Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieAdriaantje Arijens de Groot, Weduwe van Willem Gerritsz Sloot, erfgename van haar overleden zoon Gerrit Willemsz Sloot, wonende te Zevenhuizen die weer mede-erfgenaam was van Ingetje Gerrits SlootMaarten Eldertz Kooijman, hertrouwd wedunaar van Ingetje Gerritsd SlootLevering van staat en inventaris en scheiding en deling van de gezamelijke boedel van Maarten Eldertz Kooijman en wijlen Ingetje Gerritsd Sloot
Mandament van rauw actieAdriaan Jan Bartholotti van den Heuvel, Heer van Rijnenburgh en diverse familieleden, allen erfgenamen van wijlen Geertruijd Dorothea van Golsteijn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Baptista Bartholotti van den Heuvel ect.Siewert de VriesAchterstallige pacht over 2 perceelen land in de Bijlermeer
Mandament van rauw actiePetronella Anemaat weduwe van Adriaan Dingmand, ontvanger van s'Heere Domeinen op Noord Beveland en secretaris van Colijnsplaat, erfgename van haar broeder Jacob Anemaat, baljuw van Cortgene ectDe erfgenamen van Adriaan Anemaat, namelijk zijn zusters Maria, weduwe Verkoutere, Dina en Anna Anemaat, gehuwd met predikant Servatius Hasevoet te VlissingenVerrekening van de inkomsten uit de ambten, door Jacob en Adriaan Anemaat bekleed, zoals door hen vatgelegd op 13-03-1687
Mandament van rauw actieDina Vockestaard, weduwe van Mr. Gerard de Mient, griffier van LeidenWillem BrooksNalatigheid in aflossing van een hypotheek
Mandament van rauw actiePieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan
Mandament van rauw actieJan Cornelis Bood, wonende op de Made en de weduwe van Hendrik Domeneij, wonende op het Strijense SasJan van Mouerik, secretaris van KlundertVerzoek om het aan de secretaris in bewaring gestelde geldbedrag over te dragen aan de supplianten onder afterk van kosten
Mandament van rauw actieGerrit van der Soest, solliciteur militair te 's GravenhageDe erven van Christoffel Petorelle, exkapitein der dragondersVerzoek om beslag op goederen van Petorelle i.v.m. onbetaalde wisselbrieven
Mandament van rauw actieJan Joriz van der Does,wonende te ScheveningenDe erven van Willem NieupoortVerzoek om eigendomsrecht van de rechten van de helft van een meer aan de IJssel leenroerig verbonden aan het huis "Van den Capelle op de IJssel" hem toekommende uit de nalatenschap van zijn vader Joris Dirksz van der Does
Mandament van rauw actieMargareta Keuters, wonende te Zutphen echtgenote van Jan van der KaaHuijbert van Eijk, raad en burgemeester van Gouda Theunis Leffen, koopman te Leiden als executeurs testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Elisabet Jans van der Borst, weduwe van Jacobus Lucassa van der Kaa, suppliants schoonmoederVerzoek om levering van staat en inventaris der boedel, inzage van alle bescheiden en uitkering van het erfdeel
Mandament van rauw actieMatteus Castela, geboren te RotterdamDe kamer van Zeventien, vertegenwoordigende de generale Oostindische CompagnieVerzoek om uitbetaling van ingehouden verdiend loon over acht jaar i.v.m. arrest op zijn persoon bij vonnis d.d. 04-11-1711 door gouverneur en raden van Banda gewezen inzake beschuldiging in de vorm van openbare lasterlijke uitlatingen jegens fatsoenlijke lieden gedaan. Suppliant was daar onschuldig aan en zodoende in zijn eer en goede naam aangetast
Mandament van rauw actieCatarina de Bussij de Rabutijn, weduwe van Baron Josph Adam van Stoltsenberg, brigadier in dienst van de keurvorst van de PaltzHoffman van Someren, luitenant kolonel en kapitein der blauwe gardes in dienst van de genoemde staatVerzoek om restitutie van het nulle consept van koop van de heerlijkheid Poederoijen, bij absentie van haar zuster, vrouwe van Poederoijen, door suppliante getekend, i.v.m. eventuele moeilijkheden na haar dood voor haar erfgenamen
Mandament van rauw actieAgatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd
Mandament van rauw actieHercules en Cornelis Peekstok, kooplieden in compagnonschap, wonende te SchiedamLijsbeth van der Laan, echtgenote van Harpert Oudemans, gewoond hebbende te Schiedam en later te Delfshaven, brandewijnstookster en Cornelis Oudemans, makelaar te RotterdamNalatigheid in betaling van het restant van geleverde granen
Mandament van rauw actieArend Lijbregts, notaris, wonende te 's Gravenhage q.q.Jan van Ameronge, mr. zilversmid, weduwnaar van Clasina van Nederveen, wonende te GorinchemVerzoek om staat en inventaris van de nalatenschap Clasina van Nederveen te leveren, waarin o.a de kinderen van Johanna van Nederveen genaamd: Everhardus, Anna Maria, Johannes Adrianus en Gijsbertus Hermanus Raets voor een derde deel erfgenamen waren
Mandament van rauw actieMr. Hieronimus Slicher, substituut griffier en secretaris van 't HofN.van KreevelNalatigheid in aflossing van een hypotheek
Mandament van rauw actieDirk Dirkse van Oostende, wonende te den Bommel, eerst wedunaar van Johanna Cornelis van Goutwaert en later van Lijntje OttoosNeeltje Dirkse Crepelman, weduwe van Jan Noordijke, wonende te Nieuwe Tonge, zuster van Jacob Dirkse Crepelman, gehuwd geweest met Arendtje Dirkse van Oostende, zuster van de suppliantNalatigheid in betaling van opbrengst van gewassen, reparatieaan woning, koop van wagen en paarden ect. , suppliant toekomemde uit de nalatenschap van hun beider ouders
Mandament van rauw actieLucas Schermer, marktschipper van Rotterdam op 's Gravenhage voor zichzelf en Pieter van den Helm, wonende te Rotterdam die samen met de suppliant voogden zijn over Chritina de Raad, dochter uit een eerder huwelijk van suppliants vrouw Zophia Dullaert en Johannes de RaadAdriana Dullaert, weduwe van Casparus van der Tak wonende te DelftVverzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Hendrik Dullaert
Mandament van rauw actieDirck Hoogstraaten, koopman te DelfhavenJacob Manneke, Pieter van Hoven, Anthonie de Vlieger, Abraham van Heusden, Willem van der Does, Dirk Schipper en Abraham bruijnenbergEis tot betaling van de afgenomen partijen goederen
Mandament van rauw actieHester Pereira, weduwe en boedelhoudster van wijlen Mozes Antunus, te 's GravehageErfgenamen van daniel de PasTeruggave van 2000,- Engelse ponden aandeel in de West Indische Compagnie gegeven op 22-10-1720 met de belofte binnen een maand terug te betalen vermeerderd met de sedert die tijd ontvangen inkomsten uit die aandelen
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Heim, Baljuw van Vlaardingen en Vlaardingerambacht en Burgemeesteren en vroedschappen van deze stedenMichiel de Voogdt, secretaris van de stad VlaardingenHet in gebrekke blijven van Michiel de Voogdt om de supplianten de notulen van de vergadering van 14-05-1725 , waarin hij tot secretaris werd benoemd en beëdigd, ter hand te stellen en verzoek om vervolgens binnen 3 x 24 uur de notulen hem toe te sturen
Mandament van rauw actieMaria Mars, weduwe van Christiaen van BergslantExecuteurs testamentair van wijlen Mathijs van Bergslant, schoonvader, en Jan van Bergslant, zwager van suppliante en voogd over haar kinderenOnenigheid over het uitkeren van een deel van de nalatenschap, als compensatie voor een verlies in preferentie
Mandament van rauw actieJoan Soermans, predikant te Giessen-Oudkerk en voogd over de kind een van wijlen Anthonie brooshoofdDe erfgenamen van Anthonie Brooshoofd, gewezen schout en secretaris van Giessen Oudkerk, ect. de [penningmeester van het Waterschap Nederwaard en de secretaris van AlblasserdamOnenigheid over het overnemen van charters, papieren en effecten, gedeeltelijk behorende aan het waterschap, over het verlenen van decharge over het gevoerde voogdijbeleid en over betaling van gemaakte en nog te maken kosten
Mandament van rauw actieAnna Margatetha More, weduwe van Jan van den Bosch,resident van de Hoog Mogende Heren staten GeneraalThomas van den Bosch, wonende te Amsterdam, voogd over de kinderen van Jan van den Bosch en supplianteOnenigheid over het nakomen van de huwelijkse voorwaarden en de bepalingen van het testament van Jan van den Bosch
