Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Appointement in margineDe diakenen en anderen in de kerkenraad van het dorp Babyloniënbroek als impetranten in cas van reformatie, enerzijdsDaniel van Berlicum, als burgemeester van de stad Heusden, anderzijdsVerzoek om appointement in de marge waarin binnen korte tijd van stukken wordt gewisseld om de zaak binnen korte tijd mondeling in de raad te bepleiten
Appointement in margineJacob Seuwn (?), scheepstimmerman, Ary Claesz Rosenburg, Mees Claessen en Maertje Dircx, de erfgenamen van Alewijn van der Hout en Claes Leendertsz, de weduwe van Pieter Halsge, wonende op MaassluisJan Laurisz de JonghGekocht huis en erve met de acte van Jan Lourisz de Jongh; dijkgraaf Willem van de Hoeff gelast de stallen af te breken en een singel aan te leggen te bate van het gemene land; de supplianten verzoeken om een appointement in margine waarin Jan Lourisz de Jongh moet garanderen dat zij zonder extra kosten tegen de provisie van de dijkgraaf van Delfland kunnen blijven procederen
Appointement in margineGerrit Hendrix van Eyck, steenkoper te Amsterdam, in huur hebbend van de raadsheer van Panhuysen het huis te Cronesteyn (Leiden) voor vijf jaar, in zekere memorie op bepaalde voorwaarden, enerzijdsHendrick Jansz St?? (onleesbaar), als vanwege hem suppliant daartoe gemachtigd, anderzijdsAppointement in margine: het opstellen van een behoorlijke huurceel zodat de suppliant de huur van het huis Cronesteyn vredelijk kan genieten volgens de daarover gemaakte condities
Appointement in margineDe voogden van de minderjarige kinderen van zaliger Lijsbet Aryens, echtgenote van Jan Pietersz, schipper wonend te Hobrede en gearresteerdePieter Jansz Beets, arrestantVerzoek om appointement waarbij de tegenpartij door de baljuw van Oosthuizen zal worden gelast met de verkoop van de vaste goederen in te stemmen
Appointement in margineAnthoni Godtschalk, koopman te RotterdamJacques Cannaert Cochorna, uit Londen in EngelandVerzoek om een appointement waarbij de suppliant wordt gemachtigd de cipier van de Voorpoort van het hof te gelasten de voornoemde tegenpartij vrij te laten
Appointement in margineCatharina Pollenburgh, te Den Haag als requirant van het rekest civielDiana de Moraveillie, als gerequireerdeEen verklaring van Jacob Hooglant geëist en bevolen, inclusief de betaling van kosten
Appointement in margineHuybert Cornelisz van de Lely, te ZandambachtLauweris Joosten van Suytgeest cum suis, als de erfgenamen van Pieter Joostensz van Suytgeest en als gedaagden in rauwe actieVerzoek om appointement waarbij de advocaat en de procureur worden gelast en bevolen de suppliant pro deo te dienen
Appointement in margine (opheffing fidei commis)Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)
Appointement met interdictie penaalJohan Hanneman, notaris te Den Haag, met last van jhr. Lucas van Hoff en zijn vrouw jvr. Josina van Juchen, eertijds weduwe van Johan SybertsPieter van den Ende, heer van Hardenbroeck etc.Huurschuld waarbij huurder tevens weigert het huis te laten bezichtigen en aanplakbiljetten voor verhuur of verkoop laat afscheuren
Appointement nisi causamMr. Cornelis Groeninx, Heer van RidderkerkJan Tijsoen van Quawegen, Aernout Loua en Cornelis Maaskant te RidderkerkHet afleggen van getuigenis in het proces tussen de suppliant en de ouderlingen en diakenen van Ridderkerk
