Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
156 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 156 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Appointement in de margeJannetje Egbertsdr, de weduwe van Gerrit van Gelder ten Bever; Geesje ten Bever; Adriaen Maertens, gehuwd met Evertje Egbertsdr,; Mr. Johan ten Bever, advocaat te Hasselt; allen vrienden en naaste bloedverwanten van Neeltje ten Bever, minderjarige ongehuwde dochter, geassisteerd door haar vrienden ter eenre zijde, en Mr. Amelius Cools en echtgenote ter andere zijdeStijntje ... als droge min gediend hebbend ten huize van Willem Hartichfelt te Rotterdam en van Henrick Doucam (Doncam?) te Den HaagVerzoek om tegenpartij voor de commissaris van het hof te dagen om onder ede te laten getuigen
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
Madament om declaratie van kosten over te nemen en executie zien decernerenLambert Ten Cate, koopman te AmsterdamDe erfgenamen van Jacob Elias de Jong,gewezen koopman te Rotterdam ; Henrico van Wesel en Jan van Ven, kooplieden te AmsterdamTegenpartij wordt bevolen aan de suppliant te betalen 1372 gld en 19 st met rente en tevens moeten de erfgenamen van Jacob Elias voornoemd aan supplianten de kosten betalen van de processen op 02-07-1705 en 22-12-1711 voor Schepenen van amsterdam en ze moeten de declaratie van kosten over nemen
Mandament in cas relief d'AppelIda Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn
Mandament in cas Relieff d'AppelMatthijs Oosters, koopman te RotterdamDe Assuradeurs: Van der Linden en Compagnie; Dirk Versteeg en Zoon;TammeBeth IJsbrandsz; Pieter Engelen en Compagnie; Hendrik Das; Cornelis Zeeman; Societeit van Assurantie in Rotterdam;Christiaan van Orsoij; Johannes Lankhorst per procuratie van Cornelis Jacob van der Lijn; Bruno Tiedeman Johannesz per procuratie van Valkenier en Compagnie; Jan de Wit; Hendrik de Wind en Zoon; Hermanus Asschenberg; Bosch en Compagnie.Vonnis schepenen van Amsterdam 1/2 -11-1775, De Assuradeuren weigeren te betalen
Mandament om actie te instituerenRichard Verschuijr, wonende te RotterdamGualtherus Hennequin, Raad en oud burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, de zuster van suppliantTegenpartij moet de actie, die hij vermeende te hebben tegen de suppliant ter zake van het Recht van Collaterale Successie van100 gld en 200 pen die wijlen Maria van Muijen, de moeder van suppliant, aan het Gemene Land zou hebben betaald, binnen 6 weken institueren voor het Hof op straffe van verstekken en eeuwig stilzwijgen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament om Appel met de clausule van Relief en inhibitie, in communi formaAnthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen
Mandament om betaling van kostenAnna Elisabeth van Asperen, weduwe van wijlen Jacob de Roij, wonende in Den HaagIsaaq Vink, koopman te RotterdamSupplianten bevelen tegenpartij te betalen 1900 gld voor de koop van een tuin, tuinhuis, speelhuis en erf. Ook moet hij de rente betalen en de kosten hierom gedaan
Mandament om commissie op Heren CommissarissenJacques Augier, koopman, te Rotterdam, voor hemzelf en als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Cornelis AugierGabriel la Fond, koopman te RotterdamHet betreft een lopende zaak waarin suppliant vraagt om met getuigen voor de Heren Commissarissen te verschijnen. Eerder hebben ze al een mandament van tuijgen aangevraagd
Mandament om de compagnie te blijven continueren of anders geld te betalenAdriaan Hoornbeek, distilateur te RotterdamOma Verschrieck, roustoker te SchiedamSuppliant is op 21-03-1712 een compagnonschap aangegaan met tegenpartij voor notaris de Gielicher voor het maken van moutbrandewijn en het verkopen daarvan voor de tijd van 2 jaar. Echter op 24-11-1712 heeft tegenpartij de samenwerking opgezegd. Nu wil suppliant een schadevergoeding van 700 gld met rente en een rekening van de verkochte brandewijn.
