Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Neelken Jansdr, laats weduwe van Ghijsbrecht Stoffelsz, wonende te NieuwkoopStoffel Ghijdbrechtsz, Jan Aeriaenz, gehuwd met Manken Ghijsbrechtdr en Thons Heindricksz, schipper, gehuwd mmet Tijntgen Ghijsbrechtsdr, kinderen en erfgenamen van de voornoemde Ghijsbrecht StoffelszVerkoop van een huis en erf uit de nalatenschap van Ghijsbrecht Stoffelsz03-07-1523
Jan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie24-01-1623
Bartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie15-05-1623
Maertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr16-05-1623
Jan Pietersz van Warmont, schipper, wonende te RijnsburgGerrit Dirksz Nachtegael, herbergier te OegstgeestAchterstallige van geleverd bier04-07-1623
Adriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land25-08-1623
Nicolaes Dircxsz van Lijn, wonende te Leiden als voogd van de kinderen van Sijmen Gerbrantsz, mede-erfgenamen van Mr. Floris HeijSijmen Claesz ColijnNog te vorderen schulden uit de nalenschap van Floris Heij, waarvan de goederen van Colijn als onderpand afgegeven zijn en die door Colijn verkocht dreigen te worden29-08-1623
Reijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen13-10-1623
Leonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen29-11-1623
jan Juriaensz, gehuwd met Annetgen Willems Boucket, eerder weduwe van Jan WijbrantszPieter Wijbrantsz, Adriaen Wijbrantsz, ooms en voogden van de kinderen uit het huwelijk van Jan Wijbrantsz en Annetgen Boucket alsmade de weesmeesters van SchagenGeschil over de scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Wijbrantsz22-03-1630
Arent Walen, koopman te DordrechtGerart van Weert, sergeant, gelegerd te KlundertAchterstallige betaling van twee obligaties02-05-1630
Gerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld13-05-1630
Adriaen Cleijwech, secretaris re Maassluis, administrateur van Neeltgen Jans, voordochter van wijlen Jan Cornelis de Graaff uit zijn huwelijk mmmmet Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Joriszn te HonselersdijkDierick Cornelis van Thijn en Pauwels Huijbrechssz van der Lelij voogden van de vier kindeen van Jan Cornelisz de Graaff, alsmede de erfgenamen van Joris Dierickzn van Dijck en Claes Maertzn Hooghstraetten, overleden medevoogdenAchterstallige betaling van 36.- guldens uit de nalatenschap van Jan Cornelisz de Graaff17-05-1630
Mr. Franchois Brandijn, advocaat voor het Hof van Holland en rentmeester van de baljuw van de Duitsche Orde te UtrechtJan Dircxzn van de Hoef in de Duifpolder bij MaaslandAchterstallige betaling van Pacht29-07-1630
Jonker Johan Meoles, zoon van Jonkheer Henrij Meoles en Adriana van NaeltwijckJonkheer Jacob de Witte, Heer van NaeltwijckAchterstallige betaling van door Jonkheer de Witte gekochte landerijen16-02-1635
Maritgen Dirxdr, weduwe van Cornelis Jacobsz van Dalen, schoenmaker te Delf met wie zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd wasJacob Cornelisz van Dalen, schoenmaker ttte Delft en Gerritghe Michielsdr, ouders en erfgenamen van Cornelis JacobszWeigering van de erfgenamen om tot inventarisering en scheiding van de boedel te komen en de suppliante de bij het huwelijk ingebrachte gelden en haar douarie uit te betalen02-05-1635
Johan Nobelaer, heer van Kerkwerve, die in naam van zijn echtgenote in leen heeft van de heer van Lecq de ambachtsheerlijkheid van Uitwijk , gelegen in het land van AltenaVerdoes (van der Does), secretaris van Gorinchem en Arent Jansz de RoijDe verkoop van land gelegen in de ambachtsheerlijkheid van Uitwijk en huis en landerijen. Dit zijnj verschillende erflenen die in 13-07-1510 in achterleen gegeven aan de voornoende Arent Jansz de Roij, die na de dood van zijn vader door hem zijn verkocht aan Verdoes, die aan de suppliant zijn verplichtingen niet heeft voldaan, en beweert dat deze landereijen geen leen zijnof lenen van de Heer van de Lecq.28-06-1635
