Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Elisabeth en Judith Walchaerts voor henzelf en als erfgenamen van hun broer Hendrick Walchaerts, overleden in PerziëDe kinderen en erfgenamen van Abraham LigneBeslaglegging op een nalatenschap wegens een schuld van 600,- gulden met 10 jaae rente à 5% uit vrees voor verduistering16-02-1649
Abraham Engels, namens zijn moeder Sara van Lieftelen,weduwe van Abraham EngelsJacobus Goosensz Schuijlenburgh, wonende te WezepNalatigheid van tegenpartij om een schuld van f. 1000.- te voldoen met rente sedert 166219-06-1675
Abraham Ephraim, Joods koopman , wonend in Den Haag.A.P. Steinhausentwee wissels: 1). dd 10-06-1774 à 420 gulden 2). dd 12-06-1774 à 700 gulden.02-06-1775
Abraham Faro; Isacq Henricus Faro, kooplieden te Amsterdam, zonen en mede erfgenamen en executeurs van het testament van wijlen David Henricus Faro in zijn leven mede koopman te AmsterdamJoseph Buaeno; Isacq Henricus de Granada, toentertijd wonende op Barbados; Jacob de Bueno de Mesquita, weduwnaar van Sara Henriqus de Granada, wonende te Nieuw Jorck (New York); Benjamin Henriques de Granada te Suriname, zoon van Sara; Abraham Henriques de GranadaViordering van enkele sommen van duizenden ponden en goederen, tevens 2 huizen te Amsterdam die verkockt werden bij willig decreet.22-11-1718
Abraham Follé, suppoost van de weeskamenr te Amsterdam als voogd over de minderjarige erfgenaam van Elisabeth pellicorne, weduwe van Anthony CappersGeertruijd Krul en Salomon Krul, wonende te HaarlemBij de nalatenschap van Elisabeth Pellicorne bevonden zich twee obligaties t.w.v. elk 1000.- gulden die aan haar kleindochter, voor de helft haar erfgename toekwamen. Zij waren van hand tot hand gegaan en bevonden zich nu onder beheer van Geertruijd en Salomon Krul, die nu worden gemaand die met de bekomen rente over te geven24-07-1736
Abraham Francken, koopman, gewoond hebbend te Amsterdam, thans te 's GravenhageJacob Guitard, koopman wonende te 's GravenhageOnenigheid over de verdeling van de kosten en baten na het ontbinden van een gezamelijke compagnie30-06-1775
Abraham Gabriëls koopman te AmsterdamJan Doedek, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 mei door schepenen van Amstrdam gewezen inzake vermeende schuld i.v.m. geleverde koffie23-07-1753
Abraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 175311-06-1754
Abraham Gerard Muller, notaris en klerk van de Griffie van dit Hof qq, met procuratie van Jan Muller junior, gehuwd met Johanna Geertruij Franken, en met procuratie van Helena van Ingen, moeder van Johanna Geertruij FrankenWillem Righout te Leiden en Willem van Ingen te AmsterdamDe uitbetaling van een Legaat van 1000 gulden, nagelaten door Theodora van Ingen, weduwe wijlen Abrahamus van Swanenburg in zijn leven predikant te Rijsoort02-06-1775
Abraham Harinxma en Trijntje HarinxmaGoossen Claessen, respectievelijk schout en gerecht van AmstelveenSuppliant verzoekt stopzetting van de uitvoering van het onterechte vonnis door het gerecht met het weghalen van de goederen uit het sterfhuis van hun moeder; dit op straffe van een boete03-09-1653
Abraham Harinxma en Trijntje Harinxma, de weduwe van Christiaen Boschot en wonend aan de Overtoom buiten AmsterdamSchout en schepenen van AmstelveenVerzoek om directe teruggave van de verwijderde goederen uit het sterfhuis van hun moeder17-09-1653
Abraham Hazen, pasteibakker wonende te DelftJohan Cristiaen HuijsingVerzoek om beslag op penningen i.v.m. een restant van schuld m.b.t, achterstallig arbeidsloon24-12-1748
Abraham Heirmans, wonende te Amsterdam als curator over de insolvente boedel van Pieter Guenellon de JongeFrederick Raphoen JuchotDe suppliant is gedaagde in een lopend proces in cas d'appel, waarbij het Hof tweemaal eerder tot wisseling van inventaris had bevolen maar de tegenpartij tot nog toe in gebreke is gebleven31-10-1719
