Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Pierre Gosse, wonende te 's Gravenhage---------Gauteron en Tils, uit naam van ------- de Felice, advocaat te Zwtitserland die de arrementen van de proces aangenomen heeft op naam van de overleden Fortuné Barthelenij de FeliceBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1790 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake beschadigde levering van 1600 stuks van het boekwerk genaamd."Encijclopedie ou dictionaise reformíe des connaîssances humainces"03-02-1791
Gijsbert Antwerpen Verbrugge, koopman te AmsterdamAalst de Bruijn,Assurus Beums en Jan van der Vinne, allen wonende te Haarlem, als executeurs testementair van Petronella LangedultNa koop van huis en tuin gelegen aan het zuiderbuitenSparne, aan de noordzijde van de tuinderlaan te Haarlem, genaamd "Buitenrust" wordt met goedvinden van de buren, een lichtraam geplaatst, waarna bovengenoemde personen bezwaar maken. Zij worden ondersteund door burgemeester en regeerders van Haarlem, d.d. 26-6-1751 ten nadele van suppliant01-10-1751
Hendrik Rijffsnijder Gerritzn, koopman, wonende te Amsterdam mede-reder en boekhouder van het schip "de Vrijheid"Abraham Machgilzen, wonende te Buiksloot, varende als schipper op "de Vrijheid". Tevens mede-reder en deelnemende voor 1/4 portieBezwaar tegen het vonnis 1juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake niet nakomen van afspraken, ontstaan door gezamelijke rederij beheer16-02-1789
Elias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen31-12-1770
Engelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen31-08-1742
Wumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed17-07-1772
Jacob l'Admiral, IJkmeester-Generaal van de Unie, residerende te AmsterdamAdriaan Adriaanszn, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18-12-1766 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het niet nakomen van gemaakte afspraken in contract d.d. 9-11-1762 door partijen gesloten, m.b.t. tot overneme van suppliants winkel16-01-1767
Gerrit Huizenbeek, wonende te AmsterdamAdriaan Kleijn, veerschipper tussen Naarden en Amsterdam, Fran;cois Heshuijzen, inlader van een partij brandhout in het veerschipBij gewezen vonnis d.d. 25-03-1749 werd de supliant aangezegd alle kosten en interesten gerezen bij een arrest te vergoeden, waarvan de zaak niet wordt genoemd.Dit is ten nadele van supliant05-09-1749
Mr. Gerard Bicker van Zwieten, Heer van Zwieten, Raad en vroedschap van Amsterdam, als executeur testementair van Agneta de Graaff, weduwe van Mr. Johan Baptista de HockepiedAdriana van Geel van SpanbroekBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-05-1727 door schepenenen van Amsterdam gewezen inzake een te betalen bedrag van 1000,- gulden en het overgeven van twee zilveren kandelaars met initialen aan Adriana van Geel gelegateerd geworden03-06-1727
Cornelis Dubbeldemuts, koopman te RotterdamAdrianus van Willigen, Jacobus Jolij, Johan van VollenhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-03-1753 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een rekening courant20-02-1754
Jacobus Overvelt, brouwer te MonnikendamAlbert Drebbel, oud burgemeester en raad te Monnikendam, Dirk Boon, president en burgemeester en raad te Monnikendam als voogden over de minderjarige kinderen van Jocob KatwouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-05-1731 door schepenen van monnikendam gewezen inzake geschil bij aflossing van een obligartie19-06-1731
Oieter bergerrits, schepen van Purmerend, als executeur testemetair van Jan BollebakkerAllen die denken gerechtigd te zijn om te delen in de nalatenschap en waarbij door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezenGeen25-05-1745
De doaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te AmsterdamAmarante Arnoldina Rijnst, weduwe van Joost Crudop en Josua Torenburg, beiden bewoners van de huizen gelegen naast het huis toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde GemeenteOnenigheid over het rechtzetten van de voorgevels van de genoemde huizen na verzoek om uitstel13-09-1751
Jan de Haes, wonende te 's Gravenhage gehuwd met Agatha van WageningenAmsel AronsGeschil over wisselbrief, waarbij d.d. 23-11-1751 vonnis was gewezen met zeer ongunstige uitslag14-12-1751
Dina Burs, weduwe van Daniël Fruijtier, Heer van RithumAndries Boele, repatriant uit IndiaBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-02-1728 door schepenen van Middelburg gewezen inzake taxatievan verkocht huis genaamd "Middelproijen"en land, waarvoor accoord was bereikt, koop gesloten en koopsom betaald, maar door onoordeelkundig beheer de waarde was verminderd05-03-1728
Simon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam16-12-1743
Willem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen05-08-1732
