Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Bregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren17-11-1750
Willem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.18-12-1747
Jacoba de Bruijn, weduwe van Huijberrt van Erp, wonende buiten de kleine sluispoort van de stad DordrechtJan en Simon Otto te RaamsdonkAchterstallige betalingen van geleverd hout in de jaren 1716 tot 172116-06-1723
Adriaan Jan Bartholotti van den Heuvel, Heer van Rijnenburgh en diverse familieleden, allen erfgenamen van wijlen Geertruijd Dorothea van Golsteijn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Baptista Bartholotti van den Heuvel ect.Siewert de VriesAchterstallige pacht over 2 perceelen land in de Bijlermeer01-11-1724
Catharina Brouwer, weduwe van Koos Visser, gewezen raad en Burgemeester van WeespHendrick van Neck, Raad en President Burgemeester te Weesp en zijn vrouw Johanna Brouwer, zuster van suppliant en Mathijs Herwaarder, ook Raad en Burgemeester van Weesp en door regenten van het burger weeshuis aldaar aangesteld om de belangen van Pieter Brouwer te behartigen, broer van supplianteAfgifte van staat en inventaris en uitvoering van de scheiding en deling van de boedel van wijlen Gerrit Brouwer en zijn eerder overleden vrouw Tijmontje Simons09-12-1723
Klaas Jochemse de Weever, Geboren in de BeemsterDijkgraaf en Heemraden van de BeemsterAlimentatie van suppliant07-05-1751
Johanna Pax, weduwe en enige universele erfgename van Benhardus Ruijmgaar, wonende te Heusden, Benhardus Ruijmgaar is de zoon van Simon Ruijmgaar en Elisabeth FutsSimon RuijmgaarAls voogd heeft Simon Ruijmgaar zijn zoon al ten onrechte benadeeld bij het toekennen van zijn moederlijk erfdeel. Na het overlijden van haar man verzoekt suppliante nu om overlevering van 3 acten en staat en inventaris van alle bescheiden31-07-1748
Dirk Hessels, wonende te Amsterdam, gehuwd met Annetje Sijmens Rebel, dochter en mede erfgename van Sijmen Cornelisse RebelBurgemeesters en Regenten van TexelBetaling van een losrentebrief van 2000,- gulden met rente sedert 169930-07-7123
Pieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst27-08-1723
Hendrina Boenes, weduwe van Petrus Scharp, gewezen predikant in Werkendam dochter en erfgename van wijlen Boudewijn Boenes, gewezen schout van Werkendam en mede erfgenaam van wijlen Pieter Boenes, gewezen burgemeester van ZuidlandLeendert Palink, borg voor Joost PalinkBetaling van een schuld plus rente04-02-1724
Arij Jacobse Ruijchbroek, wonende te VoorschotenDe kinderen en medeerfgenamen van Abraham van SprenkhuijsenBetaling van hun aandeel in een borgtocht voor een geldlening , waarvoor hun overleden vader borg stond02-06-1724
Heiltie van Heukelom, weduwe en medeerfgenaam van Jan Preuit en daardoor ook erfgename van haar zwager Kornelis preuit, gewezen secretaris van Zwartewaal, samen met de voogden over de minderjarige zoon en mede erggenaam van zijn vader Jan PreuitJan Hogerwerff, schout te ZwartewaalBetaling van twee obligaties, samen 2000,- gulden en een bedrag van bijna 350,- gulden voor geleverde goederen en voor verschotten16-11-1723
Abraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt24-04-1724
Louis Francois Miseracq de Roger, gehuwd met Margareta Reijnard, Fideïcommissaire erfgename van haar zuster Catharina Reijnard, overleden 18-01-1730, dochter van Margaretha van Leijden, overleden 14-02-1735, weduwe van Johan ReijnardEvetuele toekomstige erfgenamen van Margaretha ReijnardBezwaar tegen de beperking van het fideïcommissaire31-07-1750