Mandament om declaratie van kosten met de clausule van edicte over te nemenMeester Arent Vink, advocaat voor het Hof van HollandMeester Nicolaas Pedij, advocaat te Antwerpen en Jacob Witters, wonende te Rotterdam, als executeurs van het testament van Adriaan Wittert, in zijn leven Heer van Lange BackersoortTegenpartij moet aan suppliant betalen van zijn verdiende salaris en de kosten hierom gedaan
Mandament om een precieze dag te kiezenPieter van der Burgh, notaris en procureur in Den HaagCornelia van der Eest, huisvrouw van Josias ZasOp 15-05-1712 is tegenpartij gekwalificeerd om naast de suppliant uit handen van de Oost Indische Compagnie te Rotterdam en de Weesmeesters aldaar te ontvangen alle goederen uit de nalatenschap van de vader van tegenpartij. Suppliant vraagt rekening en verantwoording van tegenpartij
Mandament om executie te zien decernerenMaria Santvoort, enige nagelaten dochter en erfgename van wijlen Johannes Santvoort, in zijn leven apotheker in Rotterdam.Zij is weduwe en boedelhoudster van wijlen meester Hendrick Balthasar van Wevelinchoven en moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen bij haar man verwektKapitein Tomas van Volbergen; Judith van Volbergen; Petronella van Volbergen; Willemina van Seventer als weduwe en boedelhoudster van wijlen Thijman van Volbergen, in zijn leven Luitenant van een compagnie dragonders ten dienste dezer landen, en nog als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Jacob Johannes van Volbergen, door haar man verwektTegenpartij wordt bevolen de inhoud van de willige condemnatie die suppliante op 16-05-1709 bij het Hof van Holland heeft verzocht op een schuld-en hypotheekbrief van 4000 gulden, te voldoen en bij het Hof executie op de verjaarde condemnatie te zien decerneren ten behoeve van suppliants vader voor Schout en Schepenen van Rijswijk op 12-09-1690 gepasseerd
Mandament om executie te zien decernerenThomas Crauwfort, koopman te RotterdamGerrit van duijnEr is geprocedeerd en bij het vonnis voor schepenen van Rotterdam op 14-10-1712 moet tegenpartij aan suppliant betalen 2170 gld. Hij heeft wel iets betaald maar het restant niet. Suppliant wil dat tegenpartij het hele bedrag betaalt met de kosten hierom gedaan en executie nemen op het verjaarde vonnis
Mandament om kosten te betalenIsacq Salomon de jonge, en Jacobus Moijses, beiden kooplieden, wonende te Amsterdam, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob Elias de jonge, in zijn leven koopman te Rotterdam, en ze zijn administrateurs van zijn nalatenschapFrancois den Danser, gerehabiliteerd koopman te RotterdamTegenpartij moet aan suppliant betalen 1000 gld met rente en de kosten hierom gedaan
Mandament om procureur acceptant te stellenAnna Maria Damen, weduwe van wijlen Joan van Cempen; Siberta Damen, weduwe van Meester Guillielmo van Tetz, en Maria Jacoba Damen, allen voor zichzelf en zich sterkmakende voor Adam Damen, voor hemzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Jacob Damen, tesamen erfgenamen van wijlen Clasina Pater, in haar leven weduwe van Adam Damen de oude en als execteurs van de uiterste wil van de voornoemde Clasina PaterAdam Simonsz. Veenrale, eerst koopman te Amsterdam en later wonende te RotterdamClasina Pater voornoemd heeft 2 processen lopen bij het Hof van Holland tegen tegenpartij. Beide zaken zijn voldongen maar kunnen niet verder bepleit worden omdat de procureur van tegenpartij, Abraham