Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Zacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven23-12-1738
Wolphert van der Hoeve, wonende in de Vrije Heerlijkheid van Veur en Pieter van Meurs wonende te Voorschoten, executeurs testamentair en voogden over de minderjarige erfgename van wijlen Hendrik van Leeuwen en Geertje van der Meer, echtelieden, wonende in LeidschendamJan Cornelisz van der Meer, wonende te KatwijkTerugvorderen van een kapitaal en rente, door Geertje van der Meer, als borg voor de tegenpartij, in mei 1719 afbetaald19-11-1738
Willem Willemsz Gibo,wonende te Oud BeyerlandJan de Jager en Teunis Janskinderen de Jager, wonende te SliedrechtAchterstallige aflossingen te betalen van lopende contracten met de suppliant. Schuld aan de suppliant voor de laatste contractjaar - 280 guldens, 26 guldens in plaats van niet geleverde 200 bossen zwaare walgerse paalen, 539 guldens schuld bij de nieuwe contract15-01-1808
Willem Vogel, wonende te DordrechtThomas Baarss, wonende te DordrechtNalatigheid in nakoming van afspraken m.b.t. de houthandel "Vogel en Baars" opgericht 1 maart 178004-07-1786
Willem van Regenmorter wonende te Ouddorp op het eiland van Westvoorne voor hem zelf voor 1/4 part en last en procuratie hebbende van Catharina van Regenmorter, weduwe van .nn Massico in zijn leven predikant te Oostende en van nn... van Lit luitenant van de artillerie gehuwd met Aletta van Regenmorter en als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter van Regenmorterte samen voor twee vierden part.Cornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van RegenmorterVerdeling boedel bestaande uit van eenheerenhuis en een boerenhuis en erf en 70 gemeten land, gelegen in het oude land van Westvoorne, tussen Willem van Regenmorter en Cornelis van Slingerlant, getrouwd met Maria Elisabeth van Regenmoter21-01-1721
Willem van Persijn. stadhouder en register Mr. van leeuwen van het huis van WassenaarHugo de Bois,wonende in het Ambacht van Oegtgeest, oudste zoon van Pieter Huijgensz du BoisWeigering door Hugo du Bois om een leen van 1 1/2 meter land, Verleend door Jan Jansz van Baersdorp via zijn gemachtigde op 27-07-1608 aan Hugo's vader, Pieter Huijgens du Bois, nadiens dood te verheffen, maar het wel te gebruiken22-06-1650
Willem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers08-06-1649
Willem van der Heijden, wonende te MaassluisSchout, schepenen en secretaris van HekelingenGeschil over al of niet betaling van collectorale successie bij overdracht van grond bij Hekelingen14-01-1784
Willem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-163914-04-1650
Willem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed17-05-1675
Willem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland12-10-1635
Wessel Noorman cum sociis, koopman te Amsterdam, reder van het schip st. Pieter, met schipper Jan Olphersz van PurmerlandJan Roeloffsz, koopman te Amsterdam, bevrachter van de st. PieterOnenigheid over bevrachting en betaling daarvan, nadat door storm een deel van de lading verloren was gegaan11-08-1648
Wendela Elenora ten Hove, weduwe van Jan Carel Godin, heer van Boelestein, wonende te UtrechtMr. Mattheus Graswinkel, commissaris te Amsterdam. Mr. Aalbrecht van Slingerland, secretaris te Amsterdam. Mr. Nicolaas ter Smitten,executeurs testementair en administrateur over de fideï commissaire nalatenschap van Abraham Cromhuijzen, heer van den Bosch, Sleeburg en den BeruikVerzoek om rekening en verantwoordingvan de fideï commissere nalatenschap en aan de suppliante tegen behoorlijke akte de zuivere helft van de nalatenschap uit te keren20-10-1789
Weesmeesters van LeidenMr. Gerardus Stephanus Dedel de Cocq, weduwnaar van Adriana Maria Maasdam, dochter van Machelina van Lieshout, weduwe van Adriaan MaasdamOnbevoegd handelen van Mr. Gerardus Stephanus Dedel Cocq, waardoor de erfgenamen schade lijden16-10-1781
Vranck van Ackersdijk, wonende te MaassluisJasper Loschart, Libertus van Axele en Lambert van Erp, verzekeraars te AmsterdamWeigering om het op een schip verzekerde bedrag uit te betalen
