Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
51 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 51 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJan Kramenr, wonende te 's Gravenhage, vertegenwoordigend zijn echtgenote Charlotta Wilhelmina Suzanna Charron de st. Germain, dochter en mede erfgename van Guillaume Charon st. Germain, en Maria Josepha d'Arredondo, echtelieden, en vertegenwoordigend nog meer erfgenamenJacob de LosRios, en erfgenamen en/of representanten van jacob de Los waarvan de namen en woonplaatsen onbekend zijnVoortzetting van het proces tussen Jacob de Los Rios en Joseph d'Arrendondo, begonnen voor 1726 en gestaakt wegens overlijden van beide partijen
in cas d'Appel met de clausule van Relieff.Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van ZellerPieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van MarkenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.
Mandament crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandWilhelmina Henrietta van den Broek, gesepareerde echtgenote van Jan Christiaan Severijn, luitenant ten dienst dezer landeValse verklaring van meinedig gedrag, waardoor Severijn het vaderschap van het d.d. kerstmis 1756 geboren en 20 april overleden kind, in de schoenen geschoven wordt
Mandament in cas d' appel met de clausule om voort te procederen op korte en peramptoire termijnenMaria Wilhelmina Scheffer Carolus, wettig gesepareerd van Jacobus Haaze, wonende te Amsterdam, en verkregen hebbend venia agendeCarolus Jacobus Haaze, wonende te s' GravenhageBbbezwaar tegen het vonnis door het gerecht van s'Gravenhage gewezen d.d. 10-11-1779 waarbij de eis van suppliante tot wettig verklaring van haar huwelijk wegens inpotentie van haar rechtgenoot werd afgewezen
Mandament in cas relief d'appelMr. Johannes van Doelen; Anna Wilhelmina van Doelen, weduwe van Everard Johan Römer, beiden wonende te Utrecht; Jacoba Beatrix van Doelen, wonende te MaarsenJan Sterk, wonende te Moordrecht en Anna Maria Sterk, wonende te Leiden, enige nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Maria van Riebeeck (Riebeek), weduwe van Jan SterkDe goederen, geld en effecten uit het vernielde huis van wijlen Mr. Willem van Riebeeck, zijn vrouw Sara Johanna van Doelen en dochter Cornelia Johanna van Riebeeck; verwanten: Christophus Carolus van Fricht en Pieter de Sek. Onenigheid over de verdeling van de goederen.
Mandament in cas relief d'appelWilhem Willink en Jan Willink, kooplieden, wonende te AmsterdamCharbon en Zoon; Sebastiaan van Noeten Jansz; C.S. Sander (Coert Simon Sander); weduwe van P. van Staden; Ar. Franciscus Henricus Moorrees; Wilhelmus (Wilhelminus) Buddingh; I.M.Simons en David Berck; G. Bramer; I. Boelen en J. Boelen junior; Pieter Engelen; Hendrik Elser; Barend Glasius - speciale gemachtigde van Cornelis Jan Meyer - oud raad te Utrecht, in huwelijk met Wilhelmina Elisabeth Catharina van Staden en haar zuster Johanna van Staden, de enige erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Groeneman, weduwe van Pieter van Staden; mitsgaders en de rato caverende voor Aldert Jan Glasius in huwelijk met Johanna van Staden.Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam in dato 16-09-1808 inzake een koopcontract van goederen - 548 balen koffie, het niet nakomen van deze contract veroorzaakte schade aan de supplianten
