Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
80 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 80 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandment in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMarinus Boom, uit de parochie van Capelle op Zuid-Beveland als eiser, enerzijdsAdriaen Verburch, te Wemeldinge en Marinus Laurissen, ook aldaar, als gedaagden, anderzijdsBezwaar tegen het nul en uniek vonnis (12 november 1660) door de schepenen van Wemeldinge, waarin de suppliant in contrarie bij de schepenen werd toegelaten
MandementJohan van Ruiven, secretaris te Delft, door de tegenpartij benoemd als voogd van haar kinderenAdriana Cornelis, de weduwe en boedelhoudster van Willem van der Veght en voogdes van haar kinderen en testamentair executeur van haar goederen blijkens bijgaande akte alhierAuthorisatie om het verzoek tot verkoop van de verkochte en nog niet verkochte goederen van de boedel op te dragen en daarvoor gelden te innen
MandementMagdalena Purtijck, de weduwe van Andries van der Goes, procureur van het hofArnout Pelgrim, te Den Haag met procuratie van jonkvrouw Adriana van Blijenburch, moeder van haar supliantes gewezen manEen bevel dat Adriana van Blijenburch op aanstaande woensdag op de vermelde comparitie moet verschijnen
Mandement in cas van anticipatieRui Gomes Frontera, Portugees koopman te AmsterdamAugustus de Keere, te AmsterdamBezwaar van de tegenpartij bij het hof tegen een eerder geaccepteerd vonnis van de schepenen van Amsterdam, zodat de de suppliant verzoekt hem op te dragen over acht dagen zijn grieven te overleggen
Mandament relief d' appel met interdictie penaalCornelis Bonen, jongeman, wonende in de heerlijkheid van NieuwkoopBaljuw van RijnlandBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-05-1642 door welgeboren mannen van Rijnland inzake beslaglegging op en executie van 5 morgen weiland in Stopwijk
Verzoek om letteren van attachePieter van Alteren, heer van Jaarsvelt en advocaat fiscaal van het College der Admiraliteit te Amsterdam, eiser enerzijdsCornelis Tromp, schout bij nacht en kapitein van de vermelde Resorte, gedaagde en verweerder anderzijdsVerzoek om een sententie (f. 4000) ter reparatie van de schade door de tegenpartij veroorzaakt door de eiser te laten vervallen via de letteren van attache
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
MandementMr. Pieter van Campen, baljuw van de stad Gorinchem, eiser in een criminele zaakDancker van der Straeten en diverse anderen, voortvluchtigen en delinquenten anderzijdsBevel aan de tegenpartij het gemelde vonnis (23 juni 1659) prefererende gratie waarin de delinquenten het recht werd ontzegd de woningen, gebruik ervan en het aandoen van de stad en eiland van Zuid-Beveland, alsnog punctueel te voldoen en na te leven, met de kosten vandien
Mandement penaalJan Gondese Bois, stadhouder van de heer Anthonis Pluympot, de baljuw van de stad BrouwershavenDe baljuw en burgemeesters van BrouwershavenDe tegenpartij en alle anderen duidelijk maken dat de suppliant zich vrijelijk mag verdedigen tegen alles wat de baljuw hem ten laste legt, hem niet op te pakken of hem verder lastig te vallen
MandementWilhelmina van de Poll, de weduwe van Willem Kelck na enige jaren buitenslands te zijn geweest en nu enige tijd te Den Haag wonendeDe crediteuren van de schulden van de echtgenoot van de suppliantBeduchtheid voor de aanspraken op de schulden van haar overleden echtgenoot, alsook voor een arrest op haar persoon: geen mandement of appointement van arrest toelaten in Den Haag en steeds verwijzing naar de schepenen van Den Haag als de competente rechtbank
MandementJonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
Mandement om betalingAnna Verboom, de weduwe van Johan van der Meer, bij leven ontvanger van Leiden en Rijnland, als voogdes van haar minderjarige dochter Agneta Jacoba van der MeerDe erfgenamen van Gerrit van der Burgh, Hendrine van der Burgh te Warmont, Jan van der Burgh, Willem van der Burgh te Leiden en Johan Cringelshaecke, notaris en gehuwd met Clasina van der Burgh voor zichzelf en de erfgenamen van Neeltje de la Barlie, huisvrouw van Dirck Gerritsz van der Burgh en Hilco, allen erfgenamen van Dirck Gerritsz van der Burgh en Johanna van Hoogmade als bezitter van de hypotheekBevel aan de tegenpartij te voldoen aan het appointement met de interesten van dien met inbegip van de kosten
