Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalMr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.
Mandament penaalBastiaan Corsten, schipper, wonende te RaamsdonkAdam Somers, wonende te RaamsdonkNa vonnis d.d. 31-07-1754, gevolgd door appel, nu verzoek om penaal i.v.m. nalatigheid in betaling van geleverd hooi
Mandament penaalMarijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben
Mandament penaalWillem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen
Mandament penaalSchepenen en rekenaars van Noeiuwe NiedorpAdriaen Grootsant en Jan Koeman, administrateurs of burgemeester van Nieuwe NiedorpOnenigheid over de manier van uitvoeren van een handvest, in mei 1452 door Philips van Bourgondië uitgevaardigd
Mandament penaalGijsbrecht van Godesbergen, wonende te AmsterdamAernout van de Weije en Evert Everwijn, wonende te AmsterdamWeigering om aan de suppliant rekening en verantwoording af te leggen over de in bewaring gegeven meubelen en uit Frankrijk ontvangen goederen
Mandament penaalJan Cornelis Sijdervelt, burger en inwoner van Oud-BeijerlandAndries Hessel, baljuw van de BeijerlandenOnterechte beslaglegging op meubelen en verdere inboedel van de suppliant in verband met een vermeende schuld van 3,50 gulden
Mandament penaalAlbregt Bosch, handelend voor de respective colleges der admiraliteit, wonende te s'GravehageAnna Lambertina van Veck, wonende te s'GravenhageVerbreking van trouwbeloften
Mandament penaalHendrik Smith, wonende te AmsterdamAnna Westerhout, wonende te AmsterdamVoorkomen van verhindering om uit te varen naad Curacao naar aanleiding van zogenaamd verbreken van trouwbeloften d.d. 1720, waarover reeds geprocedeerd is
Mandament penaalAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van Jan Henri van Heemskerk, als grootmoeder van Anna Petronella van Heemskerk, dochtertje van haar overleden zoon, Mr. Antthony van Heemskerk, schepen van Schieland en Anthonia Petronella Elsevier. Mr. Coenraad van Heemskerk, heer van achtienhoven en den Bosch,Willem van Heemskerk, oud schepen van Amsterdam, Cornelis van Heemskerk en Franco Pauw, gehuwd met Anthonette Coenrardina van Heemskerk, als oom van Anna Petronella van HeemskerkAnthonie Petronella ElsevierGeschil over voogdijschap
Mandament penaalDirck Heijndricxz Bugge, wonende te DelftAnthonis Jansz Alenburch, procureur van Degna en Maria van den Hooch, dochters van Arent van der HoochGeschil over de betaling van een gedeelte van de kooppenningen van 11 hond land
Mandament penaalAdriaan Pooij, wonende te Bennebroek, voorheen te AmsterdamArent Fabricius, Heer van Santhorst, Baljuw van KennemerlandDagvaarding in cas crimineel op aanklacht van ten onrechte een dienstbode van diefstal te hebben beschuldigd
Mandament penaalPieter van Willijgen, erfgenaam voor 1/6 deel van de leengoederen van zijn overleden zuster Adriana van WillijgenArjaen Dircxsz Passer, wonende te Maaslandsluis en of anderenVrees voor afnemenrs of gebruikers van 1/6 deel van leenlanden van de Graaffelijkheid Holland, " 't Noort Nieuwelandt" , groot 12 morgen gelegen bij Maassluis met de bijbehorende aanwas
Mandament penaalFrancois van Aerssen, van Sommelsdijk, Heer van Sommelsdijk ectArnout van Suijlen van Nijevelt, Ruwaard Baljuw en Oppperdijkgraaf van het land van Putten en de leenmannen van het land van PuttenOnenigheid tussen Ambachtsheer en Ruwaard over het vorderen van de rekeningen van Schout en Schepenen van Ooltgensplaat op straffe van gijzeling
Mandament penaalJan Jacobsz Dockum, wonende onder VlaardingenCatharina SchoursOnterechte ten laste legging van een schuld van 600.- gulden executie van een actie
Mandament penaalAeltgen van der Toll, weduwe van Cornelis Henricxzn Delverdhen wonende te NoordwijkCharles Logier, rentmeester over de goederen van WassenaarNiet nakomen voor gewijsde
Mandament penaalRoeloff Reijnertz, schoenmaker te SchermerhornClaes Claesz, vader van Guijertges Claes, wonende te SchermerhornBeschuldiging van het verwekken van een kind
Mandament penaalMr. Jacob van Oudesteijn, oud burgemeester van Alkmaar, als hoofdofficier van de Niedorpse CoggeClaes Jansz Duijn en Hendrick Adriaense Over, burgemeester van Oude NiedorpOngedaan maken van een beslissing van de Hoofd officier en schepenen van Niedorper Cogge zonder hun instemming