Jacob Adriaensz Hogelandt, thesaurier van de stad Alkmaar, als executeur testamentair van de nalatenschap van Pieter Verduijen, gewoond hebbende te Bergen bij AlkmaarGuijrtgen Dircd Verduijen, natuurlijke dochter van Pieter VerduijenTegenwerking van de suppliant bij de afhandeling van de nalatenschap van Pieter Verduijen door Guijrtgen Verduijen31-07-1635
Magdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamOtto Evertszn, koopmanAchterstallige aflossing van een obligatie17-08-1635
Magdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie17-08-1635
Jan Pietersz Veeckemans, procureur en notaris voor de Camer Justitieel van Dordrecht en Dirck van der Haegen, voogd over de kinderen van Hendrick SteensJohan Arentsz Buijs, oud burgemeester van Geertruidenberg als voogd over Joost Arentsz Buijs als pricipaal en Adriaen Gruijters, schepen van Geertruidenberg als borgOninbare schuld van 200 Carolus guldens24-08-1635
De Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen21-09-1635
Willem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland12-10-1635
Pieter Gijbellijn, kapitein, zoon en erfgenaam van Gonsolo Gijbels, gewoond hebbende te s' GravenhageOdillia Bets, weduwe van Mr. Maerten van Egmont, advocaat, gewoond hebbende te Leiden, dochter van Everaert Bets en kleindochter van Willem Bets en Joost Rijsbeij man en voogd van Maijken van Sontelande, dochter van Anna Bets en kleindochter van Willem BetsHet niet betalen van diverse schulden ten bedrage van 367 gulden en 18 stuivers27-03-1640
Hendrick Grouweels, zwaardveger in Den HaagAdvocaat de Sillo ten behoeve van zijn broer Reijnier de SilloBetaling voor een geleverd rapier en een paar sporen08-02-1641
Aaltgen Jans van LichtenberghGerecht en weesmeesters van LeidenOnvinbare mannenkleren en andere goederen, die onder beheer zouden zijn van de weeskamenr van Leiden10-09-1642
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Franchoijs Brandijn, advocaat aan het Hof, Geraerd Houcgeest, wonende te DelftJacob Adriaensz Portugael, wonende te CromstrijenAchterstallige landpacht van hoofdland en volgerland gelegen onder groot Cromstrijen, over 1640-1642 ten bedrage van totaal 1000,- gulden + rente tegen de 16e penning30-09-1643
Gillis van Heussen, wonende te LeidenGhijs Jacobsz, wonende in het Ambacht van NieuwveenOnenigheid over de terugbetaling van een obligatie van 64,- gulden en 3stuivers d.d. 02-08-1638 met de verlopen renten21-01-1648
Philips Doublet, burgemeester van Den HaagJonkheer Willem van Kemna Corvert, gehuwd met juffrouw Amilia Ulgers, vrouwe van HerptTerug betaling van twee leningen met 6 jaar renten en de kosten ven het proces17-03-1648
Cors Thijsz Boeckendecoeck, Lucas Ceuten en enige anderen allen stuurlieden en mede-contrctanten van een op 27-04-1647 gesloten verbondHendrick en Nelis, Maerten, Bogaert, enige andere vrije stuurliedenVerplichte keuze van arbiters die geleden schade moeten taxeren en de vergoeding regelen14-05-1648
Juffrouw Josina van der Hooch, weduwe van heer Floris van Bam, wonende in Den HaagAndries Bom, secretaris van MonsterTerugbetaling van een kapitaal van 600,- gulden met rente volgens den penning 16 sedert 1645-01-1219-05-1648
Maertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht22-05-1648
Barbara Adriaens, weduwe van Theunis Leendert HaasbroekErfgenamen van juffrouw Coreukie Lucq, weduwe van Griffier Le Saige, speciaal Willem Le Saige en Anthonie Bijrop, wonende te Leiden, als borgBetaling van een huurschuld van 175,- gulden met de gerechts kosten29-05-1648
gerrit Cornelisz Moij, brouwer te NaardenCaspar Herckes, buurman tot Blaricum Of Caspar Herckes Buijrman tot BlaricumTerugbetaling van 600.-gulden met 3 termijnen rente03-07-1648
