Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
32 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 32 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Mandament om de arrementen van een proces aan te nemen en procureuren acceptant te stellenDe keizerlijke advocaat-fiscaal van de Nationale domeinen in het voormalig departement Holland - I. BakkerJan Hubrecht Lentfrink, notaris en procureur, wonende te Rotterdam en Jacobus Willemse, getrouwd met Amelia Hofhout, wonende in Den Haag, executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou en Maria van der Nop, wonende te Amsterdam en daar overleden; mitsgaders: Gijsberta Aufmont, gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hespanjon en Charlotta Aufmont, weduwe van Hendrik van Falk, beide wonende te RotterdamOnenigheid tussen erfgenamen van Amelia Hofhout
Mandament van appel met de clausule van reliefPieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk
Mandament van Appel met de clausule van ReliefBartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edicteDirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten
Mandament van Arrest en Relief Appel met de clausule van Edicte ad valvas curiaeDe advocaat fiscaal des Konings voor de Nationale Domeinen in het voormalig departement HollandJacobus Willemsen en Jan Hubregt ( Hubrecht ) Lentvrinck, notaris en procureur, beide als executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantiou en Maria van der Nop, te Rotterdam. Erfgenamen: Jacobus Willemsen in huwelijk hebbende Amelia Hofhout in Den Haag wonende, met authorisatie van haar man; van Gijsberta Aufmord ( Aufmond ), gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hospanjon; van Charlotte Aufmord ( Aufmond ), weduwe van wijlen Hendrik van Salk, beide wonende te Rotterdam - erfgenamen van moederszijde; mede enige efgenamen van vaderszijde van wijlen Gijsberta de Fromantion, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantion en Maria van der Nop, wonende te Rotterdam en daar overleden.Verantwoording en rekening van de directie en administratie over de boedel en nalatenschap van Gijsberta de Fromantiou, alle boeken, brieven, chartes en papieren tot inventaris, met de vruchten, baten en profijten
Mandament van ReformatieOlivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie
Mandament van TuijgenMr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen
Mandemen van excecutie te zien decernerenLeonard van Coopstad; Isaacq Koolbrandt, gehuwd geweest met Anna Coopstad; Mr. Gerbrandt de Jongs, pensionaris van Zierikzee, gehuwd me Maria van der Kop; Adriaan van der KopAarnout van WesterickIn 1700 moesten supplianten proces voeren voor de Schepenen van Rotterdam, op 14 maart 1701 is een vonnis uitgesproken. De tegnpartij werd gordonnerd om schriftlijk opgave te doen van de goederen, effecten en penningen en aan de supplianten copie hirvan te ovehandign, toebehorend aan Jan Adriaansz van der Goes. De tegenpartij is hierin in gebreke gebleven
Mandement in cas d 'appelDaniel de la Penja, koopman te RotterdamSchepenen der stad amsterdam; Moses Henriques als procuratie hebbende van Abraham Henriques de Barrios, gehuwd met Sara Henriques de Castro; Abigael Henriques de Casrto, weduwe van Jacob Cafferes en van Sinka Henriques de Castro, meerderjarige dochter. Allen wonende te suraneme, erfggenamen voor 1/5 deel van wijlen Rachel Henriques de Castro alias Rachel Mendez da Silva, weduwe van Jacob Mendez da Silva.Betreft een erfenis. Suppliant is oneens met het uitgesproken vonnis van 30 november 1715 door Schepenen van Amsterdam waarbij de suppliant is veroordeeld. De inhoud van de klacht van 11 maart 1712 ter Vgierschaar is gedaan en genomen. Suppliant voelt zich daardoor te kort gedaan.