Appointement nisi causamMaria de Graaff, weduwe van wijlen Beonist van Haeft, wonende te NijmegenAbraham Swartevelt, commies op het kantoor van de Ontvanger Generaal, getrouwd met Anthonia de Graaff, en meester Pieter de Graeff, advocaat voor het Hof van HollandEr is een proces geweest en na wisseling van stukken is gepleid voor de Heren Charles Philips van Dorp en Herbert van Beaumont, Raden in het Hof van Holland als Commissarissen. Suppliant heeft de getuigenis der waarheid nodig van Adam van der Smaling en Simon Knol, notarissen in Den haag, maar die willen ze niet geven
Appointement nisie causamCornelis Lanokstraet, wonende in Dirksland en Pieter Nagtegael, wonende onder Mellisant, als aangestelde voogden over Jan Willemse Goemare over de goederen van zijn overleden vader Willem Willemse GoemareDe voornoemde GoemareTegenpartij moet verschijnen voor twee commissarissen van het Hof van Holland om de rekening op te nemen en sluiten en de effecten die berusten onder de suppliant over te nemen en hij heeft van de Staten van Holland en West-Friesland brieven gekregen van veniam aetatis
Appointement of besloten missiveJhr. Cornelis van Sypesteyn, wonend op het huis te HillegomLodewijck van Altena, baljuw van Kennemerland; de baljuw van LisseSuppliant verzoekt het hof de tegenpartij te gelasten om af te zien van dagvaarding wegens onjuiste feiten zoals vermeende zware mishandeling en overlast jegens Jan Lucassen Hooft
Appointement om weer in Den Haag te mogen komen.Pieter van Esch, koetsier, wonende in Den Haag, en zijn dochter Christina van Esch, getrouwd met Otto Sprong (Spronck) en zijn vrouw Cristijna van Esch.Keesje Leenen, Dienaar van de Justitie van het Hof van Holland en de Procureur-Generaal van het Hof van Holland.Ruzie omtrent de koop van linden tussen Keesje Leenen, Hendrik de Bruijn, lindenkoper, Hendrik Hasemond, wonende op de Beestenmarkt, en Otto Sprong (Spronck). De laatste is gevlucht en zijn vrouw verzoekt het Hof hem te vergeven omdat zij nu geen geld heeft om zichzelf en haar kind te onderhouden.
Appointement penaal in de margeMr. Nicolaes de Rije, advocaat, tesamen met zijn zwagerGerrit Sas, plaatsvervangend houtvesterBevel aan de tegenpartij de gijzeling van suppliant en zwager na twee citaties als kwalijk en ten onrechte af te doen
Appointement van arrest in de margeFrançois van IperseelVrouwe Walburgh van den BrouckBetaling van bijna 9 maanden logies en maaltijden en voor gekochte goederen t.b.v. 3522,- gulden en 699,- gulden
Appointement van comparitieJohan de Mareeez, ridder van de orde van St. Michiel, woonachtig te AmsterdamGerrit van Duynen, Isack van Duynen en Abraham van DuynenGeschil met de gemachtigde tegenpartij via procuratie (volmacht) over de pacht en de verbouwing van de aangekochte veenlanden achter Leidschendam op rekening en risico van de suppliant
Appointement van nisi causamJohan Hertog, medicine doctor, wonende te ZwammerdamHendrick Pook te Leiden, in kwaliteit als voogd van Dorothea Maria Pook, van wie suppliant het hooiland in de Broeckvelderpolder heeft gehuurdSuppliant wil het hooi ongehinderd van het veld kunnen halen. Als tegenpartij daar bezwaar tegen heeft moet hij dit kenbaar maken voor twee Heren Commissarissen van het Hof van Holland
Appointement van recommandatiePhilemon Lissant, Engels koopman wonend te Den HaagKapitein PrevignySuppliant wil eerst achterstallige som betaald hebben voordat Previgny wordt vrijgelaten en vraagt daarom om verlenging van gevangenisstraf
