Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: batavia

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
36 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 36 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Dias Da Fransera, geboeren te Amsterdam, en 1745 te Batavia gehuwd met Maria Johanna Aldervereveldt, aldaar geborenMaria Johanna AldervereveldtNa stuk gelopen huwelijk nu verzoek om scheiding van tafel en bed en beslaglegging van goederen04-12-1749
Abraham Douglas, intendant der domeinen van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje Nassau in 't Westland, wonede te HonselersdijkHendrik Breton, enige universele erfgenaam van Moses Mlt wonende te Batavia, Breton was later oud Directeur-Generaal van Nederlands IndiëArrest op de persoon en goederen van Hendrik Breton i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie. suppliant is bang dat Breton na beeindiging van zijn zaken hier weer naar Nederlands-Indië zal vertrekken07-03-1785
Alida de Bije, weduwe van Mr. Pieter Jan Geselle, havenmeester van 's Gravenhage c:s: qqBewindvoerders van de Oost Indische Compagnie, ter kamer AmsterdamOm de nalatenschap van Adriaan Hendrik Smout overleden 19-07-1749 te Batavia, af te handelen, dienen allen die gerechtigd zijn aanspraak te maken op een deel ervan zich te melden, zodat uitkering kan plaats vinden30-04-1771
Alida de Bije, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Geselle, in zijn leven opper fabrijk en opper haven meester van 's-Gravenhage, wonendete Leiden; Mr. Martinus van Nievelt, advocaat voor de hoven van Justitie in Holland, gehuwd met Sara de Bije; en Mr Rochus de Bije, rentmeester van het Burgerweeshuis van Den Haag: kinderen en erfgenamen ab intestata van wijlen Johanna van Aken (Aaken), in haar leven weduwe en erfgename van wijlen Mr. Pieter de Bije, in zijn leven Burgemeester van Den Haag.De bewindhebbers van de Oost Indische Compagnie, ter kamere AmsterdamAdriaan Hendrik Smout, overleden te Batavia (Oost Indië) op 19-07-1749, nalatend 36.763 gulden 16 stuivers en 5 penningen. Wijlen Mr. Pieter de Bije, burgemeester van den Haag, was zijn enige erfgenaam ab intestato, via zijn vaders moeder (7º graad)06-06-1775
Anna Jacoba Valkenier, weduwe van Mr. Johan van der Voort, te AmsterdamDe boedelberedderaars van de nalatenschap van Geertruida van Dalen, namelijk het collegie van weesmeesteren te Batavia, de weesmeesteren van Middelburg en Cornelis Stasselaar, president van de weeskamer op BataviaVerzoek tot beslaglegging op de nalatenschap van Geertruda van Dalen de grootmoeder van de schoondochter, waar die ook berust en verzoek aan weesmeesters, voogden als executeurs van de nalatenschap om staat en inventaris te leveren i.v.m gelden die suppliant toekomen, doordat haar zoon gehuwd is geweest met de kleindochter van de erflaatster19-04-1730
Arnout Plemfonteijn te Amsterdam, erxecuteur testamentair van Johannes Eus, in zijn leven Baljuw van Batavia, overleden te Amsterdam; Claes Nieuwhoff te Amsterdam mede executeur.Barent Kaascooper te Rotterdam, in zijn leven buiten de stad Rotterdam gewoond hebbende; Clara Catharina Stomplius, weduwe van BarentEen niet betaalde schuld. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij de schulden inclusief de renten te laten voldoen.30-07-1716
Battholomeus Planta c:s. qq notaris te 's Gravenhage, Jan Walbeek c:s:, wonende te Culemborg, voogden over de kindeen van Willem van den Berg overleden te Batavia d.d. 18-04-1745Jan WalbeekGeschil over de nalatenschap van Willem van den Berg27-07-1768
Catharina de Beukelaar, wonende te Rotterdam, gehuwd met Isaack de KoningCarel Ooms, Laurens Verwijk, wonende te Rotterdam, executeurs-testementair en administrateurs over de boedel van Thomas de Beukelaar, suppliantes zwager, de Groote en Crasser, goederen onder zich hebbende te BataviaVerzoek aan allen en een iegelijk die menen enig beter recht te hebben op 2/3 deel van de nalatenschap van Thomas de Beukelaar29-11-1782