Sijbrandt Cornelis van Ruijven en Cornelis Jorisz Tas, beide bouwlieden in het Ambacht van Ruijven, buiten Delft gelegenDe ambachts heer van Ruijven en diens secretarisWeigering om over verlijen van landtransporten te staan en het eisen van de 30e penning op het regelen van transport-brieven31-07-1648
Beatrix Elias van Riethoeff, weduwe van Gerrit Cornelisz van Meijnevelt, camelaar van de Grote Waterschappen van Woerden, Johan Dibbits oud-burgemeester van Woerden en hoogheenraad van de Grote WaterschappenAdriana Stoopen, weduwe van Cornelis Willemsz van Meijnevelt, secretarisGeschil over terugbetaling van een lening van 1100.- gulden met de garantie in de vorm van een obligatie08-08-1648
Franchoijs van IJperseel. wijnkoper te Den HaagJohan van den Hoaert, wonende te Almkerk in het land van AltenaTerugbetaling van een lening van 150.- Carolusguldens met rente en proceskosten08-08-1648
Wessel Noorman cum sociis, koopman te Amsterdam, reder van het schip st. Pieter, met schipper Jan Olphersz van PurmerlandJan Roeloffsz, koopman te Amsterdam, bevrachter van de st. PieterOnenigheid over bevrachting en betaling daarvan, nadat door storm een deel van de lading verloren was gegaan11-08-1648
Pieter Guetjens, schipper op het schip "Den Hector"Juliaen Lansoij, koopman te AmsterdamOnenigheid over de betaling van 8325 + 50 realen van acht, afgesproken volgens charter, voor 9 maanden vrachtvervoer19-08-1648
Dirck Brugman, wonende te BeemsterWillem, Johan, en Adriaen Brugman, Tielman Roosterman, Gerritsz Joost Geelgieter of Joost Gerritsz GeelgieterOnenigheid over de afwikkeling van de nalatenschap door de administrateurs en de voogden over de onmondige kinderen17-09-1648
Jan Borritsz Muijden, wonende te Amsterdam, als vader en testamentaire voogd van zijn kinderenJan Hendricx Pelt, wonende te Alkmaar, weduwenaar van Beatricx MuijdenGeschil over de uitkering van de nalatenschap van Beatricx Muijden, bestaande uit 3250,- gulden plus meubelen en huisraad, ect.18-09-1648
Jacob de Baudoes, koopman te AmsterdamCaspar Varlet, koopman te AmsterdamGeschil over betaling van 558 pond 15 schell Vlaams + rente sedert 30-07-1642 + gerechtskosten als koopsom van actiën in de West-Indische-Compagnie29-09-1648
Clement van Sorgen, wonende te Amsterdam met procuratie van Jan Ketteler, wonende in Keulen en handelende t.b.v. zichzelf en van de erven van zijn overleden compagnon Frans van den BerchNicolaas van den Heuvel. koopman te HaarlemOnvermogen om te voldoen aan zijn betalings-verplichtingen99-10-1648
Cornelis Musch, heer van WaalsdorpCornelis Leendertsz Molenaer, inwoner van de heerlijkheid WaalsdorpVerzuim / weigering tot het betalen van erfpacht sedert 1644 over een stuk geestgrond groot 208 roeden en vier voeten28-12-1648
Hendrick Alletsz Groot, wonende in de Beemster op de hofstede van Steven Gerardts, sr. wonende te HaarlemGeenVerkoop van een stuk land, geérfd onder fideicommis, om met de rente van de te beleggen opbrengst, het gezin te onderhouden23-01-1649
Jan Cornelisz van der Burch, wonende in het ambacht van Maasland, molenmeesters, ambachts bewaarder, kerk en armmeester, bouwmanDe dijkgraaf van DelflandVerkiezing, zonder schildboortig te zijn in het welgeboren manschap en dwang om de daarbij behorende plichten te vervullen02-03-1649
Willem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers08-06-1649
Coen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen04-11-1649
Maerte Franse, wonende te Loosduinen in HaagambachtDe erfgenamen van Jacob Willemsz Bon, gewoond hebbend in Loosduinen in HaagambachtBetaling van een schuld van 350.- gulden met obligatie van d.d. d.d. 10-06-1634 met rente en na aftrek van reeds betaalde sommen12-02-1650
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in