Mandament om acctie te institueren met de clausule van edictHenriette Antonette Hop, weduwe van Mr. Thiman Boeij, secretaris en subtituut griffier van 't Hof. David van Bijsterveldt, procureur van 't Hof aangesteld als executeur-tetementair over de boedel van Anna Catharina HopErven of representanten van Boudewijn van Beest, schout en gaarderder verponding van Voorhout. Erven en representanten van Abraham Benevelt en Rijkloff van Brienen die borg hadden gstaan voor Boudewijn van BeestSupplianten willen ontheffing uit hun functie daar zij niet weten wie enig recht of aanspraak heeft, na verkoop van de eerste en aankoop van de tweede obligatie
Mandament om appointement in cas van salarisMr. Johannes Brouwer, advocaat en Pieter Ploos van Amstel, procureur van het Hof van HollandJannetje van Eede, weduwe van Hendrik Ardenois, Geertruij en Jacoba van Eede kinderen van Jacob van Eede en zijn eerste vrouw Geertje Bosman, Anna Wilhelmina en Jacob van Eede de jonge, kinderen van Jacob van Eede en zijn tweede vrouw Trijntje Pardon Jacob van Eede was gewezen geldophaler der lonen van kinderen van 't Aalmoezeniers weeshuis te AmsterdamGeschil over uitbetealingvan gedane voorschotten en salarissen waarbij in gebreke werd gebleven
Mandament om executie te zien decernerenPieter Opperdoes, burgemeester en Raad van de stad Hoorn, gehuwd met Magdalena Ment; Arend Groot, Raad van de stad hoorn, gehuwd met Alida Ment.Wilhelmina de Veth, weduwe van Cornelis Ment de oude, voogdesse over de minderjarige kinderen en mede ergename van Cornelis Ment de jongeDe boedel van Wijlen Cornelis Ment de oude alsnog te laten inventariseren en te taxeren, zoals was overeengekomen met Pieter Opperdoes.
Mandament om procureur acceptant te stellenJan Christiaan SevereijnWilhelmina Henrietta van den Broek, gesepareerde echtgenote van de suppliantVerzoek om aanstelling van een nieuwe procureur om verder te procederen in een echtscheidingszaak m.b.t. overspel
Mandament penaalHenriette Wilhelmina, baronesse van Friesheim Clara Hesselt van Dinter, Johan Frederick Baron van Friesheim, Catharina Douariere de Wecke, geboren Baronesse van Friesheim en Hendrick de Wecke als respectievelijk zuster, oudtante, oom, tante en neef van Johan Lodewijk, Baron van FriesheimJohan Lodewijk, Baron van Friesheim en zijn toekomstige vrouw Johanna Cornelia van der Bilt, zogenaamde weduwe van Casper Voges,Poging van de familie om diit huwelijk te voorkomen Johanna Cornelia van der Bilt heeft zeer slechte reputatie en zal door een huwelijk, waaruit mogelijk kinderen geboren worden de familienaam ten schande maken
Mandament relief de Appel met de clausule van edictCristina Fant, weduwe van Jasper de Vos, raad van Vlissingen en rekenmeester van ZeelandMr. Jan Danckaarts,gehuwd met Wilhelmina Jacoba Terstal, weduwe en boedelhoudster van Mr. Willem de VosBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 mei 1753 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake levering van staat en inventaris en inthering van de legitieme portie
Mandament van Appel met de clausule van ReliefCornelis Anselmus Kuypers, wonende te Rotterdam, geconstitueerd als borg bij restitutie en aflossing van de obligatieWillem Deutz, als principaale debiteur - een obligatie groot in capitaal 3.000 guldens ten behoeve van Johanna Wilhelmina Steger, eerst weduwe van Jacob Theodorus Smits dan buiten gemeenschap van goederen getrouwd met Johannes Henricus van Dinter, te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam in dato 30 juni 1807 en executie bij de suppliant inzake obligatie groot in capitaal 3.000 guldens
