Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
154 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 154 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Fredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-163802-06-1538
Cornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld12-04-1623
Jacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis23-05-1623
Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen15-08-1623
Adriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is19-08-1623
Thonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen19-08-1623
Willem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen29-08-1623
Cornelis Luijtsz Groen, wonende te HaarlemSchout en schepenen van Beverwijk en VelsenGeschil over het storten van bagger uit de beek die de banscheiding vormt tussen Beverwijk en vVelsen18-09-1623
Goossen Dercxz NaggePieter Adriaensz, koopman, wonende te RotterdamHet onterecht beslag laten leggen op een huis en 1 gemet land, gelegen aan de Zuidzijde van de Nieuwhoornsekerk29-09-1623
Dirck Heijndricxz Bugge, wonende te DelftAnthonis Jansz Alenburch, procureur van Degna en Maria van den Hooch, dochters van Arent van der HoochGeschil over de betaling van een gedeelte van de kooppenningen van 11 hond land05-10-1623
Cornelis de Langue, wonende te Woudrichem, op huwelijksvoorwaarden gehuwd met Maria van Batenburch, weduwe van Jonkheer Johan SchellaartGenoemde Maria van BatenburchOnenigheid tussen Cornelis Langue en zijn vrouw, omdat zij zich ten onrechte met de adminisratie van hun gemeenschappelijke goederen heeft bemoeid en huren enz. heeft geind01-11-1623
Marijtge Jansdr, weduwe van Cornelis Neel Meijnes, wonende te WaddinxveenAdiraen Willemsz, wonende te WaddinxveenEen vonnis van het Hof van Holland d.d. 5-09-1623 waarin supplianten bevolen werd onderpand te geven voor een schuld aan Adriaen Willems, hieraan heeft supliant voldaan maar de tegenpartij weigert het geld in ontvangst te nemen omdat hij ook de de kosten van proces vergoed wil hebben15-11-1623
Dirck Jansz en Catharina Jansdr, kinderen van Jan WillemszJan Willemsz RamHet onbevoegd gebruik maken, door Jan Willemsz Ram van een landweg die eigendom is van supplianten08-12-1623
Gerrit Willemsz Butterpot te Nieuw-NedorpGerrit Heertgens, wonende te Wieringerwaard, voormalige curator van Gerrit Willemsz ButterpotBeslaglegging in een zaak die nog onder de rechter is20-12-1623
Jan Cornelisz, wonende buiten SchoonhovenJan Cornelisz, genoemd Dierickgen op 't Enge, wonende te Berkenwoude en Frederik van Dam, deurwaarderBeslaglegging op een stuk land van de suppliant naar aanleiding van een geschil over betaling van wederzijdse schulden29-12-1623
Claes Govertsz Bijwaert, procureur en notaris in Noord-HollandDe schout van AbbekerkHet verbod van de schout van Abbekerk om het door de suppliant van Pieter Sienaertsz gehuurde huis te mogen betrekken06-05-1630
De bewindhebbers van de geoctrooierde noorsche Compagnie tot AmsterdamJoost Clvar, schipper te HoornHet niet nakomen van een contract tot bevrachting van het schip " De Eenhoorn" wegens de slechte staat waarin het verkeerde. Op de geladen goederen heeft Joost Claver beslag laten leggen27-05-1630
Pieter Schas, wonende te RotterdamDavidt Smals, wonende te RotterdamIn het proces dat door Smals tegen Schas aangespannen is voor de schepenen van Rottrdam inzake onbetaald loon, verdiend door de zoon van Smals, hebben de schepenen Schas veroordeeld tot betaling hiervan, waarna Schas een verzoek om mandament relief d' appel heeft ingediend bij het Hof van Holland. Ondanks het feit dat in deze nog niet door het Hof is beslist, heeft een gerechtsbode van Rotterdam beslag gelegd op goederen van de suppliant06-02-1635
Cornelis van Rosenburch, notaris te LeidenMaritgen FranssensdrMaritgen Franssensdr beweert door de suppliant verkracht te zijn en is van plan het verwekte kind na de geboorte bij hem thuis te bezorgen de suppliant zegt onschuldug te zijn09-03-1635
Hildebrant de Otter van Krijenes, Heer van Krijenes van Vrijenes, Ambachtsheer van Sluipwijk, Ravensberg, Nieuwenbroek, Gravekoop ect.Enkele heemraden en ingelanden , niet bij naam genoemdDe gebieden van de suppliant vormen samen met Kalverenbroek en Vrijhoef een waterschap, volgens de in 1617 door de suppliant gemaakte verordeningen en regelementen moeten vergaderingen van het waterschap belegd worden door de schout en heemraden van Sluipwijk en de secretaris van Sluipwijk moet de vergadering bijwonen. Enkele heemraden hebben met voorbijzien van de regelementen in december 1634 een vergadering belegd onder leiding van de secretaris van het Land van Steen en Kalverenbroek. Hier tegen heeft de suppliant bezwaar15-03-1635
