Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7880 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Willem Willemsz Gibo,wonende te Oud BeyerlandJan de Jager en Teunis Janskinderen de Jager, wonende te SliedrechtAchterstallige aflossingen te betalen van lopende contracten met de suppliant. Schuld aan de suppliant voor de laatste contractjaar - 280 guldens, 26 guldens in plaats van niet geleverde 200 bossen zwaare walgerse paalen, 539 guldens schuld bij de nieuwe contract15-01-1808
Willem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.18-12-1747
Willem Wijnschut, koopman te ZierikzeeArnoldt de Wael, schout te ZierikzeeHerstel van de plundering van het huis van zijn zuster door de tegenpartij op aanklacht van haar schoonmoeder en de meegenomen goederen terug te bezorgen25-06-1657
Willem Wijnants, koopman te 's-Hertogenbosch, getrouwd met Johanna van Bousel, voor hemzelf en instaande voor de verdere kinderen en kleinkinderen; De erfgenamen van Aelbert van Bousel en Adriana van den Heuvel, in hun leven echtelieden.Johanna van den Heuvel, weduwe van Jan van den Heuvel.Suppliant heeft aan Hubert Spieringh verhuurd een huis, erf en boomgaard, groot ongeveer 7 hond land, gelegen in het dorp van Veen in het land van Heusden, voor 4 jaar. Tegenpartij is meerdere malen het huis binengedrongen. Daarom verzoekt suppliant aan het Hof om tegenpartij bij herhaling van het binnendringen binnen 6 weken een boete op te leggen en te betalen de kosten hierom gedaan.28-05-1716
Willem Vogel, wonende te DordrechtThomas Baarss, wonende te DordrechtNalatigheid in nakoming van afspraken m.b.t. de houthandel "Vogel en Baars" opgericht 1 maart 178004-07-1786
Willem Vinck, wonende te GorinchemSchout, schepenen, heemraden en geërfden van UitwijkTerugbetaling van een obligatie van 1600.- carolus guldens met rente15-07-1675
Willem Verviers en Nisa Verviers, meerderjarig, mitsgaders de voogden over de minderjarige erfgenamen van wijlen Pieter Verviers, in zijn leven secretaris van Burgemeesteren der stad Wesop (Weesp) alsmede Cornelis Schouten, oud-burgemeester en Raad van de Stad WesopArent Schouten, oud-burgemeester en raad van de stad WesopRechtszaak betreffende 2923 gulden en 10 stuivers tussen de suppliant en de tegenpartij in 1721, die de tegenpartij nog verschuldigd is aan de suppliant.29-01-1723
Willem Versijl qq. wonende in 't Munnekland,(Driel)Adriaan Versijl, wonende in GelderlandVerzoek om beslag op goederen i.v.m.voorgeven om acties te pretenderen te hebben uit de nalatenschap van Maria Anna Versijl12-08-1749
Willem Verruci, oud-convoijmeester te Dokkum, zowel voor zichzelf alsook als vader van en voogd over zijn minderjarige kinderenHendrik Emmen, Raadsheer te Groeningen, enig erfgenaam van Mr. Gerard Johan Vossius, in zijn leven in de Raad van VlaanderenDe legaten die Mr. Gerard Johan Vossius beloofd had te zullen nalaten aan de kinderen Verucci14-10-1717
Willem Verniers Nissan Verniers, kinderen van wijlen Pieter Verniers, in leven secretaris van Weesp, alsmede de voogden over zijn minderjarige erfgenamenSchout en schepenen van WeespWeigering assistentie van de deurwaarder in de uitoefening van zijn opdracht in mandament van arrest van 02-02-1723 jegens Arend Schouten19-02-1723
Willem Verniers en Nisa Verniers, kinderen en erfegnamen van Cornelis Verniers, in leven raad en burgemeester van Weesp, en Grietje Pieters de Goijer te WeespMatthijs Herwaarder, burgemeester en raad van Weesp, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Laurens Verniers, zoon van Cornelis Verniers en Gtietje Pieters de GoijerBezwaar tegen vonnis door schepenen van Weesp d.d. 30-01-1723 gewezen inzake verdeling van de nalatenschap van Cornelis Verniers en Grietje Pieters de Goijer25-02-1723
Willem Verdoes te Amsterdam en gehuwd met Hillegond Coleur, voordochter van Anthony Coleur; Egbert Gerritsz, voogd van de drie nakinderen van Anthony Coleur; Belitje Barentsz, weduwe te Amsterdam, als gedaagden in cas van guarandSieuwert Heyndricksz, nomine uxoris; Symon Jansz, geelgieter; de weduwe en boedelhoudster van Herman Jacobsz Carreman; Dirck Grijp, gewezen voogd van Verdoes' huisvrouwBeroep tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam dat de supplianten heeft veroordeeld tot vrijwaring van de tegenpartij tegen de geëiste uitwinning (verhalen van schuld) op een huis04-12-1654
