Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
80 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 80 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d' appel met interdictie penaalCornelis Bonen, jongeman, wonende in de heerlijkheid van NieuwkoopBaljuw van RijnlandBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-05-1642 door welgeboren mannen van Rijnland inzake beslaglegging op en executie van 5 morgen weiland in Stopwijk
Verzoek om apostille in de marge met de clausule van reliefCornelis Adriaensz Hollander, dijkgraaf van Oosterlanden Oosterstein in DuivelandWillem Corneliszn Keiser, wonende te Zierikzee, gebleven borg van Jan Cornelisz Boeye, gewezen penningmeester van OosterlandGeschil over de kosten van betaling voor het hout uit een omgehakt bos, zijnde ruim 26 p vlaams
Request met bijlagenCornelis Jacobszoon Scherpeling, wonende te Leiden, administrateur over de nalatenschap van Oloff Dirckxz de HaesJan Pietersz Haselaer, gehuwd met Elisabeth Jans de Haes, erfgename van Oloff Dirccxz de Haes, Cornelis van Cruijskercken, predikant in st Anthoniepolder, de la Pla, koopman te Leiden, voogden over de Elisabeth Jans de HaesBezwaar tegen drie vonnissen alle d.d. 1645-06-02 inzake betaling van de proceskosten
Mandament om simpelbevelJan Brugman, koopman te AmsterdamJacques Han(t)sz, lakenkoper te OpmeerExecutie, ten verstaan van schout en schepenen van Opmeer, van voor de tweede keer gearesteerde roerende en onroerende goederen, ondanks een verleende actie van cessie
Mandament tot verzoek om akte van directeurs benoemingVrouwe Walburch van den Brouck, wonende in Den Haag, weduwe en erfgename van Heer Thomas van Steackenbrouck, overleden in Den Haag, gewezen Heer van Nieuwland ect., gemene crediteuren van de Heer en vrouwe van Staekenburch, Hans de Joode, juwelier in Den Haag als directeur over de boedel en goederenGeenOfficiële benoeming van Hans de Joode, tot directeur over de boedel en goederen van de heer en vrouwe van Staekenburch
Mandament om kwijtschelding van kostenJan Cornelisz Pijper, wonende te NieuwkoopSuppliant heeft vergiffenis gekregen voor zijn daad (schuld kwijtgescholden) moet daar brieven voor krijgen, maar die kosten 30,- gulden leges kan hij niet betalen en vraagt daarvoor kwijtscheldingKwijtschelding van legeskosten
Mandament van inductieLucas van der DussenGeenVerzoek om uitstel van betaling en handhaving van acces
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en compulsoirJan Claesz, Cornelis Jansz Streecker, burgerlieden wonende te BergenGerrit Reijersz, baljuw te SchoorlBezwaar tegen het vonnis van de Hoge Vierschaar van Reijen ( geen datum vermeld) inzake betaling van 37.50 Gulden voor het houden van een vergadering
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Verzoek om opheffing van fideicommisAnna velthoff, weduwe van jonker Alexander Wagemans, gewezen luitenant van de compagnie ruiters van de heer van FranckenburchGeenVerkoop van fideicommissaire goederen, gelegen in Vlaanderen en in het land van Altena, nodig voor het onderhoud van de kleinkinderen van Maria Looms
Mandament besloten missievJan Willemsz HaververkoperMagistraten van 's GravenhageTaxatie en vergoeding van land,waar over de gemeente Den Haag een weg heeft aangelegd
Mandament van provisie attentaten penaalMr. Rombout de Beer, chirurgijn te MoordrechtLeendert Cornelis CleermakerNegeren van appoinctementen van het Hof
Appoinctrement in de margeJaqcomina Oosterlingh, wonende in Den HaagRobbert Wassenton, Nicolaas Tristram, Cornelis van der Beecke, eerste deurwaarder van het HofUitstel van executie, om met financiën mogelijk voortkoment na sententie in een eerder proces, een tweede proces af te doen
Mandament van rau actie met appoinctement penaalJasper Huijgen Le Febre ( Febure, Febore) timmerman in Den Haag, wedunaar van Cornelia Hendricks, gewezen echtgenote van Jacob MeindertszOdilia VertoogeGeschil over de wijze van aflossen van een lening groot 400.- gulden door nabestaande van de gene die het geld heeft geleend
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
Mandement van reauditieAnthony Motien, procederend in cas penaal voor het hofWilliam PeacockVervanging van procureurs en het niet bekend maken van advocaat waardoor de suppliant benadeeld zou zijn in de uitspraak van het hof
MandementDirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde
Verzoek om appointement in de margePieter van der Leye en Abraham Jacobsz Cousenaer nomine uxoris (uit naam van zijn echtgenote), impetranten in cas d'appelJan Arentsz van Westreenen cum suisConflict over de scheiding van de boedel van hun grootouders Gillis van der Leye en Tanneken van de Keere. Verzoek om teruggave van de betaalde kosten voor een eerder beroep en reauditie bij het Hof en de Hoge Raad
MandementDirkje Stevens te Den Haag, huisvrouw van Nicolaes Engelen, meester-kleermaker in de Bouckhorststraat aldaarDe heer baljuw van Den HaagVerzoek de baljuw te ondervragen over zijn vermeende beschuldigingen aan haar adres
VerzoekEngeltje Gerrits, de weduwe van Otto Laurensz te Hoorn; en Jan Adriaensz te Benthuizen, gehuwd met Stijntje Pieters, beiden kindskinderen van Hendrick Dircxsz, broer en mede erfgenaam van Sybrich Dircx, bij leven poorteres van HoornGeenWegens grote armoede verzoeken de supplianten het hof om speciale toestemming het testament van Sybrich Dircx te mogen uitvoeren en daarvan goedkeuring bij apostille
Mandement penaalAdriaen Jansz Vermeer en Govert Claesz Conijnenburgh, kopers; Jan Pietersz Vercade, Leendert Henrixz Leeuw, Adriaen Pietersz Vercade, Adriaen Cornelisz van den Noock en Willem Pietersz, oud-burgemeester, eveneens als kopersSchout, schepenen en secretaris van BenthuizenHeffing van een extra penning over de verkoop van diverse landen, door de tegenpartij opgelegd als belasting, wat volgens de costumen van Rijnland niet is toegestaan. Eis: binnen acht dagen brieven versturen aan supplianten.
