Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieNicolaes Leopold Rhijngraaff Salm, graaf van HoogstratenBewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer MiddelburgWeigering van overboeking van een obligatie t.g.v. de suppliant komemde uit de nalatenschap van zijn grootouders Frederick Magnus Rhijngraaff, gouverneur van Maasstricht en gehuwd geweest met Margareta des Thessart ,enige dochter van Baron van Tournebus
Mandement van cassatieBruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom
Mandament van tuigenBenjamin Arons junior, koopman te AmsterdamMelchert Verschuur en echtgenoteWeigering van gedaagden om getuigenis af te leggen in de zaak van afpersing die tussen suppliant en Arend van Dijk, schout van de Watergraaf-of Diemermeer, loopt zonder dwang van justitie
Verzoek om appointementAndries Vermeer, bouwman, wonend in de banne van Rugge in het land van Voorne, gehuwd met Maertje Dirkx Man int VeldDirck Pieterz Man int Veld wonende in de Banne van Oosterland, alsmede Johan Hemelte Kam, procureur binnen BrielleWeigering van een verzoek om Pro Deo te mogen procederen, ondanks grote armoede van suppliant
Mandament van arrestJuffr. Catharina Craij, weduwe van Martinus de Viri, gewezen baljuw en schout van HazerwoudeDe erfgenamen van beide ouders kanten van Asdriaen Janse CoudekerckWeigering van een erfgenaamen om een nog verschuldigd bedrag van 1978 gulden 17 st. 6 penn.wegens administratie en andere onkosten te voldoen
Mandament relief d'appel met de clausule van compulsoirMichiel Joseph, Nathan Joseph, Salomon Samuel van den Berg, wonende te MedenblikGerrit Corneliszn Grob, Maartje Maartens Gras, echtelieden, wonende te HeerhugowaardWeigering van de secretaris van Heerhugowaard om afschrift te Alfven van copie authentiek der dispasitie van schepenen van Heerhugowaard
Mandament van reductie met de clausule van reliefCapt: Pieter Willemsz Boonacker, varende ten behoeve van de West Indische Compagnie in 1651, oom van de op het recif van Pernambuco overleden Tijs Jansz BoonackerSimon Jansz Boonacker,neef van suppliant; broer van overledene; Huijbert Beebs; Cornelis Pietersz'allen wonende in EdamWeigering van de familie van de aan boord overleden Tijs Boonacker om de doodschulden en andere onkosten bedragende 1111 gulden en 13 st. ten behoeve van deze gemaakt volledig te vergoeden ; + 1/3 deel is betaald
Mandament van arrestLea Meuder da Costa, weduwe Raphael Abenacar, Portugese jodin wonende te AmsterdamSamuel Abenacar, oudste broer van Raplael Abenacarweigering van de familie oudste om, voor hij naar Suriname vertrekt een scheidbrief "galica"af te geven,zonder welke een weduwe, volgens de Portugees joodse wet, niet kan hertrouwen
Mandament om staat en inventaris en van inmissie in de possesie met de clausule van interdictie penaal en edictMaria Anthonides van der Linden, weduwe van Mr. Hermanus Eijsleven, advocaat, wonende holwerd ( Holwaerd vermeld) in Friesland, dochter van Dr Hermanus Anthonides van der Lindennen Claes van der Heijden, beiden overledenDs. Abrahamus van der heijden, professor in de theologie te Leiden. Johannes van der Heijden, predikant te Amsterdam, Daniel van der Heijden, Pieter ter Haer, man en voogd van Janneken van der Heijden en Maria van der Heijden, allen erfgenamen van Clara van der HeijdenWeigering van de erfgenamen samen voor de helft van Clara van der Heijden, om aan de erfgenamen van de andere helft, zijnde supplianten, haar deel uit te keren
Mandament van rau actieMaritgen Dirxdr, weduwe van Cornelis Jacobsz van Dalen, schoenmaker te Delf met wie zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd wasJacob Cornelisz van Dalen, schoenmaker ttte Delft en Gerritghe Michielsdr, ouders en erfgenamen van Cornelis JacobszWeigering van de erfgenamen om tot inventarisering en scheiding van de boedel te komen en de suppliante de bij het huwelijk ingebrachte gelden en haar douarie uit te betalen
