Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8847 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appel met compulsoirAbrham Bogaert, wonende te Amsterdam..Eerbeek, koffiehuishouderVverzoek om een einde te maken aan het verbod het koffiehuis te bezoeken i.v.m. in nalatigheid in betaling gebruikte verteringen
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei
Mandement van Rau ActieGeerloff Vervooren, Jan van Honcoop, Cornelis Rijnsburger en Matthijs de Wit, wonend onder Oudshoorn en Gnephoek, voor henzelf en namens andere ingezetenen van Oudshoorn en Gnepshoek1) Pieter van Rheede van Oudshoorn tot Nederhorst als Ambachtsheer van de heerlijkheid Oudshoorn en Gnephoek. 2) Thomas Buchardus de Bok als secretaris van de heerlijkheid Oudshoorn en GnephoekHet verkrijgen door de supplianten tegen redelijke kosten van inzage in of copieën of afschriften die de rechten van de ambachtsheerlijkheid beschrijven
Mandament van rau actie met interdictie penaalCarel van Willigen, baljuw van Oudewater, Catarina van Willigen Margreeta van Borselen t.b.v. onmondige kindeen bij Mr. Henrick van Willigen, gewezen advocaat aan dit Hof,samen kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Henrick Ottensz van Willigen en Catharina van Schagen?Beplanten van land en het snijden en afvoeren van riet tot nadeel van supplianten
Mandement van reductieTeuntje van Ackeren, de weduwe van Abraham van der Sluys te Amsterdam, voor zichzelf en als moeder/voogdes van haar voorzoon Abraham van Ackeren, en als moeder/voogdes van Grietje van der Sluys (haar nakind)??????Bezwaar tegen het unieke vonnis van de scheidsrechters waarbij zij suppliante aan de boedel zou mogen betalen na aftrek van schulden over haar kindsgedeelte, en zij als moeder en voogdes met medevoogd Dirck Grijp een som moet uitkeren ten behoeve van het voorkind
Mandement van inductieCornelis Cornelisz van Berendrecht, wonend aan de Haechse Schou (Haagse Schouw) onder de jurisdictie van Oegstgeest[Onbekende crediteuren]Onmogelijkheid schulden aan crediteuren wegens verliezen en schade direct te voldoen
Mandement penaalPieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij
Mandement van Arrest en Rau-ActieLoofs en Bosch, kassiers, wonende te Amsterdam, houders van een renversaal nr. 606 van 4 stuks recepissen ter verwisseling getekend door A.C. VlotenA.C. Vloten, commissaris bij het Departement ter verwisseling de Staatsschulden; D. Visser te Amsterdam; Moliere en Zoon, bankiers in Den Haag; Temmink en Staring, kooplieden te Amsterdam - houders van recepissenEen renversaal nr. 606 van 4 stuks recepissen- staatsschuld- een som van 4.000 guldens tot lasten van de Bataafse Republic
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeServaas Maasvelt, meester zwaardveger in Den HaagA.F.W. (Baron) Piek van Zoelen, gewezen luitenant-kolonel en kapitein van een compagnie guardes te voet in dienst van dit land.De niet betaalde huishuur (huurcedule dd 11-02-1773, eindigend in mei 1775) en openstaande rekeningen voor gedane leveranties en bewezen diensten.
Mandament d'arrest met clausule van edicteCathrina Swanenburgh,weduwe van Jan Richard du Cruzut, wonende te RijswijkA.J. cuperus, predikant te VollenhoveGeschil bij afgifte van obligaties
Mandement van Arrest en Rau ActieAbraham Ephraim, Joods koopman , wonend in Den Haag.A.P. Steinhausentwee wissels: 1). dd 10-06-1774 à 420 gulden 2). dd 12-06-1774 à 700 gulden.