Abraham Hendriks, wonende te AmsterdamJ.O. van Aalst, medicine doctor te BredaWeigering om een schuld van 465 gulden met rente terug te betalen en zwendel ter waarde van 800 gulden met een loterij02-05-1777
Abraham Houtman, commissaris der stad AmsterdamAdries Pels en zonenprotest tegen het schepenvonnis van Amsterdam, dd 10-07-1721, die de suppliant ontzegde zijn vordering op Andries Pels en zonen ter waarde van Fl. 49.500,00,00 voor 90.000 pond Cacao.(contract dd13-06-1715 voor notaris Dirck van der Groe)05-08-1721
Abraham Ingelsz, de erfgenamen van Abraham gewoond hebbende in Westkerke in ZeelandJacob Gijens, wonende ScherpenisseIn beslagneming van paarden van een borg, ondanks een appel met relief04-03-1648
Abraham Jacob Capadoce, medicine doctor wonende te Londen, met domicilie te AmsterdamSarah de Chaves en haar ouders Joseph Hisquia de Chaves en Sara GamesBezwaar tegen het vonnis door de commisssarisen huwelijkzaken van Amsterdam gewezen d.d. 21-06-1776, respectivelijk een vonnis van schepenen van Amsterdam waarbij een eis tot het nakomen van huwelijksbeloften werd afgewezen14-07-1777
Abraham Kimijser, Isaäc Kimijser, beide wonende te DordrechtNicolaas Burgers, wonende te Utrecht, Cornelis Polders, wonende te ZevenbergenVerzoek op beslag op beesten, goederen en effecten i.v.m. verrekening van geleverde ossen26-10-1749
Abraham Koenen Huijsman, zijn minderjarige dochter wonende te SliedrechtLeendert Cornelisze Backer, wonende te AlblasserdamBezwaar tegen vonnis van den mannen van den Hove en Hoge Vierschaere van Zuid-Hollandt d.d. 20-10-1734 in cas matrimnieel15-10-1734
Abraham Levi de Jongh; Jacob Emanuel en Tobias Boas, allen wonende te Den Haag, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Barent Emanuel, en executeurs van zijn testament.Dirck Wolters junior, koopman te Rotterdam en Johan George Herbst.Het betalen van een bedrag van 1000 gulden van een wisselbrief, door Dirck Wolters junior (als trekker) en Johan George Herbst (als acceptant) aan suppliant. Plus 2 gulden en 10 stuivers aan onkosten plus rente.03-05-1720
Abraham Levi, Hollands koopman te AmsterdamMeijer Moses IsaacqNa intrekking van onder curatele stelling, verzoek om voortgang van het proces m.b.t. een schuld van ad. 22000:15:- gulden04-02-1772
Abraham Levie de jonge, wonende in Den Haag.David Frouchier, wonende in Den Haag.Tegenpartij moet de wisselbrief van 50 pond Vlaams, die uitgegeven is aan Estienne Merchier, koopman te Antwerpen, voldoen. De acte van protest van 12-02-1716 moet hij betalen en de kosten van het proces.23-04-1716
Abraham Levie, koopman te AmsterdamJoseph Hertog Jacobs, wonende te Amsterdam, Mr. Gijsbertus Stapel, curatoren over de persoon en goederen van Meijer Mozes IsaacqBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van 22002: 15:- gulden ter voldoening van geleverde juwelen en kleinodien19-06-1770
Abraham Levij, koopman, wonende te AmsterdamMeijer Mozes IsaacqsVerzoek om beslag op goederen n.a.v. een in het buitenland quasi benoende curator, terwijl hier te lande al twee benoemde curatoren waren aangesteld, zie 03144-051, i.v.m. een schuld van 22000:15:- gulden voor geleverde juwelen10-09-1770
Abraham Lourissen van Bodechem, wonende in Alkmaar voor zichzelf en als voogd van Johannes Abrahams van Bodechem, verwekt bij Arijaentje Willems van NieropAdriaus Cornelisz Sevenhuijsen, oud schepen en raad van de stad AlkmaarWeigering om verantwoording af te leggen01-06-1655
Abraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter09-02-1742
Abraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen10-01-1725
Abraham Musketier, koopman, wonende te Leiden en Regent van de Catharina en Ceciliagasthuizen te Leiden, alsmede de Burgemeesters en Regeerders der stad Leiden.De griffier van de stad LeidenHet geven van kopiëen van de beschikking en van de notulen van het geval van een dood aangetroffen persoon in de gang van het Cecilia Gasthuis. De suppliant moet een boete betalen van negen maal 25 gulden.07-03-1720