Mandament van beneficie van inventaris en van rekening, bewijs en reliquaMaria Loot, weduwe en erfgename van Jan de Grande, gewezen koopman te RotterdamAernout Hofflandt, curateur over denagelaten boedel van Jan de GrandeWeigering van de curateur om aan de weduwe en erfgename inzicht te geven in de boedel
Mandament van arrest en rau actie met edict ad valvas curialMenzo Christiaan Winter, kapitein in het garderegiment dragonders, namens zijn vrouw Fredrina Augusta Rodeman, Maria Juliana Rodeman, meerderjarig, weduwe van luitenant kolonel Johan Ludwich Nebelin Rodeman, moeder en voogdes van de minderjarige Charlotta Philipine Antonette RodemanDe bewindhebbers van de V.O.C.Weigering van de bewindhebbers van de V.O.C. om de nalatenschap van Elisabeth Martfeld, weduwe "De Man", bestaande uit twee assignaten ter waarde van ruim 22744,- gulden aan de erfgenamen uit te betalen, wegens zoekraken en foute te naamstelling vande orginele assignaten
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieLopes Rhamires, portugees koopman te AmsterdamJeronimo Nunes Dacosten, koopman te Amsterdam borg en mede principaal van Padre Anthonio Viedrae Portugeese ridderWeigering van betaling van Borgtocht
Appoinctement in de margeMr. henrick Fagel, advocaat voor het Hof van Holland, prefernte crediteurDe erfgenamen van wijlen griffier RollandtWeigering van betaling van 800,- gulden met rente vanaf 24-12-1644
Mandament van authorisatie en penaalAnna Isabella Schiltman, weduwe van Maarten van Soest en diverse andere erfgenamen ab interstato van Pieter SchiltmanWouter Dirkse Kloek, huurder van een huizinge in Lekkerkerk. in bezit van suppliantenWeigering tot ontruimen van een huis, nadat de huur termijn is verstreken en onenigheid over achterstallige huur
Mandament van arrest met interdictie penaalArie Corneliszn Beaumond, Mr. Timmerman, wonende in Den Briel, weduwnaar van Hilllettie Pietersdr, voor zichzelf en als Vader en Voogd van zijn minderjarig kinderen bij Hillettie. Suppliant heeft te goed van tegenpartij 964.gld. 12 st. 8 penn.over geleverd materiaal. en het bouwen van 2 huizen in Sommelsdijk 1654-08-10Arij Janszn van der Karre, burger ook wonende te Den BrielWeigering tot betaling van ruim 964 gld. voor het bouwen van 2 huizen in Sommelsdijk en van bouwmateriaal en poging om deze huizen te ver
Mandament van rauw actie met de clausule van edictPieter Isackszn de Graaf, schout en secretaris van Nieuw-Helvoet en de Quack wonende te BrielleTrouw, weduwe en erfgenaam van Leendert Trouw, GabriëlWeigering over het laatste jaar huur te betalen voor weiland gelegen te Biert
Mandement van maintenuMr. Adriaan van Strijen, advocaat en testamentaire voogd van Cornelia van Strijen, zijn dochter bij wijlen juffrouw Catharina Kerkrinc, en haar enige universele erfgenaamEnkele vrienden van wijlen Catharina KerkrincWeigering onder frivole voorwendselen effecten, obligaties en bescheiden uit te leveren waarvan zij namens de suppliant renten e.d. hadden ingevorderd, aldus proberend de supplant het testamentaire recht daarop bespottelijk te maken
Mandament om authorisatie, rekest om appoinctementDe heren burgemeesters van de stad Rotterdam en de commissarissen van de bank van lening aldaarDe kinderen en erfgenamen van wijlen Thijman van Volbergen, gewezen Raad en Thesaurier van zijn HoogheidWeigering on een verkocht huis aan de Poten in Den Haag over te dragen en een restschuld van 62568 pond te betalen
Mandament van rauw actieJan Albertse van de Velde, wonende tussen Haarlem en Leiden en ook gewoond hebbende te HeemstedeSchout en schepenen van HeemstedeWeigering om zich weer in Heemstede te mogen vestigen alhouwel schout en schepenen zich d.d. 01-04-1722 borg hadden gesteld, indien nodig het gezin weer te huisvesten