Mandament van rauw actieJan van den Berg, wonende te s'GravenhageA.V. Persijn, wonende onder WassenaarVerzoek om terug betaling van in 1723 geleend geld
Mandament relief d'appelGijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en reliefAdriaan Janszn Waelis; Simon Jansz Waelis, beiden wonende te Monnickendam, eisersAaltge Dircxdr wonende te Monnickendam gedaagde vrouw van Isbrant Cool die in het buitenland verblijftBezwaar tegen het vonnis van 25 juni 1650 van schepenen van Monnickendam gewezen inzake overpad, Dit vonnis negeerde de transportbrief van 29-01-1707 waarbij supplianten toestemming kregen om te verbouwen
Mandament on cas relieff d'appelWillem Bisschop, wonende te AmsterdamAaltien Vien, huisvrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 16-12-1723 inzake scheiding van tafel en bed
Mandament om authorisatie defacto, penaal en om actie te instituerenJacob van 't Rensenhuijsen, gewoond hebbend te Hillegersberg en thans gegijseld in het raadhuis van RotterdamAaltje Cornelisdr Breetveld, wonende te HillegersbergVerzoek om de gijseling op te heffen in de eis om vergoeding voor verkrachting, te betalen kraamkosten en alimentatie op te heffen
Mandament van appel met de clausule van inhibitieCornelis Arias, wonende te NieuwkoopAaltje de Man, wonende onder NieuwkoopBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Nieuwkoop gewezen d.d. 8-08-1775 waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van alimetatie ect. wegens verwekken van een kind door zijn onvermogende zoon
Mandement in Cas Relief d'AppelJacob Cornelisz Lamme, wonende te Maasdam, wijlen zijn huisvrouw Lijntje Grasdijk, eerst weduwe van Jacob van Noorden, daarna van Klaas KruidhofAaltje van Noorden, dochter van Lijntje Grasdijk en Jacob van Noorden, huisvrouw van Dionisius de Raad, wonende te Maasdam, chrurgijnBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Maasdam inzake ervenis van wijlen Lijntje Grasdijk - 1/2 van het huis en erf. Eerst was een contract - huurcontract tussen de suppliant en eigenaresse, maar later zij trouwde met hem. Onenigheid tussen de partijen over rechten
Mandament in cas van salarismR. Jacob Bisdom, advocaat en Sebastiaan Thierrij de Bije,procureur beide aan het Hof van HollandAaltje, Pleuntje, Cornelia en Dirkje VerslootVoorschot op salaris voor rechtshulp
Mandament van arrest en rauw actie met clausule van edctJohannes Bouwes, wonende te Bergum in Friesland voor zichzelf en zijn minderjarige dochter Trijntje Johannesse, erfgenaam van zoon en broer, Hendrik Johanisse, schipperAannemer Caters en Co, wonende te DoornikNalatigheid in afdracht van kooppenningen over geleverd hooi en het vervoer daarvan
Mandement van InductieWillem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel
Mandement van Rau ActieJacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 1716
Mandament om declaratie van kosten over te nemenJan van der Sande, gehuwd met Anna Kuijk, wonende te AmsterdamAarnout Clumper, koopman te Amsterdam, die in compagnonschap had gehandeld met marcus Doole die insolvent was gewordenNalatighied in betaling van kosten gerezen bij een mandament van anticipatie d.d 09-07-1726 verleend
Mandament van arrestJohannes van Grondelle, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Jan Crielaert en Adriaen Schadé, notarissen te Rotterdam, die gemachtigd zijn in de zaken van lambertus van Andel, opperkoopman in dienst van de Oostindische Compagnie gehuwd met Elisabeth Wolfse en voor Gerard van Andel, klerk op de assurantiekamer te Rotterdam, die zulks doen voor Hendrik van Ingen, reizend bode van RotterdamAarnout LuijmersNalatigheid in afbetaling van een obligatie ten gunste van Lambertus van Andel, en vertrek zonder achterlating van vast adres
