, weduwe van Johannes Oudewater ( Oudenaerden) wonende te RotterdamJosua van Heel, advocaat en Isaacq Vroombeek, procureurbeiden wonende te Rotterdam als voogden over Cornelis Maas die trouwbeloften had gedaan aan Jannetje VerbeekTegenwerking van de voogden bij huwelijk
Mandament van rauw actieNicolaas Broedersen, wonende te DelftGerard van Loon, wonende te Leiden , Jan van Loon, wonende te Rotterdam, Jacob van Loon, wonende te Alkmaar, en zij samen voor hun broer Lambert van LoonMoeilijkheden bij aflossing van obligatie ten laste van hun moeder Judith Kruijk, weduwe van Mr. anthonij van Loon
Mandament van rauw actieFrancós van de Casteele, wonende te s'Gravenhage, Leendert Wesseling, wonende te Rotterdam, als executeurs testementair en voogd over de minderjarige kinderen en andere erfgenamen van Emanuel WijsbroekLeendert Wesseling met Adrianus Dekker, Mr. timmerman te Rotterdam die borg stond bij de koop van het huis en erf gelegen aan de nieuwe haven voor het Utrechse veer te Rotterdam, en komemde uit de nalatenschap van François van de CasteeleGeschil over de afdracht van de kooppenningen van bovengenoemd huis
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament van rauw actieAgneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken
Mandament van rauw actieMaria Boesem, weduwe van Lambertus van t'Hof, wonende te RotterdamBarbara wessens, weduwe van Jan Struijk, koopman te RotterdamNalatigheid in aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actieMagteld Welle, met haar vader Adrianus Welle, wonende te DelfshavenMr. Andreas van der Sluijs en zijn voogden Isaak van der Sluijs en Cornelis van der Sluijs beiden wonende te RotterdamVerbreking van mondelinge en schriftelijke trouwbeloften
Mandament van rauw actieCatharina, eerst weduwe van majoor du Querij en later weduwe van Bettou, enige erfgename van haar zoon Peter du Querij overleden 22-11-1741 te CubaFrancois Trimble, koopman te Rotterdam, als weesmeester en voogd over Peter du QuerijNalatigheid in uitbetaling van de nalatenschap die Peter du Querij toekwam van Jaques Nicolas consul te Lissabon en inzage in de bescheiden die in beheer waren van de weesmeesters vna Rotterdam
Mandament van rauw actieAdrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerderejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen, Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van der straaten, mr. broodbakker, wonende te Schoonderloo om de crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken aan de suppliant waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen borg hadden gestaan
Mandament van rauw actieBrigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren
Mandament van rauw actieDeliana Verbrugge, met haar moeder Petronella van Nierop, weduwe van Dirk Verbrugge, wonende te RotterdamSimon van Maale, met zijn ouders Jacob van Maale, koopman in wijnen, en zijn vrouwNalatigheid in het nakomen van trouwbeloften
Mandament van rauw actieEfeunia Hoijmaijer, met haar vader als voogd, genaamd Pieter Hoijmaijer, wonende te RotterdamMartinus Cauwenberg, als vader en voogd voor zijn zoon Pieter Cauwenbergh, wonende te RotterdamHet ongedaan maken van mondelinge en schriftelijke afspraken aangaande trouwbeloften door de jongelui gedaan
Mandament van rauw actieThomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken
Mandament van rauw actiePieter de Ruijter, koopman, wonende te Rotterdam, in opdracht van Mr. Gerard van Loon, advocaat van 't HofJan Hoogtwout, wonende te Alkmaar, als voogd over de goederen en persoon van Catharine van LoonNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieJan Pellehaan, pondgaarder, wonende te RotterdamPieter van der Linde, wonende te Delft en Willem Bellaard, wonende te 's Gravenhage samen zaken doendeNalatigheid in voldoening van geleverde granen ect.
