Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
25 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 25 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Mr. Philips van Cromstrijen, advocaat voor hrt Hof van HollandAelbrecht van der Graaff, wonende te Delft gecommitteerde ambachtsheer van CromstrijenOnenigheid over het opbergen van te inventariseren papieren30-06-1646
Samuel Ximenes, koopman te Amsterdam, getrouwd met Rachel de Pinto.Aron de David de Pinto en Isaac de Pinto beide broers van Jacob de David de Pinto, getrouwd met Ribra de Pinto; Mozes de Pinto, broer fan Riba de Pinto.Suppliantens tegenpartij hadden tesamen een rekest ingediend gericht aande Schepenen van Amsterdam om Jacob de David de Pinto onder curatele te stellen. Omdat de Schepenen nader bewijs eisten zouden Aron de David de Pinto en Isaac de Pinto het rekest hebben teruggenomen en van plan zijn om buiten medeweten van de suppliant een zelfde verzoek te richten aan het Hof van Holland. De suppliant verzoekt het Hof hier nier aan te voldoen, alvorens de suppliant hierover is gehoord.
Anna den Otter, Geseijt Brants, weduwe van ritmeester ter ClockenBaljuw van Den HaagGeschil van terugzending van stukken10-02-1645
Thomas Jansz van Bommel, heemraad, en Steven Huibertsz Clauwaerts, secretaris van 's GravenmoerDe advocaat van het Hof van HollandVerkrijgen van een copie van door de advocaat Fiscaal in Geertruidenberg ingewonnen informatie over gepleegde baldadigheden
Jacob Jansz Sol, buurman te Buitenveldert op de weg naar AmstelveenDe baljuw van AmstellandSluiting van het stalgedeelte van een woning onder verdenking van gebruik als Katholiek godshuis, omdat de deur niet gesloten werd.19-09-1644
Ambachtsheren en regeerders van de dorpen in KennemerlandDe baljuw van KennemerlandIn hechtenisneming, die in strijd is met toegekende privileges28-08-1646
Gerrit Tijmansz, wonende aan de Rotte in de Vijfhuizen te ZevenhuizenDe baljuw van SchielandHerhaling van het behandelen van een rekest wegens overschrijding van de tijdlimiet gesteld aan tegenpartij, voor het geven van een nadere toelichting aan het Hof10-06-1644
Anthonij leenans, wonende in Den HaagDeurwaarder van CeulenTen uitvoer legging van executie na huur achterstand27-04-1645
Jacobus Friglandius, professor wonende te LeidenHendrick Lubbertsz, zoon van Lubbert JanszVerwijderen van een illegaal kastje in de achterkeuken van een huis aan het Rapenburg gebouwd
Emerick de Carlincas, kapitein van een compagnie voetknechten ten dienste van dit landJacob Hooft, toendertijd solliciteur (Pleitbezorger van kleine rechtzaken) van de companie van suppliants broerTerug betaling van een bedrag van 1200.- gulden door suppliant aan zijn thans overleden broer ( obligatie d.d. 29-03-1642 ) en berustende onder tegenpartij19-09-1650
Jacob hansz, gevangene op de voorpoortJan Brugman, lakenkoopman te AmsterdamVermindering van rantsoen14-07-1645
Goswinus van Beest, koopman te DordrechtJan de Gier, koopman te DordrechtEen uitspraak van het Hof van Holland op 15 oktober 1715 voor de aflevering van brandewijn etc. De tegenpartij is veroordeeld tot betaling van 2500 gulden00-00-1716
Jan Gerritsz van Woensel, burger en inwoner van Den Haag, lid van het weversgildeJan Gijsen van der Aer cum sociisAntasting van de goede naam
Laurens van Swaenswijck, zijden-laken koper, wonende in Den HaagJan van Ardennen, voorheen klerk in de financiën van HollandAanstelling van een curator om betaling te verkrijgen van een schuld van 308,- gulden en 8 stuivers - 8 penningen voor geleverde waren
Wilhelmina Sas, weduwe vabn Dirck Bort, Pieter van der Meer, Johannes Smits, Antonij Motien. allen winkeliers in Den HaagJosina van Meteren en haar echtgenoot, Michiel Jordan Ziklixin, Pools edelmanAchterstallige betaling voor geleverde modestoffen en fournituren06-11-1646
Pieter van der Meer, zijden en wollen laken koper te Den HaagKapitein Singermeijn, broer van kapitein La MantonPoging om een schuld van ruim 426,- gulden aan winkelwaren te innen, daar de schuldenaar mogelijk voorgoed naar Frankrijk vertrekt
Johan de Jonge, Raad en Rentmeester van de gemene middelen te ZierikzeeLeendert Natte , wonend te Noord-GouweDe tegenpartij heeft de suppliant een proces Pro Deo aangedaan voor de Burgemeesteren en Schepenen van Zierikzee, betreffende betaling voor geleverde diensten. Het gerecht ontzegt de tegenpartij zijn eis en veroordeelt hem tot betaling van een voer gerst van de gedaagde suppliant die hij zich had toegeeigend. Toch wil de tegenparij bij het Hof van Holland pro deo in beroep gaan. De suppliant verzoekt het Hof hier niet op in te gaan voordat hij zelf door het Hof is gehoord.
Jan Gijsbertz van der Aer, meester timmerman, wonende in Den HaagN.V.T.Overnemen van teerkosten, daar de suppliant zijn beschuldiging heeft ingetrokken, doch het Hof de gearrsteerde Philips Clausz van Onna blijft vasthoouden
Pieter van Regenmorter, wonende te DordrechtPieter Keteling, Daniël Deonijs, Michiel Egels, Jacques de la ChambreHet alleen recht op het voeren van een kroon als garen-merk02-10-1646
Cornelis van Sijpesteijn, wonende op huijs te Hillegom, inpetrant in R,A ?.Procureur Gilde, van het Hof, als intervenierende en de zaak aannemende voor Jan Aelhertsz molenaar te Lisse. gedaagde.Vertragen van een rechtzaak door onnodige belemmeringen op te werpen12-04-1655
Philips van Cromstrijen, advocaat voor het Hof van HollandReijnier de Vos, dijkgraaf van de nieuwe bedijkte polder van CromstrijenOnenigheid over de te betalen schatting over mei 164630-06-1646
Johannes Mos, wonende te Beverwijk, alsmede Burgemeester en regeerders van BeverwijkSchout en secretaris van Bakkum en de bode van BeverwijkBezwaar tegen de onvoldoende beargumenteerde vaststelling en invordering van proceskosten14-01-1675
Jonker Leo van Abbinga, wonende te Amsterdam, zoon van Adolf Abbinga en Griete GerritseSijmon NoormanToestemming om een rente brief tot last van het land af telossen en te lichten17-02-1544
Mr. Carel Wijckhuijs, schoolmeester in den Briel, t.b.v. zijn vrouw Neeltgen ArentsVlam, rentmeester aan het Hof van HollandTeruggave van 20,- gulden aan zegelrecht wegens overlijden van de gedaagde in een proces van reformatie26-10-1646
Cornelis Anthoniesz Marckenborgh wonende te Strijen, gehuwd met Hendricksdr Haesgen dochter van Hendrick Hugensz van der Luit of LintWagenmaekers, procureur ten plattenlande. ook wonende in StrijenOnenigheid over een rekening voor ongevraagde juridische assistentie in een erfenis zaak tussen suppliant nom. uxoris en Jacobsdr Truijtgen 2e echtgenote en weduwe van Hendrick Hugens
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in