Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
54 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 54 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Willem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
Vrouwe Walburch van den Brouck, wonende in Den Haag, weduwe en erfgename van Heer Thomas van Steackenbrouck, overleden in Den Haag, gewezen Heer van Nieuwland ect., gemene crediteuren van de Heer en vrouwe van Staekenburch, Hans de Joode, juwelier in Den Haag als directeur over de boedel en goederenGeenOfficiële benoeming van Hans de Joode, tot directeur over de boedel en goederen van de heer en vrouwe van Staekenburch22-02-1646
Sir William Louwer en Thomas Louwer, de erfgenamen van sir Nicolaes LouwerJohan Ockers, Gijsbert Ockers en Nicolaes Cromstrijen van de weeskamer van ZierikzeeDe weeskamer heeft op vreemde wijze de goederen van Nicolaes Louwer laten beheren: verzoek aan tegenpartij de zaak snel af te doen en binnenkort stukken te wisselen zodat snel voor de Raad kan worden bepleit15-11-1656
Sijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten22-09-1653
Rui Gomes Frontera, Portugees koopman te AmsterdamAugustus de Keere, te AmsterdamBezwaar van de tegenpartij bij het hof tegen een eerder geaccepteerd vonnis van de schepenen van Amsterdam, zodat de de suppliant verzoekt hem op te dragen over acht dagen zijn grieven te overleggen
Pieter van der Leye en Abraham Jacobsz Cousenaer nomine uxoris (uit naam van zijn echtgenote), impetranten in cas d'appelJan Arentsz van Westreenen cum suisConflict over de scheiding van de boedel van hun grootouders Gillis van der Leye en Tanneken van de Keere. Verzoek om teruggave van de betaalde kosten voor een eerder beroep en reauditie bij het Hof en de Hoge Raad01-02-1653
Philips de Hornes, graaf van Hoorne en Houtekercke, en de heren voogden van Paul Francois de Lalaing, minderjarige graaf van HoogstratenProcureur-generaal en de heren van de ReekeningTegenpartij opdragen alle ontbrekende stukken van het proces over de heerlijkheid van Altena zonder uitstel aan te leveren bij de griffie van het hof of onder ede te verklaren dat zij deze niet bezitten
NNThullen en AnnemaetDe verkoop van een grote partij landen waarvan de suppliant zelf de vruchten wenst te plukken en waarvan genoemde Thullen en Annemaet hem daarvan zullen weerhouden door een beneficie van namptissement in te dienen
Nicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof27-02-1654
Mr. Rombout de Beer, chirurgijn te MoordrechtLeendert Cornelis CleermakerNegeren van appoinctementen van het Hof02-02-1649
Mr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren14-01-1658
Mauritz van Sterrevelt, procureur van het hof van Holland namens Dominicus van Blenckvliet (ook Brenckvliet)Dominicus van Blenckvliet, gevangene op het huis van Hasenberch binnen Utrecht, vader van Dr. Johan van Blenckvliet, getrouwd met juffrouw Adriana van GeestdorpVerzoek om bemiddeling tussen vader en zoon opdat de vader die zijn zoon gevangen liet zetten wegens trouwen zonder toestemming, het huwelijk toch zou erkennen16-12-1660
Maeycken de Voocht, laatst weduwe van Dirck van Oyen, herbergier te Den HaagKapitein Emanuel Gilspijn (overleden)Achterstallige som geld terughalen via de aanstelling van een curator ad litis over de in beslag genomen goederen van de tegenpartij
Luyckas Marcus van Hooghstraeten, meester-kleermaker in Den HaagMaritje Maertens, tegenwoordig wonend te Amsterdam en testamentair erfgename van haar manVerzoek om te voorkomen dat de tegenpartij in beroep gaat tegen het vonnis van schepenen te Rijswijk, waarbij deze tegenpartij een legaat moet uitkeren aan Cornelis Tack, de enige broeder van de suppliant25-10-1653
Lucas van der DussenGeenVerzoek om uitstel van betaling en handhaving van acces02-03-1646
Jonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
Johan van Hoorn, major van de stad Gouda en gehuwd met Johanna DuyckGeenSuppliant is bevreesd dat zijn eis met de stukken niet door het hof zijn bestudeerd, zodat hij alsnog verzoekt om administratie en bestudering daarvan
Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)19-02-1654
Jasper Huijgen Le Febre ( Febure, Febore) timmerman in Den Haag, wedunaar van Cornelia Hendricks, gewezen echtgenote van Jacob MeindertszOdilia VertoogeGeschil over de wijze van aflossen van een lening groot 400.- gulden door nabestaande van de gene die het geld heeft geleend09-07-1649