Johannes Schouten , wonenende aan de Overtoom te AmsterdamArmenvoogden van Sloten en OsdorpBezwaar tegen het vonnis d..d. 17-06-1760 door leenmannen van Kennerland gewezen inzake geschil over betaling van vier en een half jaar loon aan Willem Seliszn16-07-1760
Spoors en Sprengen. kooplieden te Middelburg qq.Arnold FresonBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1781 door schepenen van Middelburg gewezen inzake kosten, schade, interest en winstderving i.v.m. 225 geleverde balen koffiebonen04-06-1781
Mr. Cornelis van der Goes, ontvanger van 's lands middelen te DelftArnoldus Franken, vendumeester te 's GravehageBezwaar tegn het vonnis d.d. 30-07-1763 door schepenen van Delft gewezen inzake onvoldane verpandingen m.b.t. twee verkochte huizen te Delft12-09-1763
Samson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief29-01-1732
Martinus Gaaswijk, schout, Anthonie Modde, burgemeesterMatthijs Spiering, Willem Kuijper,Cornelis Oom,Jasper Korte, schepenen en Hendrik Spruijt, secretaris van Poortvliet, Adolf Julius Burchard, baron van Huffel, ambachtsheer van PoortvlietBaljuw, burgemeesters en schepenen van TholenGeschil tussen beide overheden over vermeende onrechtmatige verkoop van de goederen van Abraham Meertense en Jacob Luik die tarwe hadden gestolen van Jacob Enthove01-06-1747
Paulus Jansz van der Maerel, wonende te PijnackerBarend Koops, gehuwd met Johana Cornelis van Campen, dochter van Marijtje Jansz van der Maerel en Cornelis Jansz van CampenBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 augustus 1755 door schepenen van Pijnacker gewezen inzake geschil over de uitvoering van de nalatenschap van Annetje Jansz van der Maerel, gewoond hebbende te Pijnacker en overleden te Rijswijk juni 173418-09-1755
Johanna van Battum, weduwe van Jan Duistermars, wonende te AmsterdamBartholomeus de Vos. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 november 1747 door schepenen van Amsterdam, gewezen inzake een vermeende rekening voor geleverde hoeden19-01-1748
Cornelia Berghof, weduwe van Anthonij de Vogel, wonende te BredaBartholomeus WaleveltBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake een weigering om een obligatie ad. 3000.- gulden te verzekeren met een geldige hypotheek, die deze voorwaarde ruimschoots zou overtreffen16-05-1755
Albertus van dijk, wonende te AmsterdamBarthout OckersBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-01-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen i.v.m. wijziging van hey vonnis d.d. 05-04-1754 door commissarissen van averij uitgesproken14-06-1755
Burimannus en Co, kooplieden te Medemblik, Burmannus, Kruijmel en van der PalsBenjamin Joseph TrotterBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-12-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het betalen van 1269:9: ,- gulden voor geleverde oesters11-02-1757
Abraham Snarenburg en Zoon , kooplieden te Amsterdam, Hendrik Stuurman, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamenr AmsterdamBewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter kamer AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ophouding in afgifte van 14 kisten rottingen door de supplianten gekocht29-11-1771
Cornelis van Laar c.s. , allen kooplieden en assuradeurs te AmsterdamBewindhebbers van de Westindische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsteram gewezen inzake gedane uitspraak door de kamenr van assurantie en averijen d.d. 26-01-172408-06-1725
Geertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep02-11-1751
Sirp Oukema, controleur van de konvooien en licenten van de inkomende goederen aan het college van de admiraliteit te AmsterdamBurgemeesters en regeerders van EnkhuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-05-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van ambtgeld30-06-1756
Willem Jan Lenert Huijgen, landman te Oud-VossemeerCarel Brouwer, majoor te Oud-VossemeerBezwaar tegen verkoop van schapen en koren in verband met achterstallige pacht21-10-1638
Cristiaan van Dongen, wonende te HeusdenCatharina de Jongh, wonende te Oud-HeusdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 seotember 1783 door schepenen van Heusden gewezen inzake ontkenning van vaderschap05-11-1783
Andries Ramu, wonende te s' HageCatharina WetmarBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 maart 1747 door schepenen van s' Hage gewezen inzake eis voor vergoeding van kraamkosten en alimentatie voor vermeend vaderschap13-06-1747
Cornelis Geldebosch, wonende in HeerhugowaardCiriacus Aukema, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 31 juli 1753 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake het voldoen van een somma van 1223.- gulden09-10-1753