Mandament van rauw actieAdriaan Overvelt, wonende in Den HaagMevrouw van der Mast, wonende te VoorburgOnenigheid over de terug betaling van geleend geld plus interest
Mandament van rauw actieEwouda Verschuur, weduwe van Mr. Abraham van Gherwen, thans huisvrouw van Gualterus Hennequin, oud burgemeester van Rotterdam samen met Johan en Maria Dorothea van Gherwen, allen wonende te RotterdamMr. Pieter van Couwenhoven en Dammas van Gherwen, commissaris der zeezaken te Rotterdam, voogden over de erfgenamen van wijlen Agatha Cessers, weduwe van Gerrit VischOnenigheid over het afleggen van rekening en verantwoording over de voogdijschap en administratie der goederen
Mandament van rauw actieAbrham Douglas, voor zoon van Abraham Douglas, gewezen opperkoopman te Malakka, en eerste raad en Directeur Genraal van Nederlands IndiëTheodorus Rijswijk, oud schepen van Amsterdam, Jan Davids van Mansdalen, wonende te Amsterdam, en Johanna van Breugel, weduwe uit het tweede huwelijk van de oude Abraham Douglas en eerder weduwe van Tobias Hardekop, wonende te Voorburg, benevens de curatoren aangesteld over Jan Abel DouglasOnenigheid over het uitkeren van de nalatenschap van de oude Abraham Douglas
Mandament van rauw actieClaes Wite, hospes in de Prins van Oranje te HartogsveldAbraham van Haeij, Raad en Drossard van Gorinchem ect. en Baljuw van Hardinxveld en Anthonij Zuijdam, wonende te Giesen - NieuwkerkOnenigheid over de vergoeding van kosten inwoning voor de ten onrechte gearresteerde en vrijgesproken Zuijdam en zijn bewaker
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament van rauw actieCornelis van Eghmont, wonende te Kuddelstaart c.s allen erfgenamen van Claesje Cornelisse de Bruijn, weduwe van Cornelis Frederiksz van VlietFrederik Cornelisz van Vliet, wonende te Weipoort en Arij Dirkszoon van der Horst, wonende te Aarlanderveen als voogden over de minderjarige erfgenamen van Claesje Cornelisse de BruijnVerzoek om staat en inventaris en behoorlijke administratie der boedel waartoe voogden in gebreke blijven
Mandament van rauw actieSchout, burgemeesters, achtsmannen en schepenen van BergenMeerdere inwoners van BergenNalatigheid in voldoening van lasten betrffende de verplichte schotpachten
Mandament van rauw actieHendrik Coster, gehuwd met Anna Catharina van Himmel, wonende te 's GravenhageJohan Maaslant, wonende te DelftNalatigheid in betaling van schuld
Mandament van rauw actieDe Raden en Mrs. van de rekeningen der domeinen van Hollansd en West Frieslandwillem van den Bergh, notaris, sequestor in de boedel van Constantia van Hoven, weduwe van Mr. Gerard Graswinkel, rentmeester de domeinenVerzoek om rekening en verantwoording te doen i.v.m. nog te ontvangen gelden die door de rentmeester waren geind en waarvoor van den Bergh de administratie voerde
Mandament van rauw actieMarrigje van Leeuwen, weduwe van Mattheijs Jongelicht, wonende te Zevenhuizen, erfgename van haar zuster beatrix van Leeuwen overleden 29-03-1726 weduwe van Mattheijs BlommestijnHuijg Verijsel Becker, wonende te Goudschade en Jan Gesteranus, wonende te Rotterdamals voogden over de minderjarige erfgenamenMoeilijkheden bij de afwikkeling van de fideicommissaire nalatenschap van Beatrix van Leeuwen
Mandament van rauw actieJan Albertse van de Velde, wonende tussen Haarlem en Leiden en ook gewoond hebbende te HeemstedeSchout en schepenen van HeemstedeWeigering om zich weer in Heemstede te mogen vestigen alhouwel schout en schepenen zich d.d. 01-04-1722 borg hadden gesteld, indien nodig het gezin weer te huisvesten
Mandament van rauw actieIsaacq Snep, koopman wonende te Amsterdam, als executeur testementair van Helena Laers, weduwe van Evert Tongerloo, suppliants schoonmoederRoeland van Leeuwen, en de erfgenamen van Cornelis van Tongeren en de erven van Jurrian WillinckNalatigheid in aflossing van twee obligaties en een lening