Mandament van arrestSabina Wilhelmina van Roesfeldt, douariere van Nicolaas Jan Hendrik NoeijJacob Moeser, Wilhelmina Rijnders, echteliedenVerzoek om beslag op meubels effcten en huisraad i.v.m. nalatigheid in betaling van huur
Mandament van ArrestJohannes Sandifort Johannesz, wonende in BrielleNabestaande van nu wijlen broer van de suppliant - Mr. Rochus Sandifort, en mede nu wijlen Adriana 't Gilde; wijlen Wilhelmina Huberta van Dollen; vader van de suppliant - wijlen Johannes Sandifort; erfgename van Wilhelmina Huberta van Dollen - Mr. Nicolaes Bartholomeus van Dollen; E. van Dollen, weduwe van E.B. BollRekening en verantwoording over de goederen van de tegenpartij en over de goederen welke de suppliant heeft zelf gekocht - landen, bossen, bouwmanswoning met huis, schuur, wagenhuis, bergen en keet, met zaai en weilanden
Mandament van arrest en interdictie penaal met edictWilhelmina Sas, weduwe vabn Dirck Bort, Pieter van der Meer, Johannes Smits, Antonij Motien. allen winkeliers in Den HaagJosina van Meteren en haar echtgenoot, Michiel Jordan Ziklixin, Pools edelmanAchterstallige betaling voor geleverde modestoffen en fournituren
Mandament van arrest en rau actie gratis met de clausule van edicte ad valvas curiaeJohannes Hendrik Bikbergen en Hermanus van Tilburg, beiden wonende in Den Haag, erfgenamen, 1/2 van de nalatenschap; Hendrik Bikbergen - kind wijlen Hendrik Bikbergen, kind van wijlen Wilhelmina Bikbergen. Hendrik en Wilhelmina Bikbergen, wettige kinderen van wijlen Johannes Bikbergen en Magdalena Heckers, ouders van wijlen Johanna Bikbergen - bloedverwanten van wijlen Teuntje van Nijsel - 1/2 van de nalatenschap (van moederszijde)Jacobus van Balen, enige overgebleven executeur van de nalatenschap van Johanna Bikbergen, weduwe van Philip van Nijsel en van hun overledene dochter Teuntje van NijselDe rekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf, alle goederen en effecten tot de nalatenschap van wijlen Johanna Bikbergen of van haar dochter behorende
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteHendrik Roos, advocaat te RotterdamKinderen en erfgenamen van wijlen Joan Gerard van VianenEen ingewikkelde erfeniskwestie tussen suppliant en tegenpartij, erfenis van Johanna Wilhelmina van Vianen, dochter van Magaretha de Vos en Meester Hendrick van Vianen
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictJan Blenk, Jacob schues en Jacob Voordaag, kooplieden uit Amsterdam en curateurs over de minderjarige, geestelijk onvolwaardige Johanna BlenkPatricuis Hendrik Lindsay, notaris en executeur testemetair en administratuer van Johan van Haelmaal en Gerard Beumer en Dorothea Wilhelmina Stuart als executuers testementair van Wijnand BlenkHet geen inzage geven in de financiële afwikkeling van de erfenis van Johanna Blenk
Mandament van arrest en rauw actie met edictJohan Greve, gehuwd met Helena Wilhelmina de Pridder qq cis:Samuël Hogheboom, executeur testementair Cael Colterman van Haarstenberg, wonende te Deventer, Hendrik van Haastenberg, wonende te Deventer, Lamberta van Haastenberg, wonende te Ede, Johanna Wilhelmina van Haastenberg, wonende te DeventerVerzoek om beslag op goederen uit de nalatenschap van Cornelia Colterman, gewoond hebbende te Gorinchem en later te 's-Graven-hage, waar suppliantes vrouw voor een gedeelte recht op heeft
