Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
80 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 80 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement penaalWillem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
MandementWilhelmina van de Poll, de weduwe van Willem Kelck na enige jaren buitenslands te zijn geweest en nu enige tijd te Den Haag wonendeDe crediteuren van de schulden van de echtgenoot van de suppliantBeduchtheid voor de aanspraken op de schulden van haar overleden echtgenoot, alsook voor een arrest op haar persoon: geen mandement of appointement van arrest toelaten in Den Haag en steeds verwijzing naar de schepenen van Den Haag als de competente rechtbank
Mandament tot verzoek om akte van directeurs benoemingVrouwe Walburch van den Brouck, wonende in Den Haag, weduwe en erfgename van Heer Thomas van Steackenbrouck, overleden in Den Haag, gewezen Heer van Nieuwland ect., gemene crediteuren van de Heer en vrouwe van Staekenburch, Hans de Joode, juwelier in Den Haag als directeur over de boedel en goederenGeenOfficiële benoeming van Hans de Joode, tot directeur over de boedel en goederen van de heer en vrouwe van Staekenburch
Mandement om betalingTobias van den Bosch, gewezen cipier van de Voorpoort te Den HaagGeenVerzoek om de betaling van f. 708:10 door het Hof van Holland als schuld opgelopen door de vertering van de bode van de Generaliteit en de ontsnapping van de gevangene Pauwels van Sevenhuysen, door toedoen van zijn dienstmaagd Agneta Bartels
MandementSir William Louwer en Thomas Louwer, de erfgenamen van sir Nicolaes LouwerJohan Ockers, Gijsbert Ockers en Nicolaes Cromstrijen van de weeskamer van ZierikzeeDe weeskamer heeft op vreemde wijze de goederen van Nicolaes Louwer laten beheren: verzoek aan tegenpartij de zaak snel af te doen en binnenkort stukken te wisselen zodat snel voor de Raad kan worden bepleit
MandementSijntje Hendricx, de weduwe van Evert Christiaensz te AmsterdamHaar broer Wijbrant HendricxErkenning na het overlijden van suppliante via haar vaders zuster Annetje Thymons van het testamentaire recht op een kwart van een huis op de Reguliersbreestraat op de hoek van de Watersteeg waar de Papegay uithangt, om het pand te mogen verkopen
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
MandementServaes Haseur, man en voogd van Aeltje Cornelis Groen, de dochter van Cornelis Luytensz Groen, pachter van de brandewijn in Holland en West-Friesland sinds oktober 1629De weduwe van Mr. Jeronimus van Tulder en de voogden van de onmondige kinderenBevel tot restitutie van de som, als "kwalijk en ten onrechte getrokken" en terugbetaling plus de kosten met voldoende borgstelling e.a. door Jacob le Blingji/ Blungji, schoolmeester te Leiden en koper van huizen uit de boedel van Van Tulder
Mandement in cas van anticipatieRui Gomes Frontera, Portugees koopman te AmsterdamAugustus de Keere, te AmsterdamBezwaar van de tegenpartij bij het hof tegen een eerder geaccepteerd vonnis van de schepenen van Amsterdam, zodat de de suppliant verzoekt hem op te dragen over acht dagen zijn grieven te overleggen
Verzoek om appointement in de margePieter van der Leye en Abraham Jacobsz Cousenaer nomine uxoris (uit naam van zijn echtgenote), impetranten in cas d'appelJan Arentsz van Westreenen cum suisConflict over de scheiding van de boedel van hun grootouders Gillis van der Leye en Tanneken van de Keere. Verzoek om teruggave van de betaalde kosten voor een eerder beroep en reauditie bij het Hof en de Hoge Raad
Verzoek om letteren van attachePieter van Alteren, heer van Jaarsvelt en advocaat fiscaal van het College der Admiraliteit te Amsterdam, eiser enerzijdsCornelis Tromp, schout bij nacht en kapitein van de vermelde Resorte, gedaagde en verweerder anderzijdsVerzoek om een sententie (f. 4000) ter reparatie van de schade door de tegenpartij veroorzaakt door de eiser te laten vervallen via de letteren van attache
Mandement om betalingPieter Stakenbeecke, geweldiger en politiebeambte van het hofHet Hof van HollandVerzoek om de voldoening van de declaraties, vervullen van vacatures en voorgeschoten gelden, welke enige maanden geleden door de suppliant aan het hof zijn overhandigd