Mr. Lucas Pompejus Occo, Nicolaas Creagh, verzoegers van het Rooms Katholieke oude armen Comtoir te AmsterdamWeeskamer van AlkmaarBezwaar tegen het afdragen van 8000.- gulden als legaat geschonken aan het Rooms Katholieke Oude Armen Comtoir te Amsterdam23-03-1753
Dirk Steen en Thomas Roos, voor zichzelf en als gemachtigden van de medereders van het schip genaamd "Constantia CathrinaPieter Taerling als gemachtgde van Antonie de Kuijper, bevrachter van het schip genaamd "de Twee Gezusters"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 21-06-1741 gewezen door commissarissen van zeezaken en tegen vonnis d.d.05-12-1742 gewezen door schepenen van Amsterdam inzake door overzeiling opgelopen09-01-1743
Gijsbert van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen ect. ontvanger generaal der verenigde NederlandenAnna Agatha en Frederick Augustus van Gersdorf, kinderen en erfgenamen van Wolff Abraham, Baron van Gersdorf, geheime Raad van de Koning van Polen en Keurvorst van SaxenBezwaar tegen vonnis d.d. 19-11-1726 door de Hoge Raad gewezen inzake vermeende onvoldoende inkomsten van verhandelde goederen15-06-1731
Abraham Follé, suppoost van de weeskamenr te Amsterdam als voogd over de minderjarige erfgenaam van Elisabeth pellicorne, weduwe van Anthony CappersGeertruijd Krul en Salomon Krul, wonende te HaarlemBij de nalatenschap van Elisabeth Pellicorne bevonden zich twee obligaties t.w.v. elk 1000.- gulden die aan haar kleindochter, voor de helft haar erfgename toekwamen. Zij waren van hand tot hand gegaan en bevonden zich nu onder beheer van Geertruijd en Salomon Krul, die nu worden gemaand die met de bekomen rente over te geven24-07-1736
Willem Janze de boer, wonende te Oude Zijpe, halfbroer van GrietjeJewits Kant, overleden te Huijgenwaard, Jan Cornelis Gorter, gehuwd met Maartje Janze de Boer, halfzuster van Grietje Jewits Kant, wonende te Haringkarspel, als vader en voogd over zijn kinderen Jan, Aaltje, Maartje en Jacob Janze Gorter, allen erfgenamen van de verstandelijk gehandicapte Grietje Jewits Kant, Haar voogden waren Jacob Collis en Adriaan Janze Oversloot regenten te Driehuizen en Zuidscharwoude. Na het overlijden van Oversloot wordt in zijn plaats benoemd Arij Warmerhuijzen, scholvanger te Broek en Claas Janze Smit, Gehuwd met Neeltje Jewits Kant, volle zuster van Grietje Jewits Kant als toeziend voogdJacob Collis en Arij Warmerhuijzen, als voogden over Grietje Jewits KantDoor het opmaken van een onaanvaardbaar, ongeldig testament, d.d. 03-02-1739 opgemaakt, waarin als enige erfgename werd bemnoemd Neeltje Jewits Kant, zouden de andere erfgenamen nergens recht op hebben wat wordt aangevochten08-11-1740
Geertruijd Jacomina Potael, weduwe van daniel Langewegh, C.S. allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Potael, arts en oud burgemeester van Zevenbergen, gehuwd geweest met Elisabeth CommersteijnCornelis van Maurick, oud schepen en vroedschap van ZevenbergenDoor slecht beheer van Bartholomeus Priemers, als huurder van een boerderij en landerijen, behoord hebbende aan wijlen Elisabeth Commersteijn, weduwe van Cornelis Potael, hadden de supplianten gerechtelijk beslag laten leggen op meubelen ect. en ze ook laten inventariseren. Van Maurick heeft Priem met het vervoer van beesten en deze op zijn eigen boerderij onder gebracht. Dit alles zeer ten nadele van de supplianten, waarvoor zij nu de kosten willen declaren aan Van Maurick26-09-1732
Dirck Hoogstraaten, koopman te DelfhavenJacob Manneke, Pieter van Hoven, Anthonie de Vlieger, Abraham van Heusden, Willem van der Does, Dirk Schipper en Abraham bruijnenbergEis tot betaling van de afgenomen partijen goederen19-10-1725