Mandament van rauw actieHerbert van der Meij, notaris en Mr. Abraham van der Bel advocaat te Rotterdam, als executeur testementairen administrateurs in de boedel van Cornelis Wittert, Vrijheer van ValkenburghMr. Adriaan Wittert, wonende te "s Gravenhage, Jan van Loon, brouwer te Delft als voogden over de minderjarige erfgenamen van Cornelis WittertVerzoek om zekerheidsstelling dat het huwelijk tussen Jan Carlo van Heurk en Elisabeth Maria Wittert Met volkomen goedkeuring van de voogden was geschied i.v.m. hun recht op 1/5 deel van de nalatenschap
Mandament van rauw actieCatharina van der Driessche, weduwe van Jan van der Velde, wonende te Gent, koopvrouwTheresia Leeuweriks, weduwe van Jan le Pla en meerdere inwoners te RotterdamSuppliante wil zich in Rotterdam vestigen om handel te drijven wat haar door lasterlijke inlichtingen onmogelijk wordt gemaakt. Deze inlichtingen moeten nu onder ede worden bevestigd of ontkend
Mandament van rauw actieDe ouderlingen en diakenen van de gemeente RidderkerkCornelis Groeninx, oud schepen te Rotterdam, Heer van RidderkerkGeschil bij de benoeming van een nieuwe predikant, waarbij de Heer van Ridderkerk zijn fiat moet geven
Mandament van rauw actieCornelia Ravesteijn, weduwe van Andreas Jongereus, wonende te RotterdamWillem Cras, wonende te Leiden en de weesmeesters van Leiden als zijn voogdenHet niet nakomen van ondeling gesloten trouwbeloften
Mandament van rauw actieCatharina van der Heijden, weduwe van Adriaan van Dongen, wonende te RotterdamNicolaes Luijter, weduwnaar, erfgenaam en boedelhouder van Petronella RegenmorterHet onbevoegd van het tot zich nemen van de nalatenschap, zonder overgave van staat en inventaris te leveren, van Maria Elisabeth van der Heijden, suppliantes zuster die samen een testament hadden laten opstellen op de langstlevende
Mandament van rauw actieCornelis Jacobus van Rijp, wonende te DelfshavenDe erven van Johannes van Rijp, notaris te Rotterdam, Maria Vogel weduwe en boedelhoudster van Abraham Muntendam, arts te Rotterdam. Johan van Rijp en Abraham Muntendam waren de testementaire voogden over de suppliant en Johan van Rijp Corneliszn. vader van de suppliantNalatigheid in het beheer der voogden en de vader waardoor suppliant schade lijdt t.w.v. 11.000.- gulden
Mandament van rauw actieAnna Vermaes, weduwe en mede erfgenaam van Jan rutte, marktschipper van Rotterdam op Gorkum, Quirijn Swartveld en Jan van Appeltare, voogden over de minderjarige kinderen en medeërfgenamen van Jan RutteCornelis Verploeg, gehuwd met Johanna van CopereNalatigheid in voldoening van een lening
Mandament van rauw actieElisabeth Vis, wonende onder Cool buiten Rotterdam met haar moeder Maria Carels, wduwe van Jan Vis, later gehuwd met Clement van EijkN. Sonhoris, predikant van de remonstrantse gemeente te Leiden. Johannes Schroder, apotheker te Leiden, als voogden over Cornelis Jacobus LuijksIntrekking van trouwbeloften na ontrading door voogden
Mandament van rauw actieRebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker
Mandament van rauw actieHendrik van Koldenhove, gehuwd met Maria van Helder c.s. allen erfgenamen van Johannes Uiteweer en Machteltje van der Heul, allen wonende te RotterdamLauren Kneppelhout, gehuwd met Ida Uiteweer wonende te Warmond, Arij Uiteweer, wonende te Schiedam, Johannes Uiteweer , wonende te ZoetermeerVerzoek om uitkering van een legaat, levering van staat en inventaris en copie van bescheiden de nalatenschap van Johannes Uiteweer betreffende
Mandament van rauw actieJacob George Roeters, koopman te AmsterdamWillem van Dijk, wonende te Amsterdam, Bartholomeus Bergijk, wonende te RotterdamNalatigheid in betaling van gemaakte onkosten voor reis en verblijf naar Weimar in Saxen, waar Godfried Fritscher als vertegenwoordiger der crediteuren heen was gereisd, i.v.m. bankroet van Frans Adolph van Schernik gewoond hebbende in Amsterdamen, waarvoor suppliant een bedrag had voorgeschoten