Mandement van spoliePieter Bosch, een jongman van circa 20 jaar oud, geassisteerd door zijn stiefvader, wonend te VoorhoutTwee advocaten, onder wie ene CrolliusSuppliant wandelend van Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen door ene Crollius als dief en vagebond was aangevallen en een mof was ontstolen die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant voldoening te schenken en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te mainteneren (handhaven)
MandementPieter Bosch van ongeveer 20 jaar, geassisteerd door zijn stiefvader, wonen te VoorhoutTwee advocaten onder wie ene CrolliusSuppliant kwam te voet uit Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen en werd door ene Crollius als een dief en vagebond aangevallen en van een mof ontvreemd die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant hem voldoening te geven en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te handhaven
VerzoekPhilips de Hornes, graaf van Hoorne en Houtekercke, en de heren voogden van Paul Francois de Lalaing, minderjarige graaf van HoogstratenProcureur-generaal en de heren van de ReekeningTegenpartij opdragen alle ontbrekende stukken van het proces over de heerlijkheid van Altena zonder uitstel aan te leveren bij de griffie van het hof of onder ede te verklaren dat zij deze niet bezitten
Mandement > dit is een civiel rekest, geen rechtszaakOlivier Couwijn, als eiser in conventie en verweerder in reconventie, en gerequireerd in een civiel rekest, enerzijdsNiclaes Vogel te Rotterdam als verweerder/eiser en gerequireerde in de vermelde zaak, anderzijdsDit betreft een rekest civiel waarbij de tegenstanders het verzoek krijgen voor de arbiters van het hof te verschijnen en daar de zaak af te doen of verder te bepleiten
Mandement penaalNNThullen en AnnemaetDe verkoop van een grote partij landen waarvan de suppliant zelf de vruchten wenst te plukken en waarvan genoemde Thullen en Annemaet hem daarvan zullen weerhouden door een beneficie van namptissement in te dienen
Mandement van evocatieNicolaus van Loon, eerste schepen van Amsterdam, met Jacques Martin en Octavia Tensini, beide kooplieden aldaar, een apostille verleend op het rekest van Jan Butler vanwege zijn zoon Matheo ButlerRescribenten (= gedaagden in de partijen)Verzoek tot overbrenging van de zaak naar het Hof van Holland, na de comparities in 1653 en 1654, en zonder enige jaren tijds een vervolg te doen
Mandement van reductie met de clausule van inhibitieNicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof
Mandament van provisie attentaten penaalMr. Rombout de Beer, chirurgijn te MoordrechtLeendert Cornelis CleermakerNegeren van appoinctementen van het Hof
MandementMr. Pieter van Campen, baljuw van de stad Gorinchem, eiser in een criminele zaakDancker van der Straeten en diverse anderen, voortvluchtigen en delinquenten anderzijdsBevel aan de tegenpartij het gemelde vonnis (23 juni 1659) prefererende gratie waarin de delinquenten het recht werd ontzegd de woningen, gebruik ervan en het aandoen van de stad en eiland van Zuid-Beveland, alsnog punctueel te voldoen en na te leven, met de kosten vandien
Mandement penaalMr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren
Mandement van complainteMelchior Kemels, juwelier te Den Haag, en het goud- en zilversmidgilde alhierDe overige overluiden van het gilde, complotterende tegen de suppliant om buiten hem om te procederenVerzoek aan het hof de nominatie van drie personen bij het gilde met hun advies te ondersteunen en de procedure van complainte voort te zetten
VerzoekMauritz van Sterrevelt, procureur van het hof van Holland namens Dominicus van Blenckvliet (ook Brenckvliet)Dominicus van Blenckvliet, gevangene op het huis van Hasenberch binnen Utrecht, vader van Dr. Johan van Blenckvliet, getrouwd met juffrouw Adriana van GeestdorpVerzoek om bemiddeling tussen vader en zoon opdat de vader die zijn zoon gevangen liet zetten wegens trouwen zonder toestemming, het huwelijk toch zou erkennen