Mandament van arrest penaal en rauw actieLeonard Hessel van dinter, gehuwd met Wilhelmina Craijvanger, dochter en medeërfgename van Wilhem Craijvanger commies van Gelderland gehuwd geweest met Maria van Ommen overleden april 1725De erfgenamen van Wilhem Craijvanger jr. Mr. Johan Emans, executeurs testementair van Maria OmmenGeschil in erfenis kwestie
Mandament van attentaten penaalHoijer van Brakel, Paulus Spijck, Otto Frederik van der Eck, Jan Francois van, als curatoren in de geabandoneerde boedel van Jacoba Josina Isabella van Wijhe douairiere van Wassenaar, wonende te Den HaagQuacht van Wijkrath, Frederica Wilhelmina, geboren van Wijhe, wonende te Den HaagNegeren van een interdictatie Penaal
Mandament van maintenueDirk Ingilbij, veertig raad en oud schepen van Delft wedunaar van Catarina van BlijswijkWilhelmina van Dongen, weduwe van François van BlijswijkErfenisKwestie
Mandament van rau actieMr. Abraham Phillips en Willem Stokelbrant t.b.v. Commerina Elias, weduwe en erfgename van Hendrik Blonk, gewezen kapitein varende op Suriname, laatst op het schip de Juffrouw WilhelminaHuijbert van Dam en ChristoffelCastricum, kooplieden te Amsterdam, voormalige zaakgelastigden van Commerina EliasWeigering om rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid als zaakgelastigden
mandament van rau actieWilhelmina Verendael, weduwe van Hugo Brouwer, schoondochter van Justus Brouwer sr. en Elisabeth van SteenhuijsenJustus Brouwer jr. en Gerrit Stoop, executeurs testementair van de nalatenschap van Justus Brouwer sr. en bij gevolg ook van diens aandeel in de nalatenschap van zijn vrouw Elisabeth van SteenhuijsenOverleveren van staat en inventaris en verdeling van de boedel van wijlen Elisabeth van Steenhuijsen
Mandament van rauw actieLevijn van Dijk, gehuwd met Maria RavensJohan de Waal, gehuwd met Barbara Wilhelmina van ZurkNalatigheid in aflossing van een lening
Mandament van rauw actieBrigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren
Mandament van rauw actieLevina wilhelmina Vrolijk, weduwe van Andries de Ruijter wonende te LeidenMr. Willem van der Lelij en Joris Geestranus wonende te Delft als curatoren over Nicolaes van StrijenNalatigheid bij aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actie met edictJustus de Roller qq, koopman te Amsterdam, Wilhelmina de Koning, weduwe van Thomas Scriba, predikant te WoenselLeonard Bijland, executeur testementair over de boedel van Margareta SellerVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Margareta Seller, weduwe van Mr. Andries Hofland
Mandament van tuigenSalomon de Waater, juwelier te LeidenFloris de Kooning en huisvrouw Wilhelmina Swaanenburgh, beide wonende te LeidenGeen
Mandament van willig dcreetWilhelmina Couterier, weduwe van Francois de Paauw wonende te LeidenCatharina Westvoorde, weduwe van Franciscus de Pauw, predikant te Enkhuizen,zoon van Wilhemina CouterierEen tegoed van 2000.- gulden wat na het overlijden van de zoon, door schoondochter niet wordt uitgekeerd