Mandement in Cas Relief d'appelCijtje van der Hey, weduwe van wijlen Joris Crooswijck als gedaagde in een eerder proces bij het Gerecht te Rotterdam en is veroordeeld tot het betalen van 1100 guldenAgnieta Schouten, weduwe van wijlen Pieter van der Steen, voorheen eiseres in een proces gevoerd bij het Gerecht van Rotterdam.Onenigheid over een betaling uitgesproken door het Gerecht van Rotterdam. Suppliant is veroordeeld door dat Gerecht op 22 juli 1715
Mandement om actie te insituerenJohannes Schonenburg; Gerrit de Bes den ouden; Arij Maartense Bes; Cormelis Blom; Cornelis de Tiocker; Dirk den Butter; Claijs Sterrenburgh en Jan Vermaat als last en procuratie hebbende van Gerrit de Bes; Cornelis vander Wiel; Andies Pieterse Nagtegaal; Arij Jacobse; Frederik Jacobse; Willem Jorissen van Vliet, als voogd van de kinderen van Yffje Jochems; Claas Huijbertse Toom; Jacobus Huybertsen Toom; Reijer Jacobsen; Jan Pieterse Gourak; Dirk Gelderblom; Floris Janse Verkaik en nog Dirk den Butter als last hebbende van Ariaantje Cornelisz; Floris Jacobse Fonk; Willem Pieterse Swijnenburgh Samuel Cornelis; Cornelis Sterrenburgh, zo voor zichzelf en gelastzijnde van zijne Moije Maritgie Stuij; Gerrit Sterrenburgh; Dirk de Bes; Willem Dirksen; Cornelis Claasz Boer; Cornelis Leendertsz; Arij Willemse; Arij Dirkse Buurman; Gerrit Claasen; Cornelis Ariense; Cornelis Cornelisz; Teunis Janse; Arij Janse Stuij; Mr. Johan Hoijink van Papendrecht advokaat, wonende binnen de stad Dordrecht; Lijntie Aers; Gerrit Dirkse Buurman, zo voor zich zelf en als last hebbende van Gijsbert Willemse en Pieter Joosten, en van Annigie Dircxe; Ariaantje Jans; Arij Sterrenburgh; Willem Arndriesse; Cornelis Jansz Verhoeff, zo voor hemself en als gelast van zijn mieder Neeltaje Aeriensz; Jan Cornelisz; Arij Foppe; Cornelis cornelissz; Aalvert Willemsz; Jan Cornelisz, zo voor zich zelf en als last hebbende van de weduwe van Johannis Gijsius; Opieter Willemsz Branken, zo voor zich zelf en als last hebbende van Neeltje Ariensz; Claas Schalke van Nes; Tonis Cornelisz Anuijs (of Annijs); Jacobus Ariensz Bool; Cornelis Maartensz Sterrenbergh; Teunis Claas; Wouter Spruijt; Bouwman Joosten Croon; Arij Ariensz Stevenlant; Samuel Willemz, als last hebbende van zijn moeder de weduwe van Willem Samuels; Abraham Samuels; Pieter Jochemse Vermeij; Krijn Klaase Verleck; Frans Cornelisz Erkelens; Jan Ariensz; Willem Willemsz; Cleijs Ariensz van Es; Rochus Ariens de Bes; Teunis Ariense; Teunis Vonk; Rochus Ariense; Pieter Dirxz als last hebbende van de kinderen en erfgenamen van Leendert… [ deze puntjes staan ook in het document], in zijn leven bakker te Alblasserdam; Arij Aartse; Arij Teunisz Blom; Pieter Laurens van Schagen; Arij Bastiaanse ; Jannitje Ariensz; Claas Zegerts Flink, zo voor hemzelf en als last hebbende van Yffje Jochems; Geeman (of Gelman) de Heck; Jan Ariense; Gerrit Ariensz; Pieter Lambertse de Bruijn; Maaerten Cornelisz, als last hebbende van zijn moeder Ygje Foppen; Gerrit Ariensz Boel; Pieter Joppen als last hebbende van zijn moeder Sussanna Pietersz Blom; Jan Louwen Aaldijk; Jasper Theunisz; Laurens Ariensz; Pieter Cornelisz; Pieter Ariense; Cornelis Gerritse Verweij; Cornelis Willemsz Blom: Willemtje Huysman, als last hebbende van haar moeder de weduwe Zrij Jansz Huijsman; Cornelis Ariensz; Pieter Ariensz; Hendrik Zegertrsz; Willem Cornelisz ; Cornelis Pietersz, als last hebbende van zijn vader Pieter Cornelisz; Aaltje Ariensz; Dirk Bouwensz; Cleys Sterrenburgh als voogd over het weeskind van Marinus Janse en als last