Coenradus Kaaskoper wonende te Rotterdam erfgenaam van zijn broer Johannes Kaaskoper, koopman en eerste administrateur in dienst van de geoctroijeerde Oost Indische Compagnie, op BataviaJohannes van Asten, zoon en erfganaam van Johan Leonard van Asten, exbeheerder van de belangen Johannes Kaaskoper in HollandPoging om nog iets van de erfenis te redden uit de insolvente boedel van wijlen Johannes Leonard van Asten17-08-1734
De Weesmeesters de stad Dordrecht, als last en procuratie hebbende van de weesmeesters van de stad Batavia, als executeurs van het Testament van Elisabeth Anna Immens, weduwe en erfgenaam van wijlen Cornelis Taay van Wesel, in leven Schepen van Batavia en enige erfgenaam geweest van zijn vrouw Johanna van Rhee, eertijds weduwe van Antony van der Goes en als voogden over de minderjarige kinderen van Elisabeth Anna ImmensWillem van Loon eertijds luitenant in dienst van de Oost Indische Compagnie, en zijn huisvrouw Cornelia Laurententius. In 1703 keerden zij vanuit Indië terug in Nederland en zouden volgens de supplianten in Leiden wonenWillem van Loon had in 1697 in Colombo 50 rijksdaalders ontvangen van Johanna van Rhee waarvoor hij een schuldbrief dat ondertejend. Bij zijn vertrek naar Nederland kreeg hij van haar een brief mee voor haar rentmeester Willem van Ruiven (inmiddels burgemeester van Delft) met de opdracht om Willemvan Loon een bedrag van 5000 gulden te lenen. Dit bedrag ontving hij verdeeld over de periode 1703 tot 1707 met belofte van restitutie. Deze bedragen heeft hij echter niet afgelost . De supplianten verzoeken het Hof de tegenpartij te gelasten hun schuld alsnog te voldoen05-10-1719
Foppe Bonnema, koopman te AmsterdamJohanna Calhoen, weduwe van Cornelis van LimburgBezwaaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-12-1738, inzake het niet verkregen rekening en verantwoording van de gezamelijke rekening te Batavia van de suppliant en Cornelis van Limburg14-01-1739
Frederich Sigemmund, graaf van Bijland, kaptein ter zee in 's landsdienstG. van schuler, die zich had opgeven als getuige in een procedures van injurien tegen J. van Geelvink, heer van CastricumArrest op de persoon van G.van Schuler, die zich terugtrekt als getuige en wil vertrekken naar Batavia, zich reeds bevinde op het schip " Java" , liggende op de rede van Texel09-12-1784
Gabriel Duijck, wonende te Benthuizen, voormalig werknemer van de Nederlandse Maatschappij in IndiënDe representanten in de boedel van wijlen Jan van Alderwegen, overleden in BataviaBeslaglegging op de nalatenschap, opdat en schuld kan worden vereffend15-07-1738
George Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven29-11-1753
Harmanus Blom te Amsterdam en Dirk Blom, baljuw en schout te bleiwijk als last en procuratie hebbende van Wijbrant (Wijbrand) Blom, tegenwoordig in Oost-Indië, gehuwd met Maria Haek, enige en universele erfgenaam van wijlen Mattheus de HuijsscherPieter Huijgh Oud-President-Schepen van de stad Enkhuisen en Hendrik Ketelanus, koopman te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Joan houwer wonende te Batavia.Joan Houwer te Batavia is overleden en dat zijn weduwe of kinderen of erfgenamen een procureur acceptant stellen.20-11-1721
Jacob Daans en Abraham Kintsius op last van Jan Daans wonende te BataviaGeenVerzoek om helft van huis te mogen verkopen aan Willem van Brienen. Huis gelegen aan de Herengracht, tussen de Herenstraat en de Brouwersgracht08-06-1751
Jacob du Mee, Heer van ZoetermeerEliabeth van Mechelen, weduwe van anthony du Cam, wonende in BataviaBeslaglegging op goedeen van Elisabeth van Mechelen hier te lande in verband met uitstaande vordering14-12-1725
Jacob Vilellen; Marcus Tieleman als last en procuratie hebbende van Abraham Prien, burger en juwelier te Batavia in Nederlands IndieClaas Nieuwlant (of Nieuwland)Claas Nieuwlant (of Nieuwland) is veroordeeld door de Raad te Batavia van Nederlands Indie (dd 10-02-1714) om een schuld te betalen aan Abraham Prien groot; 290 rijksdaalders, 60 lichte stuivers 't stuk, inclusief de kosten.22-09-1718