Mr. Jeremias Eijlkens, wonende te Amsterdam, zoon van Daniel Eijlkens, en broer van Mr.Daniel Jacobus Eijlkens. Beide laatsten stonden borg voor de erven van Adam Heck, die in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamer Amsterdam en in 1769 op reis per schip naar Ceijlon is overledenClaas Heck, Neeltje Heck,zegende te wonen in Weesp, zich kwalificerende erggenamen ab intestato te zijn van Adam HeckBezwaar tegen het appoinctement d.d. 9 december 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betwiste inlevering van 3565: 11: - gulden quasie ter voldoening van zeker appoinctement d.d. 5 september 1780 door schepenen van Amsterdam gesteld, waarvan suppliant niet op de hoogte was27-02-1784
Cornelis de Meijere en Zonen, kooplieden te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Henrij Combe en Co kooplieden te BristolClaes Cornelis Ploeger Claeszoon, Hendrik Lampe, assuradeursBij gewezen vonnis d.d. 22-02-1748 voor schepenen van Amsterdam i.v.m het innen van de verzekerde som van een vergaan schip waarbij supplianten zich bezwaard voelen22-03-1748
leendert Jongeneel, wonende te AmsterdamClaes van der Star, wonende te Amsterdam, sament met de suppliant een turfhandel drijvendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-03-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over financiele afhandeling bij beëindiging van hun compagnonschap02-05-1769
Johannes van Seppenwolde, koopman wonende te AmsterdamClifford en Zonen, Mr. Jan van de Pol, Jacques Teijsset, sequesters in de boedel van Clifford en ZonenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 oktober 1781 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nonprestaties van zekere conventies, waarbij de suppliant schade heeft geleden20-12-1781
Leendert Pieter de Neufville, wonende te AmsterdamCoert RoseboomBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verbreking van een aangegaan accooord, ten nadele van de suppliant09-12-1771
Jacob Bremenr qq notaris te RotterdamCommissarissen van zeegerecht te RotterdamBeroep om herstel van de uitspraken d.d. 20-07-1754 door commissarissen van het zeegerecht en d.d. 30-07-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geleden schade door slecht weer, van per schip vervoerde goederen19-09-1755
Fhareos en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap "de Los Cinco Grennios Majarer van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een wisselbrief10-01-1771
Therzeros en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap, "de Los Cinca Gremios Majoris van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een wisselbrief31-12-1770
Johannes van der Hoef, met zijn vader Wijnand van der Hoef beiden wonende te LeidenCornelia van der Hee, met haar vader Dirk van der Hee ook wonende te LeidenBezwaar tegen huwelijks proclamatie, waarbij door schepenen van Leiden d.d.27-11-1745 ten nadele van supplianten vonnis was gewezen17-12-1745
Joan Abraham Meeler, wonende te AmsterdamCornelia van Twuijer, echtgenote van suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de uitspraak over scheiding van tafel en bed en een maandelijkse betaling van alimetatie28-06-1780
Wouter Isacqs Por, wonende in Mijnsherenland van MoerskerkenCornelis Ariense Por, wonende in de Groep onder Strijen, zoon van Arien Leendertse Por en Geertruijd Simonse Hordijk gewoond hebbende in Mijnsherenland van MoerkerkenBezwaar tegen vonnis d.d. 03-09-1726 door schepenen van Strijen gewezen inzake levering van een niet opgemaakte staat en inventaris. Isacq Wouterse Por, suppliants vader was toenmaals voogd met Gerrit Simonse Hordijk over de minderjarige kinderen. (Geertruijd Simonse Hordijk huwde na de dood van Arien Leendertse Por in 1716 met Hendrik van Roijen, vertrok naar Oud- Beijerland en overleed in 1719)17-03-1727
Niesje Bruijn, gesepareerde echtgenote van Egbert Janszn Wolkringa, wonende te EdamCornelis Gerinantzn Ploeger, wonende te JispBezwaar tegn het vonnis d.d. 16-01-1761 door schepenen van Edam gewezen inzake geschil over voldoening van een judiciele schuldbekentenis15-01-1762
Johannes Quint, linnenwever, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Johanna KluijtCornelis Gerritse GutterBezwaar tegen het vonnis d.d. 12 september 1748 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake recht van cessie i.v.m. de nalatenschap van Everhardus van der Burgh04-12-1753
Mr. Nicolaes Steengraght, burgemeester van Veere, Lieven Boeije, raad van Zierikzee, als executeurs testementair van Mr. Cornelis Boeije, burgemeester van ZierikzeeCornelis Harinck, predikant te Oudelande, zoon en erfgenaam van Abraham Harinck, predikant te HeinkenszandBezwaar tegen het appoinctement d.d. 21-06-1731 door de schepenen van Zierikzee verstrekt inzake vermeend recht in de nalatenschap van Elisabeth Boeije, zuster van Mr. Cornelis Boeije03-07-1731
Adriaen Adriaenszn, schipper op het schip genaamd "de Vrouwe Johanna"Cornelis Lieberg, stuurman op het schip genaamd "de vrouwe Johanna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1752 ddor schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over verrekening van een geldbedrag08-01-1753
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in