Mandemen van excecutie te zien decernerenLeonard van Coopstad; Isaacq Koolbrandt, gehuwd geweest met Anna Coopstad; Mr. Gerbrandt de Jongs, pensionaris van Zierikzee, gehuwd me Maria van der Kop; Adriaan van der KopAarnout van WesterickIn 1700 moesten supplianten proces voeren voor de Schepenen van Rotterdam, op 14 maart 1701 is een vonnis uitgesproken. De tegnpartij werd gordonnerd om schriftlijk opgave te doen van de goederen, effecten en penningen en aan de supplianten copie hirvan te ovehandign, toebehorend aan Jan Adriaansz van der Goes. De tegenpartij is hierin in gebreke gebleven
van Arrest en Executie te zien decernerenHermanus Brouwer te Den HaagAaron AntunesDe tegenpartij moet het vonnis van de schepenen van Den Haag dd 1722-09-16 volgen ondanks de verjaring van het vonnis
Mandament van rau actieJohan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten
Mandement van Rau ActieMaurits Lodewijk van Nassau, Heer van Lecq etcAart van Herwijnen, wonende te Waardhuysen achter de kerk, in het land van Altena, Peter Bastiaanse Pelikaan wonende in Dussen Muylkercke in het land van Altena en Jan Jansz van Rijswijck (alias Groot Jan) wonende in Veen. Allen zijn leenroerig aan het Huis van de LecqDe tegenpartij is in gebreke gebleven om de lenen notarieel vanst te leggen (te verlijden) ondanks verzoeken daartoe. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten hun handen at te trekken van genoemde leengoederen. Hierbij speelt ook een rol het 7e artikel van een instructie van het Hof. dd 7 juni 1661
in cas d'AppelJuriaan Heuvenaar, koorn brandewijn brander te WeespAart Willemsz van der ZandeHet vonnis van de Schepenen te Weesp dd 29 junij
van Rau ActieAlida Pauw, weduwe van wijlen Anthony Gunter van Kinschot, in zijn leven griffier van dit Hof, cum suis: Mr. Gaspar van kinschot, Raad en Rentmeester Generaal van de grafelijkheids domeinen van Noord-Holland en als last en procuratie hebbende van Arent Jan Vijgh tot de Snor gedeputeerde staten van het quartier van Nimmegen, als gehuwd met Anna Adriana van Ommeren mitsgadersw Johan Mauritsz van Pabst, Heer te Bingerden, geheime regeringsraad van zijne Koninklijke Majesteit van Pruyssen alsmede van Johan Le Cavalier, kapitein in dienst van Dit Land, gehuwd met Maria van Ommeren etc. etc. etc.Abiguel Fagel, weduwe van Reinier Pauw, de zoon van Hendrick Pauw, Heer van Schalckwijck en Adriana JonckheijnsStaat en Inventaris van de erfenis die Hendrick Pauw van zijn Moeder Adriana Jonckheins (Testament 19-12-1653) heeft geerfd en devolveert naar zijn zoon Reinier Pauw, rekening houdend met het fideicommissie
Mandament om condumemnatie te zien decernerenRegenten van het weeshuis te DelftAbraham Doorne van Swieten, wonende te Schipluiden, Frang van der Swet, wonende te Monster, voogden over Pieter Hauwert, Abraham HauwertNalatigheid in het betalen van huur over 10 morgen land
Mandament om procureur acceptant te stellenMarinus van Halmen en Cornelis Broeder, wonend in Middelburg, erfgenamen van Catharina van de Caveijl, weduwe van Daniel Nagtegaal en eerder van Jan van ReenenAbraham Peixotte, voogd over Daniel Israel NumsVoortzetting van een proces door Jan Ackerman en Sara Buijs in een erfenis kwestie
Mandament van arrestJoucke DircxdrAbraham AdriaenszVerhalen van een obligatie-schuld van 292 gulden-6st. toebehorende aan tegenpartij, maar berustend onder een niet met name genoemde Amsterdammer
