Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
34 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 34 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Alexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America20-05-1726
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Balthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking09-07-1733
Bouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties24-05-1792
Cornelia, Hendrina, Catharina, Francois en Dirk Hofman, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Nuijs, weduwe van Lucas HofmanMr. Francois Waarts en Cornelis van den Ameijden, wonende te Rotterdam, executeurs van de nalatenschappen van Hendrik Nuijs en Johan van SlingerlandVerkrijgen van een overzicht over het beheer van de genoemde nalatenschap13-09-1729
Cornelis van Schermbeek, nom. ux, zilversmid en kashouder, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria van LoonLambertus Matthijssen, Leendert van TongerenNalatigheid in aflossing van een obligatie19-11-1762
Daniel de la Motte c. sosus, kooplieden te Rotterdam, voor hunzelf en voor het merendeel der crediteuren wegens actien in de compagnie van assurantien der stad RotterdamHendrik van Meel, te zamen met zijn moeder, de weduwe Dioijs Verburgh, een compagnei van negotie vormendOnenigheid over afbetaling van actiën middels een vijfde part van de winst12-07-1726
De Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen21-09-1635
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Dirk Hoogstraten, vroedschap te Vlaardingen; Simon van der Meer te Maassluis, beiden mededirecteuren; Mitsgaders Jacob Noortheij bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamer van Rotterdam, Abraham van der Pot, koopman te Rotterdam, beiden Consulenten van de Societeit van Haringvaart etc.Jacobus Braet, substituut baljuw en schout, Klaas Janz Buijk (Luijk), Daniel Hoogvliet, Cornelis van Rijn, allen Regenten van de stad Vlaardingen; Jacobus van Rijkevorsel; Jan Donraad; Jan Godard: uit Rotterdam; Simon van der Meer van Maaslands-SluisIn de vergadering dd 10 october 1720 zijn de supplianten aangesteld om 2% van 5.000.000 gulden te ontvangen = schuld van 100.000 gulden in de wisselbank van Rotterdam.13-01-1721
Dirk Jean van der Haeven, heer van Tienhoven, wonende te RotterdamJan Wijnand Ram, oud schepen van Rotterdam, heer van Ameide en eigenaar van "Huise Herlaar"Verzoek om akte declaratoir en voer gifte van de suppliant i.v.m. ontstaan geschil over restitutie genomen d.d. 21 mei 178326-09-1786
Dirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels30-09-1729
François van de Kasteele, wonende te s'Gravenhage, Pieter Repelius, wonende te Nijmegen, curatoren over de boedel van Anna Verhagen gedurende haar innocentieLeendert Wesseling, wonende te RotterdamGeschil over de aflossing van twee hypotheekbrieven13-07-1756
Fredrik Brosch, wonende te RotterdamJan Daniël DouglasNalatigheid in betaling van schulden i.v.m. geleverde goederen21-12-1772
Gerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld13-05-1630
Hendrik Adriaansz NoordeloosPieter Barendregt wonende te Oud Beijerland en N. Stolk, klerk bij de weeskamer te Rotterdam, curateurs en administrateurs over Adriaantje Cornelis Thoen en de weesmeesters van RotterdamOnenigheid over het aanwijzen van een erfgenaam10-05-1726
Hendrina Elizabeth van Groeneveld, weduwe van Christiaan de Reus, Nicolaas Sterkstad, gehuwd met Ingetje van Groeneveld, beide wonende te RotterdamLeendert de Wit, gehuwd met Sara van Groeneveld, wonende te DelfshavenWeigering om overlevering van onwettige collatie m.b.t. recht van patronaatschap van vicarie op naam van Ingetje van Hameren overleden in 176123-11-1769
Hermanus Heijting van der Hoogh, Dirk Heijting, juwelier, wonende te Rotterdam ( vader en voogd over Hermanus )Margaretha KamphoffVerbreking van trouwbeloften25-07-1754
