Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: coen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
15 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 15 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament om declaratie van kosten over te nemenHendrick Busker, wonende te Amsterdam Eduard van Nikkelen, wonende te Amsterdam executeurs-tesyementair over de boedel van Cornelis van Odijk, koopman te AmsterdamJacob Hendrickse Coenen, wonende te WestzaanVerzoek om de kosten ven het proces, als gedaagden in cas relief d'appel, tussen Cornelis Odijk en Hendrick Busher contra Jacob Hendrickse Coenen over te nemen
Mandament penaal en rau actieDe armmeesters van NoordwijkerhoutDe erfgenamen van Cornelis Coene Oostdam, met uitzondering van Anna Coenen OostdamVerzoek tot uitkering van de 1250,- gulden die de armmeesters toekomen, uit de nalatenschap van Cornelis Coenen Oostdam, omdat zij diens zuster Anna Coenen Oostdam toekomen volgen handschrift d.d. 12-06-1729. Welke aanspraken 25 per scabinale akte heeft overgedragen voor 2/3 aan de Heilige Geestmeesters en voor 1/3 aan de Rooms kathlieke weesmeesters van Noordwijkerhout
Mandament van AppelDavid Koning en Zoon, kooplieden te RotterdamMakelaar W. van Coert, namens Coenen en Twiss, kooplieden, wonende te Rotterdam - gekochte tabak weer verkocht aan Meyer Simons - zijn boedel was insolvent verklaardBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Rotterdam inzake niet betaalde rekening voor gekochte goederen - 7 vaten tabak voor de som 1.793 guldens en 3 stuivers, schade, kosten en interesten
Mandament van rau actieCoen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen
MandementDirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde
Mandement Crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe Procureur Generaal over HollandW.C. Knipschaar, bevorens gewoond hebbende te Leeuwarden onder de valse naam van Willem Coene en nu in Den Haag wonende - in omloop heeft gebracht wisselbrieven door onbekende en niet existierende Huizen van negotie, personen en firmasBedriegelijke handelwijze, schuld van hooggande falsiteiten en bedriegerijen
Mandement omme de arrementen van den Processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen
Mandement penaalJacob Abraham Coen, koopman te Amsterdam en zoon van Jeronimus Henrickes alias Josep CoenCrediteuren van suppliants vaderProtest van suppliant tegen plannen hem wegens de schulden van zijn vader in arrest te nemen of te gijzelen
Mandement penaalLeendert Cornelisz Vergeer, te HaastrechtDe moeder, broer en zuster van Coen Dircxsz GroenDe tegenpartij heeft geen actie (rechtsvordering) en moet de suppliant het mandement van arrest op de goederen van Coen Dircxsz Groen laten uitvoeren, tenzij ze binnen zes weken een actie heeft verkregen
Mandement van Arrest en Poenaal, met de clausule van Edicte.Nicolaas van Blotenburgh, oud-schepen en raad van de stad 's-Hergenbosch, universeel erfgenaam van wjlen zijn echtgenote Margareta Cornelia Coen, en van wijlen Cornelia Vermeijden, weduwe van wijlen Gerard Coen, in zijn leven Burgemeester van de stad Schoonhoven.Gijsbert Coen; Abraham Coen: Pieternella CoenDe erfenis van Cornelis Coen en Sophia Stockius, met Eva Groenevelt als borg.
Mandement van arrest op goederenDirck Meyndertsz en Mr. Hoedemaecker te Amsterdam, met last en procuratie van Hilletje Jansdr, de weduwe van Claes Claesz Boon, als man en voogd van zijn echtgenote Helena Jansdr.Maria Cornelisdr (inmiddels 6 jaar geleden overleden), en weduwe Jan Theunisz, heeft bij testament benoemd Hilletje Jansdr tot erfgename van haar goederen onder voogdijschap van Coen Jansz Hagenvelt en Jan Roemersz (overleden), mitsgaders de suppliant namens zijn echtgenote voor 1/7 deelBeslag op alle goederen van Coen Jansz Hagenvelt te Amsterdam en levering van bewijs, rekening van zijn administratie
Mandement van Arresten en Rau ActieCornelis Franke (Francke) Joncker en Pieter Teunisse Coen, zeelieden wonende in het Dorp de Heij (ter Heijde?)Isacq Matias Alvares, alias Isacq van Mattheus van der Boom, sinds 1718 verblijvende aan het huis van de schoolmeester en familiair omgaande met de predikant van de gereformeerde kerk.De supplianten hebben Isacq van Mattheus van der Boom als vermeend lid van de kerk geld geleend tot een bedrag van 1159-4-8. Zij hebben tot hun groot leedwezen ondervonden dat deze een persoon van de Joodse natie was, wiens naam Isacq Matias Alvares was en plotseling het land had verlaten. Zij vernamen dat hij nog enkele bezittingen in het land had en verzoeken het Hof daarop beslag te laten leggen om hieruit hun lening terug te vorderen.
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etcAart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de LecqDe tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661
Poenaal en Rau ActieMr. Otto Frederick Houttuijn, advokaat voor dit Hof, gehuwd met Magdalena Susanna van der Heijden, dochter en medeërfgename van wijlen Mr. Johan van der Heijden, in zijn leven ook advokaat voor dit HofJohan Stopman mitsgaders de weduwe en representanten van de boedel van wijlen Mr. Albert Coene en Damis HoogendijckDe nog niet betaalde 2200 guldens gevestigd op zekere 35 gemeten lands, gelegen in de oud-hoenderhoek onder de jurisdictie van de stad Geervliet, en de interest sinds november 1716 en de kosten (het goed is een paar maal verkocht geweest.).
Van rauw actiePieter Hendrikse van Leeuwen, wonende te NoordwijkerhoutWillem Hendrikse van Leeuwen, gehuwd met Marijtje Pieters Kolijn, Jan Vlaanderen, koopman wonende te LisseGeschil om de helft van de nalatenschap van Dirk Coene Oostdam overleden 9-10 1750 en Grietje Hendrikse van Leeuwen overleden 30-9-1750 te bekomen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in