Appointement in margineAndreas Stangerus te Den Haag als borg voor Martijn van Langenhove, gewezen kastelein van genoemde hove ten behoeve van wijlen Johan van der Meer en joffrouw van NordingenDe gemachtigden van Johan van der Meer en joffrouw van NordingenVerzoek de failliete boedel van de tegenpartij binnen vier maanden te redderen en de schulden aan diverse crediteuren te voldoen
MandementDirkje Stevens te Den Haag, huisvrouw van Nicolaes Engelen, meester-kleermaker in de Bouckhorststraat aldaarDe heer baljuw van Den HaagVerzoek de baljuw te ondervragen over zijn vermeende beschuldigingen aan haar adres
MandementDe vrouwe van Malsem inzake de erfpachten te Oeffelen (Oeffelt?)De heren Bronchorst, Wijckel en van Langen van het hof in samenwerking met de ministers van de heer keurvorst van BrandenburgHet verzoek van de suppliante om bij de conferentie van de tegenpartij aanwezig te zijn om gehoord en haar rechten te kunnen verdedigen en alle beweringen te weerleggen, te meer daar de heer Crommon (?) haar belangrijke stukken in handen heeft en absent is en de heren gedeputeerden over weinig bewijzen beschikken
Mandement om betaling, en van arrementen van het proces aan te nemen en procureur als acceptant te stellenDe voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Elbert Dircksz RavenDe kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te HuizenDe betaling van het vonnis aan testatrice van de tegenpartij te voldoen, de arrementen van het proces aan te nemen en een procureur als acceptant aan te wijzen
Mandement van complainteMelchior Kemels, juwelier te Den Haag, en het goud- en zilversmidgilde alhierDe overige overluiden van het gilde, complotterende tegen de suppliant om buiten hem om te procederenVerzoek aan het hof de nominatie van drie personen bij het gilde met hun advies te ondersteunen en de procedure van complainte voort te zetten
MandementServaes Haseur, man en voogd van Aeltje Cornelis Groen, de dochter van Cornelis Luytensz Groen, pachter van de brandewijn in Holland en West-Friesland sinds oktober 1629De weduwe van Mr. Jeronimus van Tulder en de voogden van de onmondige kinderenBevel tot restitutie van de som, als "kwalijk en ten onrechte getrokken" en terugbetaling plus de kosten met voldoende borgstelling e.a. door Jacob le Blingji/ Blungji, schoolmeester te Leiden en koper van huizen uit de boedel van Van Tulder
Mandement om betalingDe voogden van de minderjarige kinderen van Elbert Dircksz RavenDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te Huizen en nagelaten zoon van Gijsbert Rijcken, alsmede Lambert AertszAchterstallige som geld op een obligatie met interest
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDe weduwe van Elbert Ploos, als moeder en voogdes van haar kinderen, als gedaagdeDirck Dircsz, als eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Naarden waarbij de suppliant geen gebruik van een uitweg mag maken, met uitzondering van de kelder
Appointement in margineArent Senten van Duyl, meester-metselaar te Den HaagDoctor Johan van Blanckendael, schuldeiser van suppliantVerzoek om huis uit de hand te mogen verkopen in plaats van bij executie, waarbij de tegenpartij uit een hogere opbrengst kan worden betaald
VerzoekMauritz van Sterrevelt, procureur van het hof van Holland namens Dominicus van Blenckvliet (ook Brenckvliet)Dominicus van Blenckvliet, gevangene op het huis van Hasenberch binnen Utrecht, vader van Dr. Johan van Blenckvliet, getrouwd met juffrouw Adriana van GeestdorpVerzoek om bemiddeling tussen vader en zoon opdat de vader die zijn zoon gevangen liet zetten wegens trouwen zonder toestemming, het huwelijk toch zou erkennen
MandementJan Jansz Schrael, inwoner van de stad Monnikendam en gedetineerde op de voorpoort van het hofEnkele Engelsen die de suppliant van zeeroverij hadden beschuldigd en waren ondervraagd door de officier van MonnikendamEis en conclusie ontzegd aan de officier waarna er geen beroep bij het hof mogelijk was, er geen afdoening of pleidooi in plaats van appointement, en de heer procureur generaal geen rol bijhield en geen acces (bezoek) toekende: nogmaals een verzoek om de procureur generaal op te leggen in overeenstemming met het appointement een eis op te stellen en aan de suppliant bezoek toe te staan