Willem Verboom, gehuwd met Neeltje van Leeuwen, eerder weduwe van Jan Mulder wonende te Noord WaddinxveenKlaas van Stavel, wonende te Noord WaddinxveenVerzoek om in hoger beroep het pppoinctement, zonder datum, door schepenen van Noord Waddinxveen afgewezen i.v.m.weigering om Pro Deo te mogen procederen te herzien08-07-1787
Willem van Wilgen en Arie van Wilgen, wonend te HeukelumHet gerecht van HeukelumSpecificatie en rekening van alle geld en zilverwerk, dat in of bij het huis van Hendrik Sar gevonden is in (27) October 1772. Hendrik Sar heeft veel geld en zilverwerk bij supplianten gestolen, en ook hun huis in 1772 in brand gestoken. En hun deel van de buit in de Put verstoken hadden. Supplianten missen nog veel geld en zilverwerk, ondanks het feit dat zij een deel hebben teruggekregen van de schepenen.26-07-1775
Willem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
Willem van Walgeren c.s. , schut secretaris, dijkgraaf en schepenen van Nieuw Hellevoet en de QuakPieter Willemse van der Velde, vroeger aangestelde bode en thans vaandrager van de burgerij van Nieuw Hellevoet, de Quak en Oude en Nieuwe StruijteBezwaar tegen vonnis van Baljuw en Leenmannen van Voorne d.d. 26-04-1726 inzake posten uit de rekeningen van de verpondingen en het weghalen van een vaandel08-10-1726
Willem van Vreedenburgh (Vredenburg) en Remees Floris van Zanen, in zijn leven advocaat te Haarlem, door Schepenen der stad Haarlem aangestelde curateurs over de insolvente boedel van wijlen meester Nicolaas van der Sprong, en nog Willem voornoemd als echtgenoot van Maris van Bilderbeek en Dirk Castelijn, getrouwd met Anna van Bilderbeeck. Beiden als voogden over Dirk van der Sprong en Francois de Schregel Galenuszoon, tesamen erfgenamen van Wijntje Bontemantel, laatst weduwe van Nicolaas vander Sprong voornoemd.Wijlen meester Remees Floris van Zanen, als procureur van meester Cornelis van Berendrecht, en Dirk van Berendrecht, execureur van de boedel van Duijfje van Berendrecht.Cornelis van Berendrecht en Dirk van Berendrecht, of bij hun overlijden hun erfgenamen, moeten de arrementen aannemen van het proces dat supplianten hebben gevoerd voor Schepenen van Haarlem. Tevens moeten ze de procureur acceptant stellen en de kosten hierom betalen.03-04-1716
Willem van Stigt, wonende te Puttershoek, wettige eigenaar is geworden van een huis, schuur en erve, staande en gelegen binnen Puttershoek met alles inCornelis Stoop, medewonende te Puttershoek, vorige eigenaar van de verkochte goederen aan de suppliant, zonder toesteming heeft aan de westzijde van de suppliants huis een schuur gebouwdBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Puttershoek inzake het recht van huisdrop, van afwatering op het erf van de buurman te bouwen. Vergoeden van de kosten en schaden en interesten07-01-1806
Willem van Rij, wonende te den BrielGerrit Vlieland, wonende te den BrielNalatigheid in aflossing van schuld01-06-1750
Willem van Rij, directeur van de bank van lening te BrielleDe kinderen en het kleinkind van Ariaentje Commis, weduwe van Schalk Janz Kuijper, vroedvrouw te BrielleNalatigheid bij aflossing van een obligatie ad. 1000.- gulden á 5% per jaar na het overlijden van de Ariaentje Commies10-11-1747
Willem van Rensen en Tobias Baas, beiden wonende te 's Gravenhagevoor zichzelf en handelend voor de personele crediteuren in de boedel van Salomon PareiraJosua Israel d'Andrade, wonende te AmsterdamVerzoek om i.v.m. overlijden van huidige procureureen ander aan te stellen om zodoende de zaken te kunnen voortzetten en verder te procederen in een mandament van reformatie19-01-1735
Willem van Regenmorter, wonend te Ouddorp op het eiland van Westvoorne, voor hemzelf en voor Catharina van Regenmorter weduwe van wijlen nn Massico, in zijn leven predikant te Oostende en van nn, luitenant van de Artillerie, gehuwd met aletta van Regenmorter en voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Regenmorterte samen voor twee vierden partCornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van Regenmorterde verdeling van een boedel bestaande uit een herenhuis en een boerenhuis en 70 gemeten hooiland tussen de suppliant en de tegenpartij21-01-1721