hebbende van de weduwe van Arij Cornelisz Grootenboer; Ary Ariensz Bosenmaas; Sterman Janse, als last hebbende van Maarten Willemse Capteijn, en Zeger Zegerse als last hebbende bij missieve van zijn eigenaar den Heere van Westeholst, here van Scherpensell etc. zijnde geschreven uit Rotterdam, alle Ingelanden van den dorpe van Streefkerke.Jacob de Meij, Heer van SreefkerkDe tegenpartij meent recht te hebben op tienden van opbrengst van koren, hennep, zaad en vlas die de supplianten op de landen van de Heerlijkheid van Streefkerk hebben verbouwd. Op 26 juli 1716 gepubliceerd binnen Streefkerk. De supplianten verzoeken het Hofom de vermeende rechten van de tegenpartij als niet rechtmatig te verklaren
Mandement om comissie op comissarissenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt het Hof om commissie op commissarissen van dit Hof
Mandement omme de arrementen van den Processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen
Mandement van Anticipatie te dienen - 18 maart 1805Johan Prahll, gearesteerde en gegijzelde onder het Raadhuis te RotterdamFraderik Willem Schlosser, koopman te Amsterdam, doch zijn domicilium citandi et executandi gekozen hebbende te huize van zijn procureur Jacob Pieter Beyerman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Rotterdam inzake een som van 4.273 guldens voor aflevering van wijnen, voor rekening van C.G. Teitzen (Teitzer), te Nieuwied. Vergoeden van de schade, kosten en interesten
Mandement van arrestJosua Touloop, koopman te RotterdamLevinus Gerardus de Mooy en Celia Hogens, echteliedenDe tegemnpartij heeft een obligatie bij Willem George Pennington koopman te Rotterdam, gepasseerd dd. 1 juli 1712. Willem George Pennington heeft deze obligaties gedonneerd aan suppliant, dd 6 november 1716. De tegenpartij heeft tot nog toe de verplichte rente niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren om de rente te voldoen.
Mandement van Arrest en Rau ActieJohannes van Wijgaarden pruikemaker te Den HaagMaria van Balcon, weduwe van wijlen Hermans van Wijgaarden, in zijn leven ijzersmid te Rotterdam. ouders van suppliant.Suppliant eist zijn deel in de nagelaten erfenis
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van edicteRobbert Norre te RotterdamMatheus Rogge te Rotterdam; Pieter de Zitter te LondenOp verzoek van Pieter de Zitter uit Londen, kocht suppliant een casje met lijwaeten voor een bedrag van 1236 gulden. Pieter nde Zitter bevestigde de goederen te hebben ontvange mssr weigert te betalen. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren de schulden te betalen.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte ad valvas curiaePetrus Thomas van Volden in huwelijk met Johanna Franciska Cousaer, eerder weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Jan van Cassel, wonende te Gent. Erfgenamen van Jan Cassel en zijn vrouw Johanna Francisca Cousaer: kinderen: Jacobus Livinus van Cassel; Pieter Johannes van Cassel; Cornelis Nelincks, in huwelijk hebbende Joanna Francisca van Cassel, wonende te Gent, nu kiezende huis van hun procureur Dirk van der Linden in Den Haag. Enige erfgenamen van hun vader Jan van Cassel - een zoon van Pieter van Cassel en Jacoba Willems (Bernardina) - een dochter van Livinus Jacobus Willems en Elisabeth (of Francisca Elisabeth of Francisca Isabella) de Conninck - die een dochter was van Pieter de Conninck en Elisabeth van der Meulen - een dochter van Jan van der Meulen en Jacoba Bonnen - die een zoon was van Adriaan van der Meulen uit tweede huwelijk met Catharina