Mandament tot verzoek om akte van directeurs benoemingVrouwe Walburch van den Brouck, wonende in Den Haag, weduwe en erfgename van Heer Thomas van Steackenbrouck, overleden in Den Haag, gewezen Heer van Nieuwland ect., gemene crediteuren van de Heer en vrouwe van Staekenburch, Hans de Joode, juwelier in Den Haag als directeur over de boedel en goederenGeenOfficiële benoeming van Hans de Joode, tot directeur over de boedel en goederen van de heer en vrouwe van Staekenburch
Mandament van inductieLucas van der DussenGeenVerzoek om uitstel van betaling en handhaving van acces
Verzoek om opheffing van fideicommisAnna velthoff, weduwe van jonker Alexander Wagemans, gewezen luitenant van de compagnie ruiters van de heer van FranckenburchGeenVerkoop van fideicommissaire goederen, gelegen in Vlaanderen en in het land van Altena, nodig voor het onderhoud van de kleinkinderen van Maria Looms
VerzoekEngeltje Gerrits, de weduwe van Otto Laurensz te Hoorn; en Jan Adriaensz te Benthuizen, gehuwd met Stijntje Pieters, beiden kindskinderen van Hendrick Dircxsz, broer en mede erfgenaam van Sybrich Dircx, bij leven poorteres van HoornGeenWegens grote armoede verzoeken de supplianten het hof om speciale toestemming het testament van Sybrich Dircx te mogen uitvoeren en daarvan goedkeuring bij apostille
Appointement in margine (opheffing fidei commis)Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)
Verzoek tot opheffing van fidei commisHenrick Allertsz Groot, wonend in de Beemster en kleinzoon van Jeuwit Pieterse en Crijn Jansdr, buurlieden te Noordscharwoude, met als testamentaire erfgenamen hun drie kinderen Jan Jeuwitsz, Anna Jeuwitsdr en Griet Jeuwitsdr, op voorwaarde dat de goederen nooit worden vervreemd (dus binnen de familie blijven)GeenVerzoek het fidei commis te beëindigen zodat grond als vrij land kan worden verkocht om met een deel van de opbrengst een stuk land van 8 morgen in de Beemster te kunnen kopen
MandementJan Corten (ook Johan de Corte), commies van de grafelijkheidstol te Vlissingen en Alexander Drubbens te Zierikzee, beiden voogd van Adriaentje Erckenbout, nagelaten weeskind van Hendrick Erckenbout, zoon van wijlen Josias Erckenbout, bij leven collecteur van de grafelijkheidstol te Vlissingen; Cornelia van Belle, eerder gehuwd met wijlen Nicolaes de Jonge, baljuw in Nieuwvliet, tevens koopman en stiefzoon van Josias van Erckenbout, die aanspraak maakt op het geld van zijn vader en de fideicommis erfenis van zijn grootmoeder Magdaleentje Cornelisdr alsmede op voorschotten aan Josias Erckenbout en Cornelia van Bale en geleverde warenGeenVerzoek van de supplianten diverse onderlinge kwesties en geschillen te mogen voorleggen aan neutrale arbiters zoals rechtsgeleerden en advocaten
MandementFrancois Michiel, koopman te Lyon in FrankrijkGeenVerzoek door een commissaris van het hof gehoord te worden inzake de arrestatie van een Frans edelman du Jon, waarbij de suppliant zich verzet zou hebben gezien een dagvaarding crimineel tegen zijn persoon
MandementGerrit Andriesz, buurman te WormerGeenVerzoek de opgesloten waanzinnige zwager van de suppliant, Pieter Jansz Molenaer en buurman te Wormer, op de Voorpoort te mogen bezoeken en aan te spreken tijdens de aanwezigheid van de cipier
MandementJohan van Hoorn, major van de stad Gouda en gehuwd met Johanna DuyckGeenSuppliant is bevreesd dat zijn eis met de stukken niet door het hof zijn bestudeerd, zodat hij alsnog verzoekt om administratie en bestudering daarvan
Mandement penaalWillem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
MandementCatharina van Tholen, rescribente en beantwoorder van Johan van Tongeren, de deurwaarder van de Hoge Raad en het appointement op de margine van 25 juli 1659GeenLouis van Tongeren als bankroet en armoedig verklaard en zoon van de requestrant Johan van Tongeren die aan suppliant liet weten dat ze nieuw kindergoed mocht laten maken, waarna hij het versleten goed naar Frankrijk had gestuurd
Mandement om betalingTobias van den Bosch, gewezen cipier van de Voorpoort te Den HaagGeenVerzoek om de betaling van f. 708:10 door het Hof van Holland als schuld opgelopen door de vertering van de bode van de Generaliteit en de ontsnapping van de gevangene Pauwels van Sevenhuysen, door toedoen van zijn dienstmaagd Agneta Bartels