Jacobus Casparus de Lang, koopman te RotterdamMaria Ockers, weduwe van Willem Kievitt, wonende op de Hill. Govert Corstiaanse van Dijk, schepen wonende te Dussen Munsterkerk, als borgen voor Johannes de Lang m.d. wonende te MeeuwenNalatigheid in aflossing van het restant van een obligatie a.d. 2600.- gulden08-09-1789
Jan Adolf Houtekamp, wonende te RotterdamJoan Francois Bentinck, Nicolaas Blank, curatoren over de persoon en goederen van Theodorus Anthonius ReijnjackNalatigheid in betaling van rijtuigen en paarden, logieskosten ten waarde van 1770:17:- gulden30-10-1771
Johanna de Wit, weduwe Johannes Drantman, wonende te AmsterdamDe firma " Weduwe Archibald Hamilton en Meijers", te RotterdamNiet betaalde rente en aflossingen op een aantal obligaties ten behoeve van een plantage, " De Goede Verwachting" in Suriname01-03-1779
Johanna Sereijn, laats weduwe van Pieter Mawet, wonende in Den BrielDe kinderen en erfgenamen van Pieter MawetNakomen van verplichtigen uit huwelijkse voorwaarden en uit een testament om elk jaar 200,- gulden uit te keren plus de geschatte jaarlijkse huur van een huis op de Vissersdijk te Rotterdam01-09-1675
Leendert Milborn, metselaar, wonende te Bergen op ZoomDavid van Stolk, wonende buiten Rotterdam, Reijnier van Mourik, wonende te Zevenbergen, Johan van Stolk, wonende buiten Rotterdam directeuren i.v.m. herstelwerkzaamheden aan de rivier te ZevenbergenNalatigheid in betaling van verdiend salaris ten bedrage van 66852 : 9 : gulden23-03-1756
Lijsbet van Kaan, weduwe van Jacob Palinck, wonende te RotterdamPieter van Loon, Wonende te RijnsburgBetaling van borgtocht voor een obligatie afgegeven door Jan van der Spuij, opprzeilmaker bij de Oost Indische Compagnie16-11-1734
Lucia Sinculer, wonende te Rotterdam, enige dochter van Willem Sinculer en Helena NorreBewindvoerders van de West Indische CompagnieNalatigheid in uitkering van supplianted deel. Als fideicommissaire erfgename van Robbert Norre, haar oom11-10-1773
Maertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht22-05-1648
Maria Gardijn, weduwe en geinstitueerd erfgename van Jan Hennequin en voogdes over Christiaan hennequin, hun minderjarige zoon, tesamen met geastumeerd voogd johan Leonard van AstenGeertruij van Swanenburg, weduwe van Dirck van NievelHet niet willem aanvaarden van de koop van een huis en erf tussen de Hoogstraat en t'Steijger in Rotterdam, gekocht op een veiling24-05-1729
Matthijs Servat jr. koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Jean Lion uit Frankrijk en van Catharina Lion, weduwe van Isaecq Lalanne samen voogden over Alexander Charles Lalanne wettige zoon van wijlen Isaecq LalanneDaniël du Prat, koopman te RotterdamNog open staande schuld uit de verkoop van tabak, honing en wijn29-10-1738
Mr. Jacob Hop, oudschepen en raad van Amsterdam, heer van den Klingendorp en parochie van Lekkerkerk en ambacht, heer van Lekkerkerk en ZuidbroekMr. Cornelis Groeninx van Zoeken, raad in de vroedschap van Rotterdam in Rotterdam en ambachtsheer van Ridderkerk, en eventueel de Procureur Generaal over Holland en WestfrieslandGeschil over het heemheersschap van de Ambachtsheerlijkheid Ridderkerk10-10-1775
Pieter le Jole, wonende te Amsterdam als lasthebber van Aletta van Bernagie, weduwe van Elias Tael,van haar minderjarige kind, Reijnier Lampe, mede namens Leendert Tael, als executeurs van het testament van Elias TaelJacob Sonnemans, wonende te RotterdamBbbbetaling van een request van een schuld zijnde 632,- gulden, plus gemaakte kosten, van de executeurs23-10-1675
Stephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken26-06-1755
Stephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek07-05-1755
Willem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed17-05-1675
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in