Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: coen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
14 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 14 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Coen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen04-11-1649
Cornelis Franke (Francke) Joncker en Pieter Teunisse Coen, zeelieden wonende in het Dorp de Heij (ter Heijde?)Isacq Matias Alvares, alias Isacq van Mattheus van der Boom, sinds 1718 verblijvende aan het huis van de schoolmeester en familiair omgaande met de predikant van de gereformeerde kerk.De supplianten hebben Isacq van Mattheus van der Boom als vermeend lid van de kerk geld geleend tot een bedrag van 1159-4-8. Zij hebben tot hun groot leedwezen ondervonden dat deze een persoon van de Joodse natie was, wiens naam Isacq Matias Alvares was en plotseling het land had verlaten. Zij vernamen dat hij nog enkele bezittingen in het land had en verzoeken het Hof daarop beslag te laten leggen om hieruit hun lening terug te vorderen.07-03-1719
David Koning en Zoon, kooplieden te RotterdamMakelaar W. van Coert, namens Coenen en Twiss, kooplieden, wonende te Rotterdam - gekochte tabak weer verkocht aan Meyer Simons - zijn boedel was insolvent verklaardBezwaar tegen het vonnis van schepenen in Rotterdam inzake niet betaalde rekening voor gekochte goederen - 7 vaten tabak voor de som 1.793 guldens en 3 stuivers, schade, kosten en interesten07-10-1808
De armmeesters van NoordwijkerhoutDe erfgenamen van Cornelis Coene Oostdam, met uitzondering van Anna Coenen OostdamVerzoek tot uitkering van de 1250,- gulden die de armmeesters toekomen, uit de nalatenschap van Cornelis Coenen Oostdam, omdat zij diens zuster Anna Coenen Oostdam toekomen volgen handschrift d.d. 12-06-1729. Welke aanspraken 25 per scabinale akte heeft overgedragen voor 2/3 aan de Heilige Geestmeesters en voor 1/3 aan de Rooms kathlieke weesmeesters van Noordwijkerhout18-07-1730
De Procureur Generaal over HollandW.C. Knipschaar, bevorens gewoond hebbende te Leeuwarden onder de valse naam van Willem Coene en nu in Den Haag wonende - in omloop heeft gebracht wisselbrieven door onbekende en niet existierende Huizen van negotie, personen en firmasBedriegelijke handelwijze, schuld van hooggande falsiteiten en bedriegerijen03-12-1806
Dirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde15-12-1650
Dirck Meyndertsz en Mr. Hoedemaecker te Amsterdam, met last en procuratie van Hilletje Jansdr, de weduwe van Claes Claesz Boon, als man en voogd van zijn echtgenote Helena Jansdr.Maria Cornelisdr (inmiddels 6 jaar geleden overleden), en weduwe Jan Theunisz, heeft bij testament benoemd Hilletje Jansdr tot erfgename van haar goederen onder voogdijschap van Coen Jansz Hagenvelt en Jan Roemersz (overleden), mitsgaders de suppliant namens zijn echtgenote voor 1/7 deelBeslag op alle goederen van Coen Jansz Hagenvelt te Amsterdam en levering van bewijs, rekening van zijn administratie09-02-1658
Hendrick Busker, wonende te Amsterdam Eduard van Nikkelen, wonende te Amsterdam executeurs-tesyementair over de boedel van Cornelis van Odijk, koopman te AmsterdamJacob Hendrickse Coenen, wonende te WestzaanVerzoek om de kosten ven het proces, als gedaagden in cas relief d'appel, tussen Cornelis Odijk en Hendrick Busher contra Jacob Hendrickse Coenen over te nemen
Jacob Abraham Coen, koopman te Amsterdam en zoon van Jeronimus Henrickes alias Josep CoenCrediteuren van suppliants vaderProtest van suppliant tegen plannen hem wegens de schulden van zijn vader in arrest te nemen of te gijzelen07-09-1651
Leendert Cornelisz Vergeer, te HaastrechtDe moeder, broer en zuster van Coen Dircxsz GroenDe tegenpartij heeft geen actie (rechtsvordering) en moet de suppliant het mandement van arrest op de goederen van Coen Dircxsz Groen laten uitvoeren, tenzij ze binnen zes weken een actie heeft verkregen04-12-1656
Mr. Otto Frederick Houttuijn, advokaat voor dit Hof, gehuwd met Magdalena Susanna van der Heijden, dochter en medeërfgename van wijlen Mr. Johan van der Heijden, in zijn leven ook advokaat voor dit HofJohan Stopman mitsgaders de weduwe en representanten van de boedel van wijlen Mr. Albert Coene en Damis HoogendijckDe nog niet betaalde 2200 guldens gevestigd op zekere 35 gemeten lands, gelegen in de oud-hoenderhoek onder de jurisdictie van de stad Geervliet, en de interest sinds november 1716 en de kosten (het goed is een paar maal verkocht geweest.).02-06-1717
Nicolaas van Blotenburgh, oud-schepen en raad van de stad 's-Hergenbosch, universeel erfgenaam van wjlen zijn echtgenote Margareta Cornelia Coen, en van wijlen Cornelia Vermeijden, weduwe van wijlen Gerard Coen, in zijn leven Burgemeester van de stad Schoonhoven.Gijsbert Coen; Abraham Coen: Pieternella CoenDe erfenis van Cornelis Coen en Sophia Stockius, met Eva Groenevelt als borg.17-10-1721
Pieter Hendrikse van Leeuwen, wonende te NoordwijkerhoutWillem Hendrikse van Leeuwen, gehuwd met Marijtje Pieters Kolijn, Jan Vlaanderen, koopman wonende te LisseGeschil om de helft van de nalatenschap van Dirk Coene Oostdam overleden 9-10 1750 en Grietje Hendrikse van Leeuwen overleden 30-9-1750 te bekomen14-03-1752
Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen15-12-1716
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in