Maria Catharina Baalde, weduwe van Jan Sandijk, mede erfgename van wijlen Adriaan Sandijk, gewezen koopman te AmsterdamBenjamin Holthuijsen en Iperus Ameelandt, voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs van de boedelEis van de administrateurs tot behoorlijke afhandeling van de nalatenschap14-06-1738
Maria van Zuijen, wonende te Zoeterwoude, als erfgename van haar moeder Proontje Pieterse Oudshoorn, weduwe van Dirk van ZuijenPieter van Zuijen, wonende te Leiderdorp, Cornelis van Diest, wonende te ZoeterwoudeGeschil bij afwikkeling van nalatenschap en vraag om behoorlijke rekening en verantwoording08-06-1751
Jacob Kakelaar, provoost te Philippine in Vlaanderen enige zoon van Jan Kakelaar en Jacoba Verrunne beiden te Veere overledenBewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap van Jan Kakelaar overleden d.d. 13-03-1724 te Ambon02-01-1742
Maria Sophia, Gravin van Bijland, weduwe van Mr. Cornelis VinckMr. Arend Vinck, gehuwd met Agnieta Vinck, dochter van Mr. Cornelis VinckGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap26-02-1749
Mr. Pieter van den Broeck, raad en oud burgemeester vam Haarlem en zitting hebbende in het college van de admiraliteit te AmsterdamJean Thoma Delpiere voor de in bewaring gestelde Louis Henri Jacques de Clapies, als tweede echtgenoot van Alida Elisabeth van den Broeck, zij was eerder gehuwd geweest met Frederik Hendrik MummeGeschil bij de afwikkeling van Alida Elisabeth van den Broeck, zuster van suppliant12-10-1751
Dirk van Eeten, gehuwd met Lijsbeth Dirks Uppel, wonende te Woudrichemen meerdere erfgenamen voor 3/4 deel van Jan Gijsbertsz Uppel, gewoond hebbende te AlmkerkDe kinderen van Arien voor den Dagh, wiens moeder een halfzuster was van Jan Gijsbertsz Uppel, Mr. Willem van Osch, advocaat te Gorkum en Rochus Holleman, wonende te Almkerk als quasie executeurs testemetair van Jan Gijsbertsz UppelGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Jan Gijsbertsz Uppel31-07-1736
Barthulomeus van laar, gehuwd met Trijntje Dirks van der Velde, wonende te ZaandamPieter Vink en Pieter Slagt, gehuwd met Hilegonde Pieters Vind, medeërfgenaman van Dirk Maartense van der Velde, zoon van Maarten van der Velde en Trijntje Pieters Vink, gewoond hebbende en overleden te ZaandamGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij d.d. 10-02-1732 een onterechte acte van scheiding en deling was opgemaakt20-10-1747
Joris Geesteranus,notaris en procureur, wonende te Delft, handelend voor Jan Leeflang, mr. timmerman, gehuwd met Hadewij Stoker, beiden wonende te DelftGerrit Vermeulen, wonende te Leiden en gehuwd geweest met Elisabeth van der Linden. Johan Swaneveld, gehuwd met Elisabeth Paradijs, wonende te DelfshavenGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij Elisabeth van der Linden na haar dood een legaat een legaat, kleding en sieraden had bestemd voor de kinderen van Arnoldus van der Linden, haar oom. De echtgenotes van de supplianten zijn de enige kinderen van Arnoldus Stoker en Anna van der Linden, zuster van Arnoldus en dus haar tante21-11-1736
Thomas Meijer, no; ux; koopman te Amsterdam, gehuwd met Anna Maria du PeijrouErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten HoveGeschil bij de afwikkeling van de nalateschap van Mr. Michiel ten Hove overleden 20 september 1751 en Anna Maria du Peijrou overleden 11 febtuari 1748 echtelieden31-12-1754