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandament penaal en rauw actieAnthony Leijdekkers, wonende te Amsterdam Gerardus Baugé, koopman te Amsterdam, gehuwd met Adriana Jacoba van Loenen en ook voor Mr. Nicolaes van LoenenAbraham Bereveldt, Heer van Voorhout en predikant aldaar, wedunaar van Alida Leijdekkers overleden 05-09-1730, die eerder weduwe was van Johan de Hertogh, procureur van gecommitteerde Raden van de staten Staten van Holland en WestfrieslandMoeilijkheden bij afwikkeling van de nalatenschap i.v.m. het leveren van een behoorlijke staat en inventaris, omdat bij het geleverde exemplaar niet alle zaken waren vermeld
Mandement van Rau-ActieWillem van der Wind; Arnoldus van Sprenkhuizen; Leendert Schipperus; Pieter Labryn en Willem Peijpers, voor zichzelfs en nog als gequalificeerden leden van de Societeit, opgericht in 1775 in RotterdamAbraham Bothall (Bothal); Jacob (Jacobus) Ringleven en Johannes Jacobus Meijneken- directeuren van de Societeit met meer machtBezwaar en ontevredenheid met de werk en macht van de drie directeuren inzake fondsten. Bevel met de supplianten tot schifting en verdeling van de fondsten- aan elk lid zijn aandeel berekend. Rekening en verantwoording, de fondsten en penningen te stellen ter dispositie van de leden van de Societeit
Mandament van anticipatieJohan Hedrik Fredrik Oldecop, agent van de Russische Keizer, residerende te AmsterdamAbraham Bruijn, Willem Bruijn, Severijn Bruijn, Cornelis Hartsen, Joan Frederik Motte, Van Hoorn, De Wit, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhet vonnis d.d. 12 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verzoek om indiening van kosten, opgelopen i.v.m. verhindering om de reis van 18 paarden over zee voort te zetten en onderbrenging daarvan, in hoger beroep voort te zetten
Mandament van Appel met de clausule van ReliefJan van Marcelis en Theodore Marcelis (of Mareelis), wonende te Amsterdam, boekhoudersAbraham Bruyn; Jacob Bruyn - voor 1/16 part; Jean Etienne Querin als ingevolge transport door Conraad Sybrand Gamst; mitsgaders: Pieter Amos Suyderhoff; Jan Barends Cremer en Petrus Antonius Nedderman - generale gemachtigden van Aaltje Teunisse, weduwe van Arie Staats - firma Staats en Compagnie. Voor 1/32 part medeeigenaars en medereeders van het schip, genaamd geweest Jan Fredrik (of Frederik), thans genaamd Geluk des Vredes, gevaard bij schipper Hendrik Belmer.Bezwaar tegen het vonnis van de zeecommissie van Justitie. Rekening en veratwoording van het bewind, alle boeken, brieven, chartres en papieren
Mandement om betalingCatharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag
Mandement in cas d'appel met de clausule van reliefWillem Dircxsz Compas, koopman te Amsterdam als verweerder en debattant van rekeningen, enerzijdsAbraham Clockard, als gemachtigde van Caenradt, koopman te Leiden en eiser en gedebatteerde, anderzijdsSerieus bezwaar tegen het vonnis van 30 juli 1660, ter kennis gekomen als appellant vanwege de betaling aan de eiser de som plus proceskosten, alsmede onder ede verklaren dat zijn boedelschulden geheel zijn voldaan
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieMarinus Koeyman, wonend op Duiveland en interveniërend voor zijn borg Jan Isackxsz Smit, gedaagde en excipiënt (verweerder)Abraham Cornelisz Leynssen c.s., eisers en geëxcipieerdenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Zierikzee dat Leynssen veroordeeld heeft tot betaling van 200 ponden 11 schellingen en 8 groten Vlaams, wat minder was dan door het gerecht van Nieuwerkerk was beslist