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de bon van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, als gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger te Haarlem, de schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijken en onterechte proceduren en daaruit voortvloeiende executies na de aanwijzing van een huis door suppliant als betaling van de schuld, terwijl de tegenpartijj veel meer in beslag heeft laten nemen uit wrevelmoedigheid
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de ban van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger van Haarlem, schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijke en onterechte procedures en daaruit voortvloeiende executies na aanwijzing van het huis van suppliant als betaling voor de schuld, maar door de tegenpartij in beslag is genomen uit wrevelmoedigheid (kwaadaardigheid)
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en compulsoirJan Claesz, Cornelis Jansz Streecker, burgerlieden wonende te BergenGerrit Reijersz, baljuw te SchoorlBezwaar tegen het vonnis van de Hoge Vierschaar van Reijen ( geen datum vermeld) inzake betaling van 37.50 Gulden voor het houden van een vergadering
MandementAnthony Verhorst, deurwaarder en Adriaen van Sterrevelt, notaris te Den HaagGijsbrecht Jansz van Outshoorn en Symon Rodenburch, tegenwoordig verblijvende in de Voorpoort van Den Haag(Onleesbare toedracht) ... waarbij de genoemde van Outshoorn gehouden zal zijn binnen 24 ?? voor de heren commissarissen ten hove te verklaren, etc.
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
MandementSijntje Hendricx, de weduwe van Evert Christiaensz te AmsterdamHaar broer Wijbrant HendricxErkenning na het overlijden van suppliante via haar vaders zuster Annetje Thymons van het testamentaire recht op een kwart van een huis op de Reguliersbreestraat op de hoek van de Watersteeg waar de Papegay uithangt, om het pand te mogen verkopen
Mandement om betalingPieter Stakenbeecke, geweldiger en politiebeambte van het hofHet Hof van HollandVerzoek om de voldoening van de declaraties, vervullen van vacatures en voorgeschoten gelden, welke enige maanden geleden door de suppliant aan het hof zijn overhandigd
Mandament van rau actieDaniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de CaloniaJacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van AbrhamVerzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft
Mandament om simpelbevelJan Brugman, koopman te AmsterdamJacques Han(t)sz, lakenkoper te OpmeerExecutie, ten verstaan van schout en schepenen van Opmeer, van voor de tweede keer gearesteerde roerende en onroerende goederen, ondanks een verleende actie van cessie
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
Verzoek om appointement in de margePieter van der Leye en Abraham Jacobsz Cousenaer nomine uxoris (uit naam van zijn echtgenote), impetranten in cas d'appelJan Arentsz van Westreenen cum suisConflict over de scheiding van de boedel van hun grootouders Gillis van der Leye en Tanneken van de Keere. Verzoek om teruggave van de betaalde kosten voor een eerder beroep en reauditie bij het Hof en de Hoge Raad
Request met bijlagenCornelis Jacobszoon Scherpeling, wonende te Leiden, administrateur over de nalatenschap van Oloff Dirckxz de HaesJan Pietersz Haselaer, gehuwd met Elisabeth Jans de Haes, erfgename van Oloff Dirccxz de Haes, Cornelis van Cruijskercken, predikant in st Anthoniepolder, de la Pla, koopman te Leiden, voogden over de Elisabeth Jans de HaesBezwaar tegen drie vonnissen alle d.d. 1645-06-02 inzake betaling van de proceskosten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en relief en een verzoek te worden ontvangen als appellantClaus Garbrantsz Scheuroff, te HoornJan Teunnisz Roocker en Wijbrant Jansz Marius, penningmeester van de Zuidbraak en Noordbraak bij AertswoudeBezwaar tegen een uniek vonnis waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van de som, terwijl deze - niet bekend met rechtsprocedures - verzuimd heeft zijn beroep tijdig in te dienen, en derhalve verzoekt om instelling van zijn beroep
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCarel Tevel, koopman te Leiden, suppliant van appointement penaalJan van Berendrecht, gedaagdeBeroep tegen de uitspraak van het gerecht van Leiden, welk beroep overigens te laat is ingediend
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in