Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
om commissie op heren commissarissenAart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespcommissie op heren commissarissen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAart Willemszn Roggers; Jan Pieterszn Ravesteijn. Schepenen van en wonende te Meeuwen gedaagdenWouter Sijmonszn de Jonge, eiser uitnaam van zijn vrouw Neeltje DingemansBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-september 1650 door schepenen van Meeuwen gewezen, waarbij supplianten een goede rechtsgang wordt ontzegd doordat essntiële gegevens niet worden verschaft. De zaak betreft afleggen van rekening en verantwoording over de administratie, die wijlen Joost Jansz Buijs had over de goederen van Neeltje Dingemans
Mandement in cas d'appel met de clausule van reliefAbel Cornelisz Oosterlandt, te AmsterdamDe schepen van AmsterdamErnstig bezwaar tegen het abusieve vonnis van het gerecht van Amsterdam (9 juli 1658) dat de suppliant als kwade opposant is bestempeld en veroordeeld tot de proceskosten
MandementAbel Cornelisz Oosterlant, te AmsterdamDe burgemeester en regeerders van de stad AmsterdamSuppliant te garanderen hem kosteloos en schadeloos te houden van het proces tegen hem van Gerrit Hendrick van Eijck en Willem Duysentdaelders en hem vrij te stellen van vorderingen op huis en erf
Mandament Poenaal en Rau ActieAbel Fechierre, gewezen predikant te OosterlandDe erfgenamen van Mr. Johan Cau, heer van Domburg, getrouwd met een dochter van de Vrouwe van OosterlandUitzetting uit zijn huis van de predikant, dat hij van particulieren gehuurd had, nadat hij zich uit het ambt van Predikant had teruggetrokken,
Mandement poenaal.Abel Fechierre, gewezen predikant te Oosterland op het eiland Duijvelant.Cauw, Heer van Domburg; Cornelis Verssepiet, Baljuw van Oosterland; Lieve Couwenburgh; Evert Nagtegaal, capitein en luitenant van de Roode Roeden van Zierikzee; Jan van den Berge, dienaar van de Justitie te Zierikzee en Leendert Stellenaar, dienaar van de Justitie te Heer-Jans-Landt.Suppliant is ten onrechte van Duijvelant weggevoerd en wil schadeloosstelling van tegenpartij en zij moeten de kosten betalen.
Mandament rauw actie met de clausule van edictAbel Jan Koenders Storm van 's Gravenzande, wonende te Breda, weduwnaar van Gerharda Johanna Cornelia Hippolita TareeIngeland van de Damhouderspolder te Stompwijk, Johan Hendrik Knitte, schout te Stompwijk, Claas Groenewegen, Jacob Kerkhoven, poldermeesters van de Damhouderspolder te StompwijkNalatiigheid in aflossing van 12 obligaties, komemde uit de nalatenschap van Mr. Willem Adriaan Taree
van Arrest en Poenaal met EdicteAbel Nieuwinkel, meester schoenmaker in Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht als borgt en Principaal van Michiel van Lammetsum te VoorschotenDe suppliant had 5000 g +3400 g + 1600 g + 1100 g + 300 g =11.400 g geleend tegen 4 á 5 % rente
van Arrest en Poenaal met de clausule van EdicteAbel Nieuwinkel, meester schoenmaker te Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht Als borg en principaal van Michiel van Lommetsum te Voorschoten5000 + 3400 + 1600 + 1100 + 300 = 11.400 gulden die tegenpartij had geleend aan suppliant tegen 4-5 % rente 'sjaars.
Willig decreet.Abel van Wagenburgh, makelaar te Amsterdam.Geen.De verkoop aan Hendrik Laken en Dirk Fuijk voor 4.500 gulden van een huis en erf op de Elantsgracht te Amsterdam, waar "het Osje" in de gevel staat, door de kopers bewoond. Nog een huis en erf op de Prinsengracht te Amsterdam aan de oostzijde, 7-8 huizen bezuiden de Leidsestraat voor 5.700 gulden.