Mandament van rau actieMr. Gillis Graafland, Mr. Joan Graafland, advocaten van 't HofAbraham Cortelant, Mr. Pieter Graafland, vader van de supplianten als executeurs-testementair over de boedel van margaretha Elisabeth de Geer, weduwe van Mr. Jacob TriglandGeschil over een legaat groot 60.000,- gulden, komende uit de nalatenschap van Daniel de Geer, oom van Margaretha Elisabeth de Geer
Mandament in Cas Relief d'appelBarent Coster, assuradeur, wonende te AmsterdamAbraham da Costa Issaksz (Issacsz), te Amsterdam, als houder van een polis van assurantieBezwaar tegen het vonnis van het comité van zaken tot assurantien en avarijen te Amsterdam inzake betaling van een som van 1290 guldens voor een schade aan het schip, genaamd De Jonge Geertruy, gevoerd bij schipper Claes Flock, door hem getekende polis van een som van 1500 guldens ten behoeve van Abraham da Costa Issacsz
Mandament relif d'appelPascal Briamout, weduwe van Jean Nantenel wonende te LuikAbraham de Bock, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-03-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het onrechtmatig beslag laten leggen op goederen
Mandement van Rau ActieAnna Turnhout, erfgename van wijlen Johan van Hardevelt, in zijn leven kamerbewaarder van de Edel Mogende Heren Staten van UtrechtAbraham de Bruijne, thans kiesheer en Weesmeester der stad Middelburgh, een broer van Catharina de Bruijne, die getrouwd was met Frederick Gelskerkeeen obligatie van 599 gulden en 10 stuivers en een van 400 gulden@ 5 % 'sjaars, die Catharina de Bruijne sinds 15-02-1701 niet betaald heeft + kosten
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhinbitie en edictDirck Visscher, burger van Hoorn mede namens zijn echtgenote IJda BasAbraham de Meijne, eerst wonende te Hoorn, vertrokken naar HarderwijkBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Hoorn dd. 20 maart 1675, waarbij suppliant veroordeeld werd een som geld te betalen aan tegenpartij
Mandement van Rau actieSara Mesa Dasilva, weduwe van Isak Frois, in leven medisc Doctor, wonende in Den HaagAbraham de Mesa, getrouwd met Rachel de Mesa, dochter van wijlen Eduart Mesa Da SilvaSuppliante had met wijlen haar vader Eduart Mesa Da Silva antenuptiale (huwelijkse) voorwaarden opgesteld. Zij kreeg 4000 carolus guldens mee van haar vader en zou na diens overlijden nog recht hebben op 3000 guldens die door de erfgenamen zouden worden betaald. Omdat de tegenpartij die de erfenis beheert dit bedrag niet heeft betaald, verzoekt suppliante het Hof de tegenpartij te gelasten de 3000 gulden alsnog te betalen
Mandement van Appel met de clausule van inhibitieDavid Steur, gehuwd met Judith Maria ve Vries en voogd onder gezag van de weesmeesters van Amsterdam over Johanna de Vries, Catharina de Vries en Jan de Vries, kinderen en universele erfgenamen van wijlen Allegonda Indebetuw, in leven weduwe van Jan de VriesAbraham de Witte en de verdere Reders van het schip De jonge AbrahamEen hoger beroep tegen een vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 1 november 1719 waarbij De weduwe Jan de Vries en compagnon, kooplieden te Amsterdam veroordeeld werden tot overleveren van een partij huiden.
verzoek om appoinctement van rau actieJohanna Bequin, weduwe van Jean Claude de Marisq, wonende te Rotterdam, gewezen kostschoolhoudster van de Frans kostscool te NoordwijkAbraham Dederiks, klerk van de griffier van het HofAchterstallige betaling van kost en schoolgelden voorschotten voor zijn dochter A.C. Dederiks
123...177
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in