Selkaart van Wouw, is overleden. Tegenpartij moet een nieuwe procureur aanstellen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament poenaalChristina van Hersele, weduwe van wijlen Meester Abraham van de Wercke, in zijn leven oud-Schepen van Rotterdam en wonende aldaar, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Jacob van der Wercke, oud 18 jaarElisabeth de Hartogh (Hartoogh), gewoond hebbende als dienstmeisje ten huize van suppliante en nu wonende in RotterdamTegenpartij zegt een kind te hebben van Jacob van der Wercke voornoemd. Suppliant ontkent dit en zegt dat als tegenpartij actie onderneemt zij haar voor het Gerecht zal dagen en ze moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament poenaal stadhoudendeHendrick Theodoor de Jongh, Heer van de groote Lint, wonende te Amsterdam, enige aangetrouwde oom paternel, bij testament van wijlen Gerardus Jacobus Staets, aangesteld tot mede voogd over zijn drie minderjarige nagelaten kinderen en mede administrateur over de vaderlijke goederenWijlen Adriaen Wittert, wonende te Rotterdam, grootvader maternel van de voornoemde drie kinderen van Gerardus Jacobus Staets voornoemd; wijlen Clementia Theresia Wittert en Cornelis Wittert, Heer van Valkenburg, oom maternel van de voornoemde kinderen en zoon van Adriaen voornoemd. Ze zijn benoemd tot voogdErfeniskwestie. In juli 1709 heeft suppliant de tegenpartij voor het Gerecht van Amsterdam gedaagd bij middel van arrest. Suppliant heeft gevraagd appointement van comparitie voor het Hof van Holland d.d.17-08-1709. Op het tweede rekest is verleend mandament poenaal. Nu wil suppliant dat de boedel van Adriaen Wittert gedeeld moet worden ten behoeve van de drie kinderen. Er moet een inventarislijst komen van alle goederen en gelden en Cornelis moet met de suppliant procederen voor Heren Commissarissen om twee andere voogden aan te stellen en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van appèlLouis de Court, koopman te RotterdamPieter de Meij, Burgemeester en Raad van RotterdamSuppliant is gedagvaard geweest voor Commissarissen van Kleine Zaken en Vredemakers op 09-09-1713 vanwege een lotbriefje van de Generaliteitsloterij van 3 miljoen dat door de makelaar Jacob Buurt is gekocht voor tegenpartij. Bij het vonnis op 07-11-1714 voor Schepenen van Rotterdam heeft suppliant nul op het rekest gekregen. Nu wil hij in hoger beroep gaan
Mandament van appèlAdam Grootestraat, rooimeesters in Rotterdam, getrouwd met Eva Tol; en nog Eva Tol, als bij huwelijkse voorwaarden behouden hebbende de administratie van haar goederen en erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen Willem van der Poel, die Eva tot zijn universele erfgenaam heeft benoemdMaria Dirks de Knooij en Josijntje Vreedenburgh, twee legatarissen van Willem van der Poel; en wijlen Hillegonda van der Poel, weduwe van Groote Jansz. VollenhoveEr is geprocedeerd voor Schepenen van Rotterdam en met de uitspraak op 02-12-1712 is suppliant het niet eens. Ze moeten aan tegenpartij betalen de legaten
Mandament van appèl met de clausule van inhibitieDavid Mendes; Moses Mendes en Isaacq MendesDaniel de la MotteEr is een proces geweest voor het Gerecht van Rotterdam, waar bij het vonnis op 03-08-1714 de Commissarissen van het Zeerecht aan tegenpartij hebben opgelegd te betalen 1200 gld., volgens assurantie op de equipage en het casco van het schip "de Novita" van schipper Angelo Pilotto.