Abraham Musketier, wonende te Leiden, genegocieerd onder de firma van Abraham Musketier en Zonen; Wilhem Musketier; Wilhem Musketier Arendsz, beide nu overledene. Gemachtigde van Peter Sluysken; Clara Sluysken en Lucretia Sluysken, wonende te Amsterdam; Adriaan Zwartendyk (Swartendyk), te Utrecht; Mr. Klinkhamer, te AmsterdamPeter Sluysken, commandant van de stad en landen van Gale, wonende te ColomboOnenigheid over betaling van gedane werk - Rekening- courant. In Arrest en bewaarende hand alle effecten, gelden en penningen van Peter Sluysen.Tegen behoorlijke quitantie aan de suppliant te betalen.13-01-1806
Abraham Nunes tavaris, koopman, wonende te Amsterdam in compagnonschap mmet Daniel Nunes Taveris, bevrachters van het schip genaamd ' de Juffrouw Neletta"Claas Ubbels, schipper op het schip " de Juffrouw Neletta"Bzwaar tegen het vonnis d.d. 23 maart 1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 46 extra ligdagen van het schip te Cadiz03-04-1773
Abraham Ormea, Heer van s'Gravensloot en Batesteijn, wonende te Utrecht, mede namens zijn echtgenote Catharina van der Beecke, weduwe van Diderick Eimertsen SnouckCornelis van Marcken, brouwer in de gekroonde W te weesp, gehuwd met Margareta del, weduwe van Johannes Snouck, steenkoper te AmsterdamVordering in verband met geleend geld en geleverde goederen17-04-1675
Abraham Oulrij, gewezen Procureur aan het Hof van HollandDiverse debiteurenTerugbetaling van voorschotten en betaling van salaris10-09-1726
Abraham Peixato, koopman te AmsterdamJacob en Paulus RauwenhoffBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 02-03-1723 gewezen inzakegeschil over aandelen36-03-1723
Abraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt24-04-1724
Abraham Quevellerius, te Den HaagMaria Forment (Ferment), gescheiden van tafel en bed van suppliant.Maria Forment strooide met behulp van 4 valse getuigen, allerlei onwaarheden rond over suppliant. Suppliant verzoekt het Hof om zijn naam te zuiveren en eist tevens dat toezeggingen gedaan aan Maria door het Gerechtshof van Den Haag, worden teruggedraaid.21-01-1718
Abraham Quevellerus, wonende in Den Haag, het ambt van Advocaat fiscaal van India waarnemend.Abraham Lestevenon, Bewindhebber der Oost Indische Compagnie ter Kamere Amsterdam, getrouwd met Geertruij de Vroede, en Meester Joan de Wit, Secretaris der stad Amsterdam, getrouwd met Elisabeth de Vroede, tesamen erfgenamen van wijlen Meester Francois de Vroede, Bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, tevens Bewindhebber van de geoctroijeerde VOC.Tegenpartij moet betalen aan suppliant de somma van 20.591 gulden en 12 stuivers, waarin George Hendrick Munnix bij het vonnis van Schepen van Amsterdam is veroordeeld. Hij heeft betaald een derde deel, à 6863 gulden en 17 stuivers met rente van 4% per jaar.17-02-1716
Abraham Reijersz,korenmolenaar te SchermerhornSasker Michiels, molenaar te De RijpBezwaar tegen inspraak van scheidslieden inzake de waardevaststelling van een korenmolen21-01-1675
Abraham Reynertsz, trompetter op het schip van de commandeur de Ruyter, wonend te Hoorn en gehuwd met Marijtje Thijsdr, kind van Elbrecht Willemsz en voordochter van Anna Oloffs bij leven laatst weduwe van Robbert Barton; Matthijs la Meer, lakenwerker te Leiden en gehuwd met Annitje Thijsdr, de zuster van Marijtje ThijsdrDe erfgenamen van Trijn Willemsdr en de weeskamer van HoornBetaling en borgstelling door de tegenpartij van de prelegaten met 5% interest plus een derde van de verdere legaten en nagelaten goederen van Jan Barton en Robbert Isacksz28-03-1656
Abraham Rimijser, koopman wonende te DordrechtThomas Aijton, wonende te Sunderland in Engeland, eigenaar van het schip genaamd "The Frinds Adventure"Verzoek om beslag op het genoemde schip i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief en betaling van schade na aanvaring van een schip genaamd "de Juffriuw Clara Petronella"02-10-1761