Mandment in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMarinus Boom, uit de parochie van Capelle op Zuid-Beveland als eiser, enerzijdsAdriaen Verburch, te Wemeldinge en Marinus Laurissen, ook aldaar, als gedaagden, anderzijdsBezwaar tegen het nul en uniek vonnis (12 november 1660) door de schepenen van Wemeldinge, waarin de suppliant in contrarie bij de schepenen werd toegelaten
MandementMagdalena Purtijck, de weduwe van Andries van der Goes, procureur van het hofArnout Pelgrim, te Den Haag met procuratie van jonkvrouw Adriana van Blijenburch, moeder van haar supliantes gewezen manEen bevel dat Adriana van Blijenburch op aanstaande woensdag op de vermelde comparitie moet verschijnen
MandementMaeycken de Voocht, laatst weduwe van Dirck van Oyen, herbergier te Den HaagKapitein Emanuel Gilspijn (overleden)Achterstallige som geld terughalen via de aanstelling van een curator ad litis over de in beslag genomen goederen van de tegenpartij
Verzoek antidotaalLuyckas Marcus van Hooghstraeten, meester-kleermaker in Den HaagMaritje Maertens, tegenwoordig wonend te Amsterdam en testamentair erfgename van haar manVerzoek om te voorkomen dat de tegenpartij in beroep gaat tegen het vonnis van schepenen te Rijswijk, waarbij deze tegenpartij een legaat moet uitkeren aan Cornelis Tack, de enige broeder van de suppliant
Mandament van inductieLucas van der DussenGeenVerzoek om uitstel van betaling en handhaving van acces
MandementJonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
MandementJohan van Ruiven, secretaris te Delft, door de tegenpartij benoemd als voogd van haar kinderenAdriana Cornelis, de weduwe en boedelhoudster van Willem van der Veght en voogdes van haar kinderen en testamentair executeur van haar goederen blijkens bijgaande akte alhierAuthorisatie om het verzoek tot verkoop van de verkochte en nog niet verkochte goederen van de boedel op te dragen en daarvoor gelden te innen
MandementJohan van Hoorn, major van de stad Gouda en gehuwd met Johanna DuyckGeenSuppliant is bevreesd dat zijn eis met de stukken niet door het hof zijn bestudeerd, zodat hij alsnog verzoekt om administratie en bestudering daarvan
Appointement in margine (opheffing fidei commis)Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)
Mandament van rau actie met appoinctement penaalJasper Huijgen Le Febre ( Febure, Febore) timmerman in Den Haag, wedunaar van Cornelia Hendricks, gewezen echtgenote van Jacob MeindertszOdilia VertoogeGeschil over de wijze van aflossen van een lening groot 400.- gulden door nabestaande van de gene die het geld heeft geleend
Appoinctrement in de margeJaqcomina Oosterlingh, wonende in Den HaagRobbert Wassenton, Nicolaas Tristram, Cornelis van der Beecke, eerste deurwaarder van het HofUitstel van executie, om met financiën mogelijk voortkoment na sententie in een eerder proces, een tweede proces af te doen
Mandament besloten missievJan Willemsz HaververkoperMagistraten van 's GravenhageTaxatie en vergoeding van land,waar over de gemeente Den Haag een weg heeft aangelegd
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
VerzoekJan Leendertsz en Pieter Leendertsz van der Plas, te NoordwijkWillem Willemsz van Rhijn de jonge, te Zoeterwoude in Rijnland en de enige zoon van Willem Willemsz van Rhijn de oude en Jannetje Leendertsz van der Plas; zij hebben veniam aetatis voor hun zoon verzocht bij het Hof van HollandDe supplianten hebben vernomen dat Willlem Willemsz de jonge inmiddels 23 of 24 jaar oud is en bekwaam zijn eigen goederen te beheren, terwijl hij niet ouder is dan 20 en zeer klein van stuk en zeker geen eigen goederen kan besturen; het verzoek om overhandiging van het rekest aan de supplianten, zodat deze het hof naar waarheid kunnen berichten over deze kwestie
MandementJan Jansz Schrael, inwoner van de stad Monnikendam en gedetineerde op de voorpoort van het hofEnkele Engelsen die de suppliant van zeeroverij hadden beschuldigd en waren ondervraagd door de officier van MonnikendamEis en conclusie ontzegd aan de officier waarna er geen beroep bij het hof mogelijk was, er geen afdoening of pleidooi in plaats van appointement, en de heer procureur generaal geen rol bijhield en geen acces (bezoek) toekende: nogmaals een verzoek om de procureur generaal op te leggen in overeenstemming met het appointement een eis op te stellen en aan de suppliant bezoek toe te staan