Mandament penaalJoseph Jacob Engersch, wonende te 's GravenhageCornelis Buijl, wijnkoper te 's Gravenhage, Daniel Stoopendaal, deurwaarder van 't Hof als behandelaar optredend voor de executeur-testementair over de nalatenschap van Dirk van LennepVerzoek om de verkoping in de executie d.d. 18 augustus 1783 aangeslagen alleen te doen plaatsvinden met last van arrest
Mandament penaalJacob Dircksz Houwaert, Jacob Claesz Wip, Jacob Claesz,voogden over de kinderen van Aeltchen Claesdr, bij haar eerste man Dirck Chrijchsman, en haar tweede man Corstiaen JacobszCornelis Cleijwech, wonende te RotterdamGeschil over een schuld van 550,- gulden
Mandament penaalJacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Mandament penaalMr. Cornelis Groeninx, heer van RidderkerkCornelis van Ouwerkerk, mr. timmerman te Hendrik-Ido-AmbachtHet omverhalen van de onlangs in opdracht van suppliant geplaatste handwijzer aan het begin van een sedert 1632 bestaand voetpad
Mandament penaalJoris Fransz van der Hoeve, notaris te Delft, met de procuratie van Hendrick van der Velde, ook wonende te DelftCors van leeuwen, te Nootdorp en Jan Claes DiertenOntgronden en uitbaggeren van negen hectare land in Hoogeveen, (onder Nootdorp)
Mandament penaalSchoontje Meijer, wonende te AmsterdamCuratoren van de desolate boedelkamenr te AmsterdamBezwaar tegen het ten onrechte, plaatsen van oppassers inhet huis en over de goederen van suppliante
Mandament penaalJan Leonard de Malet, de weduwe en erfgenamen wonende te AmsterdamDaniel Bosch, echtgenoot van Magdalena Kemp, kleindochter van Jan leonard de MaletOnenigheid over de verdeling van een boedel
Mandament penaalPieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant
Mandament penaalSusanna Huijgens, weduwe van Philips Doublet, vrouwe van St'AnnalandDe Baljuw / Officier van ZierikzeeOnenigheid over het geven van toestemmingtot de jacht in de Heerlijkheid van St'Annaland
Mandament penaalCornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld
Mandament penaalAdriaan Stalpart, wonende te LeidenDe baljuw van ValkenburgAfbreken van een vlasoven
Mandament penaalDe erfgenamen van Cornelis Cornelisz en Alidt Arisdr, gewoond hebbende te VelsenDe erfgenamen van Mathijs Pietersz Sal, gewoond hebbende te VelsenGeschil over de nalatenschap van Cornelis Cornelisz, inzake een stuk leenland in de ban van Velsen, in leen van de kerk van Egmond
Mandament penaalFrans Hals, dokter in de medicijnen te Leiden, tezamen met enkele ingezetenen van NoordwijkDe gezworenen van NoordwijkBezwaar tegen hhet betalen van de 30e penning, over de goederen die hij van Noordwijk, waar hij 1 1/2 jaar heeft gewoond , heeft meegenomen naar Leiden. Hierover is per 01-05-1634 een proces tegen hem begonnen, ondanks het feit dat bij beschikking d.d. 15-06-1634 van de Gecommitteerde Raden niet met het proces mag worden doorgegaan, trekken de gezworenen zich hier niets van aan
Mandament penaalCornelis Groeninx, Heer van Ridderkerk en dijkgraaf van Oud en Nieuw RijerwaardDe Hoogdijkheemraden van Oud en Nieuw ReijerwaardHet eenzijdig vaststellen en publiceren van tijd en plaats van visitatie van de Gemenelandse rekening
Mandament penaalMr. Zeger Firens, advocaat van t'HofDe kinderen en erfgenamen van Maria Cobmaijer, gehuwd geweest metmatheus Stipel, procureur van t'HofVerzoek om verbod de goederen , de nalatenschap van Maria Cobmaijer betreffende te verdelen i.v.m. een niet afgeloste schuld, waarvoor suppliant borg had gestaan en deze ook had voldaan
Mandament penaalAlida Westerbork, voor zichzelf als weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter buijn wonende te AmsterdamDe representanten van Isaac Buijn, haar schoonvader overleden 1-1-1751 en gehuwd geweest met Barbara KnopNa mandament van reformatie d.d. 31-12-1750 en het overlijden van Isaac Buijn d.d. 1-1-1751 wil suppliante nu alvorens er wordt gescheiden en geduld, zij inzage of copie van papieren en testament krijgt