Arens; een broer van halven bedden van Gils van der Meulen in eerste huwelijk met Maria van Bossche; Gils van der Meulen - een zoon gehad, genaamd Gisseleyn van der Meulen, die de vader is geweest van Pieter van der Meulen, koopman te Rotterdam,zijn vrouw Constantia Melis; broer Francois van der Meulen en zijn dochter Francyntje Franschen. Allen bloedverwanten van Pieter van der Meulen.De Weeskamer, Weesmeesteren te Rotterdam, Pieter Adriaans Verwer, eeste klerk bij de Weeskamer te Rotterdam - executeurBezwaar en onenigheid tussen de twee partijen van bloedverwanten over verdeling van de boedel en nalatenschap van Jan van Cassel en Pieter van der Meulen- van vaderszijde en moederszijde, gerechtigheid, authorisatie van de deurwaarder van deze Hove om door middel van arrest te nemen papieren, berustende onder handen van Weesmeesteren te Rotterdam en te stellen in bewaarderhand - alle zodanige papieren en documenten, brieven, obligatien.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte, ad valvas curiaeJan Jacob Slichter, wonende te Gouda, erfgenaam van wijlen Maria Meermans, weduwe van wijlen Johan Witheijn, te Amsterdam. De andere erfgenamen: 4 kinderen: 1/ Anna Witheijn, gehuwd geweest met Johannes de Meij- samen 4 kinderen: a/ Jan de Meij - heeft gehad 4 dochters: 1. Jacoba de Meij, gehuwd met Jacob Slichter - samen 2 kinderen: Jan Slichter - vader van de suppliant; Elisabeth Slichter- gestorven zonder kinderen; 2. Johanna Maria de Meij- gestorven zonder kinderen; 3. Catharina de Meij - ongehuwd overleden; 4. Anna de Meij- ongehuwd overleden; 5. nog een dochter - Anna de Meij ( de naam van haar overledene zuster) de suppliants Oud Moeije; b/ Pieter de Meij - 2 zoons: Jan de Meij- overleden zonder kinderen; Pieter de Meij overleden zonder kinderen; c/ Maria de Meij- overleden zonder kinderen; d/ Jacob de Meij - 5 kinderen, levende en gerechtigd geworden; 2/ Johannes Witheijn- 1 dochter, gestorven zonder kinderen; 3/ Jacobus Witheijn- kinderloos overleden, iedereen voor 1/5 part; 5/ Kleindochter - Anna Catharina ten Grotenhuis, dochter van wijlen Elisabeth Witheijn, gehuwd geweest met ten GrotenhuisMr. Joan Gerbrand van Mierop, wonende te Rotterdam en Jeremias van der Grijp, wonende te Gouda, executeuren van het testament van wijlen Anna de Meij, dochter van Jan de Meij, Oud Moeije van de suppliantVerzoek om in arrest en bewaarderhand te nemen alle zodanige goederen, effecten en penningen, behorende tot het fideicommissair capitaal afkomstig van wijlen Maria Meermans, weduwe van wijlen Johan Witheijn, te Amsterdam. Rekening en verantwoording van de Directie en administratie over de goederen, effecten en penningen, alle boeken, brieven, chartres en papieren, welke zullen zijn bevonden tot de Fideicommissaire aandelen van wijlen Anna de M te zijn.eij. De suppliant gerechtigd off mede gerechtigd
Mandement van decreet in ordinariaGerrit Engelbregt, gehuwd met Maria Vos, dochter en enige erfgenaam ab intestato van wijlen Reynar Vos. Aanvaart zijn boedel onder beneficie van inventarisnvtMandement van decreet in ordinaria forma . 1/5 deel van een huis, erf en achterhuis aan de Kloveniersburgwal; een huis, achterhuis, erf en tuin, betreffende een scheepsbeschuit bakkerij aan de Angeliersgracht; een krimp en nog een huis en erf in de Poolse Jonckergang; drie stukken land gelegen in Purmerland en Ilpendam, groot 5 deijmt; een stuk land genaamd Deijmtie, groot één deijmt, te leveren bij willig decreet
mandement van Rau ActieBastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.