Mandament van arrest op persoon en goederenIJsaacq Vaz Martines, Portugees koopman te Amsterdam, gemachtigde van Salomon de Rocha, portugees koopman te Suriname in compagnie van Arthur RousJoseph PereiraWeigering om voor de verkoop van een plantage in Suriname op 05-07-1659 de afgesproken prijs van twee negers en 3000 pond suiker te betalen
Mandament van rauw actieJan van der Horst, gehuwd met Marijtje van Strijp, (namen der kinderen Arij, Lijsbeth, Evert en Anna) wonende te VoorburgBurgemeesters en regeerders van AlkmaarWeigering om verzoek acte van indemniteit of redimissie te verlenen
Mandament om rekening relique te bewijzenAbraham Lourissen van Bodechem, wonende in Alkmaar voor zichzelf en als voogd van Johannes Abrahams van Bodechem, verwekt bij Arijaentje Willems van NieropAdriaus Cornelisz Sevenhuijsen, oud schepen en raad van de stad AlkmaarWeigering om verantwoording af te leggen
Mandament van rau actieGualter van der Beets, wonende te 's GravehageBewindvoerders van de Oost Indische CompagnieWeigering om uitbetaling van verkochte goederen en verdiend salaris
Mandament van arrestAsser Ephrahim, wonende te AmsterdamBurgemeesters van HardewijkWeigering om uitbetaling van een prijs van 10000.- gulden die gevallen was op een lot uit de Hardewijkse loterij
Mandament van arrest en rauw actie met clausule van edictJacob van Hinlopen, burger wonende te UtrechtDiderick de Leeuw, Heer van Schalkwijk, wonende te Utrecht Betreffende het arrest en Mr. Gerrit t'Hooft wonende te Amsterdam samen met Diderick de Leeuw betreffende de rauw actieWeigering om toestemming te verlenen voor de verkoop van twee huizen en erf syaande op de Noordzijde van de Nieuwe Herengracht te Amsterdam en beslaglegging op de goederen van de Heer van Schalkwijk die liggen binnen de juristrictie van dit Hof, omdat hij daarzelf niet onder woont
Mandament van rauw actieAletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi
Mandament penaal en bevel tot comparitieAdiaen Dircxsz Hoot, wonende te HazerswoudeJan Jansz van Genenechten, wonende te HazerswoudeWeigering om te betalen voor gekochte turf, gevolgd door dreigement om de turf die inmiddels door is verkocht te stelen
Mandament van arrest en rau actieJacob Balde, agent en koopman te Amsterdam, optredende ten behoeve van Louis en Carel Adolph van Plessen, geheim raden en voogden over Jan Siegfried van BarnerGodfried en Jan Henri Winckler, dienaren van wijlen Luitenant Generaal van Barner en door hem benoemd tot executeurs testementairWeigering om staat en inventaris van gelden en goederen van Luitenant Generaal van Barner te verschaffen aan de voogden van diens zoon
Mandament van rauw actiePieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan
Mandament van rauw actieCatharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen
Mandament van rau actieJan Bos, echtgenoot van Adriaantje Palestijn, wonende in Schiedam en Dirk Witsenburg, echtgenoot van Hillegond Palestijn, wonende in Vlaardingen, kinderen uit het eerste huwelijk van Gerrit Centen PalestijnCent, Diewertje en Neeltje Gerrits Palestijn, de beide laatsten vertegenwoordigd door hun echtgenoten, en hun moeder Ariaantje Jans Berkel, tweede vrouw van Gerrit Centen PalestijnWeigering om staat en inventaris te geven van de boedel van Gerrit Centen Palestijn en om tot scheiding en deling over te gaan
Mandament van arrestLambertus van Rhijn, wonende te Weesp, als administrateur over de enige en onvolwaardige zoon van Catharina Maria Blaeuw overleden 1723 vrouw van Jan le Breton Doeswerff, genaamd, Martinus Wilhelmus Laurentinus SchaapJan le Breton Doeswerff, stiefvader van het kindWeigering om staat en inventaris der goederen te leveren om zodoende tot scheiding en deling te geraken
Leonard Huijter.schout te Welland voor zichzelf en ten behoeve van Cornelia Maerszn, en Jan Wsse JansznJacob Marinus Breen cum sociis,impetranten, over tienden van lammeren in RenesseWeigering om schuld te betalen hoewel daartoe veroordeeld door Het Hof.