Mandament van Willig DecreetJohannes Eduard Waterham, wonende te Amsterdam, speciale gemachtigde van J.J.C. de Sabloniere met benevens nu wijlen J.O. van Ingen, in leven oud burgemeester en lid van de Municipaliteit te Kampen, bij testamente van Sara Wilhelmina Bredius, weduwe Willem Fredrik van Knuth, geasisteerd met Mr. W.Y. Nessink - oud burgemeester te Kampen, als haar gekozen momboir, als nu overgebleven haar executeur van haar boedelGeen tegenpartijEen verzoek om willig decreet bij verkoop van een huis en erve aan Henrieta Everdina Visscher, gesepareerde huisvrouw van Justus Hendrik van Heekeren, te Amsterdam
Mandament van willig decreet met edictJan Schildt. koopman te Amsterdam, handelend voor Uldrik Wilhem Polman, Heer van Snelgersma en Garmen ect. , gehuwd met Jeronima Allegonda Catharina Beninga, dochter en medeërfgename van Folkman van Beninga en Beatrix Wilhelmina de Soete van VilersGeenVerzoek om bij willig decreet 1/4 deel van land en huis en plantage gelegen in de Purmer te mogen overdragen aan Mr. Jan Brasker raad en oud burgemeester van Edam
MandementMr. Louys Heynsius, Adriaen Heynsius en Erckenraet Heynsius voor zichzelf en Louys en Adriaen Heynsius als de voogden van Cornelia Heynsius, hun minderjarige zuster en de erfgename van Willemina Thierens, dochter van Philippina Heynsius, haar overleden zuster en Anthony Thierens, en haar universele erfgenameAnthony ThierensBevel aan de tegenpartij tot levering van de staat en inventaris onder ede aan de supplianten en te laten volgen de legitieme portie van Wilhelmina Thierens uit moeders nalatenschap en te betalen 400 Carolusguldens zoals in het testament is aangeduid
MandementWilhelmina van de Poll, de weduwe van Willem Kelck na enige jaren buitenslands te zijn geweest en nu enige tijd te Den Haag wonendeDe crediteuren van de schulden van de echtgenoot van de suppliantBeduchtheid voor de aanspraken op de schulden van haar overleden echtgenoot, alsook voor een arrest op haar persoon: geen mandement of appointement van arrest toelaten in Den Haag en steeds verwijzing naar de schepenen van Den Haag als de competente rechtbank
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieGedeon d'Assigue de jonge en Andries le Sage te Den HaagWilhelmina Sas, de weduwe van Dirck BortBeroep tegen vonnis ten nadele van supplianten (wat is niet bekend)
Mandement van AppelLucretia Stam weduwe van Cornelis Yssen; Catharina Stam; Wilhelmina Stam, allen wonen te Alkmaar, dochters en mede erfgenamen van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia EnsJan Steenen; Adriaen Boogaert te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Lamberus Laberti, opperchirurgijn in India, gehuwd met Bartha van den Broeck, ergename van wijlen haar eerste echtgenoot Johamnes Stam in zijn leven koopman en visater de Generale Soldijen en India, zoon en mede erfgenaam van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia Ens, weesmeester van Amsterdam, last en procuratie hebbende van Pieter van Hoorn, onderkoopman in India, weduwnaar, boedelhouder en enige erfgenaam van wijlen Cornelis Jacoba Stam, enige dochter van Johannes StamSuppliant gaat in beroep betreffende een vonnis, uitgesproken door het gerecht van Alkmaar op 31 november 1713 (!), om een boete te betalen van 1040 gulden, wegens ontvangen loon van wijlen Johannes Stam (zijn zoon) bij de Oostindische Compagnie te Hoorn. Suppliant verzoekt het Hof om voortzetting van het proces.