Abraham Sachariaszn van Entepoel, wonende te JacobswoudeCornelis van Rowanen, gehuwd geweest met Maritgen Abrahams, dochter van de suppliantDe suppliant staat borg voor de betaling van twee stukken land die van Roowaenen gehuurd heeft van Reijnout van Oijen, burger van Leiden, Van Rowaenen die gescheiden is van Maritgen Abrhams en de suppliant niet langer borg wil staan is bang ddat Roowaenen de opbrengst van de landereijen zal genieten zonder huur te betalen en wil beslag laten leggen van de opbrengsten tot hij van zijn borgtocht ontheven is19-07-1635
Abraham Salvador te Den Haag, zoon van Josua Salvador die gehuwd was met Sara Pereira, huisvrouw.Pieter van Hoorn van de Oost Indische Compagnie ter kamere van Middelbug1300 gulden met een interest van 2 % 'sjaars plus kosten17-06-1717
Abraham Santvoort, koopman in brandewijn en distillateur te RotterdamEnige ongenoemde crediteurenOnenigheid over uitstel van betaling van schulden12-01-1724
Abraham Scheerenberg, koopman te AmsterdamSchaarmeesters van NaardenBezwaar tegen de dispositie waarin, zonder voorkennis aan de suppliant, zijn vee verbeurd verklaard en door verkocht werd09-05-1755
Abraham Scheerenberg, koopman te AmsterdamSchaarmeesters van Naarden stad en landvan GooilandVerzoek om genomen beslissingen (zie 03136-020) te hersyellen en de resolutie d.d 20-05-1755 niet toe te passen08-07-1755
Abraham Scheij, koopman, wonende te Steenbergen gehuwd met Johanna Wagtho overleden in 1758Quirijn Wagtho, Marius WagthoBezwaar tegen het vonnis d.d. 9-02-1759 door schepenen van Tholen gewezen inzake het achterhouden van twee missiven d.d. 18-03, en 22-03-175821-03-1759
Abraham Sevenhuijsen, bedienaar des Goddelijken woodts te WormerPieter Pieterszn Krijgsman, wonende te WormerBezwaar tegen uitspraak van Pieter Pieterszn Roos Superarbiter 30-03-1715 tegenpartij is schuldig aan suppliant achterstallig huurpenningen van een huis 10 morgen land in het jaar 1709 voor 10 jaar gehuurd. Suppliant heeft Adriaan van Santen Louis Melk bestemt om te bemiddelen dus Gerard Bakker en Martes Jansz Steijnen. Ze hebben samen een superarbiter benoemd nl. Pieter Pietersz Roos. Deze heeft op 30-03-1715 een beslissing genomen die suppliant niet goedkeurd daarom vraagt hij mandament van reductie10-04-1715
Abraham Sinploui, koopman, wonende te AmsterdamArend Vink, oud schepen te Schiedam, later drossaard van Wouw in Noord BrabantVverzoek om arrest op goederen i.v.m. nalatigheid in betaling van een wisselbrief05-01-1773
Abraham Snarenburg en Zoon , kooplieden te Amsterdam, Hendrik Stuurman, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamenr AmsterdamBewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter kamer AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ophouding in afgifte van 14 kisten rottingen door de supplianten gekocht29-11-1771
Abraham Solmans, koopman te AmsterdamAnthonij Reijndersz Schot, wijn verlader, wonende te HamburgDe suppliant heeft na goedkeuring van het Hof d.d. 6-04-1633 beslag laten leggen op een partij wijn,eigendom van Gerrit Arentsz, koopman te Hamburg. Ondanks dit beslag heeft Antho, Reijnders Schot in dienst van Gerrit Arentsz, de wijn laten verschepen naar Hamburg, Hoewel het Hof beslist heeft op 7-12-1634 dat de wijn weer naar Amsterdam terug gebracht dient te worden, en Scot voor het Hof moet verschijnen om gehoord te worden is dit nog steeds niet gebeurd. Suppliant verzoekt nu dat Schot die inmiddels in Hamburg woont zal worden gearresteerd, zodra hij zich in het land bevindt30-03-1635
Abraham Spilliers, koopman in VenetiëAlewijn Hendricxsz, schipper van het schip genaamd de HoopeAchterstallige levering van een lading krenten, alsmede de diefstal van 33 vaten en het faillissement van tegenpartij28-08-1651
1234...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in