Appointement van revisie van drie declaraties plus mandement van interdictie penaalMr. Philips van Cromstrijen, advocaatAnthony Verhorst, deurwaarderOnenigheid over de kosten van declaraties bij de executie vanwege de verkochte oogst van Crijn Bastiaensz Binnenwech
Appointment in de margeMr. Nicolaes Peltsack, advocaat en Claes Pietersz van Leeuwen, de impetrantenWillem de Jongh, bode te 's Gravezande en de heer Johan Poliander, baljuw aldaar, alsmede Leendert Theunisz van Meerhope, plaatsvervangend secretaris aldaarAppointement in de marge waarin Willem de Jongh wordt gelast en bevolen de achterstallige som aan kooppenningen met interest te voldoen volgens de gestelde verkoopvoorwaarden
Appointment in de margineAnthony Verhorst, deurwaarder van het hof van Holland, als borg en principaal van Willem de Jongh, bode te 's GravenzandeWillem de Jongh, te Den HaagTegenpartij bevelen de suppliant zijn borgsom bij de griffier te laten lichten en hem op te dragen een som te betalen volgens de obligatie daarvan zijnde, en bij oppositie te verschijnen voor de heer Jacob van der Graeff, raad ordinaris aan het hof, op vrijdag over acht dagen
Appointment om depositie van een documentBalthasar Sweerts (Sweers), door het Hof van Holland aangestelde curator over Mr. Guiljam SweertsPhilips Heymans, zijnde van de Joodse natie, wonende te Den HaagDe tegenpartij beweert een wisselbrief van 800 gulden te bezitten ondertekend door Mr. Guiljam Sweerts ten behoeve van Moses Aaron Anthunes, ook van de Joodae natie. De brief komt van een ongeoorloofd dubbelspel dat Bangue Volute wordt genoemd. Ene Heyde, luitenant onder de Guarde heeft Mr. Guiljam Sweerts een wisselbrief getoond ten behoeve van Anthunes. De suppliantvindt het een duister zaak en verzoekt het Hof dat de tegenpartij de originele brief bij het Hof deponeert voor nader onderzoek
Appointment om te wisselen van stukken en dag van pleidooi met college van deze deze raad.Helen van Middagten, geassisteerd met haar dochter, moeder en voogdesse Catharina Helena Schletswegh, weduwe van wijlen Reijnard Gersewijn van Middagten in leven rechtsgeleerdeRudolphus Jerdens, burgemeester van Deventer, namens de provincie Overijssel gedeputeerde in de Raad van State der Verenigde Nederlanden en executeur van het testament van wijlen Fransisulianus Adolphus van Voorst in leven Heer van Jarsveld, etcDe supplianten zijn gedaagden vanwege een mandement peenal van de tegenpartij. De supplianten verzoeken het hof om wisseling van inventarisatie en stullen en om de zaak te bespoedigen een dag vast te stellen om de zaak in 't college van de Raad te bepleiten
Appointment van Arrest en Rau ActieMr. Johan Arend van Catz, agent van de keurvorst van de PaltzMr. Godefridus Bidloo, Fiscaal van de GeneraliteitDe suppliant verhuurt sinds 1 mei 1725 aan de tegenpartij een huis en erf gelegen op het Buitenhof te Den Haag. De tegenpartij betaalt echte de huur niet. De suppliant eist daarom 400 gulden met voldoening van de hiervoor gemaakte kosten.
Appointment van constructieJohanna Hardenbergh, huisvrouw van Hermanus Fleck, wonende te AmstrdamHermanus Fleck, echtgenoot van suppliantIn 16 artikelen worden mishandelingen en andere misdaden van de tegenpartij genoemd waardoor suppliante genoodzaakt is echtscheiding aan te vragen en have en goed te verlaten met haar twee kinderen. Ook de tegenpartij bij het overlijden van Aeltje Rutgers, weduwe van Dirck Hardenbergh beslag laten leggen op diens goederen en gelden, die testamentair aan suppliante toekwamen.