Jaqcomina Oosterlingh, wonende in Den HaagRobbert Wassenton, Nicolaas Tristram, Cornelis van der Beecke, eerste deurwaarder van het HofUitstel van executie, om met financiën mogelijk voortkoment na sententie in een eerder proces, een tweede proces af te doen16-04-1649
Jan Willemsz HaververkoperMagistraten van 's GravenhageTaxatie en vergoeding van land,waar over de gemeente Den Haag een weg heeft aangelegd24-09-1648
Jan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis30-12-1649
Jan Corten (ook Johan de Corte), commies van de grafelijkheidstol te Vlissingen en Alexander Drubbens te Zierikzee, beiden voogd van Adriaentje Erckenbout, nagelaten weeskind van Hendrick Erckenbout, zoon van wijlen Josias Erckenbout, bij leven collecteur van de grafelijkheidstol te Vlissingen; Cornelia van Belle, eerder gehuwd met wijlen Nicolaes de Jonge, baljuw in Nieuwvliet, tevens koopman en stiefzoon van Josias van Erckenbout, die aanspraak maakt op het geld van zijn vader en de fideicommis erfenis van zijn grootmoeder Magdaleentje Cornelisdr alsmede op voorschotten aan Josias Erckenbout en Cornelia van Bale en geleverde warenGeenVerzoek van de supplianten diverse onderlinge kwesties en geschillen te mogen voorleggen aan neutrale arbiters zoals rechtsgeleerden en advocaten
Jan Cornelisz Pijper, wonende te NieuwkoopSuppliant heeft vergiffenis gekregen voor zijn daad (schuld kwijtgescholden) moet daar brieven voor krijgen, maar die kosten 30,- gulden leges kan hij niet betalen en vraagt daarvoor kwijtscheldingKwijtschelding van legeskosten01-03-1646
Jan Claesz, Cornelis Jansz Streecker, burgerlieden wonende te BergenGerrit Reijersz, baljuw te SchoorlBezwaar tegen het vonnis van de Hoge Vierschaar van Reijen ( geen datum vermeld) inzake betaling van 37.50 Gulden voor het houden van een vergadering08-11-1646
Jan Brugman, koopman te AmsterdamJacques Han(t)sz, lakenkoper te OpmeerExecutie, ten verstaan van schout en schepenen van Opmeer, van voor de tweede keer gearesteerde roerende en onroerende goederen, ondanks een verleende actie van cessie01-11-1645
Hercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de bon van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, als gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger te Haarlem, de schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijken en onterechte proceduren en daaruit voortvloeiende executies na de aanwijzing van een huis door suppliant als betaling van de schuld, terwijl de tegenpartijj veel meer in beslag heeft laten nemen uit wrevelmoedigheid06-02-1657
Hercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de ban van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger van Haarlem, schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijke en onterechte procedures en daaruit voortvloeiende executies na aanwijzing van het huis van suppliant als betaling voor de schuld, maar door de tegenpartij in beslag is genomen uit wrevelmoedigheid (kwaadaardigheid)06-02-1657
Henrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie19-02-1647
Henrick Allertsz Groot, wonend in de Beemster en kleinzoon van Jeuwit Pieterse en Crijn Jansdr, buurlieden te Noordscharwoude, met als testamentaire erfgenamen hun drie kinderen Jan Jeuwitsz, Anna Jeuwitsdr en Griet Jeuwitsdr, op voorwaarde dat de goederen nooit worden vervreemd (dus binnen de familie blijven)GeenVerzoek het fidei commis te beëindigen zodat grond als vrij land kan worden verkocht om met een deel van de opbrengst een stuk land van 8 morgen in de Beemster te kunnen kopen19-02-1654
Hendrick Arentsz, schoenmaker te AmsterdamRentmeester VlamVerzoek om restitutie van de boete betaald door vrienden voor een mandement in cas d'appel dat het gerecht ten onrechte en niet met redenen heeft ingetrokken
Gerrit Donck en Joost Woutersz Pels, beiden te Den HaagMr. Franchoys Fagel, advocaat en koperAchterstallige betaling van de beloofde koopsom voor huis en erf van suppliant: tegenpartij opdragen het restant plus interest bij de griffie te voldoen22-12-1653
Gerrit Andriesz, buurman te WormerGeenVerzoek de opgesloten waanzinnige zwager van de suppliant, Pieter Jansz Molenaer en buurman te Wormer, op de Voorpoort te mogen bezoeken en aan te spreken tijdens de aanwezigheid van de cipier27-12-1656
Francois Michiel, koopman te Lyon in FrankrijkGeenVerzoek door een commissaris van het hof gehoord te worden inzake de arrestatie van een Frans edelman du Jon, waarbij de suppliant zich verzet zou hebben gezien een dagvaarding crimineel tegen zijn persoon24-11-1656