Frans cornelisz Brussert, wonende te Oud Beijerland, als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Jan Leenderts de Jongh uit diens tweede huwelijk geboren en bij testament erfgenamen van Annigje Leendertse de Jongh hun tante, gehuwd geweest met Gerrit Simonsz Hordijk, gewoond hebbende in Oud BeijerlandPieter Schellingh, gehuwd met Maartje Jansz de Jongh, geboeren uit een eerder huwelijk van Jan leenderts de Jogh wonende te CromstreijenGeschil bij de afwikkeling van de nalatigheid van Annigje Leenstra de Jongh, waarbij Schellingh beweert dat zijn vrouw de enige universele erfgenaam is29-06-1735
De ouderlingen en diakenen van de gemeente RidderkerkCornelis Groeninx, oud schepen te Rotterdam, Heer van RidderkerkGeschil bij de benoeming van een nieuwe predikant, waarbij de Heer van Ridderkerk zijn fiat moet geven10-11-1735
Cornelis Jacobse van Veen, landbouwer te KalslagenSchout en schepenen van Nieuwveen en UiterbuurtGeschil bij verkoop van huis i.v.m. de opbrengst waarvan de genoemde schepenen eisen dat deze op de secretarie moet blijven waarmee suppliant geen genoegen neemt02-05-1749
Hemanus Bargeus, Simom Jansse van Leeuwen, Leendert Jacobse Doeff en Cornelis van Ofwegen, representanten voor alle minderjarige en meerderjarige erfgenamen van Abraham Abrahamse van Leeuwen en annetje Arentse Doeff, echtelieden gewoond hebbende te Oudshoorn en nu fungerende als excecuteur testementair. En Arij van Leeuwen, wonende te Pijnacker, seroces, seur fendaalMr. Gualterus Hoftius, stadhouder der lenen van Huize van PoelgeestGeschil bij verkoop van land i.v.m. kosten die daarop zouden berusten10-09-1651
Adriana Conatantia Sohier de Vermandoijs, Vrijvrouwe van warmenhuijzen ect,c.s. allen erfgenamen van Anna Christina van Bennebroek, douariere van Warmenhuijzen, dochter van Adriaan Pauw, president van 't Hof gehuwd geweest met Cornelia Clara PauwAdraen Pauw, wonende te Amsterdam en...Pauw, weduwe van Anthonij van Kinschot, griffier van 't Hof, wonende te DelftGeschil in erfenisafwikkeling i.v.m.betaalde verpandingen ect.18-06-1728
Hans Smidt, wonende te Amsterdam, kapitein op het schip "De Jonge Adolf"Elias Baert, wonende te amsterdam, eigenaar van het schip "De Jonge Adolf"Geschil over afrekening en premie m.b.t. per schip vervoerde goederen05-07-1754
Adriaan Moetjens, boekverkoper te 's GravenhageWillem Hendrik Hop, Pieter de Graaf, Daniel en Pieter Nijman, Nicolaas Veenendaal, Jean Jacques Duval, Joannes van Duuren, Jean Neauline, Fredrik Boucquet en Otto van TholGeschil over betaling van onkosten ontstaan door proces van enkele crediteuren. De meeste andere crediteuren waren accoord gegaan om uit de opbrengst van de inventaris hun tegoed te verkrijgen. Zij weigeren nu echter om in dezekosten te delen28-09-1750
Burgemeesters en regeerders van WeespDijkgraaf en hoogheemraden van de zeedijk ten Oosten van MuidenGeschil over de aanstelling van Philip Anthonij d'Erberfeld als heemraad. Aangezien hij geen inwoner van Weesp was, was dat tegen de resolutie d.d. 7 mei 167825-06-1753
Francós van de Casteele, wonende te s'Gravenhage, Leendert Wesseling, wonende te Rotterdam, als executeurs testementair en voogd over de minderjarige kinderen en andere erfgenamen van Emanuel WijsbroekLeendert Wesseling met Adrianus Dekker, Mr. timmerman te Rotterdam die borg stond bij de koop van het huis en erf gelegen aan de nieuwe haven voor het Utrechse veer te Rotterdam, en komemde uit de nalatenschap van François van de CasteeleGeschil over de afdracht van de kooppenningen van bovengenoemd huis26-11-1751
Bregteland Baas, wonende te HaarlemCornelis van As, Dirk Heemskerk, wonende te DelftGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Jan van de Burg, advocaat28-09-1752