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament penaalClaes Govertsz Bijwaert, procureur en notaris in Noord-HollandDe schout van AbbekerkHet verbod van de schout van Abbekerk om het door de suppliant van Pieter Sienaertsz gehuurde huis te mogen betrekken
Mandament penaalAndries de Reeck, secretaris van het hoogheemraadschap van DelflandDe schout van DelftVerbreken van de verzegeling van de nalatenschap van Jonker Baudewijn van Rhooden
Mandament penaalHeer Adriaan Pauw, ridder, Heer van HeemstedeDe waard in de herberg, waar Romen uithangt in het craijenest in de heerlijheid van HeemstedeVerbod om in de kersttijd spelen te organiseren en daarbij vlaggen op en uit te steken
Mandament penaalMartinus Copal, commies te VlissingenDe weduwe van Barent Schoenmacker, weduwe van Jan Willems Verbrugge, Pieter de Maecker, de rentmeester molenaer en de betrokken deurwaarderStuiting van executie wegens in een instantie toegewezen schuldvordering
Mandament penaalThomas Ploos van Amstel, koopman te AmsterdamDe weduwe van Jan Lups, als eigenaresse en rederesse van het fluitschip "De Hoop" en de commissarissen van zeezaken van AmsterdamOnenigheid over een bevrachtingskontract en de rekening
Mandament penaalTheodora Schrevelius, weduwe van Abraham Keijzer, raad en vroedschap van DelftDe weeskamer van Delft, Johan Keijzer en Mr. Arend Hendrik van der Dussen scepen te Delft, als voogden over de minderjarige kinderen door de bij testament uitgesloten, weeskamer aangesteldHet onmachtig inventariseren van de boedel van Abigail van Beijeren, grootmoeder van 's vaderszijde der kinderen en bedreiging van de suppliante, moeder van de kinderen. Door 't Hof waren naast de suppliante, Willem van Sonsbeek en Willem Raex, koopman te Amsterdam aangesteld als voogden
Mandament penaalCatharina Boelen, vrouw van Nicolaes Padthuijs, gewezen deurwaarder te AmsterdamDirck Claesz Veen, burger te HoornDreiging om wegens assurantie schuldvan de man om diens vrouw in arrerst te nemen
Mandament penaalArij Willems Wijngert/Wijgert, wonende te Brielle, als leenvolger van zijn overleden broer Cornelis Willems WijngertDirck Stopman,notaris en procureur ten Brielle, Mathijs van Diepenbrugge,gehuwd met Marija Naters, weduwe van Cornelis Willems WijngertRecht op kooppenningen van een stuk grond, gelegen in het land van Voorne, door suppliant verkocht. Deze penningen berusten bij Stopman., Diepenbrugge en echtgenote menen hier recht te hebben op grond van erfrecht
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
Mandament penaalCornelis Roelofs van Oossanen, schipper op de ' Gedem"Eigenaren van het schip " Gedem", wonende in verscheidene jurisdictiesBezwaar tegen het in beslag nemen van 21 balen amandelen en een partij zout weigering gagae en voorgeschoten bedragen te betalen, ondanks een " Seureté de corps et des biens"
Mandament penaalHildebrant de Otter van Krijenes, Heer van Krijenes van Vrijenes, Ambachtsheer van Sluipwijk, Ravensberg, Nieuwenbroek, Gravekoop ect.Enkele heemraden en ingelanden , niet bij naam genoemdDe gebieden van de suppliant vormen samen met Kalverenbroek en Vrijhoef een waterschap, volgens de in 1617 door de suppliant gemaakte verordeningen en regelementen moeten vergaderingen van het waterschap belegd worden door de schout en heemraden van Sluipwijk en de secretaris van Sluipwijk moet de vergadering bijwonen. Enkele heemraden hebben met voorbijzien van de regelementen in december 1634 een vergadering belegd onder leiding van de secretaris van het Land van Steen en Kalverenbroek. Hier tegen heeft de suppliant bezwaar
Mandament penaalGaldron la Criste, wonende te Den HaagFerdinand de Perponcher de Ziduisky, kolonel in het legerBezwaar tegen het in detentie houden van suppliant door tegenpartij in verband met een schuld
Mandament penaalPieter Eijmbertsz Verburch, wonende te AlphenFranchoijs van Zijl, drossaard van AlphenOnenigheid over het vergroten van een eendekooi
Mandament penaalAlida van Lugtenburg, gescheiden vrouw van François van halewijnFrançois van Halewijn, heer van WervePoging om te voorkomen dat de tegenpartij aan suppliante toekomende deel van de huwelijks bezittingen verkwist
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in