Apponctement nisi causumsJan Willem Cloppenburg, luitenant van voetvolk garnizoen houdende te s'GravenhageJohanna Houto met haar vader Laurens Houto mede luitenant te s'GravenhageVerzoek om getuigenis van...Backman, ook luitenant aldaar om een zeker mandament zaak niet genoemd te verwerven
ApprobatieMr. Wolpherd Nobelingen, advokaat fiscaal en procureur Generaal van het Hof van HollandJohanna Machteld Soudenbalch, weduwe en boedelhoudster van wijlen Petius Philippus van Blockland, in zijn leven Heer van Oyevaershorst, voogdesse van haar onmondig kind, geassisteerd met Mr. Nicolaes van Loenen, haar advokaatDe repartitie van de penningen, bij de verkoop van de heerlijkheid van Giesen en annexe landerijen
Arrementen van den processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJacob Roeters, koopman te AmsterdamJalk Jolles, Johannes Rietveld, curatoren over de insolventeboedel van Tobias UbinkDoor het overlijden van Tobias Ubink wordt de suppliant verhinderd het proces voort te zetten
Arrementen van den processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen, met clausule van edictAdam Broosman, gehuwd met Louwisa Roosekrans,en mede t.b.v de minderjarige Jan Harlijn, samen erfgenamen onder beneficie van inventaris van diverse leden van de familie RoosekransDe weduwe en erfgenamen, of hun representanten, van de boedel van Hendrik Timmerman, koopman te ArchangelVoortgang van een proces en mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edict
Arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJan Kramenr, wonende te 's Gravenhage, vertegenwoordigend zijn echtgenote Charlotta Wilhelmina Suzanna Charron de st. Germain, dochter en mede erfgename van Guillaume Charon st. Germain, en Maria Josepha d'Arredondo, echtelieden, en vertegenwoordigend nog meer erfgenamenJacob de LosRios, en erfgenamen en/of representanten van jacob de Los waarvan de namen en woonplaatsen onbekend zijnVoortzetting van het proces tussen Jacob de Los Rios en Joseph d'Arrendondo, begonnen voor 1726 en gestaakt wegens overlijden van beide partijen
ArrestStijntje Smit, gehuwd met en gemachtigde van schipper Jochem Outjes, wonende te AmsterdamStephanus Laurentius Neale, eigenaar van het schip "Neptunus"Verzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in rekening en verantwoording over bewind en directie van goederen, gages, provisie en negotie, met per schip vervoerde goederen
ArrestJohanna van Aken, weduwe van Mr. Pieter de Bije, burgemeester van s' HageLaurens SigmondVerzoek om arrest op vee, have en bouw en melk gereedschap ect, ect, i.v.m. nalatigheid van huur van huis en bijhuis schuur genaamd "Exterburg" met landerijen te Zand- Ambacht
ArrestLambert Renette te BrusselDiderick Reus te Amsterdam en Jan Herman Bongers te Den Haaghet arrest van twee geendosseerde wisselbrieven op Salomon en Juda Pereira met als borg Jan Baptiste Meus
Arrest en actie te institueren met edictWillem Versijl qq. wonende in 't Munnekland,(Driel)Adriaan Versijl, wonende in GelderlandVerzoek om beslag op goederen i.v.m.voorgeven om acties te pretenderen te hebben uit de nalatenschap van Maria Anna Versijl
arrest en om comdennatie te zien decernerenDirk Roeff, qq notaris en deurwaarder van 't HofPoulus Plenus, gewezen consul van de koning van Spanje, wonende te 'shertogenboschVerzoek om beslag opgoederen en effecten van Poulus Plenus, en erkenning van schuld i.v.m. nalatigheid in aflossing van de helft van een obligatie
Arrest en rau actie met de clausule van edictLeendert Uilborn, metselaar en aannemenr wonende te Zevenbergen qq.Henricus van Amersfoort, koopman, wonende te Bredaexecuteur-testementair over de nalatenschap van Ariane Carremans, weduwe van Pieter van Sprang, koopvrouw, en Engelina van Gils, beide gewoond hebbende te BredaBeslag op de helft van de opbrengst van zeven bunder land te Zevenbergen, komende uit de nalatenschap
Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteJacob Bart, koopman te Den HaagFrancisco Jacomo van den Bergh (van Berg)koop van 12 kunstschilderijen door Caspar Gahler, Conciliere, Raad van zijne koninklijke Majesteit van Denemarken. Deze koop werd ongedaan gemaakt, en Jacob Bart had geld voorgeschoten aan van Berg. Hij krijgt zijn wissel niet terug, en verzoekt het Hof, om de deurwaarder beslag te laten leggen op de Schilderijen, die bij hem thuis zijn.
Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteCharles Anthoine Baron de Liedekerke gedeputeerde uit Vlaanderen wonend te Namen, nomin uxoris Johanna Francoise de Thiennes, dochter van wijlen Louis Thomas de Thiennes in zijn leven Graaf van RumbeecqRenatus Carolus de Thiennes, graaf van Rumbeecq, wonende te Erel bij Doornik, Oudste zoon van wijlen Louis Thomas de ThiennesHet usufruct mitsgaders de vrije dispositie van 20.000 gulden uit het leen en baronij van Heukelum, gelegen in de provincie Holland. 5000 gulden uit de nalatenschap van de vader.
Arrest en rau actie, om arrementen van een proces aan te nemen en procureur acceptant aan te stellenAbraham Levi, Hollands koopman te AmsterdamMeijer Moses IsaacqNa intrekking van onder curatele stelling, verzoek om voortgang van het proces m.b.t. een schuld van ad. 22000:15:- gulden
Arrest en rauw actieAbraham Kimijser, Isaäc Kimijser, beide wonende te DordrechtNicolaas Burgers, wonende te Utrecht, Cornelis Polders, wonende te ZevenbergenVerzoek op beslag op beesten, goederen en effecten i.v.m. verrekening van geleverde ossen
Arrest en rauw actieCornelis van der Ondermeulen, koopman te AmsterdamJacques de Hunner, wonende te Menningen in DuitslandVerzoek om beslag op goederen van Jacques de Hunner, berustende onder Moleerrek en Co, i.v.m niet afgeleverde juwelen
Arrest en rauw actieAndré François barier de Tromprez, wonende te BrusselDel Plancq, vrouw van MailleVerzoek om beslag op goederen en persoon van Del Plancq i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Arrest en rauw actieSara Maria Verhoeven, weduwe van Adriaen Maas, rentmeester der domeinen van de princes douariere van Oranje Nassau te IjsselsteinJacomina van der Zeijst, weduwe en boedelhoudster van Pieter van WeerdersteijnVerzoek om beslag op koeien, paarden en te velde staande gewassen i.v.m. nalatigheid in betaling van de landhuur te snelrewaard
Arrest en rauw actieThomas Pastre, wonende te Amsterdam, lid het campagnonschop "Catoenboom"Johannes Christophorus Snellenstein, medelid van genoemde compagnonschapVerzoek om beslag op de persoon en goederen van Snellenstein i.v.m.zijn vertrek naar Pruisen , na ontbinding van het compagnonschap, waarbij Pastre een gedeelte van een bedrag a.d. 4844.- gulden dreigt mis te lopen
Arrest en rauw actie met edictJohanna Geertruid Juliaans, wonende te Utrecht, Arnouds Juliaans, wijnkoopman te UtrechtAbraham Lemmers, wonende te Amsterdam, Abraham Adriaan van Koperen, Cornelis Berthoff als voogden wonende te ParamariboVerzoek om beslag op goederen, geld en effecten inzake dilaijering van schriftelijke trouwbeloften d.d. 31 december 1749 aangegaan
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
arrest en rauwactieAdam Zillesen qq. wonende te 's -HageEngelbert Petersen, wonende te EssenVerzoek om beslag op de persoon of de goederen van Petersen i.v.m. met nalatigheid in afrekening van geleverde bajonetten,laadstokken en klingen
Arrest met edictJan Jacob ten Peeze van broekhuijs, nom: uxi gehuwd met Maria Magdalena Denik, wonende te DelftMartinus Jacobus Sprangers, secretaris te Willemstad, Hendrik van Walt, burgemeester te Willemstad, curatoren over de boedel van Mr. Albertus van Twist in leven baljuw en dijkgraaf van WillemstadVerzoek om beslag op penningen, berustende onder de griffier van Vlissingen komende uit de nalatenschap van Mr. Albertus van Twist, waarop de suppliant rechten kan doen gelden
Arrest op personenCharles Curve, drogist te AmsterdamJan Borne, hebbend een afspraak met de suppliant om de schuld van Gabriel Aubry te betalenArrest van de tegenpartij die geen vaste domicilie in Nederland heeft, ter aflossing van de schuld van Gabriel Aubry die als Fransman is vertrokken naar Frankrijk
1234...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in