Engeltje Gerrits, de weduwe van Otto Laurensz te Hoorn; en Jan Adriaensz te Benthuizen, gehuwd met Stijntje Pieters, beiden kindskinderen van Hendrick Dircxsz, broer en mede erfgenaam van Sybrich Dircx, bij leven poorteres van HoornGeenWegens grote armoede verzoeken de supplianten het hof om speciale toestemming het testament van Sybrich Dircx te mogen uitvoeren en daarvan goedkeuring bij apostille02-05-1653
Dirkje Stevens te Den Haag, huisvrouw van Nicolaes Engelen, meester-kleermaker in de Bouckhorststraat aldaarDe heer baljuw van Den HaagVerzoek de baljuw te ondervragen over zijn vermeende beschuldigingen aan haar adres29-04-1653
Dirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde15-12-1650
De weduwe van Elbert Ploos, als moeder en voogdes van haar kinderen, als gedaagdeDirck Dircsz, als eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Naarden waarbij de suppliant geen gebruik van een uitweg mag maken, met uitzondering van de kelder
De voogden van de minderjarige kinderen van Elbert Dircksz RavenDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te Huizen en nagelaten zoon van Gijsbert Rijcken, alsmede Lambert AertszAchterstallige som geld op een obligatie met interest
De voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Elbert Dircksz RavenDe kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te HuizenDe betaling van het vonnis aan testatrice van de tegenpartij te voldoen, de arrementen van het proces aan te nemen en een procureur als acceptant aan te wijzen
De schepenen van KalslagenRequirantenDe requiranten houden vast aan een repliek in conventie en antwoord op de eis in reconventie zoals in de kopie gedaan, en vinden de eis en conclusie van de gerequireerde ten laste van de requiranten niet ontvankelijk20-03-1656
David Baruch (ook Berrug), koopman tegenwoordig in Den HaagWillem van Lobbrecht, tegenwoordig te Den HaagTegenpartij is in Recif (Brazilië) veroordeeld tot een som, die hij in Holland zou betalen, wat na ruim twee maanden nog niet is gebeurd21-12-1654
Daniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de CaloniaJacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van AbrhamVerzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft08-07-1675
Cornelis Jacobszoon Scherpeling, wonende te Leiden, administrateur over de nalatenschap van Oloff Dirckxz de HaesJan Pietersz Haselaer, gehuwd met Elisabeth Jans de Haes, erfgename van Oloff Dirccxz de Haes, Cornelis van Cruijskercken, predikant in st Anthoniepolder, de la Pla, koopman te Leiden, voogden over de Elisabeth Jans de HaesBezwaar tegen drie vonnissen alle d.d. 1645-06-02 inzake betaling van de proceskosten13-06-1645
Cornelis Bonen, jongeman, wonende in de heerlijkheid van NieuwkoopBaljuw van RijnlandBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-05-1642 door welgeboren mannen van Rijnland inzake beslaglegging op en executie van 5 morgen weiland in Stopwijk07-02-1642
Cornelis Adriaensz Hollander, dijkgraaf van Oosterlanden Oosterstein in DuivelandWillem Corneliszn Keiser, wonende te Zierikzee, gebleven borg van Jan Cornelisz Boeye, gewezen penningmeester van OosterlandGeschil over de kosten van betaling voor het hout uit een omgehakt bos, zijnde ruim 26 p vlaams08-07-1644
Claus Garbrantsz Scheuroff, te HoornJan Teunnisz Roocker en Wijbrant Jansz Marius, penningmeester van de Zuidbraak en Noordbraak bij AertswoudeBezwaar tegen een uniek vonnis waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van de som, terwijl deze - niet bekend met rechtsprocedures - verzuimd heeft zijn beroep tijdig in te dienen, en derhalve verzoekt om instelling van zijn beroep
Carel Tevel, koopman te Leiden, suppliant van appointement penaalJan van Berendrecht, gedaagdeBeroep tegen de uitspraak van het gerecht van Leiden, welk beroep overigens te laat is ingediend25-10-1654
Arent Senten van Duyl, meester-metselaar te Den HaagDoctor Johan van Blanckendael, schuldeiser van suppliantVerzoek om huis uit de hand te mogen verkopen in plaats van bij executie, waarbij de tegenpartij uit een hogere opbrengst kan worden betaald
Anthony Verhorst, deurwaarder en Adriaen van Sterrevelt, notaris te Den HaagGijsbrecht Jansz van Outshoorn en Symon Rodenburch, tegenwoordig verblijvende in de Voorpoort van Den Haag(Onleesbare toedracht) ... waarbij de genoemde van Outshoorn gehouden zal zijn binnen 24 ?? voor de heren commissarissen ten hove te verklaren, etc.
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in