Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest, maintenue, penaal en rauw actieCatharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink
Twee schuldbrieven
Concept verbaal in cas van preferentie
geen rekest aan het Hof van Holland. (Brief van de Burgemeesters en regeerders van de stad Haarlem)dd 01-07-1717---
Mandement van Rau Actie1) Jan Musculus te Amsterdam, gehuwd met 2) Lena Cruijder; 3) Anna Kleuvers, weduweb van wijlen Jacobus Cruijder. 4) Pieter Cruijder. 5) Leonard Holierhoek, gehuwd met 6) Josina Cruijder. 7) Jan de Haas, gehuwd met 8) Margaretha Cruijder. 9) Abraham Scheers met procuratie voor Pieter Scheers, gehuwd met Alida Cruijder. 10) Alida Cruijder, weduwe Gerrit van Duijn. 11) Catharina Cruijder, weduwe Hendrik van Waijenburg te Amsterdam. 12) Samuel Raquin, gehuwd met 13) Anna Maria Kleijn. 14) Jan Smit, gehuwd met 15) Hester Kleijn, 16) Wouterus Arnoldus Leeuwendaal, gehuwd met 17) Sara KleijnPieter Hottentot Claus, Medicinae Doctor, weduwnaar van wijlen Christina Johanna Cruiijder, en die een minderjarig kind hebben: Alida ClausHet testament van Izaak van Vleuten, dd 09-04-1765, dat benoemde tot erfgenamen de kinderen van zijn overleden broer van halve bedde: het testament had benoemd tot executeurs: Jan Albrecht; Izaak Cruijder; Balthazar Deuffer.
Mandement van Rau Actie1) L. Nordegraaff, meester metselaar te Ameiden. 2) Cornelis van den Berg, meester timmerman te Schiedam. 3) Jan Dutwart, meester steenhouwer te Schiedam. 4) Leonardus Kool, meester loodgieter te Gorinchem. 5) Dirk Biesheuvel, meester smid te Werkendamde Kerkmeesters van Werkendamhet betalen,(vanwege de restauratie van de kerk en een nieuwe toren te Werkendam): 1) 5977gulden. 2) 6031 gulden. 3) 1828 gulden. 4) 3810 gulden. 5) 1159 gulden.
Poenaal, met Authorisatie en Rau Actie1). Cornelis Cornelisze van Neuren, meesterknecht van 2). Hugo Boon van Engeland, wonend op het eiland den Beer voor Oud-Beijerland.Askanius van Zijpesteijn, Baljuw, en Schout en Schepenen van Oud-Beijerland op verzoek van Mr. Cornelis Boon van Engeland, broer van Hugo Boon van Engelandee authorisatie aan de deurwaarder om suppliant 1 vrij te laten uit de gevangenis van Oud-Beijerland waarin deze zit sinds november 1716
Mandement van Arrest en Rau Actie1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof
Mandement Poenaal en om Actie te Institueren1.Theodorus van Allen, Schepen en Raad; 2.Egidius Johan Govaarts; 3.Cornelis Keuvel, oud-schepen en raad; 4.Jacobus Marinissen, schepen;5. Adriaan Ferleman, oud-schepen; Johan Louis Verelst, raad; François Nebbens, oud-schepen en raad; Marinus Duvelaar, raad en pensionaris; Jacobus Exrik, raad; en Bartholomeus Wisse,burger en ingezetene van Veere.De directeuren van de Compagnie van Commercie der stad MiddelburgHet gebrek aan Actie door de tegenpartij, die voor de supplianten verborgen hadden dat er maar 4 heren geïnteresseerd waren in de Compagnie. De supplianten eisen een schadeloosstelling.