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte.Renetta Clara Velters, te Amsterdam, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jacob van Harencarspel, in zijn leven Baljuw en Dijkgraaf van Amstelland.Wilhelmina Keijser, weduwe Pijnacker (Pijnaeker) wonend te Delft, en Daniel van Uijlenbroek, zoon en universeel erfgenaam van Alida Draek in haar leven weduwe van Abraham van Uijlenbroek, indertijd suppoost van de weeskamer te Amsterdam, alsmede de Raden en Meesters van Reekeninge van het huis van Bergen, residerende te Bergen op Zoom.Een rentebrief van 5000 gulden van Adriaan Pijnaeker te Delft, en een Hypotheekbrief van 14000 gulden van Abraham van Uijlenbroek in qualiteit als last en procuratie hebbende van Frederick Maurits de La Tour D'Auvergne en Marquis van Bergen op Zoom dd 10 juni 1688 voor Schout en Schepenen van de Ambachten Outhoorn en Gnephoek
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte ad valvas curriaeJan Anthony van der Brugghen, wonende te Vlieringshoek; Dirk Willem van der Brugghen; Johan Diderik van der Brugghen; als mede Johan Mattias Singendonck in huwelijk met Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen, wonende te Nijmegen. Erfgenamen van wijlen Jan Theodorus Koek, oud burgemeester en oud raad in de vroedschap te Haarlem, zijn twee zusters en zijn kinderen: 1/ Catharina Engelina Rebbens, getrouwd geweest met Dirk Willem van der Brugghen: twee zonen: Jan Anthony van der Brugghen, wonende te Vlieringshoek- suppliant; Jakob Willem van der Brugghen in huwelijk geweest met Johanna Catharina Durquens (Dierquens), hun kinderen: Derk Willem; Johan Diderick; Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen in huwelijk met Johan Mattias Singendonck, te Nijmegen - verdere supplianten - 1/2 van de nalatenschap; 2/ Johanna Maria Rebbens - was ongehuwd en zonder kinderen - 1/2 van de nalatenschapMr. Christoffel; Jan van Dam; Jan Rickers; Daniel Huttemans en Dirk Wynants onder de macht van de Weesmeesteren van de stad haarlem- executeuren, administrateuren, redders van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan Theodorus Koek, oud burgemeester en oud raad in de vroedschap te HaarlemOnenigheid over de vermeende erfgenamen en hun rechten op de nalatenschap. Arrest van de goederen, gelden en effecten, alles te erkennen aan de supplianten. Bezwaar tegen de macht van de Weeskamer
Mandement van arrest op goederenAnthony van der Hulst te Den Haag, vader en voogd van Anthony van de Hulst de jonge en Maria van der Hulst verwekt bij Magdalena Everaerts, zijn overleden huisvrouw; Dr. Ludovicus Thimade (?), advocaat en gehuwd met Wilhelmina van der Hulst; Jacobus Palavoisine, vaandrig in het garnizoen van Maastricht en gehuwd met Sibilla van der Hulst; Thomas Duyff, wijnkoper in Den Haag en gehuwd met Helda van der HulstMargareta Everaerdts, de weduwe en boedelhoudster van Cornelis Mouritsz, bij leven solliciteur in Den HaagAchterstallige som betaalbaar op obligaties van Cornelis Mouritsz
Mandement van arrest op goederenDiverse personen als de crediteuren van juffrouw Wilhelmina van LeeuwenMr. Johan Claerhout als gemachtigde van de erfgenamen ter andere zijde en de erfgenamen van Cornelis van TeylingenBetaling van achterstallige sommen aan de supplianten door de tegenpartij
Mandement van beneficie van inventarisDe kinderen van Thomas van Boeckholt, en de cessionarissen van de erfgenamen van Aris Hendricksz Halewat, man en voogd van Wilhelmina van Boeckholt zaliger, tante van de suppliantAdriaen van Boeckholt, oom en burgemeester van DeventerEis tot scheiding en verdeling van de erfenis van hun grootvader Jacob van Boeckholt en grootmoeder Aeltje Ververs volgens het testament na de overhandiging van de staat en inventaris van de goederen van de grootouders
