Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Wisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht05-10-1638
Willem Verboom, gehuwd met Neeltje van Leeuwen, eerder weduwe van Jan Mulder wonende te Noord WaddinxveenKlaas van Stavel, wonende te Noord WaddinxveenVerzoek om in hoger beroep het pppoinctement, zonder datum, door schepenen van Noord Waddinxveen afgewezen i.v.m.weigering om Pro Deo te mogen procederen te herzien08-07-1787
Willem Swaan, wonende te Medemblik, gehuwd met Anna Houttuin, enige dochter van Mr. Cornelis Houttuijn, secretaris van Medemblik en van Annetje FlorisCarel Heijnsius van Willigen, raad te Medemblik, Barend van der Beek, koopman te Amsterdam als gewezen voogden over Anna HouttuijnNalatigheid in overgave van documenten, waarbij ten nadele van suppliant d.d. 24-08-1745 door schepenen van Medemblik vonnis was gewezen19-10-1745
Willem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel11-09-1736
Willem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld21-02-1725
Willem de Graeff, substituut secretaris van den Briel, mede-reder en portionaris in Gaffelschuit de Hoop en andere mede-reders en eigenaren van de Hoop, gedaagden en gevoegdenLeunis Colaard de Raad, gewezen stuurman op de Hoop, eiserBezwaar tegen vonnis van schepenen van den Briel d.d. 03-06-1723 inzake een bedrag van ruim 128,- gulden in een ongenoemde zaak
Wiliam Tompson kppoman te Amsterdam`Philippus van den Broek, koopman te AmsterdamHet vonnis van Schepenen dd, 14-06-1714 betreffende betaling van 1809 guldens en 16 stuivers wegens verkochte en geleverde goederen03-07-1714
Wiggert van der Hoeff, koopman wonende te AmsterdamPhilip Salomon Cohen, wonende te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 15-11-1757 door schepenen van Amsterdam gewezen. inzake levering van tabak, te herzien23-02-1758
Weesmeesters van AmsterdamJan Mol Antoniszoon, i.p.v. Eldert de Haan, curateur van de insolvente boedel van Correa, tweede vriuw van Ephraim Mendas da Costa juniorHet eerste huwelijk van Ephraim Mendes da Costa met Sara Jezurum de Jong was onder huwelijkse voorwaarden gesloten, wat niet werd genoemd bij het overlijden van zijn vrouw. In 1742 geraakt hij in geldelijke problemen en dan ontstaan er moeilijkheden om de aanspraak op preferentie12-01-1745
Thomas Meijer, koopman te AmsterdamPaulus van Rhijn, schipperSchade geleden aan gewicht bij vervoer van cacao van Curaçao naar Amsterdam. Commissarissen van zeezaken te Amsterdam stellen bij vonnis d.d. 15-12-1745 de schipper aansprakelijk voor geleden schade. Door schepenen van Amsterdam wordt echter bij vonnis d.d. 25-01-1747 ten nadele van suppliant in deze zaak beslist21-02-1747
Theodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag01-10-1732
Theodorus Lulius, emeritus predikant van t'Woudt, wonende te 's GravenhageGebriël van der Kool , gehuwd met Anna Petronella Keijzer, wonende te VoorburgNalatigheid bij het aflossen van twee obligaties ten laste van Anna Maria Schrevelius, weduwe van Willem van der Kool, respectivelijk moeder en schoonmoeder van supplianten22-07-1746
Theodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 171902-06-1729
Sjerp Imkes, wonende buiten BovenkarspelMr. Jacob van den Ramhorst, schout van Grootebroek R : O :Verzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 29-11-1756 door schepenen van Grootebroek gewezen inzake het niet bevoegd opleggen tot betaling van een bedrag ad. 400,- gulden28-12-1756
Simon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden13-05-1743
Samuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn19-05-1733
Samuel Joseph Cohen, koopman wonende te 's GravenhageCornelis TuijnenburgVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 28-06-1758 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake beslaglegging en in rekening brengen van niet verkochte koopwaar, te herzien28-07-1758
Samuel Jalasson, geboren te Eens, canton Bern en wonende te AmsterdamGuilliaune Berset, wonende te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 29-06-1736, waarbij brieven van sessie werden geweigerd04-06-1737
Samuel Isacq van Praag en Cie, kooplieden, wonende te 's GravenhageJohannis Thijssen, curator over de boedel van Cornelia Anna Dibbetz, weduwe van Jacob Wenegem, wonende te LeidenVerzoek om in hoger beroep de vonnissen d.d. 22-09 en 06-11- 1772 door schepenen van Leiden gewezeninzake het niet vermeld staan van de supplianten als schuldeisers, te herzien16-12-1772
Samuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces19-03-1725
Samuel de Pas, makelaar te Amsterdam handelend voor Abrham Mendes FlorisIsac Haijm de Meza, wonende te AmsterdamGeschil in een geldkwestie08-07-1750
Richard Jans, voor hemzelf en als gemachtigde van Jedde Pieters, getrouwd met Inge Jans; Volchje Jans, meerderjarige dochter; Van Nis en Hans Pietersz. en de meerderjarige kinderen van Pieter Jans, met name Richard, Inge en Volchje voornoemd, allen broers en zusters en erfgenamen ab intestate van Theunis Jans Varenthoff, in 1698 als matroos met het schip "de drie kronen"" in dienst van de Oost Indische Compagnie te Amsterdam naar Oostindië gevaren en aldaar in Tangerang als constapel in 17Jan Crommelijn, bij appointement van het Gerecht van Amsterdam aangesteld als curator ad lites om Daniel Abraham aan de Raad te repesenteren als mede-bewindhebber van de O.I.C. van Amsterdam.Bij het proces van 5 juli 1714 voor het Gerecht van Amsterdam is de uitslag van het vonnis voor suppliant onverwacht slecht uitgevallen. Zijn eis is hem ontzegd en daarom wil hij een nieuw proces.26-02-1715
Rebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie09-07-1726
Quirina van Dam, weduwe van Leonard van Sonsbeecq, wonende te Ooltgensplaat, erfgename van haar overleden zuster Leonora van Dam, weduwnaar Jacob Gijblant, gedaagdeVier zonen van en erfgenamen van Aren Corneliss Witte, hun overleden vader, eisersbezwaar tegn vonnis van het collegie van baljuw en leenmannen van Voorne d.d. 12-08-1723, betreffende het te niet doen van een vonnis van schepenen van Oudeland inzake een betaling van ruim 316,- gulden en de kosten van beide processen08-09-1723
Pieter van Sontelande, schout te OostzaanPieter Pietersz Decker, voogd van Cornelis (ook genoemd Claes) Jansz Brechtis (ook genoemd Brechtes)Bezwaar tegen een vonnis van schepenen van Oostzaan d.d.14-12-1639 inzake betaling van een obligatie, daterend van 10-04-1636, betreffende een lening van 64 ponden à 40 groten, aangegaan door Brechtis (Brechtes)19-07-1640
Pieter van de Poll, afslager te Amsterdam. Secretarissen van AmsterdamBalthazar Duffez, Pieter Creatjez, Jacob van Haamstede, Johannes Albregts, executeurs-testementair in de boedel van Isaac van VleutenVerzoek om in hoger beroep hhet vonnis d.d. 14-01-1773 door schepenen vvan Amsterdam gewezen, inzake een betwisting van het recht van de 20e penning te herzien08-06-1773
Pieter Rijdenius, koopman te AmsterdamClaes Cornelis Swaen, schipper van het schip genaamd "de Anthonij en Maria"Verzoek om in hoger beroep het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 30-11-1753 gewezen te herzien inzake kosten, beraamd op 200,- gulden, m.b.t. het te laat lossen ven het schip, na een eerder vonnis d.d. 28-11-1752 door commissarissen van zeezaken gewezen10-04-1754
Pieter Pama, koopman in tabak te AmsterdamOverlieden van het waagdragersgilde te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een boete wegens opslag van goederen door onvrijen, inplaats van door waagdragers van het gilde24-02-1775
Pieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee13-04-1728
Pieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft02-03-1723
Pieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper05-05-1752
Pieter Jansz Gorter, wonende te GraftCornelis van Assum, wonende te de RijpNalatigheid in het betalen van landhuur van 2 stukken land gelegen te Graft één op de westsloot en het andere bij de meelmolen. Gewezen vonnis d.d. 1-6-1747 viel ten nadele van soppliant26-06-1747
Pieter Ebbens, wonende te RotterdamHermanus KoningNalatigheid in aflossing van een schuld ad. 261:15:- gulden17-06-1768
Pieter du Peirou, koopman te AmsterdamLouis Renard, eveneens koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 19-11-1723 betreffende een transactie van 9900,- gulden in de eerste subscriptie van de Westindische Compagnie30-11-1723
Pieter Brouwer, koopman te ZaandamJacob Speciael en zoon en Claes Ploeger, kooplieden en assuradeursNalatigheid in het uitkeren van assurantiegelden. Bij vonnis d.d. 6-05-1745 voor commissarissen van de kamer van assurantie en averijen te Amsterdam, werd ten voordele en later d.d. 18-01-1746 door schepenen van Amsterdam te nadele vonnis gewezen29-03-1746
Pieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds15-02-1723