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van edicte ad valvas curiae1/ Carel Kleyn, notaris in Den Haag, speciale gemachtigde van : Thomas Johannes van Hout; Leonardus Hermanus van Ruay, getrouwd met Isabella Clara van Hout, wonende te Geertruidenberg; wijlen Gijsbertus Theodorus van Hout - drie kinderen van wijlen Matheus van Hout; 2/ Cornelis der Byl, wonende in Den Haag, gemachtigde van: Lidius Hubert Louis Scherping, te Deventer; Johanna Lamberdina Scherping, weduwe van Johan Gijsbertus (Gysbertus) Drabbé; Susanna Catharina Cornelia Scherping; Ephraim Comans Scherping, te Bergen op de Zoom, wettige kinderen van wijlen Johannes Lambertus Scherping; 3/ Willem van der Berg, te Rijswijk, procureur; 4/ Christoffel Allies, te Rijswijk, gemachtigden van: Gerrit Paardekooper, getrouwd met Ferdinanda Hendrica Mohler, te Rijswijk; mitsgaders: Gysbregt Warnaar, getrouwd met Margaretta Cornelia Perron, wonende te Spijk - kinderen van wijlen Margaretta Elisabeth Scherping, zuster van nu wijlen Johannes Bartholomeus Hout en wijlen volle broer Matheus van HoutWillem Schoonhen - administratie van de boedels van wijlen Johannes Bartholomeus van HoutOnenigheid tussen de partijen over het recht en bevoegdheid van de gemachtigden inzake nalatenschap van wijlen Johannes Bartholomeus van Hout. Inventaris van de boedel en nalatenschap, rekening en verantwoording, administratie, ontvang en uitgaaf. Verdelen van de boedels tussen erfgenamen van de vaderskant en de moederskant
Mandament om procureur acceptant te stellen? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen
Mandament van Arrest en Rau ActieA. de Gyzelaar, wonende in Den HaagL. van Veldriel, wonende in Het BoschOntkenen van een acceptatie getekend door L. van Veldriel aan de suppliant te betalen een som van 2.500 guldens
Mandament van rau actieA.P. Rijke, wonende te Amsterdam in procuratie hebbende van de weduwe Decker, wonende te WittmundJ.W. Bussingh junior, te GoudaEen wisselbrief van 320 guldens ten behoeve van Johan Luken, te Wittmund, geaccepteerd door J.W. Bussingh junior, te Gouda. Protest van de houder, schade door wissel en herwissel, zonder vrucht terug bekomen
Mandement van Maintenue op korte en peremtoire termijnen van acht tot acht dagenA:G: Kolff; Gerrit Emans; Arend Davidsz Mys, hun principalen hebben recht op ingelanden van de polders, door de oudelandse zeesluis uitwaterende in de Haven van de Oude-Tonge in de rivier De KrammerJan Wormerus Raven; Petrus Josephus Cuyperus, wonende in Den Haag, zonder toesteming van de principalen van de supplianten enig recht op de medeuitwateringOnenigheid over de rechten om nieuwe polders te mogen leggen en onderhouden. Schadevergoeding, alle kosten en interesten
Mandement van Arrest en Rau-ActieA:H: Bode, koopman, wonende te AmsterdamCornelis Breders - schuld een som van 2.387 guldens en 4 stuivers aan de suppliant te betalen voor geleverde linnens, lakens en zabelsVerzoek om alle zodanige goederen, gelden, penningen en effecten van de tegenpartij in arrest te nemen en te stellen in bewaarderhand. Bevel om de som met de interesten aan de suppliant te betalen
Mandament van appèl met de clausule van reliefAafje Freecks, meerderjarige dochter, wonende te LutjebroekZouw Janss, wonende te Oosterbeek en Jan Teunisse, de zoon van Zouw Janss voornoemdSuppliante wilde trouwen met Maarten Doncker. Er zijn twee proclamatien gedaan, 1e aan eerste partij, de 2e aan tweede partij. Suppliante heeft proces gevoerd voor Schepenen van Grootebroek, het vonnis was op 13-05-1715. De uitslag was niet bevredigend, dus gaat suppliante in hoger beroep
Mandement van debitis.Aagje Floris, weduwe van Pieter Jansz. Boerties; Willem Heemskerck en Cornelis Breghman, allen te Schagen en samen testamentaire voogden over de kinderen van Pieter Boerties, die voor de ene helft geinstitueerde erfgenaam was van Jacob Adriaanse Brouwer, en Roeloff Claase Hogeboom, als erfgenaam voor de wederhelft van Jacob Adriaanse Brouwer.De debiteuren van wijlen Jacob Adriaanse Brouwer, in zijn leven negotie in hout gedaan.Tegenpartij heeft nagelaten diverse debiteuren te betalen.
