Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actiePieter Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen, drossaart van Muiden, baljuw van Gooiland (zie ook23)Maria van Ousthoorn, weduwe van .. van Reede tot Nederhorst, wonende te OutshoornNalatigheid in aflossing van meerdere obligaties
Mandament van rauw actiePieter Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en Rilland, enige erfgenaam van zijn moeder Helena Velters, weduwe van Mr. Anthonij de Huijbert, Heer van Kruiningen en gewone raad in de Hoge Raad te s'GravenhageDaminianus Abrahams, gehuwd met Adriana Copal.c.s., erfgenamen van Adriana Copal, als vrouw en moederVerzoek om roijement van een hypotheek die reeds was voldaan van een verkochte hoeve en land te Steenbergen
Mandament van rauw actiePierre du Pont en Elisabeth du Pont broer en zus wonende te s'Gravenhage Magdalena, Maria, Maria Johanna en Elisabeth Pontenois, kinderen van Anna du Point en Esaie Pontenois wonende te s'Gravenhage Pierre, Elisabeth en Anna, zijn broers en zusters van Susanne du Point, gehuwd geweest met Charles du Chesne wonende te s' Gravenhage, dus allen haar erfgenaamElie Palairet, gehuwd geweest met Maria Emile du Chesne wonende te Rotterdam, Judith du Chesne, weduwe van Pierre Ferret, wonende te s'Gravenhage, Maria Emilie en Judith du Chesne zijn dochters uit een eerder huwelijk van Charles du Chesne en Eve BlondelSupplianten willen overlevering van duidelijke staat en inventaris van de boedel van Susanne du Point die onder huwelijks voorwaarden was gehuwd met charles du Chesne
Mandament van rauw actiePetronella van Ghezel, weduwe van Dirk ten Peezel, eerste kapitein en raad te Columbo op Ceijlon, wonende te DelftPieter Overschie, brouwer in de brouwerij "de Hoefeijzers"te DelftNalatigheid om geleend kapitaal ad. 13360.- :19 gulden terug te betalen
Mandament van rauw actiePetronella Anemaat weduwe van Adriaan Dingmand, ontvanger van s'Heere Domeinen op Noord Beveland en secretaris van Colijnsplaat, erfgename van haar broeder Jacob Anemaat, baljuw van Cortgene ectDe erfgenamen van Adriaan Anemaat, namelijk zijn zusters Maria, weduwe Verkoutere, Dina en Anna Anemaat, gehuwd met predikant Servatius Hasevoet te VlissingenVerrekening van de inkomsten uit de ambten, door Jacob en Adriaan Anemaat bekleed, zoals door hen vatgelegd op 13-03-1687
Mandament van rauw actiePedro de Diependaal, te AmsterdamWillem Smit, Johan Donraat en Pedro Rogiers en later eventueel weduwe Dirk EnteUitbetalen van wisselbrief
Mandament van rauw actieOotie Willemse Dionijs, als dienstmeid gewoond hebbende bij wijlen Cornelis Cornelisse Coolwijk, wonende te StolwijkJacob Claese, enige erfgenaam van zijn vader Claes Jacobse, Christina de Jong, weduwe van Willem Ariense Stolker, wonende te Stolwijk enige erggename van haar vader Claas Willemse de Jong Jacob Claese en Christina de Jong zijn erfgenamen ab intestato van Jacob Cornelis Coolwijk, zoon van Cornelis Cornelisse CoolwijkNalatigheid in betaling van achterstallig huurloon en geleend geld
Mandament van rauw actieNicolaes Leopold Rhijngraaff Salm, graaf van HoogstratenBewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer MiddelburgWeigering van overboeking van een obligatie t.g.v. de suppliant komemde uit de nalatenschap van zijn grootouders Frederick Magnus Rhijngraaff, gouverneur van Maasstricht en gehuwd geweest met Margareta des Thessart ,enige dochter van Baron van Tournebus
Mandament van rauw actieNicolaas BrouwerTjaart Bakker, schout en secretaris van KoudekerkeNalatigheid in betaling van lening
Mandament van rauw actieNicolaas Broedersen, wonende te DelftGerard van Loon, wonende te Leiden , Jan van Loon, wonende te Rotterdam, Jacob van Loon, wonende te Alkmaar, en zij samen voor hun broer Lambert van LoonMoeilijkheden bij aflossing van obligatie ten laste van hun moeder Judith Kruijk, weduwe van Mr. anthonij van Loon
Mandament van rauw actieNicolaas Baron van Boetselaar, muntmeester en oud schepen en raad in de vroedachap te Leidenen wonende aldaarHendrik Bartszoon, RijmerswaalNalatigheid bij betaling van huur voor 398 roeden land te Wassenaar