Mandament van appèl met de clausule van inhibitieIsaacq Vinck, koopman te Rotterdam, de collatie gekregen van eeuwige vicarije voor zichzelf en ook nog als mede-erfgenaam en als procuratiehouder van de verdere mede-erfgenamen van Eva van Teijlingen, die erfgenaam was van haar overleden broer Lambertus van TeijlingenCornelis de Jong tegen Arij Simons, getrouwd met Margareta Schonken, eerder weduwe van Everard Maas en Margareta voornoemd nog tegen de weduwe van Cent Adriaense Backer, Pieter Arijense van der Zijde en Willem Cornelis Ruijghoofd; Pieter Arijense, Cornelis Arijensee en Neeltje Aeijense, nagelaten kinderen en erfgenamen van Arien HendriksEr is een proces geweest voor Heemraden van Ouderkerk aan de IJssel en met het vonnis op 05-12-1714 over een erfeniskwestie is suppliant het niet eens
Mandament van appèl met de clausule van inhibitie en edictePhilips van der Hoeven, President Schepen van Rotterdam, en Meester Adriaen Boon, Oud schepen van die stadHester Catharina Ramp te UtrechtDe uitspraak van het Gerecht te Zevenbergen d.d. 14-07-1714
Mandament van appèl met de clausule van inhibitie, relief en compulsoirJan Henneken, koopman te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van wijlen bouwens Cornelisze GoereeTegenpartij heeft per rekest aan de Hoge raad verzocht om brieven van beneficie van inventaris omdat ze bang zijn dat ze uit de erfenis van hun vader nog meer schulden moeten betalen zoals ze eerer al hebben gehad voor het Gerecht van Rotterdam. Met het vonnis op 02-01-1712 voor het gerecht van Den Briel is suppliant het niet eens
Mandament van Appel met de clausule van Relieff.Johannes di Jacob Galdar, koopman te RotterdamPije, Rich en Wilkizon, kooplieden te Amsterdamuitspraak Schepenen van Amsterdam dd 2/8 november 1774
Mandament van ArrestMr. Jan van den Burgh, advocaat voor dit Hof. cum suis: Jan van Ravesteijn, koopman te RotterdamGerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft.Gerrit van der Kaede (Kaade) en Anna van Leeuwen, echtelieden gewoond hebbende te Delft, zijn met medeneming van al hun bezittingen vertrokken uit Delft en Vianen, en dus failliet gegaan.
Mandament van arrest en rau actieHester van der Wis, weduwe van wijlen Johan Kabouter, wonende te RotterdamLeendert Zachariasse Lodder, wonende in de polder van het oude land van OoltgensplaatSuppliant heeft verhuurd haar woning met 40 gemeten, 244 roeden land gelegen in de voorseide polder, en nog verschillende landerijen aldaar aan de tegenpartij voor 7 achtereenvolgende jaren beginnende in 1713 voor 575 gulden per jaar. Tegenpartij is in gebreke gebleven en suppliant eist van tegenpartij in beslagname van alle goederen van het verhuurde en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van arrest en rau actieSusanna David, ongetrouwde meerderjarige dochter, wonende te Rotterdam. Zij heeft op 02-10-1702 haar mutuele testament gemaakt voor notaris Johan Lodesteijn te RotterdamPierre Chaljé, burger en koopman in Clairac in Frankrijk, executeur van de besloten testamentaire dispositie van Jacques David op 11-07-1708Erfeniskwestie tussen suppliant en haar broers en zusters: Jaques David, Jean David, Jeanine David, getrouwd met David de Brugière, Anna David, getrouwd met Anthonie Lartique, margareta David, getrouwd met Gabriel de Brokas en Maria David, getrouwd met Pierre de Pichard, allen woonachtig in Clairac in Frankrijk
Mandament van arrest en rau actieJacob Noortseij, wonende te RotterdamGerrit van duijn, wonende te Rotterdam, boekhouder en directie van diverse haringbuizen die in Vlaardingen liggenTegenpartij moet betalen aan suppliant 1.352 gld voor geleverd hout, zo niet dan worden de haringbuizen in beslag genomen. Ook de reders moeten het arrest gedogen. Ook moet tegenpartij betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van authorisatie en arrestMeester Hendrick van Rosevelt, secretaris van de weeskamer te Rotterdam, aangewezen om de belangen te behartigen van Susanna David, ongetrouwde meerderjarige, toezicht behoevende dochterJacques David en Jean David, broers van Susanna voornoemd, geboren in Clairac in Frankrijk en gewoond hebbende en overleden in Rotterdam.Suppliant vraagt de deurwaarder in beslag te nemen alle goederen die nagelaten zijn door tegenpartij en de executeur Pierre Chaljé moet een lijst van de inventaris leveren. Ook Maria Jeanne David, Anna David en Margaretha David, getrouwd met Brocas zijn erfgenamen van het testament van tegenpartij d.d. 02-10-1705 door notaris Johan Lodesteijn te Rotterdam