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictAagje Maartens Ravensbergh, gehuwd met Michiel de Bruijn, wonende te BodegravanMichiel de BruijnBezwaar tegen de uitspraak d.d. 4 december 1752 van schepenen van Bodegraven inzake afwijking van de beslissing door schepenen van Woerden d.d. 30 mei 1752en verder in deze zaak te schikken met vermelding dat die niet onder hun verantwoording valt
Mandament van appel met de clausule om ten dage dienende annulatie ilico te verzoeken, alsmede om op koste en peremptoire termijnen voort te prcederenAalder Bakker, Gerrit van der Velden, beide wonende te SchoorlJan van Lienen, wonende te GroetBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 oktober 1783 door schepenen van Groet gewezen in zake niet nakoming van gemaakte afspraken in het compagnonschap pachten van tienden
Mandament van rau actieAaltgen Jans van LichtenberghGerecht en weesmeesters van LeidenOnvinbare mannenkleren en andere goederen, die onder beheer zouden zijn van de weeskamenr van Leiden
Mandament van relief d'appel met de clausule van inhibitieAaltgen Jochems weduwe van Seger van der Maas, wonende te Den Haag, gedaagdeDe weduwe van Carel van Gelder, wonende te Den Haag, eiserBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-02-1650 door schepenen van Den Haag, betreffende een betaling van een schuld van 4700 gulden
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de Clausule van Edicte ad valvas curiaeAaltje Brandligt, weduwe en boedelhoudster van wijlen Hendrik van Hasten, wonende te AmsterdamJohannes van den Brink; Zeger van Rossem, te Amsterdam, executeuren van het testament van wijlen Petrus Nicolaas Schubbe, gewoond hebbende en overleden in de Kolonie van Suriname.Geinstituerde erfgenaam - kind van Antje Lambrechts. Advertentien in verscheidene Couranten om op te sporen waar ze zijn, zonder resultaat. Medeerfgenaam is dan huisvrouw van de kapitein Hendrik van Hasten- Aaltje Brandligt, de supplianteVerzoek om de deurwaarder te geatoriseerd, onder handen, bewind en directie van Johannes van den Brink en Zeger van Rossem, executeuren van het testament, om de boedel en nalatenschap te nemen in arrest en bewaarderhand, alle goederen, gelden en effecten en aan de suppliante te leveren, inventaris van de boedel en nalatenschap van wijlen Petrus Nicolaas Schubbe
Mandament van rau actieAaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te WoubruggeCornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van EsselijkerwoudeNalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen
Mandement in cas relieff d'Appel, Pro Deo.Aaltje Jacobs, weduwe Jan Spelt, die vertrokken is naar Oost Indië in 1765Dirk Mol, burgemeester en Raad van Medemblik, gehuwd met Aafje Koeman.Het vonnis van de schepenen te Medemblik dd 12-09-1775, betreffende de zwangerschap van suppliante, met behulp van valse notariele akten en getuigenissen.
Mandement van Rau ActieAaltje Jacobs, weduwe van Pieter Claase capiteijn te WieringervaartDe erfgenamen van wijlen Jan Jacob Huijsman in zijn leven vonende te Wieringervaart. Tot erfgenamen benoemd, zijn vrouw Aatje Gillis, zij ouders (geen namen genoemd)Jan Jacob Huisman was suppliante een som geld in een obligatie schuldig. De tegenpartij negeren haar verzoeken om betaling. Suppliant verzoekt de tegenpartij de schulden te voldoen
Mandament van anticipatie om het te brengen voor de Heren CommissarissenAaltje Swerver, wonende te HoornClaas Crootjes, wonende te HoornTegenpartij wordt bevolen op een precieze dag zijn grieven te brengen voor de Heren Commissarissen en dezelfde dag de zaak in appèl te voldoen. Het gaat over trouwbeloften die suppliant heeft gehad met Arent Brent, stuurman op Oostindië en waarvoor op 21-03-1712 een proces is geweest voor Schepenen van Hoorn. Er is haast bij want Arent vertrekt weer met zijn schip
Mandament van rau actieAaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten
Mandament in cas relieff d'appelAarlandina van Croonenburg en haar moeder Petronella Winninx weduwe Pieter van Croonenberg, burgeressen van AmsterdamPieter van Baarle wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 26 11-1728 inzake nakomen van huwelijksbeloften
Mandament van arrest en rau actieAarnoud Jan van Bienen, heer van Grote Lind en Dordsmonde, Dirk en Jan (D en J ) van Schorrenburg qq. makelaar, wonende te Amsterdam, curatoren over de persoon en goederen van Jacob Hendrik van Wassenaar van Alkemade, heer van Alkemade, Vrijenhoek, Nieuwerkerk en WervePhilippus Josephus van Assons, zwager van Jacob Hendrik van Wassenaar van AlkemadeArrest op de persoon en goederen van Philippus Josephes van Assens in verband met nalatigheid in aflossing van wisselbrieven en hypotheek ter waarde van 355 000,00 gulden waarvoor Jacob Hendrik van Wassenaar zich yer goede trouw had borg gesteld
Mandament van inductie met committennesAarnoud Lindeboom, wonende te AmsterdamAron Abrahams, wonende te AmsterdamVerzoek om uitstel van voldoening van een wisselbrief t.b.v. suppliants kleindochter Cathrina de Jongh, weduwe van Hermanus van der Laagh en later gehuwd met Andries Graan
Mandement van ReformatieAarnoud Noël en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamCornelis Rietveld en Lucas Cramer, als gemachtigden van de supplianten in Bengalen, sinds 1760.vonnis schepenen van Amsterdam dd 8/9 november 1775, betreffende de afrekening van de voorgeschoten gelden met hun opvolgers/erfgenamen.