Mandament van rauw actieNeeltje Willems, wonende te Grotebroek, dienstbode van Johannes van der Velden wonende te GrotebroekMartinus Pluijm, wonende te enkhuizen en Zeger Lakeman, wonende te Bovenkarspel als executeurs testementair van Johannes van der VeldenNalatigheid in uitkering van een legaat, enkele goederen en achterstallig verdiend loon
Mandament van rauw actieMr.Steeven Bogaart, qqMr. Jan Frederik Beirewout, wonende te AmsterdamGeschil over het al of niet recht hebben op de uitgereikte gouden zweep
Mandament van rauw actieMr.Diederik van Hoogendorp, oud burgemeester van Rotterdam, Steenbergiusis van Hogendorp, vrijheer van Hoffwegen, GijsbertDavid Bosch, schout van Leiderdorp, Saria Maria BoschVerzoek om restitutie van alle brieven en schriftelijk gedane trouwbeloften, in onbezonnenheid in minderjarigheid, zonder voorkennis aan de voogd en familie gedaan
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaerdingerwout, c.s allen wonende te Delft en belanghebbende in een assurantiemij.De directeuren van de betreffende assurantiemij.Onwil om een rekening van inkomsten en uitgaven te leveren na opheffing de maatschappij
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaardingerzwart en Bartholomeus Boogert, advocaten te Delft, door de Heren wethouders van Delft aangesteld als curateurs over de persoon en goederen van de krankzinnige Lidia Gabiou, laatst weduwe van Francois Herry de ChaufatJean en Samuel Gabiou, wonende te Amsterdam, broers en Jeremia Bourigoud, wonende in Den HaagWeigering om de eigendommen en alle gegevens betreffende de bezittingen van Lidia Gabiou aan de curateurs te overhandigen
Mandament van rauw actieMr. Willem van der Lelij, raad in de vroedschap te Delft, Joris Geesteranus, notaris te Delft, als curatoren over de persoon en goederen van Nicolaas van StrijenWeesmeesters van AmsterdamVerzoek om de goederen berustende onder beheer van de weesmeesters en komemde uiteindelijk uit de boedel van Isaac Gerard vrij te maken
Mandament van rauw actieMr. Stephanus Arnoldus Westerhoff nom: Ux. advocaat van 'tHofGerritje OverwaterNalatigheid in het betalen van erfpacht
Mandament van rauw actieMr. simon van der Stel, wonende te LeidenBoudewijn van der Neut, secretaris van KoudekerkWeigering om papieren van overdracht van twee gekochte huisjes gelegen aan de lage zijde van de Rijn te Koudekerk over te geven
Mandament van rauw actieMr. Salomon Pointz, schout van ZegwaardKerkmeesters van Zegwaard en schout en kerkmeesters van ZoetermeerNalatigheid in betaling van verdiend salaris van de advocaat en procureur inzake behandeling van een mandament van maintenue dat door de suppliant was betaald en niet werd gerestitueerd
Mandament van rauw actieMr. Rijnier Hoijnk av Papendrecht, advocat van 't HofAnthonia Noteboom, wonende te DelftNalatigheid in aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actieMr. Reijnier Hoijnck van Papendrecht, advocaat van 'tHofPieter Jansz VerboonNalatigheid in betaling van landhuur en aflossing van een lening
Mandament van rauw actieMr. Pieter velthuijs, burgemeester van Alkmaar , nomine uxorus gehuwd met Geertruijd Engels, als voogd over Bernardus Heg, erfgenamen van Isaacq van Beeck, schout van LimmenMeerdere erfgenamen van Isaacq van Beeck,oa. Lijsbeth Jansz, als voogdes ovsr Trijntje EngelsVrezoek om zich te willen gedragen als simpele erfgenamen van Isaacq van Beeck evenals de suppliant voor zijn pupil had gedaan
Mandament van rauw actieMr. Pieter van den Broeck, raad en oud burgemeester vam Haarlem en zitting hebbende in het college van de admiraliteit te AmsterdamJean Thoma Delpiere voor de in bewaring gestelde Louis Henri Jacques de Clapies, als tweede echtgenoot van Alida Elisabeth van den Broeck, zij was eerder gehuwd geweest met Frederik Hendrik MummeGeschil bij de afwikkeling van Alida Elisabeth van den Broeck, zuster van suppliant
Mandament van rauw actieMr. Philips Dedel, oud-schepen en Raad van de stad Delft, tevens bewindhebber van de West Indische Compagnie, executeur testementair en voogd over de miderjarige erfgenamen van Anna Maria Hudde, weduwe van Mr. Johan Dedel (in leven burgemeester van 's Gravenhage) erfgename van haar overlden oom Johannes Hudde in leven burgemeester van Amsterdam en Mr. Feltrum de Vries als mede executeur testementair en mede voogdMr. Hendrik Amelis de Dien, advocaat te AmsterdamNalatigheid in uitbetaling van ontvangen renten van diverse obligaties, behorende tot de nalatenschap van Johannes Hudde