Mandament van rau acteAbel {Aelbert} van Hessen, heer van PiershilErfgenamen van Geerlof Verboorn,Verboren, schout te PiershilVerhaal op de boedel van Verboorn / Verboren wegens wanbeheer tijdens diens leven over de goederen van suppliant
Mandement van AnticipatieAbfaham Rigter, Kapitein van de Koning van Polen, als keurvorst van Saksen, na arrestatie logerende in 't Witte Bamhuys, (later in het document geschreven als 't witte Wambuys)N. Melchior, Bankier te LuikDe tegenpartij heeft de suppliant laten arresteren in Amsterdam, maar bij vonnis ban 22 maart 1719 verklaren de Schepenen van Amsterdam dat deze arresrtatie onterecht was. De tegenpartij gaat echter in beroep bij het Hof van Holland
Mandament van rauw actieAbigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport
Mandement van arrestAbigael Martha Tulleke, weduwe van wijlen Andries van der Meulen, in leven Commandeur van Loevestein, dochter en mede-erfgename van wijlen Johanna L'Empereur van Opwijck, in leven weduwe van wijlen Willem Tulleke, burgemeester van Arnhem, mede voor haar broer en zusters.Johanna van Burten, voormalig dienstmeid en universeel erfgename van wijlen Mr Cornelis Breeman van der Haegen oud-burgemeester van Brielle, in leven curator van de boedel van Mr Constantijn L'Empereur van Opwijck.Een geschil over de nalatenschap van Mr Constantijn L'Empereur van Opwijck, die beheerd werd door wijlen Mr Cornelis Breeman van der Haegen en waarvan wijlen de moeder van de suppliante mede-erfgenaam was. Zij kreeg een deel van het landgoed De Woninge Hooghcamer te Voorhout dat zij verpachtte. Zij voerde een proces tegen Laurens Spengler, burgemeester van Zaltbommel en echtgenoot van Debora van Rijssel, kleindochter en enig erfgenaam van wijlen Laurens Schagt. Omdat Mr Constantijn L'Empereur van Opwijck nog geld schuldig was aan Laurens Schagt had Laurens Spengler haar pachster via een proces gedwongen de pacht alleen aan hem te betalen tot de schuld voldaan zou zijn. Tijdens dit proces overleed de moeder van de suppliante en Mr Constantijn L'Empereur van Opwijck, de curator van de boedel. Omdat suppliante vreest dat de tegenpartij effecten en andere goederen uit de boedel te gelde zal maken verzoekt zij het Hof om de nalatenschap van wijlen Mr Cornelis Breeman van der Haegen in arrest te nemen en te houden zolang het lopende proces niet is afgesloten.
Mandament van rau actieAbigaël Salom, weduwe van Isaacq van Daniel Aboah of Dias de Paz, wonende te 's GravenhageSalomonsz Coronel, wonende te Amsterdam, administrateur over het huis genaamd "Engelenburg", waarin Jan de paz had gewoondVerzoek om rekening en verantwoording over rente van een hypotheek, die bedoeld was om aan arme verwanten van Jan de Paz, koopman te Amsterdam uit te keren en bij dispositie d.d. 20-12-1753. door schepenen van Amsterdam was vastgelegd
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAbraham Voxdal, wonende te ZierikzeeMaeijken Voxdalsdr, ook wonende te ZierikzeeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Zierikzee gewzen d.d. 1648-01-16 betreffende executie van een hypotheek, (zijnde 6 gemeten 272 roeden koren en weiland onder Westerschouwen) voor 800,- carolus gulden met rente
Mandament van rau actieAbraham de Aguilar, wonende te AmsterdamNicolaas Rijnsdorp, wonende te AmsterdamIn gebreke blijven van na schriftelijk d.d.28-02-1763 ter hand gesteld belofte tot voldoening van 9000,- gulden ter zake ongetrokken en niet verkochte loten die niet binnen drie dagen werden gerestitueerd
Mandament van Arrest en Rau-ActieAbraham ( zich noemende ) van Haeften ( Haaften ), dienende als knecht bij Ary van Wyngaarden, wonende te Gorinchem en zijn advocaat curator Mr. J.C. Scharp, wonende te Gorinchem. De suppliant is een zoon van Helena Alebeek,die dochter is van Adrianus Alebeek en Hermina Goedkoop, te Gorinchem. Het kind is overgelaten bij nu wijlen Thomas van Haaften en zijn overledene vrouw Heltje Schaap, te AlmkerkHelena Alebeek, moeder van de suppliant, zij moest betalen 104 guldens in het jaar voor klederen van de suppliantWeigering erkenning van de moederschap
Mandament van rau actieAbraham Adolff Stuckerus, procureur voor de Gecommitterde Raden van de Staten van Holland en WestfrieslandGilles van Hessen, Heer van Piershil etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 300 gulden met de rente vandien tegen 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament in cas relieff dáppelAbraham Alberts Kikkert, wonende op Texel, ook als vertegenwoordiger van zijn drie broers en een zusterWeduwen , kinderen en erfgenamen van Johan van Rossen en Cornelis de Jongh Frederiksz, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Enkhuizen d.d. 27-12-1728 inzake de nalatenschap onder fideicommies van Margrietje Nobleth, achternichtje van de supplianten