Mr. Johan van Buren voor hemzelf en als rentmeester van Johan, Baron van Welderen, heere van Ubergen en diverse mede- ambachtsheren en vrouwen van Noord-BevelandLeonard Swaan, rentmeester van ambacht Cats, alsmede enkele andere ambachtheren van Noord-BevelandGeschil over de benoeming van een dijkgraaf23-02-1723
Claas Arkestijn, wonende te Pijnacker, echtgenoot van Trijntje Gabriels Brouwers, dochter van wijlen Jannetie Dirks Vegter en Gabriel Brouwer, en Cornelis van der Schouten wonende te Schiedam in opdracht van Maritje Immerseel, ongehuwd, dochter van Maria Dirks Vegter en Cornelis ImmerseelJan Vranke(n) van Noor(d)t, als voogd over de kinderen van Maria Dirks VegterGeschil over de uitbetaling van de nalatenschap van Jozijntie Dirks Vegter overleden 26-07-172026-03-1723
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in Den Haag en Thierrij Reijnard, klerk ter Griffie aan het Hof van Holland, executeurs testementair van wijlen Anna Gorcum, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Duvelaar gewezen predikant van de waalse gemeente in Middelburg en als voogden over haar geestelijk onvolwaardige zoon en enige erfgenaam pieter Cornelis DuvelaarDiverse leden van de familieDuvelaarGeschil over de uitkering van het aandeel van Pieter Cornelis Duvelaar in een kapitale Oost Indische Actie uit de nalatenschap onder fidei commis van Petrus Duvelaar07-04-1724
Hendrik Coulom, Mr. Chirurgijn, wonende te 'Gravenpolder, gehuwd met Dina Heron,weduwe van David HeromElisabeth Jacobs, weduwe van Pieter Schemp, schepen executeur en adminisrateur over de goederen van Leentje Jacobs, weduwe van Leendert in den Boomgaerd, wonende te Ouwerkerk, schepen te Bruinisse, toeziende executeur en administrateurGeschil over de wijze van afwikkeling van de nalatenschap31-07-1750
Abrham Boas, Simeon Boas, kooplieden te s'GravenhageDaniël Adrianus Beukelaar, Johannes van TwistGeschil over een wisselbrief08-06-1753
Mr.Steeven Bogaart, qqMr. Jan Frederik Beirewout, wonende te AmsterdamGeschil over het al of niet recht hebben op de uitgereikte gouden zweep10-12-1754
Johannes Francis Coomans, koopman in wijnen, handelende voor Henricus van Wijngaerden, koopman te Edinburg in SchotlandJan Braet, heer van Sevender, raad en vroedschap van SchoonhovenGeschil over naasting van de burgelijkheid Cabauw en negen mergin leenland onder Schoonhoven aan de Sevender23-06-1752
Jacob le Beuff,koopman te LeidenGerard de Wolff, curator voor Chritiaan Vermeij, boekdrukker te leiden, die samen met de suppliant een compagnonschap was aangegegaanGeschil over verrekening na het vertrek van Vermeij, waardoor suppliant schade leed08-12-1732
Maritje Pieters Verlo, weduwe en erfgename van Jan Huijbertse van der Burg, gerechtsbode en herbergier te AlphenAdriaan Roseboom, schout, secretaris ect. te AlphenGeschil over verrekening van meerdere bedragen besteed of ontvangen tussen Van der Burg en Rosenboom27-10-1728
Willem Hoff, wonende te Amsterdam, als zaakwaarnemenr voor Catharina en Anna Ismark, kinderen van Paulus Ismark en Catharina Kramer, Pieter Reman i.p.v.Jan Swaan voor Cornelis, Michiel, en Vastrik Sinklaar, als regenten van het Aalmoezeniers en Burgerweeshuis. Genoemde kinderen waren de enige broeders en zusters kleinkinderen van Gerrit Ismark en Anna BandoerWillem de Hoet, Cornelis Verheul en Arent Wagemans, allen wonende te Amsterdam als executeur testementair in de boedel van Gerrit Ismark gehuwd met Anna BandoerGevraagd om levering van staat en inventaris van de boedel van Gerrit Ismark en Anna Bandoer alsmede alle brieven charters en papieren28-10-1750
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in