Voogden van de Huiszittenden Armen te Bovenkarspel, diaconie van de Gereformeerdekerk te BovenkarspelErfgenamen of vrienden Anna Cicilia of Cicilia Anna Coenadt, halfzuster van Regina Hartman, weduwe van Dirk BaanmanNa vorige verzoeken moeten de erven zich binnen 6 weken melden om noog recht te hebben op de helft van de nalatenschap21-02-1783
Trijntje Cornelisdr Visser, weduwe van Meas Janse Treurniet, wonende te NootdorpArmmeester van Stompwijk, armmeester van VoorburgVerzoek om akte van indeminiteit i.v.m. alimentatie van suppliantes twee dochters genaamd Lidweij en Aaltje24-09-1782
Tobias Levij Rees c:s: qq, allen voogden en administrateurs over de nalatenschap van Hartog ReesAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenNalatigheid in aflossing van een wisselbrief04-08-1772
Thomas en Charles Wilkison kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg)Nalatigheid in voldoening van drie assignaties getrokken 20 november 1785 terwaarde van 1e. 29207 : 9 : 8 guldens, 2e. 27816 : 13 : - guldens, 3e. 22940 : 15 : 8 guldens met rente09-03-1787
Teunis van der Spoel, smid, wonende op Smitshoek CharloisMarijke Barends, weduwe van Arij Bax, wonende te Carnise, Jan de Graaf, gehuwd met Anntonetha Arijse Bax, erfgenamen van Arij Bax wonende te BarendrechtNalatigheid in aflossing van een Hijpotheekbrief16-07-1787
Teunis Buijs, wonende te KethelHendrik Leendertse Landsbergen, wonende te KethelGeschil over gebruik van een uitpad naar de Polderweg11-01-1784
Teijsset en Cie, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Perseval Pott sr en John Ravel Frije te LondenBewindhebbers der generale Nederlands geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer in Middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie, getrokken d.d. oktober 1785 ter waarde van 35532:10:8 guldens met rente09-03-1787
Stijntje van Schelle, gehuwd met Gerrit ten Hengel, wonende te LeidenGerrit ten Hengel, Abraham Gerard Muller, klerk ter griffie aangesteld als curator over Gerard ten Hengel d.d. 21 juli 1780Verzoek van de suppliante om huwelijk ongeldig te laten verklaren, n.a.v. overspel van haar man met Johanna Mulder te Delft13-09-1780
Stephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek07-05-1755
Stephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken26-06-1755
Simon van der Stel, Heer van Oud en Nieuw VosmeerClaas Noorlander, wonende te Voorburg, Adrianus Noordegraaf, wonende te Oud-AlblasNalatigheid in betaling van huur van een vogelkooi in de Kooipolder te Warmond.Tevens nalatigheid in reparaties aan duiker, rietheiningen, beschoeing ect, wat schriftelijk was vastgesteld28-07-1757
Simon Bets en Jan Bruijn wonende te Monnikendam s. sClaas en Cornelis Ploege Claesz c.sHet niet uitbetalen van de verzekerde som na vergaan van schip 't Fortuijn tusen Arechangel en Amsterdam15-12-1733
Sijbrandt Cornelis van Ruijven en Cornelis Jorisz Tas, beide bouwlieden in het Ambacht van Ruijven, buiten Delft gelegenDe ambachts heer van Ruijven en diens secretarisWeigering om over verlijen van landtransporten te staan en het eisen van de 30e penning op het regelen van transport-brieven31-07-1648
Sierag van Banken, koopman, wonende te SchiedamPieter Schauwhamenr, raad en oud burgemeester, baljuw en schout te SchiedamOnrechtmatige verhindering bij de bouw van een branderij, waardoor de suppliant veel schade lijdt08-02-1773
Sibilla Hermina van der Sluijs, weduwe en erfgename van Gualther van der Beets, wonende te DelftBewindvoerder van de Oost Indische CompagnieWeigering om restitutie van 2000 rijksdaalders i.v.m. borgtocht22-12-1768
Sevania Roelofse, weduwe van François Kemps, wonende te 's GravenhageBennardus Schagen, wonende te Leiden, Johannes Wilhelmus de Wilde, wonende te 's Gravenhage executeurs-testementair over de boedel van Maria Catharina van Beets, weduwe van Johannes Kemps en later gehuwd met Cornelis SchagenGeschil over deafwikkeling van de nalatenschap van Maria Catharina van Beets06-11-1767
Schout en schepenen van Nieuwenhoorn en Nieuw-Gote, handelend voor de Grote of Heilige Geest ArmenKerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Nieuwenhoorn en Nieuwe GoteGeschil over onderhoud van armlastigen28-07-1758
Schout en schepenen van HellevoetsluisKerkenraad te HellevoetsluisWeigering om de helft van de alimentatie van de twee nagelaten kinderen van Jan Huijbert en Maria Koopland te voldoen04-11-1772