Mandement van Rau ActiePhilippe Didier de Boucoer, kolonel commandant van het Regiment van de Generaal Majoor van Cralingen, wonend te Gorinchem.Eduard van Velsen, Notaris en Rentmeester alhier in Den Haag, getrouwd met Debora van der Horst, Daniel van der Snoek, getrouwd met Cornelia van der Horst, te Rotterdam, Margarita van der Horst, weduwe van wijlen Jacobus Pijl, Aletta van der Horst en Maria van der Horst, tesamen de erfgenamen ab intestato van Jacobus van der Horst.De Suppliant had in Augustus 1720 met hun vader afgesproken en gedeeltelijk betaald enige actiën in de compagnie van Assurantie der stad Schiedam, (Brief van 15 augustus 1720). Restitutie aan de Suppliant van 1260/00/00 gulden onder verrekening van de reeds betaalde penningen Fl. 119/8/00. en de kosten
Mandement van Rau ActieArnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld
Mandement van Rau ActieFrancien van der Eijck weduwe van wijlen Jacobus de Lange en zijn leven plateelbakker te DelftCornelis Prins, koopman in Delfts Porceleinen wonende te RotterdamOnbetaalde rekeningen van 5339 gulden voor geleverd porcelein. Ondanks verscheidene aanmaningen zijn de rekeningen nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om proces te starten
Mandement van Rau ActieTheodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.
Mandement van Rau ActieAbraham Oudenhoorn te Leiden; wijlen Hendrik Maartense Wit; minderjarige kinderen van AbrahamOudenhoorn; Maria de Graech, weduwe van wijlen Hendrik Maartense Wit.Pieter Hendrikse Wit, zoon van Hendrik Maartense Wit; wijlen Johanna Petronella Wit, gehuwd met wijlen Jacob Joppen de Jongh; Alardus Tielen predikant; Rutger Kok.Suppliant is in het testament van zijn schoonvader, wijlen Hendrik Martense Wit, benoemd tot voogd over zijn minderjarige kinderen en kindskinderen. Mede- erfgenaam Pieter Hendrikse Wit, zoon van Hendrik is in Batavia (Ned. Oost Indië) overleden, dd. 7 mei 1714, zonder achterlating van een testament. Ds. Alardus Tielen te Rotterdam en Rutger Kok als last en procuratie hebbende van Pieter Hendrikse Wit ontvangen voor effecten en obligaties een bedrag van 8313 gulden. Suppliant verzoekt Ds. Alardus Tielen, rekeningen en bewijzen van zijn handelingen af te geven, zonder resultaat. Suppliant vezoekt het Hof Ds. Alardus Tielen te bevelen dit alsnog te doen.
Mandement van Rau Actie.Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan
Mandement van Rau Actie.Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.
Mandement van tuigenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van de stad Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt getuigen op te roepen
Mandement van TuijgenGerrit Jan Ter Hoeven, koopman, wonende te Rotterdam, gedaagde bij de Mandement in Cas Relief d'AppelDe gebroeders van Rossum en Compagnie, kooplieden te Rotterdam - impetrantenBij het proces tussen de partijen is noodzakelijk getuigenis afleggen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in