Mandament van rauw actieMr. Petrus Leonardus Schippers, ambachtsheer van BodegravenColleges van ambachtsbewaarders, schepenen, weesmannen en brandmeestersVerzoek om het recht van de ambachtsheer te respecteren i.v.m. de huisvesting van het rechthuis
Mandament van rauw actieMr. Lucas Pompejus Occo, Nicolaas Creagh, verzoegers van het Rooms Katholieke oude armen Comtoir te AmsterdamWeeskamer van AlkmaarBezwaar tegen het afdragen van 8000.- gulden als legaat geschonken aan het Rooms Katholieke Oude Armen Comtoir te Amsterdam
Mandament van rauw actieMr. Johannes Slicher Thomasson, advocaat van hof van HollandJohannes Heyman, professor in LeidenTerugbetaling van een geleende som geld
Mandament van rauw actieMr. Johan Walraven van Leeuwen, advocaat va 'tHofHartman de Custer, wonende te Rotterdam, Maria van Dijk, weduwe van Jacobus Molenijser, Wonende te 's HageNalatigheid om rekening en verantwoording over te dragen m.b.t de nalatenschap van Rijkje van Leeuwen,overleden 18 maart 1735 weduwe van suppliants vader
Mandament van rauw actieMr. Johan van Groenhout, advocaat te HaarlemCornelis Sijmonse Meijne en Dirk Slicher, gehuwd met Maartje Simons Meijne, als erfgenaam van hun vader Sijmon Cornelisse Meijne die borg had gestaan voor Cornelis Pieterse, molenaar en inwoner van LimmenNalatigheid bij aflossing van een lening ad 1100.- gulden á 4% per jaar
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Heim, Baljuw van Vlaardingen en Vlaardingerambacht en Burgemeesteren en vroedschappen van deze stedenMichiel de Voogdt, secretaris van de stad VlaardingenHet in gebrekke blijven van Michiel de Voogdt om de supplianten de notulen van de vergadering van 14-05-1725 , waarin hij tot secretaris werd benoemd en beëdigd, ter hand te stellen en verzoek om vervolgens binnen 3 x 24 uur de notulen hem toe te sturen
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Burgh, heer van Sliedrecht en CurrihilCatharina van Lier, weduwe van Johan van Asperen als borg voor haar neef Evert van Asperen, schout en secretaris van Sliedrecht en NaaldwijkNalatigheid in betaling van verplichte recognitie
Mandament van rauw actieMr. Johan van Buren voor hemzelf en als rentmeester van Johan, Baron van Welderen, heere van Ubergen en diverse mede- ambachtsheren en vrouwen van Noord-BevelandLeonard Swaan, rentmeester van ambacht Cats, alsmede enkele andere ambachtheren van Noord-BevelandGeschil over de benoeming van een dijkgraaf
Mandament van rauw actieMr. Johan Hendrik van Panhuijs, Oud - Water Fiscaal op Batavia, thans wonende te UtrechtBewindvoerders van de generale Oostindische CompagnieVolgens afspraak had de suppliant recht op de helft van de opbrengst der in beslag genomen goederen maar kan dit bedrag niet bekomen
Mandament van rauw actieMr. Jan van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude c.s. q.q als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Cornelis van der GoesWilhem Cramers, wonende te Middelburg, administrateur over de goederen van Cornelis van der GoesVerzoek om levering van behoorlijke rekening en verantwoording van gevoerde en overgifte van waardepapieren
Mandament van rauw actieMr. Jan Reeland, cumsuisMatheus Cunes,Abraham Walekant gemachtigden over de boedel van Cornelis Jansz GeelvinkVerzoek om rekening en verantwoording, speciaal betreffende obligaties en salarisrekening, komende uit de nalatenschap van Cornelis Janszoon Geelvink overleden december 1744
Mandament van rauw actieMr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van 't HofN.van KreevelNalatigheid in aflossing van een hypotheek
Mandament van rauw actieMr. Cornelis Dierkens, secretaris te 's Grvenhage als administrateur te 's Gravenhage over de goederen van RaaphorstLeendert Cornelisse LugtigheidNalatigheid bij betaling van huur voor een boerderij met toebehoren en 23 morgen land te Wassenaar