Jacoba Boermanes, weduwe van Christoffel Alwell, wonende te Enkhuizen, als schipper varende in dienst bij de Oost Indische Compagnie op het schip "De Waakzamheid"Cornelis Pan, ziekenbroeder op het schip "De Waakzamheid" varende in dienst bij de V.O.CVerzoek om beslag op goederen van Christoffel Alwell overleden 28-05-1752 te Batavia onder beheer van Cornelis Pan, als executeur-testememtair en verzoek om levering van staat en inventaris18-07-1755
Jan de Lange en Cornelis Leendertsz, kooplieden te Amsterdam en voogden van Maria Leenderts, de nagelaten dochter van Jacob Leendertsz, bij leven opperkoopman op het fort Batavia in Oost-IndiëDe bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te AmsterdamDoor de VOC is te weinig geld terugbetaald aan de dochter van Jacob Leendertsz23-05-1653
Jan Hendrik Roofzak, wonende te AmsterdamMagdalena Fijting, gescheiden vrouw van Pieter Lucas Sluijs, eerder weduwe en erfgename Balthasar Follner, opziener van de vismarkt en organist van het kasteelkerkje te BataviaBezwaar tegen vonnis d.d. 03-11-1742 door schepenen van Amsterdam in niet genoemde zaak gewezen12-12-1742
Jan Nathaniel Apostool, wonende te AmsterdamGeorge Stiles, capitein van het Americaans Fregatschip The Samuel Smith, wonende te BaltimoriaOnenigheid over de betaling van bevrachting van goederen, wegens een reis naar Batavia en terug naar Holland20-11-1810
Jan Roosendaal, weduwnaar en enige erfgenaam van Catharina van der Vloet c:s:, wonende te DordrechhtCornelis Melchior van Nieuervaart, Anthonij van der Werff, beiden wonende te Dordrecht, gesurogeerde administrateurs over de boedel van Matthijs van der VloetVerzoek om rekening, verantwoording en administratie over de erfportie van Adriaan van der Vloet, vermist en voor overleden gehouden op reis naar Batavia uit de nalatenschap van Matthijs van der Vloet gewoond hebbend en overleden d.d. 15 mei 1758 te Dordrecht28-07-1780
Jean Croesen, 1e Klerk ter secretarie en Joost Hartigh, koopman te Rotterdam, mede executeurs van het testament van wijlen Hendrik van der Bel, opperkoopman en opperhoofd bij de V.O.C in JapanChristoffel Laurens de Hartogh, erfgenaam van Johan de Hartogh, gewezen baljuw op Batavia, en zijn mede erfgenamenEen oude leneing, nog niet terugbetaald aan Hendrik van der Bel01-04-1738
Jeremias Boddens, koopman te Amsterdam, handelend voor Isabella Bolwerk, weduwe van Dominicus Marius Pasques Decharonne, kapitein in dienst van de Oost Indissche compagnie wonende te BataviaThomas Matroos nu wonende AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-01-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden gerezen bij verrekening van handelingen van handelingen die Thomas Matroos voor Isabella Bolwerk had verricht27-02-1731
Maarten Fraucamp; Burger Claasse en Claas Veen, allen wonende te Hoorn, procuratiehouders van Hendrik Juriaanse Ben, schipper ten dienste van de Oostindische Compagnie, die procuratiehouders zijn met de clausule van substitutie van Frans Stadingen, burger en wonende op BataviaJan van Hoornbeek, agent en Vroedschap in Den HaagPieter Burgersdijk van Leiden, in zijn leven assistent van de Oostindische Compagnie, heeft bij zijn testament voor notaris Nicolaas van Haaften op 11 juni 1713 bepaald dat Frans Stadingen voornoemd een bedrag van 300 gulden tot 20 't stuk krijgt en hij heeft tot zijn enige erfgenamen benoemd: Anthonij Burgersdijk, Constantia Burgersdijk en Catharina Burgersdijk, zijn broer en zussen. Supplianten verzoeken tot inbeslagname van de goederen die berusten bij tegenpartij en hij moet terugbetalen de 300 gulden en de kosten hierom gedaan.02-05-1715
Mijndert Kolder en Jan Clad, te AmsterdamElias Wargaaren, gemachtigd van Willem Mourits Crusé, baljuw te BataviaBezwaar tegen het vonnis van 14-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een schuld01-02-1723
Mr. Everd Goossens, advocaat van t'HofTobias Hulst, schepen en rentmeester te Emmerik, curator over Govert du Mee, geboren te Batavia en wonende te EmmerikVerzoek om arrest op goederen i.v.m. voorschot en verdiend salaris29-03-1754
Mr. Johan Hendrik van Panhuijs, Oud - Water Fiscaal op Batavia, thans wonende te UtrechtBewindvoerders van de generale Oostindische CompagnieVolgens afspraak had de suppliant recht op de helft van de opbrengst der in beslag genomen goederen maar kan dit bedrag niet bekomen25-01-1747