Mandament van getuigenMeester Cornelis Groeninx, oud schepen van Rotterdam, getrouwd met Catharina van ZeelenDirk de Wit en Gerrit Verbrugge, wonende te RotterdamEr is geprocedeerd en suplianten verzoeken getuigen en commissie op twee Heren Commissarissen
Mandament van indeminiteitJohan Rogge, wonende te RotterdamDe meerderjarige erfgenamen en voogden over de minderjarige erfgenamen van Matthijs Snoek, Hendrik Snoek getrpuwd met Agtha SnoekMatthijs Hendrik jn kinderen van Annetje de Haan volle zuster van wijlen Johan de Haan de oude in zijn leven viceadmiraal ter zee van deze stad allen te samen de naaste vrienden van Johanna Reijnst, nagelaten kind van wijlen Agatha de Haan, verwekt bij Cornelis Reijnst zaligerErfenis kwestie: Johan de Jonge zaliger heeft op 17 Juli 1687 zijn testament gemaakt Hij heeft tot zijn enige erfgenaam benoemd zijn nicht Johanna Reijnst vernoemd. Nu wil Lucas Adolph Engelhart, die getrouwd is met Agatha Claassen de Haan, aanspraak maken op de helft van de erfenis omdat bij de familie van testateur van vaders zijde , andere namen die in dit rekest voorkomen zijn: Haesje e Haan; Alida Bickers van Zwieten weduwe van Lambert Reijnst; Cornelia cleijnmeel ; Jacob Verrijn , getrouwd met Alida Cleijnmeel en Hillegonda Cleijnmeel.
Mandament van purge en poenaalGerrit Boom, makelaar te RotterdamGrietje de Hals, geboren in IJsselmonde en wonende als dienstmeid in het huis van suppliantTegenpartij geeft voor een kind te hebben van suppliant. Die wil dat tegenpartij gedagvaard word om hem onschuldig te verklaren en haar schuldig te bevinden aan bedreiging
Mandament van Rau ActieMargaretha van Son te Dordrecht, eertijds weduwe en boedelhoudster van Jan Benion, in zijn leven koopman te Schiedam, en als weduwe van Rochus van Noortwijk, voor haarzelf en recht hebbende van Eduard van der Gon, Raad en Vroedschap en Oud-burgemeester van SchiedamDaniel de La Motte, koopman te RotterdamDe onkosten van het proces over 945 guldens en 2 stuivers: restant: 395 guldens en 2 stuivers.
Mandament van rau actieMeester Hendrick Roos, Gerard Verburgh en Johan Meesters, allen wonende te Rotterdam en door de Schepenen van die stad geauthoriseerd om de boedel van wijlen Jan de Goede, in zijn leven ook gewoond hebbende te Rotterdam, te verkopen.Jacob Pieters Cool, Adriaan Florisz. van Dijck en Jan Cooij, allen wonende onder Hillegersberg, en wijlen Meester Cornelis Paats, in zijn leven burgemeester van Leiden; Elisabeth Paats, zijn dochter, en Meester Willem Paats, President Schepen van LeidenTegenpartij heeft van supplianten gekocht een woning met landen, gelegen in de Oudendijkse polder aan de Cleijweg bij Overschie, groot 34 morgen, welke voorheen was verkocht door wijlen Meester Cornelis Paats voornoemd. De kopers moeten aan suppliant betalen de kooppenningen met de rente in zodanige termijnen als in het koopcontract is vermeld. de familie Paats moet hetzelfde doen en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van rau actieJohan van Someren, als curator over de boedel van Gerrit van Rooijen (Roijen).Pieter van Rooijen (Roijen), wonende onder het ambacht van Cool; Elisabeth van Rooijen, huisvrouw van Balthasar Prins, procuratie hebbende van haar man, en willemina van Roijen, meerderjarige dochter, wonende in Rotterdam, tesamen kinderen van de voornoemde Gerrit van Rooijen en erfgenamen onder beneficie van inventaris.Tegenpartij moet aan suppliant geven de schuldrentebrief van 2.000 gulden die zij op de hypotheek hebben van een pand op de Binnenweg, zodat hij dit pand kan verkopen en daaruit de getaxeerde meubelen kunnen gevonden worden.