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament van rauw actieJacobus de Bergh en Willem Boon, beiden notaris en procureur te Rotterdam als executeur testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Willemetta Swaneveld, weduwe van Gerard van Eijck, koopman te RotterdamPieter Molewater, burgemeester van BrielleNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Mandament van rauw actiePieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan
Mandament van rauw actieMatteus Castela, geboren te RotterdamDe kamer van Zeventien, vertegenwoordigende de generale Oostindische CompagnieVerzoek om uitbetaling van ingehouden verdiend loon over acht jaar i.v.m. arrest op zijn persoon bij vonnis d.d. 04-11-1711 door gouverneur en raden van Banda gewezen inzake beschuldiging in de vorm van openbare lasterlijke uitlatingen jegens fatsoenlijke lieden gedaan. Suppliant was daar onschuldig aan en zodoende in zijn eer en goede naam aangetast
Mandament van rauw actieAgatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd
Mandament van rauw actieLucas Schermer, marktschipper van Rotterdam op 's Gravenhage voor zichzelf en Pieter van den Helm, wonende te Rotterdam die samen met de suppliant voogden zijn over Chritina de Raad, dochter uit een eerder huwelijk van suppliants vrouw Zophia Dullaert en Johannes de RaadAdriana Dullaert, weduwe van Casparus van der Tak wonende te DelftVverzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Hendrik Dullaert
Mandament van rauw actieJoan Huijman, koopman te Rotterdam, last en procuratie hebbende van Hendrik Huijman, zijn vader eveneens koopman te RotterdamHenrij Ferdinant, baron de Quarré, te BrusselVernieuwen huurcontracten betreffende door de suppliant gekocht land, gelegen in Katendrecht dat de tegnpartij niet wil overdragen ondanks het bevel van het Hof van Holland
Mandament van rauw actiePieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst
Mandament van rauw actieEwouda Verschuur, weduwe van Mr. Abraham van Gherwen, thans huisvrouw van Gualterus Hennequin, oud burgemeester van Rotterdam samen met Johan en Maria Dorothea van Gherwen, allen wonende te RotterdamMr. Pieter van Couwenhoven en Dammas van Gherwen, commissaris der zeezaken te Rotterdam, voogden over de erfgenamen van wijlen Agatha Cessers, weduwe van Gerrit VischOnenigheid over het afleggen van rekening en verantwoording over de voogdijschap en administratie der goederen
Mandament van rauw actieMargaretha Vettekeuken, wonende te Rotterdam, weduwe en erfgename van Maarten van Jagten, Mr. grof loodgieter c.suisDirk Brethouwer, makelaar te RotterdamTerugbetaling van een restant van een voorschot van ruim 1983,- gulden plus rente sedert 1711, uit de makelrug van wij;en Abraham van Jagten, van wie Maarten van Jagten enige universele erfgenaam was
Mandament van rauw actiePieter van der Linden, wonende te RotterdamCornelis van der Wiel, wonende te Groot AmmersTerugbetaling van een lening van 600,- gulden en bij behorende kosten. ( zie acte obligaties d.d. 15-02-1723 )
Mandament van rauw actieTheodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies
Mandament van rauw actieJan Verbeek gehuwd met Anna Maria Schoterbosch, eerder weduwe van Jasper Molenvliet, te RotterdamJacob Coert en Tobias Arents, administrateurs van de nalatenschap van Catharina van Nuijs, weduwe van Jasper MolenvlietVerzoek om rekening en verantwoording van de nalatenschap en uitkering van het hen toekomende deel met interest, en betaling van de kosten
Mandament van rauw actiePieter Hoes, mr. koekebakker te Rotterdam wedunaar van Anna Miskijn, ( die tot de erfgenamen van Maria de Jager weduwe van Hendrik Abrons behoorde)Claas Miskijn te Rotterdam en Hendrik Steeman te Schiedam, executeursVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Maria de Jager, weduwe van Hendrik Abrons, die 10-04-1734 te Schiedam is overleden
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in