Nicolaes van Amerongen, eerste klerk ter Secretarie van 's-Gravenhage; Jacob van Rijnevelt, boekhouder van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam; Pieter van Hoorn, wonende te Middelburg in Zeeland; Florentius Camper, gewezen predikant op Batavia, nu wonende te Amsterdem, als procuratiehouder van Christoffel van Swol, Generaal van Nederlands Indië en Balthasar Cojet, Oud-Gouverneur van de provincie van Ambon, beiden wonende op Batavia, universele erfgenamen van wijlen Emanuel van Borneree, in zijn leven Oud-Ordinaris Raad van Indië.De erfgenamen van Cornelis Berenberg (Berenbergh).Tegenpartij is tijdens het verloop van een proces,dat suppliant met hem voerde, overleden. Suppliant wil dat de kinderen en erfgenamen het proces voortzetten.24-01-1715
Petronella Schouten, minderjarige jonge dochter, met haar vader Johannes Franciscus Schouten, wonende te UtrechtPaulus de Roo, jongman, en Meester Theodorus Zas, wonende te Leiden, voogd over Paulus de Roo en administrateur van zijn moeder en goederen van zijn grootvader, onder de oppervoogdij van weesmeesteren van Amsterdam, als representerende weesmeesters van Batavia in IndiëSuppliant wil dat Paulus de Roo wordt bevolen te trouwen met 1e suppliant, zoals hij beloofd had. Theodorus Zas en de weesmeesteren van Amsterdam mogen het huwelijk niet tegengaan op straffe van grote boete. Ook mogen zij Paulus de Roo niet wegvoeren naar onbekende bestemming. En ze moeten betalen de kosten hierom gedaan21-05-1715
Pieter Christiaan Duijsterwald, wonende te Rotterdam, kapitein luitenant ter zee en in dienst van de Oost Indische Copagnie, wonende te RotterdamBewind hebbers der Oost Indische Compagnie, hier te landeVerzoek om eerherstel en vergoeding van geleden schade door onware schuldverklaring in cas crimineel door de Raad des Casteels te Batavia d.d. 18 december 1789 uitgesproken26-03-1792
Pieter Roos en Jan Maurits van Lennep, wonende te Amsterdam, in last en procuratie hebbende van Willem Bernard Johan Garrisson, onderkoopman en administrateur van de Amphioen - directie te BataviaChristiaan Rolff en Pieter Rolff, wonende te Amsterdam en Hendrik Rolff, wonende te EdamOnenigheid over een wisselbrief met een som van 5.000 guldens, bevel om aan de supplianten alle zodanige gelden effecten als wegens het aandeel van de supplianten principaal in de boedels van wijlen Guillaume Henry Willem Anne en Charles Bernard de Saumaise zijn ontfangen met alle papieren en bescheiden, vrugten, baaten en profijten en aan de suppliante principaal te vergoeden alle kosten, schaden en interesten04-02-1805
Theodorus Gerardus van Loon, te Alkmaar; overledene ouders: Anthonius van Loon en Alida Bouman - twee kinderen: Jan van Loon en Dirk van Loon; De moeder hertrouwd met Jacob van Zyl, koopman te AmsterdamBarend Volkers Junior, wonende te Amsterdam, de voogd en executeur en Jan van Loon, de suppliants broer in dienst van Indische Compagnie in Batavia wonendeRekening en verantwoording van de suppliants voogden, inventaris van de boedel, boeken brieven, chartres en papieren27-06-1806
Weesmeesteren van Dordrecht als gemachtigden van de weesmeesteren van BataviaJohanna en Matgareta Buijs, wonende te DordrechtEis tot voldoen aan sententie van Raad van Justitie op Batavia d.d. 12-12-1722 inzake inzicht geven in de boedel en nalatenschap van Elisabeth Gooijaars, weduwe van Anthonij Buijs24-02-1729
Welmoetje Aalberts, huisvrouw en procuratiehouder van haar man Hendrik Juriaansz. Ben, schipper in dienst van de Oostindische Compagnie, wonende te Hoorn en nu in BataviaJan van Hoornbeek, agent en Vroedschap in Den HaagSuppliant wil dat alle goederen uit de nalatenschap van Pieter Burgersdijk, overleden te Batavia, die tegenpartij in beheer heeft, in beslag worden genomen.De mede erfgenaam is z'n broer Anthonij Burgersdijk uit Leiden, nu ook in Batavia. Hij is executeur van het testament01-05-1715
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in