Mandament van rau actieRufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat
Mandament van rau actieJan Hennekin, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Marinus Marinisse Breman de jonge, getrouwd met Kniertje Bouwense Goeree; Leendert Cornelisse Lodder, voogd over de minderjarige kinderen van Bouwen Cornelisse Goeree en procuratiehouder van Pieter Hugo Block, getrouwd met Maertje Bouwens GoereeEduwaert van der GonTegenpartij moet betalen aan suppliant 382 gld en 10 st. met rente van 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieDirck Koelman en Arij Weerman, beide wonende te Rotterdam, als opvolgers van Coenraat Determeier en Hendrik van Engelen, ook wonende te Rotterdam en door de Kerkenraad der Lutherse Gemeente gemachtigd tot het invorderen van een legaat van 10.000 gld., aan de Diakonie gemaakt door Johannes Gijssel, in zijn leven Heer van NesseThomas Cremer; Matheus Nesscher; Johannes de Jong en Abraham Voet, zeggende administrateurs van het legaat van Johannes GijsselEr is proces gevoerd en bij het vonnis op 30-06-1707 hebben Rochius Copius, Cornelis Minnebeek en Johannes Corius als executeurs van het testament en erfgenamen van Johannes Gijssel , verklaard tevreden te zijn met het legaat zonder enige aftrek en met eeuwig durende rente ten laste van het huis, raffinaderij en erf van de heer Gijssel op het Westnieuwlandt te Rotterdam en geheten "Hamburg". De eigenaar krijgt rente van 3 gld. en 10 st. per jaar. Supplianten verklaren gerechtigd te zijn tot het ontvangen van het legaat met rente van 350 gld per jaar en vragen het Hof aan de tegenpartij niet toe te staan om het geld te beheren en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actiePaul Diers de Ras, koopman te Amsterdam, getrouwd met Anna Greenwood, eerder weduwe van Hendrick SchasFrancoijs Greenwood, koopman te Rotterdam en Meester Henderick Roeland Schas, adcocaat voor het Hof van Holland en grootvader maternel. Zij zijn voogden over de kinderen van wijlen Hendrick Schas en Anna Greenwood na de dood van de vorige voogd. Tevens Maria van Leeuwen, grootmoeder paternel en weduwe van Laurens SchasTegenpartij moet aan suppliant betalen een douarie van 10.000 gld met rente en geven het vruchtgebruik van alle goederen van Hendrick Schas zoals beschreven in zijn mutuele testament van 09-10-1697 voor notaris Dirk Toornvliet te Leiden. En ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieAndries le Beauw, koopman te DelftDirk van der Voorde, wonende te Rotterdam, suppliants schoonvaderTegenpartij moet aan suppliant terugbetalen de 614 gld, 2 st en 9 penn met rente van 4% per jaar sedert 01-10-1712 en betalen de kosten van het proces. Tegenpartij heeft op 19-02-1699 aan Gillis Jeremias van der Hiel betaald 800 gld onder verband van zijn huis, erf en verwerij in Delft. Voornoemde van der Hiel heeft de schuldbrief verkocht aan Reijer Heij
Mandament van rau actieMeester Floris Pieter Pittenius, advocaat bij het Hof van holland en Johan Bout, secretaris van de heerlijkheidRrijswijk. Als voogden over Ferdinand Jacob Goor, minderjarige nagelaten zoon en enig kind van wijlen Johan Wijnand Goor, in zijn leven Luitenant Generaal van de Infanterie van deze staat. Hij is geinstitueerde erfgenaam van wijlen Johanna Elisabeth Volbergen, eerder weduwe van Meester Willem van Vierssen, in zijn leven Raadsheer in de Raad van BrabantChristiaan Wageman, wonende te Rotterdam en getrouwd met Maria Breugel, dochter van Johan BreugelTegenpartij moet aan suppliant terugbetalen de penningen en lijfrenten van de lijfrentebrief van 100 gld per jaar d.d. 04-07-1665 op het kantoor van Salland in de provincie Overijssel met rente van 4% per jaar. De onbetaalde restanten en de nog te verschijnen lijfrenten worden aan suppliant uitbetaald en ze moeten betalen de kosten van het proces