Schout en kerkmeesters van RijnsaterwoudeSchout van Alkemade, kerkmeesters van Roelofarendsveen en RijpweteringNalatigheid om zoals afgesproken, elk voor 1/3 deel de kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw staande te Rijnsaterwoude, te betalen17-04-1787
Schepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse19-09-1809
Salomon Colaço Oliveira, wonende in Amsterdam, gehuwd met Rachel MocataSara en Ribea Mocata, wonende in Amsterdam en Isaac van Abraham Mocata wonende in Den HaagOnenigheid betreffende uitbetaling van een erfdeel01-02-1734
Rufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat15-05-1715
Reijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen13-10-1623
Regenten vabn het Krankzinnigenhuis te AmsterdamBinke LambrechtsBinke Lambrechts, meent recht te hebben op de revenuen van Zuid-Waddinxveen, gekocht door Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruijter. Bij onderhandse dispossitie d..d. 24 januari 1769 was bepacht dat bij haar overlijden deze zouden vervallen aan het Krankzinnigehuis te Amsterdam, waarvan zij regentes was geweest23-02-1790
Rachel Salvador, weduwe van Aron Fernandes Nunez, wonende te Amsterdam qq.Bewindhebbers van de V.O.C. te AmsterdamWeigering om een codicil a.d. 15000,- gulden te transporteren aan Joseph Fernandes Nunez, koopman te Amsterdam, komemde uit de nalatenschap van Jacob Medez da Costa29-07-1755
Procureur Generaal over Holland en West-FrieslandMr. Zacharias Hendrik Alewijn,oud schepen van Amsterdam en ambachtsheer van Mijnen en de LoosdrechtenGeschil over het recht van aanmatiging om criminele rechters aan te stellen17-05-1771
Procureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was09-09-1771
Pije Rick en Cie, kooplieden, wonende te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie getrokken oktober 1785 ttterwaarde van 34843:18:10 guldens met rente09-03-1787
Pieternella Godfried, weduwe en enige erfgename van Abraham van Noorderduijn, wonende te AmsterdamPieter Sterling, thans stadhouder van Noord-Beveland eb diens echtgenote Anna Uijtwerff, beide wonende te colijnsplaat op Noord-Beveland, eerder wonende in Goch in hertogdom KleefWeigering om een schuld van 2000 gulden + renten te betalen23-04-1777
Pieter van Lousen, Hoofdofficier der stad EnkhuizenSchepenen van EnkhuizenWeigering om de vroedvrouwen uit Enkhuizen een verklaring af te nemen betreffende melding van onwettige geboorten05-09-1738
Pieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, Diderick van Leijden Heer van Westbarendrecht, en Daniel Bernard Willems, Heer van oud en Nieuw Herkinge, allen Ambachtsheren in VoorneMr. Jacob Briel, Raad en Rentmeester van de Domeinen van VoorneVverpachting van droge of middeldijken behorende onder de Ambachts heerlijkheden01-04-1729
Pieter Mentinck en Zonen, kooplieden te AmsterdamAdriaan van der Kaa, wonende te Katwijk, en Willem Lorimier, solliiciteur militair in Den HaagOnenigheid over betaling van assignatie over het verschaffen van geld om diverse wisselbrieven te voldoen26-07-1726
Pieter le Jole, wonende te Amsterdam als lasthebber van Aletta van Bernagie, weduwe van Elias Tael,van haar minderjarige kind, Reijnier Lampe, mede namens Leendert Tael, als executeurs van het testament van Elias TaelJacob Sonnemans, wonende te RotterdamBbbbetaling van een request van een schuld zijnde 632,- gulden, plus gemaakte kosten, van de executeurs23-10-1675
Pieter Guetjens, schipper op het schip "Den Hector"Juliaen Lansoij, koopman te AmsterdamOnenigheid over de betaling van 8325 + 50 realen van acht, afgesproken volgens charter, voor 9 maanden vrachtvervoer19-08-1648
Pieter Gijbellijn, kapitein, zoon en erfgenaam van Gonsolo Gijbels, gewoond hebbende te s' GravenhageOdillia Bets, weduwe van Mr. Maerten van Egmont, advocaat, gewoond hebbende te Leiden, dochter van Everaert Bets en kleindochter van Willem Bets en Joost Rijsbeij man en voogd van Maijken van Sontelande, dochter van Anna Bets en kleindochter van Willem BetsHet niet betalen van diverse schulden ten bedrage van 367 gulden en 18 stuivers27-03-1640
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in