Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalWillem Jansz Olij, te ZevenhuizenHerman van Wilick, baljuw van SchielandBezwaar tegn het onterecht in hechtenis nemen van de suppliant door de baljuw van Schieland
Mandament penaalWillem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen
Mandament penaalWillem Claesz Timmerman, wonende te Zevenhuizen, jan Willemsz, ook wonende aldaarGerecht van ZevenhuizenBoedelschuld van wijlen Hendrick Bruuijnen, gewoond hebbend in Zevenhuizen
Mandament penaalWilhelmus Borbeeck, wonende te LeidenJonkheer Bernardus Torck, heer van Aelst en Alexander Livingston, neef van TorckAgressie op klaarlichte dag op de openbareweg
Mandament penaalWiandina Michault, wonende te KlundertFrederick Michault, echtgenoot van supplianteEen huwelijk aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden, waardoor het mogelijk is geworden dat suppliante haar geld en goederen kwijt raakte als gevolg van wanbeleid van haar inmiddels verdwenen echtgenoot
Mandament penaalThonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen
Mandament penaalThomas Ploos van Amstel, koopman te AmsterdamDe weduwe van Jan Lups, als eigenaresse en rederesse van het fluitschip "De Hoop" en de commissarissen van zeezaken van AmsterdamOnenigheid over een bevrachtingskontract en de rekening
Mandament penaalThomas Holsteijn, kapitein in garizoen te GtaveHugo Huere, soldaat, wonende te HeusdenHangende een proces heeft de Hoge Raad bij vonnis d.d. 03-07-1635 de suppliant gerechtigd tegen borgtocht te beschikken over de opbrengst van 12 morgen land en gebruik door Hoge Huere. deze weigert aan deze eis te voldoen en heeft de borgen van de suppliant bedreigd
Mandament penaalTheodora Schrevelius, weduwe van Abraham Keijzer, raad en vroedschap van DelftDe weeskamer van Delft, Johan Keijzer en Mr. Arend Hendrik van der Dussen scepen te Delft, als voogden over de minderjarige kinderen door de bij testament uitgesloten, weeskamer aangesteldHet onmachtig inventariseren van de boedel van Abigail van Beijeren, grootmoeder van 's vaderszijde der kinderen en bedreiging van de suppliante, moeder van de kinderen. Door 't Hof waren naast de suppliante, Willem van Sonsbeek en Willem Raex, koopman te Amsterdam aangesteld als voogden
Mandament penaalSusanna Huijgens, weduwe van Philips Doublet, vrouwe van St'AnnalandDe Baljuw / Officier van ZierikzeeOnenigheid over het geven van toestemmingtot de jacht in de Heerlijkheid van St'Annaland
Mandament penaalSimon Maertense van der Schilde, wonende de KaagJan Wierman, baljuw van AlkemadeArrestatie en beschuldiging van diefstal na binnenhalen van hooi van gehuurd land, waarover door de eigenaar al enige jaren geen belasting is betaald
Mandament penaalSebastiaan Anemaet, brouwer te Hoge ZwaluweJohan Recalf van fenema, rentmeester der domeinenTen onrechte eis om voldoening voor vergunningsrecht voor verkoop van bier
Mandament penaalSchout en Ambachtbewaarders HillegersbergMaria Claase Keijser, geboren te Sevenbergen en gewoond hebbende te HillegersbergVerzoek om aan Maria Claasse Keijser toegang tot Hillegersberg te weigeren i.v.m. haar gedrag, waardoor zij ongehuwd zwanger is geraakt en het armbestuur beducht is haar te moeten onderhouden
Mandament penaalSchoontje Meijer, wonende te AmsterdamCuratoren van de desolate boedelkamenr te AmsterdamBezwaar tegen het ten onrechte, plaatsen van oppassers inhet huis en over de goederen van suppliante
Mandament penaalSchepenen en rekenaars van Noeiuwe NiedorpAdriaen Grootsant en Jan Koeman, administrateurs of burgemeester van Nieuwe NiedorpOnenigheid over de manier van uitvoeren van een handvest, in mei 1452 door Philips van Bourgondië uitgevaardigd
Mandament penaalSara, Abigael, Rachel en Gratia Nunes de Mercado, wonende te AmsterdamJosua Israel d'Andradeen en deurwaarder WarmenhuijsenPogingen tot executie, hoewel dit bij sententie van het Hof van Holland d.d 12-04-1726 was verboden
Mandament penaalSalomon Jacobs, als curator over de insolvente boedel van Jacob PareiraJosua Israel d'AndradeHet onrechtmatig beslag leggen op de helft van een huis en erf gelegen aan de Houtzijde van het Voorhout behorende tot de insolvente boedel van Jaccob Pareira