Mandement van DebitisJohan Steenlack, raad vroedschap en president burgemeester der stad Rotterdamen Philippus van de Velde, koopman, bij de weesmeesteren van Rotterdam voogd over Johan Croesen, minderjarig kind van wijlen Thomas Croesen, in zijn leven schepen van Rotterdam en gehuwd geweest met wijlen Johanna Maria Bormans;Franchoijs van Groenendael als enige erfgenaam ex testamento van wijlen Janetta Catharina Croesen, dochter van Thomas Croesen en Johanna Maria Bormans, en tesamen erfgenamen ab intestato van wijlen Dirk Croesen, en voor 3/4 part erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Reijnier Bormans, in zijn leven koopman en oudschepen van RotterdamMr. Johan Anthonij de Rouck, advocaat voor dit Hof, door weesmeesteren te Rotterdam aangesteld als voogd over het minderjarig kind van wijlen Mr. Bidloo, in zijn leven schepen van Rotterdam en wijlen Wilhelmina Henrietta Bormans, en in die qualiteit gerechtigd in 1/4 part onder beneficie van inventaris van Reijnier BormansDe supplianten verzoeken het Hof Mandement van Debitis, omdat niet duidelijk is wie nog geld te goed van Reijnier Bormans
Mandement van Rau Actie, pro deoJohanna Wilhelmina Langenberg, weduwe van wijlen Coenraad Metelerkamp te Hillegersberg als moeder en voogd over Coenrada Metelerkamp, minderjarige jongedochter te RotterdamFrancois Bollenois, en Abraham Bollenois zijn vader, te RotterdamFrancois Bollenois heeft Coenrada Metelerkamp bezwangerd, en haar moeder vraagtn aan de vader van Francois 600 gulden (defloratie) 100 gulden (bevalling) en 3 gulden per week totdat het kind 18 jaar oud is, en zelf de kost kan verdienen
om Actie te instituerenCornelis Hartigsvelt, secretaris van het collegie ter Admiraliteit op de MaasWilhelmina Hartigsvelt, weduwe Streso, in zijn leven bedienaar des Goddelijken Woorts te Amsterdamde gepretendeerde vordering van tegenpartij op suppliant
om Actie te instituerenCicilia (Cecilia) Zelbach te Rijnsburg, als moeder en voogdesse over Jeronimus de Wilhem, enige en geinstueerde erfgenaam van Mr. Hendrik David de Wilhem mitsgaders Nicolaas Sonmans, notaris te Amsterdam, als bij het gerecht van Amsterdam gesurrogeerde medevoogd over voornoemde Jeronimus de Wilhem.Wilhelmina RipperdaDe erfenis van Mr. Hendrik David de Wilhem. Volgens de suppliante had de tegenpartij geen vordering op de erfenis.
Poenaal en Rau ActieDaniel aux Brebis Eduards, koopman te Amsterdam, gehuwd met Anna Wilhelmina Helvetius, geinstitueerde erfgenaam van wijlen haar eerste man: Paulus Guillermet, zoon van Johannes Guillermet, bedienaar des goddelijken woords te Abbenbroek, en Catharina Donck, mitsgaders Johannes Henriqes Cuijper, medicinae Doctor alhier in Den Haag als geapprobeerde voogd over de minderjarige kinderen van Anna Wilhelmina Helvetius in huwelijk verwekt door Paulus Guillermet.Daniel en Maghdalena GuillermetDe erfenis van Johannes Guillermet, bedienaar des goddelijken woords te Abbenbroek en het praetense testament van Johanna Guillermet dd 13 augustus 1677.
Rekest om appoinctementBeatrijs Wilhelmus van der Does te Den Haag, meerderjarige dochter, mitsgaders Maria Margareta van Aldedorp (Aldedorph), weduwe van wijlen IJsbrant van der Does, in zijn leven kapitein in dienst van dit LandAbraham Quellerius te Den HaagEen valse verklaring, onder de naam van Louisa van Hamel, door Beatrix Wilhelmina van der Does op 3 februarij 1717 voor de notaris Coeckebacker
Rekest om Stateringe van pleidooiAbraham Quevellerius, te Den HaagMaria Forment (Ferment), gescheiden van tafel en bed van suppliant.Maria Forment strooide met behulp van 4 valse getuigen, allerlei onwaarheden rond over suppliant. Suppliant verzoekt het Hof om zijn naam te zuiveren en eist tevens dat toezeggingen gedaan aan Maria door het Gerechtshof van Den Haag, worden teruggedraaid.
Relief d'appelAdriaen Dabijn, notaris en procureur te VlissingenWilhelmina Jacob ter Stal, weduwe en erfgename van Mr Willem de VosBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 april 1750 door schepenen van Vlissingen gewezen inzake het geven van getuigenis van waarheid
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in