Mandement van arrest op goederenAbraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom
Mandament van rau actieAbraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van BuijsenDiakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van MaaslandVerzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictAbraham Biben koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van burgemeester en schepenen der stad Wesel, als regenten van het armen weeshuis in Wesel, dat het recht op de erfenis heeft van degenen die zij onderhouden en gealimenteerd hebben..Gerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap te regelen van Pieter Beekman, de tweede man van Maria Isaaks te Amsterdam. Jan Weijnard, die sinds 1700, 19 jaar uit het weeshuis verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dood van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekman.Het afstaan door voornoemde Gerrit van Ruster van de effecten t.w.v. 8000.- gulden en nog een bedrag van 200.- gulden, dat Jan Weyard in plaats van zijn legitieme portie uit de erfenis van zijn grootmoeder kreeg, uit de nalatenschap van Maria Isaaks aan het armen weeshuis
Mandement in cas relijff d'AppelAbraham Biben, koopman te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Burgemeesteren, Schepenen, en Raden van de stad Wesel, in qualiteit als Regent en Opsiender van het Armenweeshuis van de stad WeselGerrit van Ruster, suppoost van de weeskamer van de stad Amsterdam; en Jan Diederik van Wendelen, zeggende getrouwd te zijn met, en nog procuratie te hebben van Margareta Weijaard moeije van Vaderszijde, erfgenaam ab intestato van Jan Weijaardhet vonnis van de vierschaar van Amsterdam dd 19 julij 1720, betreffende de erfenis van Maria Isaaksz, op dat moment getrouwd met Pieter Beekman, enige en algehele erfgenaam, en Jan Weijaard, de zoon van haar vooroverleden dochter uit een vorig huwelijk, die te Wesel had gewoond.
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteAbraham Biber Koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van Burgemeester en Schepenen der stad Wesel, als regenten van het ArmenweeshuisGerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap van Jan Weijnard, die sinds 19 jaar uit het weeshuis is verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dopod van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekmanhet afstaan door gerrit van Ruster van de effecten ter waarde van 8000 gulden en nog een bedrag van 200 gulden uit de nalatenschap van Maria Izaaks, aan het armen weeshuis
Mandement om aktie te instituerenAbraham Boas, Joodse koopman te Den HaagDe Pernassius van de Portugese Joodse gemeenschap te Amsterdam is aangesteld als voogd over de kindskinderen van Emanuel Levi Duarte.Suppliant voelt zich benadeeld door de tegenpartij en verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren om alle akties ten laste van de suppliant binnen 6 weken te staken.
Mandament van rauw actieAbraham Bruijgom en Cornelis Schoonhoven, wonende te StompwijkLeendert Jacobs Schoonhoven, wonende te 's Gravenhage, Leendert Groenewegen, wonende te Stompwijk, Claas Groenewegen, wonende te WilsveenHet onbevoegd beslag leggen op schuit en visgerij van de supplianten door schepenen van Leidschendam op verzoek van de gedaagden
Mandament van appel met de clausule van reliefAbraham Burimannus, gehuwd met Vladderachten, tuinvrouwe van tienden te WimmenumIsaäcq Hanedoes, predikant te Egmond-Binnen, wonende te WimmenumHet onbevoegd oogsten en nalatigheid in de afdracht van een tiende deel van te velde staande gewassen
Mandement penaalAbraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen
Mandement in relief d'appelAbraham Castanho, Portugees woonachtig in AmsterdamJacob van der Marckt, wonend te AmsterdamLevering van goederen zonder voldoende borgstelling waarna schepenen van Amsterdam tegenpartij machtigen zelf de goederen te verkopen. Suppliant gaat hiertegen in beroep, maar door onervarenheid niet binnen de gestelde termijn
Mandament van arrestAbraham Castans, wonende in Den HaagJacob Hertz, wonende in AntwerpenDe eerste deurwaarder wordt verwacht de tegenpartij in arrest te nemen. zolang hij de schuld aan suppliant niet heeft voldaan
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAbraham Cathelle, mr. wolkammer, wonende te LeidenAbraham Macare, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Leiden gewezen d.d. 1645-05-12 inzake een schuld van 224 pond 18 schelling 9 groten Vlaams
Willig DecreetAbraham Cohen de Larageenverkoop op 15 Januari 1776 aan Jacob Mendes da Costa van een Tuin "Swigt Velsen" staande en gelegen op de stadsgrond van Amsterdam, in de Nieuwe Plantage aan de Middelweg. 7000 gulden
willig decreetAbraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden
Mandement van Arrest en om Actie te instituerenAbraham Cortebrandt, agent, notaris en procureur alhier in Den Haag, executeur van het testament van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in zijn leven Heer van Zwieten, en ambachtsheer van Heicop en Boeicop, gelegen in het land van Vianen; George Louis van Sporzke, als gehuwd met Arnoldina Sebastina Kien, eerder weduwe van Mr. Gerard Bicker van Zwieten. en de diakonen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam.Schout en Armmeesteren van Heijcop en BoeijcopTegenpartij beweert recht te hebben op 550 gulden uit de erfenis van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten (toezegging aan Jan de Jong, schout en secretaris en gaardermeester van de Heilige Geest (Armen in boeicop en Heicop) uit 1762)
Mandament om actie te instituerenAbraham Cortebrant, notaris en procureur te s'GravenhageWillem Scheerkens, notaris te LeidenVermeende onwettigheid bij het bekomen van acte van cautie en nalatigheid en verplichtingen bij het verlenen van een hypotheek van 8000.- guldenaan Dirk Cuijpers, wonende te s'Gravenhage onder borgtocht van zijn schoonvader Johannes Natorp wijnkoopman te Leiden
Mandamemt relief d'appelAbraham Cras, wonende te GoesMr. Gillis Cornelis van der Visse, heer van Visse en waarde, raad en burgemeester van GoesSuppliant is waarnemenr voor Mr. Gillis Cornelis van der Visse als beheerder van een rentambt van Zuid Beverland, waaronder oa. de onvangsten van de honderdste penning. Hierbij werd d.d. 5-2-1749 ten diens nadele vonnis gewezen
Mandament request om appoinctement in de margeAbraham Croeger, van AmsterdamChristoffel Kroeger, zwager van erflater en Hans Gamaert, executeurs-testamentair en de voogden over de onmondige erfgenamen van Jacob Andriesz WormboutWeigering van overgifte van de nalatenschap aan een mondige en gehuwde erfgenamen
Mandament penaal en rauw actie met de clausule van edictAbraham Cromhuijsen, Heer van den Boschect. wonende te AmsterdamDe erfgenamen en de voogden van de minderjarige erfgenamen van Mosis en Juda Sejoor Henriques of de representanten van hun boedelsBetaling van het laatste deel van een rekening voor geleverd graan
Mandemen van arrest op persoonAbraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen
Mandament van arrestAbraham Dagulaar, koopman wonende te AmsterdamMr. Jan Bollard, advocaat van 't HofVerzoek om aanhouding van de persoon en beslag op goederen van Jan Bollard i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandement van arrest op persoonAbraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken
Mandament van interdictie penaal en om actie geinstitueerd te hebbenAbraham de Gelder wonende te DordrechtLijsbeth AdamsBeschuldiging van het verwekken van kind
Mandament van arrest met interdictie penaal en de clausule van edictAbraham de Haes, wonende te Nijmegen, gehuwd met Aaltgen Hermani, dochter en enige erfgenaam van Henricus HermaniCourt van der Reecke gehuwd met Gerbrich Wilich, en enig erfgenaam van zijn broer Matthias van der ReeckeTerugbetaling van een lening van 100 rijksdaalders d.d. 1621-05-07 en één van 150 rijksdaalders d.d. Paesavond 1690 en rente sedert respectievelijk 1629 en 1639
Mandament van appelAbraham de Jacob Pareira Brandon, koopman te AmsterdamPieter Locquet, Stephanus Locquet, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-03-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 662 : 1:- gulden
Mandament van arrest en rauw actieAbraham de Jacob Pereira Brandon, koopman te AmsterdamMichiel du Pnij, koopman te BajouneVerzoek om arrest op persoon en goederen van Michiel du Puij i.v.m nalatigheid in betaling van schuld aan de vader van de suppliant
Mandamemt relief d'appelAbraham de la ParraPieter WitteBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-07-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een berdrag ad. 6375: 12,- wat zou resulteren uit een verrekening van meerdere bedragen
Mandament van anticipatieAbraham de Mazahod, excuteur restementeur, en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraJohannes de Lovez en zonen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in vermeende betaling van koopwaren komende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara
Mandament van rau actieAbraham de MercadoDe erfgenamen van Antonio Alvares Machado; Juda Senjoor Henriques; Jacob de Mercado; Moses Anthones en Joseph de Arredundo als gezamenlijke proviadoors vande Providorie van 1702Tegenpartij moet aan suppliant terugbetalen 7616 gulden, 17 stuivers 2n 8 penn. wegens leveringen en hij moet betalen de kosten van het proces
Mandament van anticipatieAbraham de Mozahod, executeur testementair en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraPieter de Bok, koopman te SaksenVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in betaling van koopwaar, voortkomende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in