Mandament penaalRudolphus Lidius, wonende te EnkhuizenPolder voogden van de polder ImmelhovenBezwaar tegen dreiging van gedwongen verkoop van eigendommen van suppliant door poldervoogd in verband met te betalen aanslaggelden, daar waar de suppliant een tegen vordering heeft
Mandament penaalRoeloff Reijnertz, schoenmaker te SchermerhornClaes Claesz, vader van Guijertges Claes, wonende te SchermerhornBeschuldiging van het verwekken van een kind
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament penaalPieterse Claes, wonende te LekkerkerkJacob de Leeuw, kerkeraad van Lekkerkerk, predikant van Lekkerkerk, gerecht van LekkerkerkBezwaar tegen het voorgenomen huwelijk van Jacob de Leeuw met Marijke Jans, terwijl in de procedure inzake de huwelijksbelofte aan suppliante nog geen vonnis gewezen was
Mandament penaalPieter van Willijgen, erfgenaam voor 1/6 deel van de leengoederen van zijn overleden zuster Adriana van WillijgenArjaen Dircxsz Passer, wonende te Maaslandsluis en of anderenVrees voor afnemenrs of gebruikers van 1/6 deel van leenlanden van de Graaffelijkheid Holland, " 't Noort Nieuwelandt" , groot 12 morgen gelegen bij Maassluis met de bijbehorende aanwas
Mandament penaalPieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant
Mandament penaalPieter Eijmbertsz Verburch, wonende te AlphenFranchoijs van Zijl, drossaard van AlphenOnenigheid over het vergroten van een eendekooi
Mandament penaalPieter de Hoge , wonende te s'GravehageJean Louis Hanet, wonende te RotterdamBelediging en ongepaste bemoeiing in zaken van suppliant waarbij diens zoon, Paulus de Hoge zelfs was ontvoerd en verborgen gehouden
Mandament penaalPieter de Haen, koopman te AmsterdamMatheus Heuft, koopman te Ansterdam en zijn werkliedenVersperren van de uitweg van het huis van suppliant naar het dorp Heemstede
Mandament penaalPieter Cornelisz Wiltgroen, wonende te ZwammerdamLouis Dircxzn, wonende te ZwammerdamBezwaar tegen de eis van Louis Dircxzn om de kosten van een proces, gevoerd door de baljuw en welgeboren mannen van Voshol, te betalen, niettegenstaande een appel bij het Hof van Holland, in welke zaak nog geen vonnis gewezen is
Mandament penaalPieter Brouwer, schout en secretaris te SchermerhornMr. Jacob Josias Vrijberg, baljuw van NijenburgSuppliant wordt zonder gehoord te zijn in arrest genomen i.v.m. vermeende schuld, door order te hebben gegeven tot beschadiging van een erepoort
Mandament penaalPhilips van Cromstrijen, advocaat voor het Hof van HollandReijnier de Vos, dijkgraaf van de nieuwe bedijkte polder van CromstrijenOnenigheid over de te betalen schatting over mei 1646
Mandament penaalPhilibert de Cats, heer van Bruëlis ectLeonard backer, namens de erfgenamen van Jan Hacke, die gewoond heeft in Den HaagOnenigheid over de betaling van proceskosten inzake eenn vordering die inmiddels betaald is
Mandament penaalPetrus Loks, wonende te Haarlem en Lucas Ahujs, wonende te AmsterdamJohanns van der Steen, wonende te Haarlem en Gerard Wijkersloot, wonende te Amsterdam cum sciisOnenigheid over het gerecht ( Raad van Brabant te Brussel of Hof van Holland te Den Haag ) waar beslist mag worden over het provisorechap van het Hokkands College te Leuven
Mandament penaalOom van Johan van Wijngaerden, heer van WerkendamPompeus de Roovere, ambachtsheer van HarinxveldGeschil over veren over de Merwede tussen Werkendam en Hardinxveld
Mandament penaalOdilia Louise, barones van Steeland ect, ectMr Willem van Almonde, baljuw van VoorneHet dagvaarden van Leendert Vermaes, molenaar te Oudenhoorn, i.v.m.handgemeen en injurien, waartoe baljuw niet gerechtig was
Mandament penaalNeeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen
Mandament penaalMr. Zeger Firens, advocaat van t'HofDe kinderen en erfgenamen van Maria Cobmaijer, gehuwd geweest metmatheus Stipel, procureur van t'HofVerzoek om verbod de goederen , de nalatenschap van Maria Cobmaijer betreffende te verdelen i.v.m. een niet afgeloste schuld, waarvoor suppliant borg had gestaan en deze ook had voldaan