Willem van Regenmorter wonende te Ouddorp op het eiland van Westvoorne voor hem zelf voor 1/4 part en last en procuratie hebbende van Catharina van Regenmorter, weduwe van .nn Massico in zijn leven predikant te Oostende en van nn... van Lit luitenant van de artillerie gehuwd met Aletta van Regenmorter en als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter van Regenmorterte samen voor twee vierden part.Cornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van RegenmorterVerdeling boedel bestaande uit van eenheerenhuis en een boerenhuis en erf en 70 gemeten land, gelegen in het oude land van Westvoorne, tussen Willem van Regenmorter en Cornelis van Slingerlant, getrouwd met Maria Elisabeth van Regenmoter21-01-1721
Willem van Persijn. stadhouder en register Mr. van leeuwen van het huis van WassenaarHugo de Bois,wonende in het Ambacht van Oegtgeest, oudste zoon van Pieter Huijgensz du BoisWeigering door Hugo du Bois om een leen van 1 1/2 meter land, Verleend door Jan Jansz van Baersdorp via zijn gemachtigde op 27-07-1608 aan Hugo's vader, Pieter Huijgens du Bois, nadiens dood te verheffen, maar het wel te gebruiken22-06-1650
Willem van Ouwendijk, secretaris van de Heerlijkheid ZevenhuizenWillem Cornelisse van Agthoven, wonende te Santambacht (Sandambacht)De suppliant heeft een woning met landerijen ter grootte van 36 morgen en 487 roeden verhuurd aan de tegenpartij voor 515 guldens, 7 stuivers en 8 penningen per jaar. Deze huursom wordt niet volledig voldaan. De suppliant verzoekt het Hof van Holland beslag te leggen op koren, vruchten, vee, en andere goederen, en de tegenpartij te veroordelen tot de kosten hierom gedaan17-01-1719
Willem van Maseijk, Gerrit Jilders, Gijsbert Jan Noordink, Pieter Alderkamp, oud-overlieden van het tinnengietersgilde te AmsterdamGerrit Masius, Jan de Koning, Willem van Aarsdal, fungerende overlieden van het tinnergietersgilde, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 5-06-1772 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de rekening en verantwoording der boeken10-07-1772
Willem van Langen, mandemaker te DelftHoofdlieden van Warmoesgilde te DelftTeruggave van de manden door het Warmoesgilde gevorderd, waarvan volgens hen de maten niet overeenkwamen met de voorgeschreven Delftse en Haagse maten12-08-1788
Willem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment07-01-1729
Willem van Kemma, en Amela Ulgers, heer en vrouwe tot HerptGeenBescherming tegen ingezetenen van de heerlijkheid herpt, die gewelddadig protesteren tegen de aanstelling van een door de heer gekozen schoolmeester24-04-1648
Willem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers08-06-1649
Willem van het Hoeff, baljuw van DelflandPieter Leenertsz Vercade, wonende buiten MaaslandVerplichting voor welgeboren mannen om tot hun 70ste jaar recht en justitie te administreren17-03-1644
Willem van Haeften, wonende te AlmkerkJacob ten Hage, burgemeester van WoudrichemBezwaar tegen het vonnis d.d. 7 augustus 1754, door schepenen van Woudrichem gewezen inzake geschil over huur van een hofstede met landerijren te Almkerk24-09-1754
Willem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, gehuwd met Cornelia Coppenol nom ux.Pieter Bekker, die na de dood van zijn vader Claas Bekker, bewind en administratie had geleverd over de boedel van Ewout Warnaarts en Lijsbet TeunisBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfenisquestie08-12-1727
Willem van der Meijden, wonende te Hekelingendiaconie armmeester in 1721Arij Goutswaert, opvolger van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schepenen van herkingen d.d. 28-10-1729 inzake onenigheid over de jaarafrekening van de diaconie23-11-1729
Willem van der Laar, wonende te IjsselsteinAmbrosius van der NollBezwaar tegen het vonnis d.d. 24 maart door schepenen van Hoorn gewezen inzake afrekening van verkochte goederen21-12-1752
Willem van der Jagt c: s:, allen crediteuren van Jan Jacobse WillebroekJan Jacob Willebroek, wonende te MaassluisBezwaar tegen het vonnis d.d. 06-12-1758 door schepenen van Delft gewezen inzake geschil over ingediende brieven van cessie15-01-1759