Lucas Corssen, wonende te Hoogeveen ( in Rijnland )Pieter Jansz van der SluijsEen perceel land van de suppliant grenst aan de Hoogeveensevaart Pieter Jansz is eigenaar van een stuk land aan de andere zijde van de vaart de grens tussen de percelen Pieter Jansz maakt aanspraak op de gehele breedte en heeft in het bijzijn van de bode van Hoogeveen een fuik verwijderd die de suppliant in zijn helft van de vaart geplaatst had25-04-1635
Frans Hals, dokter in de medicijnen te Leiden, tezamen met enkele ingezetenen van NoordwijkDe gezworenen van NoordwijkBezwaar tegen hhet betalen van de 30e penning, over de goederen die hij van Noordwijk, waar hij 1 1/2 jaar heeft gewoond , heeft meegenomen naar Leiden. Hierover is per 01-05-1634 een proces tegen hem begonnen, ondanks het feit dat bij beschikking d.d. 15-06-1634 van de Gecommitteerde Raden niet met het proces mag worden doorgegaan, trekken de gezworenen zich hier niets van aan05-05-1635
Jacob Jansz Lantman, secretaris te Stavenisse en administrateur van de nalatenschap van Adriaen Job Joostten, gewezen secretaris van StavenissePieter van Couwenburgh,koopman te ZierikzeeGeschil over een acte van namptissement ten laste van de nalatenschap van Adriaen Job Joostszn en de daarvoor gewenste acte van cautie04-07-1635
Burgemeesters en regeerders van de stad HaarlemOugert Pietensz, oud schepen ven Haarlem en Jan van NaepelsPietersz en van Naepels hebben beiden een stuk land, gelegen buiten de houtpoort van haarlem, waarlangs een noodweg loopt die uitkomt op de Grote Houtweg, van deze weg wordt door onbevoegden veel gebruik gemaakt, waartegen het gemeente bestuur van Haarlem protesteerd31-08-1635
Thomas Holsteijn, kapitein in garizoen te GtaveHugo Huere, soldaat, wonende te HeusdenHangende een proces heeft de Hoge Raad bij vonnis d.d. 03-07-1635 de suppliant gerechtigd tegen borgtocht te beschikken over de opbrengst van 12 morgen land en gebruik door Hoge Huere. deze weigert aan deze eis te voldoen en heeft de borgen van de suppliant bedreigd31-08-1635
Pieter Cornelisz Wiltgroen, wonende te ZwammerdamLouis Dircxzn, wonende te ZwammerdamBezwaar tegen de eis van Louis Dircxzn om de kosten van een proces, gevoerd door de baljuw en welgeboren mannen van Voshol, te betalen, niettegenstaande een appel bij het Hof van Holland, in welke zaak nog geen vonnis gewezen is10-09-1635
Jan Anthonisz Vermeulen, wonende te Nieuwerkerk en schout en Ambachtsbewaarder van NieuwerkerkGerrit Leefflang, pachter van het recht van overlading van degene die gebruikmaken van de landscheiding tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en het Zuideinde van WaddinxveenHangende een appel bij het Hof van Holland inzake een vonnis van schepenen van Zevenhuizen d.d. 16-04-1635 betreffende een boete te betalen door de suppliant aan Leefflang wegens het trecht van overlading, wil Leefflang het schip van de suppliant laten verkopen om de boete te kunnen innen05-10-1635
Hendrick van Mijerop, oud schepen van Delf en Daen Jacobsz de Graeff m molenmeester van VrijenbanFrans jorisz van der Houwe, molenmeester van Nootdorp en Jacob Maertensz en Ijsbrant Cornelisz, acht-mannen van het ambacht van NootdorpBezwaar tegen het graven van een sloot door het land van Hendrick van Mijerop in opdracht van de molenmeester en acht-mannen van Nootdorp, hoewel het land van Mijerop in het rechtsgebied van Vrijeban ligt05-11-1635
Gijsbert Baersz, wonende te Uithoorn in het sticht van UtrechtJan Ariensz Feuijes (of Fevijes)Bezwaar tegen beslag-legging op custing brieven door Dirck Hendricksz Grutter, deurwaarder van het Hof van Holland naar aanleiding van een vonnis door de Gecommitteerde Raden van de Staten van West-Friesland en Noorderkwartier d.d. 08-03-1635 waarbij de suppliant veroordeeld wordt tot een boete wegens fraude met turf, hoewel hij niet onder hun jurisdictie valt30-11-1635
Jan Maertensz, wonende te VoorburgJonker Samuel CasenbrootGeschil over recht van overpad10-12-1635
Arien Louwen, wonende te BleskensgraafJop van Noort, schout van Bleskensgraaf en gerecht aldaarHet onterecht schouwen van bansloten op het land van suppliant14-12-1635
Adriaen Cornelis Cuijper, wonende te GeervlietRuwaard van Putten, tevens schout van GeervlietOndanks het feit dat het Hof van Holland het eerste verzoek van de suppliant om het mandament penaal d.d. 01-08-1636 heeft ingewilligd, gaat de Ruwaard door met het ongeoorloofd oogsten van de veldgewassen van de suppliant13-08-1636