Mandement penaalJan Gondese Bois, stadhouder van de heer Anthonis Pluympot, de baljuw van de stad BrouwershavenDe baljuw en burgemeesters van BrouwershavenDe tegenpartij en alle anderen duidelijk maken dat de suppliant zich vrijelijk mag verdedigen tegen alles wat de baljuw hem ten laste legt, hem niet op te pakken of hem verder lastig te vallen
MandementJan Corten (ook Johan de Corte), commies van de grafelijkheidstol te Vlissingen en Alexander Drubbens te Zierikzee, beiden voogd van Adriaentje Erckenbout, nagelaten weeskind van Hendrick Erckenbout, zoon van wijlen Josias Erckenbout, bij leven collecteur van de grafelijkheidstol te Vlissingen; Cornelia van Belle, eerder gehuwd met wijlen Nicolaes de Jonge, baljuw in Nieuwvliet, tevens koopman en stiefzoon van Josias van Erckenbout, die aanspraak maakt op het geld van zijn vader en de fideicommis erfenis van zijn grootmoeder Magdaleentje Cornelisdr alsmede op voorschotten aan Josias Erckenbout en Cornelia van Bale en geleverde warenGeenVerzoek van de supplianten diverse onderlinge kwesties en geschillen te mogen voorleggen aan neutrale arbiters zoals rechtsgeleerden en advocaten
Mandament om kwijtschelding van kostenJan Cornelisz Pijper, wonende te NieuwkoopSuppliant heeft vergiffenis gekregen voor zijn daad (schuld kwijtgescholden) moet daar brieven voor krijgen, maar die kosten 30,- gulden leges kan hij niet betalen en vraagt daarvoor kwijtscheldingKwijtschelding van legeskosten
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en compulsoirJan Claesz, Cornelis Jansz Streecker, burgerlieden wonende te BergenGerrit Reijersz, baljuw te SchoorlBezwaar tegen het vonnis van de Hoge Vierschaar van Reijen ( geen datum vermeld) inzake betaling van 37.50 Gulden voor het houden van een vergadering
Mandament om simpelbevelJan Brugman, koopman te AmsterdamJacques Han(t)sz, lakenkoper te OpmeerExecutie, ten verstaan van schout en schepenen van Opmeer, van voor de tweede keer gearesteerde roerende en onroerende goederen, ondanks een verleende actie van cessie
Appointement in margineHuybert Cornelisz van de Lely, te ZandambachtLauweris Joosten van Suytgeest cum suis, als de erfgenamen van Pieter Joostensz van Suytgeest en als gedaagden in rauwe actieVerzoek om appointement waarbij de advocaat en de procureur worden gelast en bevolen de suppliant pro deo te dienen
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de bon van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, als gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger te Haarlem, de schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijken en onterechte proceduren en daaruit voortvloeiende executies na de aanwijzing van een huis door suppliant als betaling van de schuld, terwijl de tegenpartijj veel meer in beslag heeft laten nemen uit wrevelmoedigheid
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de ban van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger van Haarlem, schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijke en onterechte procedures en daaruit voortvloeiende executies na aanwijzing van het huis van suppliant als betaling voor de schuld, maar door de tegenpartij in beslag is genomen uit wrevelmoedigheid (kwaadaardigheid)
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Verzoek tot opheffing van fidei commisHenrick Allertsz Groot, wonend in de Beemster en kleinzoon van Jeuwit Pieterse en Crijn Jansdr, buurlieden te Noordscharwoude, met als testamentaire erfgenamen hun drie kinderen Jan Jeuwitsz, Anna Jeuwitsdr en Griet Jeuwitsdr, op voorwaarde dat de goederen nooit worden vervreemd (dus binnen de familie blijven)GeenVerzoek het fidei commis te beëindigen zodat grond als vrij land kan worden verkocht om met een deel van de opbrengst een stuk land van 8 morgen in de Beemster te kunnen kopen
Appointement in margineHendrick Arentsz, schoenmaker te AmsterdamRentmeester VlamVerzoek om restitutie van de boete betaald door vrienden voor een mandement in cas d'appel dat het gerecht ten onrechte en niet met redenen heeft ingetrokken
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in