Mandament van rau actieHelena Velters, weduwe van wijlen Meester Anthonij de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen en Raad Ordinaris in de Hoge raad, wonende in Den haagHendrik Hetteleij, wonende in Den Haag en Johan van Ravesteijn, wonende te RotterdamEerste tegenpartij moet terugbetalen aan suppliant 3.000 gld met rente van 4% per jaar vanaf 31-12-1710. Tweede tegenpartij moet betalen aan suppliant 1500 gld met rente van 4% per jaar sedert 29-12-1710, dit in verband met de hypotheek die suppliant heeft afgesloten op een huis in de Houtstraat in Den Haag dat ze gekocht had van Elisabeth de Beaufaij, weduwe en boedelhoudster van Dionijs Thomas, in zijn leven Meester bakker in Den Haag
Mandament van rau actiePeeter van Bortel, koopman te Rotterdam, als procuratiehouder van Reijntje Rademaecker, weduwe van wijlen Johan KaessingJuriaen van Dijck, getrouwd met Catharina Ommers, wonende te Amsterdam, en de kinderen van wijlen Marinus van Ommers, zoon van Catharina. Allen erfgenamen van wijlen Catharina Ommers, geboren SluijsTegenpartij moet betalen aan suppliant 1400 gld met rente en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieAnna Judith Cruijck, weduwe en boedelhoudster van wijlen Meester Anthonij van Loon, in zijn leven brouwer te Delft. Hij is aangesteld tot executeur van zijn overleden moeder Hillegonda Bruggers van Kempen, weduwe van Gerrit van Loon, bij haar testament van 03-07-1682. Zij heeft 3 kinderen nagelaten : Anthonij van Loon, Jacob van Loon en Anna van Loon, weduwe van Baptiste LoijensJacob van Loon, wonende onder het Ambacht van Kralingen buiten Rotterdam, broer van Anthonij van Loon voornoemdTegenpartij moet aan suppliant betalen 2.396 gld, 12 st en 18 penn. en de kosten hierom gedaan. Verder worden nog genoemd: Mathieu Halfoort, koopman te Bajoene en een zekere Pint en Heijdanus, als arbiters: Meester Benjamin Fagel en Francois Keetlaer, Raden in het Hof van Holland
Mandament van rau actieAriaentje Cornelis, weduwe van wijlen Jacob Leendert van Oosten, wonende te HillegersbergCornelis Cornelisse Vollebregt, wonende te Hillegersberg en Gijsbert Pelt, wonende te RotterdamEerste tegenpartij moet aan suppliant betalen 1600 gld met de onbetaalde rente van 3% per jaar. Tweede tegenpartij moet dat gedogen
Mandament van rau actieEsajas Dalibert, wonende te Dordrecht, getrouwd met Aletta van Reijnen, voor hemzelf en door de Kamer Judicieel van Dordrecht aangesteld tot voogd over Elisabet van Reijnen, beide kinderen en erfgenamen van wijlen Hendrik van Reijnen, bij hem in huwelijk verwekt bij Aletta Frankendr. JansJan van Driel, getrouwd met Catharina van Rijn, die eerder weduwe en boedelhoudster was van Jan BekkerTegenpartij moet opening geven van de boedel van suppliants schoonvader Hendrick van Reijnen. Deze heeft aangesteld tot executeurs, voogden en administrateurs zijn aanbehouden zonen wijlen Jan Bekker voornoemd, Gerrit Bekker en zijn zwager Anthonij van Lith op 10-10-1697 te Rotterdam voor notaris Cornelis Maas
Mandament van relief d'appèlPieter Bos, meester bakker, wonende in Den HaagJohan van Ravesteijn, koopman te RotterdamBij het vonnis van 16-04-1715 voor Schepenen van Den Haag is suppliant ten onrechte veroordeeld. Daarom richt hij zich tot het Hof en vraagt relief d'appèl jegens de indebite interjectie, verheffingen en prosecutie van de appellatie
Mandament van tuijgenJacques Augier, koopman te Rotterdam, voor hemzelf en als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Cornelis AugierGabriel la fond, koopman te RotterdamHet betreft een lopende zaak waarin suppliant vraagt om getuigen. In het volgende mandament vragen ze om commissie om met de getuigen voor Heren Commissarissen te kunnen verschijnen
MandementMr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in