Willem van der Hoeve R.O, baljuw te WoerdenJohan Christiaan ten voever, uitgever van de Zuid-Hollandse krant, wonende te WoerdenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 6 april 1784 door schepenen van Woerden gewezen inzake afwijzing om verzoek van detectie, i.v.m. injuriën de gemeente Rotterdam betreffende, te herzien21-04-1784
Willem van der Hoef, hoge baljuw en opperdijkgraaf van DelflandAmbacht van PijnackerBestaan van een eigen viskeur van Pijnacker is een inbreuk op de algemene viskeur van Delfland: verzoek de eerste in te trekken08-09-1656
Willem van der Heijden, wonende te MaassluisSchout, schepenen en secretaris van HekelingenGeschil over al of niet betaling van collectorale successie bij overdracht van grond bij Hekelingen14-01-1784
Willem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen17-02-1750
Willem van der Burgh, Meester harnasmaker en burger in Den Haag.Willem de Haan met zijn vrouw en Moeder Blankevoort.Wijlen Jacobus van der Burgh, broer van suppliant, zou een onwettig kind hebben verwekt. Suppliant wil niet dat tegenpartij met het kind bij hem thuis komt. Tevens moet tegenpartij binnen de tijd van 6 weken actie institueren op straffe van een geldboete en ze moeten de kosten van het proces betalen.15-10-1720
Willem van der Berg, makelaar en Hendrik Leeweling, koopman te Amsterdam handelend voor de erfgenamen, zowel van 's vaders -als 's moederszijde van Jan Meulman, schipper varend in dienst van de Oostindische Compagnie te AmsterdamBewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamGeschil over wisselbrieven en gage behorend en verdiend door Jan Meulman en thans in bezit van de genoemde bewindvoerders19-07-1742
Willem van Brugge, Raad en regerend Burgemeester van WeespGerrit Brouwer, Raad en regerend Burgemeester; Jan Wbbe, Raad en oud Burgemeester; Cors Janssen Behouwerijs, Raad en oud Schepen; Pieter Reijersz Schuijt, Raad en oud Schepen; Hendrik Armstrong, Raad en oud Schepen; Jan de Wit, Raad en oud Schepen, Claas van Dom, Raad en regerend Schepen en Bruining van Marken, Raad en oud SchepenDe schade die Suppliant heeft geleden door de roddel dat hij een overspelige zoon van zijn moeder zou zijn, en dus niet geschikt om te regeren, en een schadeloosstelling. Zie ook het rekest door tegenpartij in Juni 1717 en de resolutie Hof van Holland dd 24 Maart 171828-06-1718
Willem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen09-10-1727
Willem Thomson, koopman te Rotterdam lals vertegenwoordiger van een aantal mede koopliedenHendrik Brouwer, hoofd Officier van Medemblik en de burgemeesteren van MedemblikVerhindering van het uitvoeren van een vonnis van het Hof van Holland d.d. 18 01-173415-04-1734
Willem Taets van Amerongen, heer van GijssenburchHeer van GoudriaanNiet binnen de destelde tijd reageren op een appointement28-01-1647
Willem Tacks van AmerongenDiderich van Schagen, heer van GoudriaanOverlevering en cassatie door leenmannen van opdracht brieven betreffende de heerlijkheid Giessenburg21-12-1646
Willem Swaan, wonende te Medemblik, gehuwd met Anna Houttuin, enige dochter van Mr. Cornelis Houttuijn, secretaris van Medemblik en van Annetje FlorisCarel Heijnsius van Willigen, raad te Medemblik, Barend van der Beek, koopman te Amsterdam als gewezen voogden over Anna HouttuijnNalatigheid in overgave van documenten, waarbij ten nadele van suppliant d.d. 24-08-1745 door schepenen van Medemblik vonnis was gewezen19-10-1745
Willem Suurmondt, secretaris van Voorschoten en Veur, optredend t.b.v. de erven van Maria Jacoba BroenC.G. Nobel in naam van zijn vrouw Johanna Lesjeer (?), wonende in Rijswijk GelderlandEis tot betaling van aflossing en rente van een obligatie, behorende tot de boedel van Maria Jacoba Broen01-09-1738
Willem Stiffrij, wonende Den Haag, Pieter Stiffrij, wonende Amsterdam, Johannes Strikker, gehuwd met Johanna Stiffrij, dochter van wijlen Frans Stiffrij, samen erfgenamen van Petronella Stiffrij, weduwe van Johannus Rosenhage, Lambertus van Alphen executeur-testementairWillem Stiffrij, eerste suppliant, in zijn functie als executeur-testementairVverdeling van een legaat aan de onvindbare familie van Johannus Rozenhage, over de andere erfgenamen02-12-1779
123...158
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in