Eigenaren van de visserij in de Merwede vanaf het hoofd van Papendrecht tot in de mond van de Lek ook van de erfpacht van de zandplaten enz. in deze rivierTielman van Muijlwijck, Heer van PependrechhtBezwaar van de supplianten tegen het door de Heer van Papendrecht laten leggen van een dam in de Merwede, waaedoor zij belemmerd worden in de zalmvisserij16-08-1636
Willem Jansz Olij, te ZevenhuizenHerman van Wilick, baljuw van SchielandBezwaar tegn het onterecht in hechtenis nemen van de suppliant door de baljuw van Schieland22-08-1636
De erfgenamen van Cornelis Cornelisz en Alidt Arisdr, gewoond hebbende te VelsenDe erfgenamen van Mathijs Pietersz Sal, gewoond hebbende te VelsenGeschil over de nalatenschap van Cornelis Cornelisz, inzake een stuk leenland in de ban van Velsen, in leen van de kerk van Egmond16-10-1636
Cornelis Roelofs van Oossanen, schipper op de ' Gedem"Eigenaren van het schip " Gedem", wonende in verscheidene jurisdictiesBezwaar tegen het in beslag nemen van 21 balen amandelen en een partij zout weigering gagae en voorgeschoten bedragen te betalen, ondanks een " Seureté de corps et des biens"27-02-1638
Adriaen Block Maertensz, wonende te LisseNicolas en Adriaen van der Laen (zwagers van de suppliant) en de gewezen wagenmeester Philips Doublet te 's GravenhageGeschil over het recht van koop van 10 morgen land gelegen nabij het "Huis Ter Specke"19-03-1638
Gijsbrecht van Godesbergen, wonende te AmsterdamAernout van de Weije en Evert Everwijn, wonende te AmsterdamWeigering om aan de suppliant rekening en verantwoording af te leggen over de in bewaring gegeven meubelen en uit Frankrijk ontvangen goederen24-03-1638
Hans Romburch, koopman te AmsterdamHendrick Druijff c.s. en de voogden van Willem Coppier, allen erfgenamen van Cornelis Cornelisz PothBezwaar tegen beslaglegging van een stuk land in de Zijpe aan de oostzijde van de Belckmeerweg06-05-1638
Albrecht van Duijvenvoorde en Woude, heer van Alckenmade ect.Ingeërfde van de ambachtsheerlijkheid van AlckenmadeGeschil over de afdracht van henneptienden27-07-1638
Burgemeesters en regeerders van Dordrechht, Haarlem en GoudaSchout, ambachtbewaarders, gezworenen en molenmeesters van AarlanderveenGeschil over de vervanging van een sluisje met brug in de Rijndijk te Aarlanderveen door een verlaat22-11-1638
Cornelisz Pauwels Schooten, wonende aan t' Haagse Schouw onder VoorschotenHaverenberg, weduwe en erfgenamen van Arent Frederixsz te LeidenOngeauthoriseerde verkoop van vee hooi en inboedel in verband met achterstallige pacht22-11-1638
Jan Cornelis Sijdervelt, burger en inwoner van Oud-BeijerlandAndries Hessel, baljuw van de BeijerlandenOnterechte beslaglegging op meubelen en verdere inboedel van de suppliant in verband met een vermeende schuld van 3,50 gulden23-12-1638
Martinus Copal, commies te VlissingenDe weduwe van Barent Schoenmacker, weduwe van Jan Willems Verbrugge, Pieter de Maecker, de rentmeester molenaer en de betrokken deurwaarderStuiting van executie wegens in een instantie toegewezen schuldvordering06-07-1640
Aeltgen van der Toll, weduwe van Cornelis Henricxzn Delverdhen wonende te NoordwijkCharles Logier, rentmeester over de goederen van WassenaarNiet nakomen voor gewijsde14-07-1640
Pieter van Willijgen, erfgenaam voor 1/6 deel van de leengoederen van zijn overleden zuster Adriana van WillijgenArjaen Dircxsz Passer, wonende te Maaslandsluis en of anderenVrees voor afnemenrs of gebruikers van 1/6 deel van leenlanden van de Graaffelijkheid Holland, " 't Noort Nieuwelandt" , groot 12 morgen gelegen bij Maassluis met de bijbehorende aanwas07-02-1643
De gezamenlijke ingezetenen van Langeraar en KorteraarSchout en ambachtbewaarders van Langeraar en KorteaarWeigering om de wettelijk voorgeschreven copie en van de rekeningen en omslagen van 1643 te geven, waarvan de ingelanden vermoeden, dat ze niet kloppen20-10-1643
Adriaan Stalpart, wonende te LeidenDe baljuw van ValkenburgAfbreken van een vlasoven04-12-1643
Pieter de Haen, koopman te AmsterdamMatheus Heuft, koopman te Ansterdam en zijn werkliedenVersperren van de uitweg van het huis van suppliant naar het dorp Heemstede09-12-1643
Heer Adriaan Pauw, ridder, Heer van HeemstedeDe waard in de herberg, waar Romen uithangt in het craijenest in de heerlijheid van HeemstedeVerbod om in de kersttijd spelen te organiseren en daarbij vlaggen op en uit te steken23-12-1643
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in