Mandament van rauw actieEva de Meij, weduwe van Dom. Casteleijn, wonende te GoudaHendrik Aartse Boer, wonende te StolwijkNalatigheid van huur van boerderij en land te Stolwijk en de kostprijs voor twee kazen
Mandament van rauw actieMr. Pieter velthuijs, burgemeester van Alkmaar , nomine uxorus gehuwd met Geertruijd Engels, als voogd over Bernardus Heg, erfgenamen van Isaacq van Beeck, schout van LimmenMeerdere erfgenamen van Isaacq van Beeck,oa. Lijsbeth Jansz, als voogdes ovsr Trijntje EngelsVrezoek om zich te willen gedragen als simpele erfgenamen van Isaacq van Beeck evenals de suppliant voor zijn pupil had gedaan
Mandament van rauw actieDavid Whijte, wonende te VianenJacob jan cossou, secretaris van ZoeterwoudeNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieSchout, burgemeesters achtsmannen en schepenen van BergenPaulus Jacobse Boon, Gerrit Boon, wonende te Alkmaar, weduwnaar van Maartje Paulusse, wonende in de Beemster en hun meerderjarige kinderenNalatigheid in betaling van verschuldigd schotgeld
Mandament van rauw actieJacob van Hattum, notaris te s'Gravenhage en Hendrik van Salin, procureur, als executeurs testemetair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jacoba Stuckerrus, weduwe van Adriaan HaaksWillem Kaiser, gewezen secretaris van NieuwehoornNalatigheid in aflossing van geleend geld onder hypotheek
Mandament van rauw actieMr. Willem Vlaerdingerwout, c.s allen wonende te Delft en belanghebbende in een assurantiemij.De directeuren van de betreffende assurantiemij.Onwil om een rekening van inkomsten en uitgaven te leveren na opheffing de maatschappij
Mandament van rauw actieAls bij 69Johan Coenraed Menke, wonende te AmsterdamNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieMr. Jan van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude c.s. q.q als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Cornelis van der GoesWilhem Cramers, wonende te Middelburg, administrateur over de goederen van Cornelis van der GoesVerzoek om levering van behoorlijke rekening en verantwoording van gevoerde en overgifte van waardepapieren
Mandament van rauw actieNeeltje Willems, wonende te Grotebroek, dienstbode van Johannes van der Velden wonende te GrotebroekMartinus Pluijm, wonende te enkhuizen en Zeger Lakeman, wonende te Bovenkarspel als executeurs testementair van Johannes van der VeldenNalatigheid in uitkering van een legaat, enkele goederen en achterstallig verdiend loon
Mandament van rauw actieCatharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen
Mandament van rauw actieJacobus de Bergh en Willem Boon, beiden notaris en procureur te Rotterdam als executeur testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Willemetta Swaneveld, weduwe van Gerard van Eijck, koopman te RotterdamPieter Molewater, burgemeester van BrielleNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Mandament van rauw actieSara Bouwdewijns (als in 81)Jan Willaerts (als in 81)Nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieMeijnard Meerens voor zijn dochter Susannna Cicilia Bartha Meerens medeérfgename van susanna Abbema overleden 10-05-1727 weduwe van Mr. Andries Bogaart, Heer van AlblasserdamMr. Nicolaas Bogaart van Alblasserdam (zoon van Susanna Abbema) Mr. Willem van Berkel ( schoonzoon van Susanna Abbema) Mr. Adraiaan Bogaart van Belois, advocaat van 't Hof (kleinzoon) als voogden en Mr. Jan Bries advocaat en notaris te Delft als administrerend voogd in de boedel van SusannaAbbemaVerzoek om behoorlijk staat en inventaris te leveren van de goederen van Susanna Abbema om vervolgens te kunnen komen tot scheiding en deling
Mandament van rauw actieDavid Kleiman, wonende te Amsterdam, schipperBewindvoerders van de Oostindische Compagnie ter kamer AmsterdamNalatigheid in verantwoording van goederen en betaling van verdiend salaris
123...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in