Pierre Berand, koopman te RotterdamGerard Ellinckhuijsen, Jan Marteveld, vertegnwoordigend, J. F Lantsheer en J. J Negre, beiden wonende te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis gewezen door het zeegerecht van Rotterdam d..d. 6-12-1777 inzake vergelding van schade aan goederen, verzekerd op een zeeverzekerngs polis03-03-1778
Philips van der Giessen, koopman te AmsterdamTheodore Rijswijk, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 30-01-1722 inzake valuta verlies bij aankoop van wisselbrieven26-01-1723
Petronella Jacoba en Aletha Cornelis van Oosten, wonende te AmsterdamEen tiental crediteuren van Bernardus Frankendaal, waard in Herberg de Gouden Eendracht in de RijpBezwaar tegen vonnis van schepenen van de Rijp d.d. 8-11-1729 inzake preferentie van schuldeisers21-11-1729
Paulus Benelle, gehuwd met Anna Divera Kick, enige nagelaten kleindochter en erfgename van Daniël Kick, raad en vroedschap te AmsterdamPieter Schout Muijlman, Johannes Plantinus, Abraham manschot en Hendrik van Utrecht als executeur testementair van Daniël Kick en voogden ovet Gerard Hasselaer Nicolaeszoon, minderjarige zoon van Anna Divera KickGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap, waarbij d.d. 16-1-1749 door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten28-01-1749
Nicolaas Oursel, koopman te RotterdamAssuradeurs met namen: Joan Orij en Zoon, Pedro Rogiers, Jan van der Hoop, Isaacq van Alphen, Josaca Veleton JeuneNa vergaan van schip verzekerde, zijn goederen niet geborgen. Na voorafgaand proces voelt suppliant zich benadeeld04-06-1750
Nicolaas Clermont, wonende te AmsterdamJohannes de la Morasiere, predikant curateur in de boedel na de onder curatelestelling van Nicolaas ClermontNa weigering van opheffiing curatele d.d. 25-6-1750 nu verzoek om mandament van reformatie08-07-1751
Nicolaas Nosse en Zonen, kassiers, wonende te AmsterdamAbraham van Katesack ?Verzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 22-06-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in aflossing van een wissel, te herzien04-07-1774
Mr. Samuël van Stuls, schepen van Delft wonende te Breda, gehuwd met Cornelia van Beaumondt, als executeurs testementair van Bartha Johanna van Dam, grootmoeder van Mr. Simon Bogaert, zoon van Cornelia Beaumondt en Willem Carel BogaertMr. Francois Bogert, Mr. Willem van der Lelij, curatoren over de boedel van Mr. Simon Bogaert, zoon uit een eerder huwelijk van suppliants vrouwGeschil over aflossing van het restant van een opgenomen bedrag bij de bank door Mr. Simon Bogaert20-11-1753
Mr. Pieter de la Court, raad en oud schepen van Amsterdam en bewindvoerder van de generale geoctroijeerde Oostindische Compagnieals voogd over zijn dochter Sara de la Court, geboren uit zijn huwelijk met Sara Maria Lestevenon, die het enige nagelaten kind was van Maria Witzen en Jacob Bakker lestevenon, in zijn leven schepen van Amsterdam mmet opzicht over de goederen van Lambert Witzen, Mr. Nicolaas Witzen en Anna Witzen. Maria, Lambert, Nicolaas, en Anna Witzen waren kinderen van Lambert Witzen, kolonel en majoor die voor de helft erfgenaam onder fideicommis was van Mr. Nicolaas Witzen, burgemeester van AmsterdamJohannis Commelin en Josephus als exeecuteurs testementair van Lambert Witzen en meerdere anderenBij gewezen vonnis d.d. 13-05-1749 door schepenen van Amsterdam i.v.m. geschil over afwikkeling van de nalateschap werd suppliant eis ontzegd vandaar nu verzoek om reformatie17-06-1749
Mr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven13-05-1727
Mr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie20-08-1723
Mr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft16-03-1731
Mr. Cornelis Wittrt, Heer van Valkenburg, ectCornelis Hogendam, voormalig bouwknecht van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schout en schepenen van Nieuw Beijerland d.d. 26-06-1726 in een niet genoemde zaak23-07-1726
Mozes Henriques Coelho, koopman te Amsterdam, als gemachtigde optredend voor Zara Correa, weduwe van Isaac Correa, gewoond hebbende te LondenPieter Horens, Neercassel den Jongen, W, van Cooijmans, Henric Luden en Zonen, Johan allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.. .., door schepenen van Amnsterdam gewezen inzake te niet doen van het vonnis d.d. 29 maart 1750 door commissarissen van de kamer van assurantien en averijen te Amsterdam gewezen08-08-1752
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in