Mandament penaalMr. Reijnier Bouwens, oud schepen en bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamJoan Lucas Bouwens, zoon van Joan Bouwens overleden 12-11-1720 koopman te AmsterdamBezwaar tegen de manier waarop tegen de testementaire afspraken in een huis wordt verkocht
Mandament penaalMr. Johan van der Meijden, gecommiteerde raad van proviciale staten van Holland en West Friesland, tevens burgemeester van RotterdamJohan Vijveraer, ontvanger van de algemene Cappellerij van de kathedraal st.Baef van GentWeigering om dijk en andere lasten en schade van doortrekkende soldaten af te trekken van de landhuur
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de SterkeOnenigheid over de eigendom van een schuldbekentenis
Mandament penaalMr. Jean Bichon, heer van IJsselmonde en burgemeester van RotterdamLambertus Evenhuijs, predikant te IJsselmondeNa dagvaarding van Evenhuijs door Johan Herman Hallinck, Bal juw van Zuid-Holland i.v.m. getendeerd overspel nu verzoek omverbod, om zonder toestemming van de sijnode het predikambt te hervatten
Mandament penaalMr. Jan Diderick Pauw, geboren Hoeuft, heer van Buttingen en Zandvoort, Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, raad in de vroedschap te HaarlemMartinus BerkemeijerOnbevoegd vestigen en uitoefenen van het chirurggeinsberoep te Heemstede
Mandament penaalMr. Jan backer c:s:, wonende te Amsterdam, commissarissen van zekere negatiatie t.b.v. enige planters op de Deens-Amerikaanse eilanden St' Croix, St' Thomas en St' Jan, onder directie van Abrham ter BorghAbraham ter Borgh sr. Abraham ter Borgh. JHhet onbevoegd toeeigenen van macht na aftreden als directeur van Abraham ter Borgh den Oude, t.b.v. Abrham ter Borgh jr.
Mandament penaalMr. Jacob van Oudesteijn, oud burgemeester van Alkmaar, als hoofdofficier van de Niedorpse CoggeClaes Jansz Duijn en Hendrick Adriaense Over, burgemeester van Oude NiedorpOngedaan maken van een beslissing van de Hoofd officier en schepenen van Niedorper Cogge zonder hun instemming
Mandament penaalMr. Cornelis Groeninx, heer van RidderkerkCornelis van Ouwerkerk, mr. timmerman te Hendrik-Ido-AmbachtHet omverhalen van de onlangs in opdracht van suppliant geplaatste handwijzer aan het begin van een sedert 1632 bestaand voetpad
Mandament penaalMartinus Copal, commies te VlissingenDe weduwe van Barent Schoenmacker, weduwe van Jan Willems Verbrugge, Pieter de Maecker, de rentmeester molenaer en de betrokken deurwaarderStuiting van executie wegens in een instantie toegewezen schuldvordering
Mandament penaalMarijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben
Mandament penaalMaerten Huijgen Ruijtenburg, wonende te AarlanderveenMr. Johan van den Berg, dijkgraaf van RijnlandGeschil over dempen van sloot, tussen erf van Ruijtenburg en Cornelis van Ommen, schepenen van Aarlanderveen d.d. 8-10-1749 vonnis werd gewezen. Er was voorbij gegaan aan het feit dat deze zaak voor de vierschaar van heemraden hoorde te dienen en nu wordt suppliant d.d. 5-1-1751 gedagvaard
Mandament penaalLucas Corssen, wonende te Hoogeveen ( in Rijnland )Pieter Jansz van der SluijsEen perceel land van de suppliant grenst aan de Hoogeveensevaart Pieter Jansz is eigenaar van een stuk land aan de andere zijde van de vaart de grens tussen de percelen Pieter Jansz maakt aanspraak op de gehele breedte en heeft in het bijzijn van de bode van Hoogeveen een fuik verwijderd die de suppliant in zijn helft van de vaart geplaatst had
Mandament penaalLouisa Johanna Junkers, weduwe van Mr. Daniël de Win, wonende te DordrechtHermanus van Hulst en zijn meerderjarige dochterJohanna Elisabeth van Hulst, wonende in den HaagNa mandament van rau actie in niet genoemde zaak, dagvaarding zonder voorgaand arrest
Mandament penaalLambertus Crooswijk, wonende te 's GravenhageJohannes Siburgh, mr. timmerman te 's GravenhageVerzoek om verschoont te blijven van dreigementen in woord en gebaar en vervoeging aan suppliants woning
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in