Mandament van rauw actieMr. Cornelis de Ville, als voogd voor zijn dochter Jacoba de VilleMaria Jans Tetrode, weduwe en erfgename van Jeraen Jans FritsNalatigheid in voldoening van huur over over landerijen te Voorschoten gehuurd door Jeraen Jans Frits
Mandament van rauw actieMeijnard Meerens voor zijn dochter Susannna Cicilia Bartha Meerens medeérfgename van susanna Abbema overleden 10-05-1727 weduwe van Mr. Andries Bogaart, Heer van AlblasserdamMr. Nicolaas Bogaart van Alblasserdam (zoon van Susanna Abbema) Mr. Willem van Berkel ( schoonzoon van Susanna Abbema) Mr. Adraiaan Bogaart van Belois, advocaat van 't Hof (kleinzoon) als voogden en Mr. Jan Bries advocaat en notaris te Delft als administrerend voogd in de boedel van SusannaAbbemaVerzoek om behoorlijk staat en inventaris te leveren van de goederen van Susanna Abbema om vervolgens te kunnen komen tot scheiding en deling
Mandament van rauw actieMatteus Castela, geboren te RotterdamDe kamer van Zeventien, vertegenwoordigende de generale Oostindische CompagnieVerzoek om uitbetaling van ingehouden verdiend loon over acht jaar i.v.m. arrest op zijn persoon bij vonnis d.d. 04-11-1711 door gouverneur en raden van Banda gewezen inzake beschuldiging in de vorm van openbare lasterlijke uitlatingen jegens fatsoenlijke lieden gedaan. Suppliant was daar onschuldig aan en zodoende in zijn eer en goede naam aangetast
Mandament van rauw actieMatheus Lestevenon, Heer van Berkenrode, Strijen ect. schepen te AmsterdamMr. Pieter de la CourtHet onrechtmatig benoemen van een verbouwde boerenwoning tot buitenplaats onder de niuuwe naam "Oud Berkenroede", waartoe hij niet gerechtigd was
Mandament van rauw actieMartinus van Barnevelt, vrijheer van Noordeloos en Slingerland, Ambachtsheer van Krimpen aan de Lek, Engelen en Vlijmen en burgemeester van GorinchemJean Gijsberts Meij, heer van Nieuw - LekkerlandHet onbevoegd in de vaart brengen van een veer over de Lek dit ten nadele van suppliant die daartoe alleen gerechtigd is
Mandament van rauw actieMarrigje van Leeuwen, weduwe van Mattheijs Jongelicht, wonende te Zevenhuizen, erfgename van haar zuster beatrix van Leeuwen overleden 29-03-1726 weduwe van Mattheijs BlommestijnHuijg Verijsel Becker, wonende te Goudschade en Jan Gesteranus, wonende te Rotterdamals voogden over de minderjarige erfgenamenMoeilijkheden bij de afwikkeling van de fideicommissaire nalatenschap van Beatrix van Leeuwen
Mandament van rauw actieMaritje Pieters Verlo, weduwe en erfgename van Jan Huijbertse van der Burg, gerechtsbode en herbergier te AlphenAdriaan Roseboom, schout, secretaris ect. te AlphenGeschil over verrekening van meerdere bedragen besteed of ontvangen tussen Van der Burg en Rosenboom
Mandament van rauw actieMarijtje Jacobs, naaste en laatste afstammeling van wijlen Pieter Cornelis Cuijper, haar oud oomBurgemeester van AlkmaarUitstel bij het verlenen van ontslag uit fideicommis
Mandament van rauw actieMarijtje Ariensd de Braak, weduwe en boedelhoudster van Arie Ariense Tappert, wonende te wateringenArij Gerritsz Braek, wonende te DelfshavenNalatigheid in aflossing van geleend geld
Mandament van rauw actieMarijtje Aarnouts Hogeboom, met haar vader Aarnouts Hogeboom, wonende te SpijkenisseAbraham Gerritszoon BinnewegVerbreking van trouwbeloften en bovendien is Marijtje zwanger gemaakt. Alsnog moeten zij trouwen en zeker zal alimentatie betaald moeten worden
Mandament van rauw actieMaria van Zuijen, wonende te Zoeterwoude, als erfgename van haar moeder Proontje Pieterse Oudshoorn, weduwe van Dirk van ZuijenPieter van Zuijen, wonende te Leiderdorp, Cornelis van Diest, wonende te ZoeterwoudeGeschil bij afwikkeling van nalatenschap en vraag om behoorlijke rekening en verantwoording
Mandament van rauw actieMaria van Schouwen, weduwe en boedelhoudster van Jan Beverangen wonende te Gouda en borgstaande voor Jacobus BiesenbroekTheodorus Zwartsenburg, gehuwd met Catharina Beverangen, weduwe en boedelhoudster van jacobus BiesenbroekVerzoek om verbod op verkoop van goederen uit de nalatenschap van Jacobus Biesenbroek en opheffing van borgtocht aan Cornelis Boon i.v.m. 2 leningen van resp. 1000.- en 6000.- gulden
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in