Mandament van inductie met clausule van edictAarnoud van der Lugt, burger en schutter van Goes, Baljuw van Nisse ect.Mr. Gillis Cornelis van der Nisse. schepen en Raad van Goes en enige crediteuren van de suppliantOnenigheid over betaling van schulden
Mandament in cas d'appelAarnoudt van Zuijlen van Nieveld, baljuw van SchielandCornelis Santvliet alias BickbergenBezwaar tegen het besluit van schepenen en welgeboren mannen van Schieland d.d, 01-06-1723 inzake weigering te martelen, ter verkrijging van een bekentenis, toe te staan en alleen dreigen met martelen goed te keuren
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicte.Aarnout van den Bergh, koopman te Rottedam.Eugene Joseph van Bors, postmeester te Pempelfort bij Keulen.Het kwijtraken van een postzending met een zakje met 500 gouden dukaten bestemd voor Frederico Broegh te Livorno. Te betalen het kwijtgeraakte bedrag plus de rente en de kosten hierom gedaan en om de schade te verhalen op de gelden, die tegenpartij in Amsterdam had.
Mandament van arrest en rau actieAaron de Metz jr.Conrad Lang, verblijvende in een logement te AmsterdamVerzoek om arrest op persoon en goederen van Conrad Lang i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief ad. 2000,- gulden
Mandament penaal en rau actieAart de Jong, looier, wonende te GiessendamWillem de Roover, griendbaas, wonende te Neder-Hardinxveld Gijsbert Barendijk, schoenmaker wonende te Neder-Hardinxveld, Andries aan de Wiel, schipper, wonende te GiessendamVerbod om leder en ander toe behoren weg te nemen te vervoeren of te verkopenen al het reeds weggenomen leder en verder geleden schade te vergoeden
Mandament van rau actieAart de Roover qq, Jacob Bol qq. als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaan van de Werken en Geertruij OerlemansGoverdina de Jong, weduwe van Francois van de Werken, eerder weduwe van Adriaan de LeeuwGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Francois van de Werken, weduwnaar van Beatrix Bol
Mandament van rauw actieAart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse WuijsterPieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters GeldtelderHet niet terugbetalen van leningen en interest
Mandament van rauw actieAart Gerritse van der Linden c.s, allen erfgenamen ab intestato van geertje Joachimse van der LindenJohannes Antonise Clapmuts en Jan Keijser, wonende te Brielle, als voogden over Aart en GeertjeJoachimse van der Linden, kindren van Maartje Cornelise van der Duijn en Joachim van der LindenVerzoek om behoorlijke staat en inventaris te leveren van de nalatenschap van Geertje Joachimse van der Linden om tot de vruchten en het profijt daarvan te geraken
Mandament PenaalAart Kant cumsiusMr. Jacob van der Dussen, baljuw en dijkgraaf van AmstellandHet onbevoegd dagvaarden van supplianten inwoners van Utrecht, door baljuw van Amstelland
Mandament van daging om remissie te zien interneren met edictAart van Gelder, gewezen ruiter onder de Garde te paardDe vrienden van den neergeslagenIndagen van eventuele opposanten tegen kwijtschelding of vermindering van straf
Mandement van tuijgenAart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespde getuigenis der waarheid
vorige
12...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in