Mandament in cas van salazis met de clausule van edict betreffende Abraham Jansz KoolJan Thomaszoon Verduijn: Adam Thomaszoon Verduijn, beiden wonende te Nieuwkoop, procuratie hebbende van Gerrit Thomaszn Verduijn, scheepmaker hun broer ook wonende aldaarAbraham Jansz Kool (Cool) wonende Kortenhoef 4h, Sticht van Utrecht. Dirck Janszn Kool wonende onder het gerecht van Zevenhoven Utrecht, Jan Pieterszn, gehuwd met Grietgen Jans Kool, wonende onder het gerecht van WoubruggeWeigering om salaris uit te betalen voor 18 jaar administratie over de goederen van de weeskinderen Jan Jansz Kool, scheepmaker en diens vrouw Lijsbeth Clertsd
Mandament rau actieCors Groenewegen, wonende te Hazerswoude, landbouwerWillem Sebastiaan Boers, baljuw te HazeswoudeWeigering om restitutie van 700- gulden aan de baljuw overhandigd, i.v.m. amnestie van alle vonnissen, verleend bij plakaat van 27 september 1787
Mandament van rau actieSibilla Hermina van der Sluijs, weduwe en erfgename van Gualther van der Beets, wonende te DelftBewindvoerder van de Oost Indische CompagnieWeigering om restitutie van 2000 rijksdaalders i.v.m. borgtocht
Mandament van rau actieAdriaan van Dalen c:s: qq wonende te MonnickendamIsaacq van Gelderen, bankhouder van de bank van lening te MonickendamWeigering om restitie van meerdere obligaties, als onderpand ter leen aangeboden door één der voogden over de minderjarige kinderen van Anthonie Febes en Lijsbeth Nauwings
Mandament van rau actieMr. Abraham Phillips en Willem Stokelbrant t.b.v. Commerina Elias, weduwe en erfgename van Hendrik Blonk, gewezen kapitein varende op Suriname, laatst op het schip de Juffrouw WilhelminaHuijbert van Dam en ChristoffelCastricum, kooplieden te Amsterdam, voormalige zaakgelastigden van Commerina EliasWeigering om rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid als zaakgelastigden
Mandament van rau actieMagdalena de Vos, weduwe van Gijsbert DuijtsCornelis Hoet, schuldeiser van suppliante en tevens benoemd tot administrateur van haar failliete boedel, met de opdracht haar schuleisers voor 35% tevreden te stellenWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het regelen van de schulden en niet betalen voor geleverde winkelwaren
Mandament van rau actieKatharina van Beaumont, weduwe van Johan de Wit en erfgenaam van hun zoon Mr. Johan de Wit, gewezen burgemeester van DordrechtBarent Taaij, koopmans boekhouder te DordrechtWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de nalatenschap van wijlen Willem de Wit
Mandament van arrestIsaacq Alvares, koopman te Amsterdam gehuwd met Rachel de SilvaDavid Henriques de Sousa, compagnon van suppliants overleden schoonvader N de SilvaWeigering om rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen van de compagnon en de vermoedelijke poging om met meename van bescheiden het land te ontvluchten
Mandament om declaratie van kosten over en procureur acceptant te stellenAgnetieta van Schoonenbeek, weduwe en erfgename van Gerardus Smit, mede ten behoeve van hun beide kinderen, Michiel Offerman, mr. schoenmaker, voogd over de twee minderjarige voorkinderen van Gerard smitsCornelia Claasdr van Noort, weduwe en boedelhoudster van Gerardus van den BergWeigering om proceskosten te betalen ondanks veroordeling daartoe
Mandament van rauw actieSchout en schepenen van Nieuw Beijerland c.iJohan van Kuijkhoven te DordrechtWeigering om pondgeld te betalen
Mandament van rauw actieMr. simon van der Stel, wonende te LeidenBoudewijn van der Neut, secretaris van KoudekerkWeigering om papieren van overdracht van twee gekochte huisjes gelegen aan de lage zijde van de Rijn te Koudekerk over te geven
Mandament van rau actieHendrina Elizabeth van Groeneveld, weduwe van Christiaan de Reus, Nicolaas Sterkstad, gehuwd met Ingetje van Groeneveld, beide wonende te RotterdamLeendert de Wit, gehuwd met Sara van Groeneveld, wonende te DelfshavenWeigering om overlevering van onwettige collatie m.b.t. recht van patronaatschap van vicarie op naam van Ingetje van Hameren overleden in 1761
Mandament van maintenueHelena Hoekgeest, wonende te AntwerpenWeesmeester van Goes, als toezichthouders over Jacobus Bruijne overleden te Mechelen, suppliantes niet toerekenbare oom van s'moeders zijdeWeigering om overgave van de goederen van Jacobus Bruijne waarover de weesmeesters de administratie hadden gevoerd, terwijl suppliante enige erfgename ab intestato was van Jacobus Bruijne
Mandament request antidotaalWillem Brinkman, wonende te HeemskerkPieter Cornelisz Schuijt, wonende te HeemskerkWeigering om overdracht van huis en erf, bij gelijktijdige betaling in contanten, zoals bij afspraak d.d. mei 1754 was bepaald
Mandament van rau actieSijbrandt Cornelis van Ruijven en Cornelis Jorisz Tas, beide bouwlieden in het Ambacht van Ruijven, buiten Delft gelegenDe ambachts heer van Ruijven en diens secretarisWeigering om over verlijen van landtransporten te staan en het eisen van de 30e penning op het regelen van transport-brieven
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictPieter Kerkhoven, makelaar te Amsterdam, voogd over Cornelis Abel Oosterland, zoon en erfgenaam van Mr. Isaak Oosterland, gewzen advocaat voor het Hof van UtrechtPieter van Rijssel, tweede echtgenoot van Cornelia van der Linden, weduwe van Isaak Oosterland en Mr. Willem Goes, advocaat voor het Hof van Utrecht, beiden voogden over Cornelis Abel OosterlandWeigering om over te gaan tot schifting, scheiding en deling van de nalatenschap en om deze te brengen onder de administratie van de eerst benoemde voogd van de minderjarige erfgenaam
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in