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
Verzoek antidotaalLuyckas Marcus van Hooghstraeten, meester-kleermaker in Den HaagMaritje Maertens, tegenwoordig wonend te Amsterdam en testamentair erfgename van haar manVerzoek om te voorkomen dat de tegenpartij in beroep gaat tegen het vonnis van schepenen te Rijswijk, waarbij deze tegenpartij een legaat moet uitkeren aan Cornelis Tack, de enige broeder van de suppliant
Appointement in margineAndreas Stangerus te Den Haag als borg voor Martijn van Langenhove, gewezen kastelein van genoemde hove ten behoeve van wijlen Johan van der Meer en joffrouw van NordingenDe gemachtigden van Johan van der Meer en joffrouw van NordingenVerzoek de failliete boedel van de tegenpartij binnen vier maanden te redderen en de schulden aan diverse crediteuren te voldoen
Appointement in margineGerrit Donck en Joost Woutersz Pels, beiden te Den HaagMr. Franchoys Fagel, advocaat en koperAchterstallige betaling van de beloofde koopsom voor huis en erf van suppliant: tegenpartij opdragen het restant plus interest bij de griffie te voldoen
Appointement in margine (opheffing fidei commis)Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)
Verzoek tot opheffing van fidei commisHenrick Allertsz Groot, wonend in de Beemster en kleinzoon van Jeuwit Pieterse en Crijn Jansdr, buurlieden te Noordscharwoude, met als testamentaire erfgenamen hun drie kinderen Jan Jeuwitsz, Anna Jeuwitsdr en Griet Jeuwitsdr, op voorwaarde dat de goederen nooit worden vervreemd (dus binnen de familie blijven)GeenVerzoek het fidei commis te beëindigen zodat grond als vrij land kan worden verkocht om met een deel van de opbrengst een stuk land van 8 morgen in de Beemster te kunnen kopen
Mandement van reductie met de clausule van inhibitieNicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCarel Tevel, koopman te Leiden, suppliant van appointement penaalJan van Berendrecht, gedaagdeBeroep tegen de uitspraak van het gerecht van Leiden, welk beroep overigens te laat is ingediend
Mandement om betalingDavid Baruch (ook Berrug), koopman tegenwoordig in Den HaagWillem van Lobbrecht, tegenwoordig te Den HaagTegenpartij is in Recif (Brazilië) veroordeeld tot een som, die hij in Holland zou betalen, wat na ruim twee maanden nog niet is gebeurd
??De schepenen van KalslagenRequirantenDe requiranten houden vast aan een repliek in conventie en antwoord op de eis in reconventie zoals in de kopie gedaan, en vinden de eis en conclusie van de gerequireerde ten laste van de requiranten niet ontvankelijk
MandementSir William Louwer en Thomas Louwer, de erfgenamen van sir Nicolaes LouwerJohan Ockers, Gijsbert Ockers en Nicolaes Cromstrijen van de weeskamer van ZierikzeeDe weeskamer heeft op vreemde wijze de goederen van Nicolaes Louwer laten beheren: verzoek aan tegenpartij de zaak snel af te doen en binnenkort stukken te wisselen zodat snel voor de Raad kan worden bepleit
MandementFrancois Michiel, koopman te Lyon in FrankrijkGeenVerzoek door een commissaris van het hof gehoord te worden inzake de arrestatie van een Frans edelman du Jon, waarbij de suppliant zich verzet zou hebben gezien een dagvaarding crimineel tegen zijn persoon
MandementGerrit Andriesz, buurman te WormerGeenVerzoek de opgesloten waanzinnige zwager van de suppliant, Pieter Jansz Molenaer en buurman te Wormer, op de Voorpoort te mogen bezoeken en aan te spreken tijdens de aanwezigheid van de cipier
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de ban van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger van Haarlem, schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijke en onterechte procedures en daaruit voortvloeiende executies na aanwijzing van het huis van suppliant als betaling voor de schuld, maar door de tegenpartij in beslag is genomen uit wrevelmoedigheid (kwaadaardigheid)
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de bon van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, als gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger te Haarlem, de schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijken en onterechte proceduren en daaruit voortvloeiende executies na de aanwijzing van een huis door suppliant als betaling van de schuld, terwijl de tegenpartijj veel meer in beslag heeft laten nemen uit wrevelmoedigheid
Mandement penaalMr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren
MandementMagdalena Purtijck, de weduwe van Andries van der Goes, procureur van het hofArnout Pelgrim, te Den Haag met procuratie van jonkvrouw Adriana van Blijenburch, moeder van haar supliantes gewezen manEen bevel dat Adriana van Blijenburch op aanstaande woensdag op de vermelde comparitie moet verschijnen
Mandement van complainteMelchior Kemels, juwelier te Den Haag, en het goud- en zilversmidgilde alhierDe overige overluiden van het gilde, complotterende tegen de suppliant om buiten hem om te procederenVerzoek aan het hof de nominatie van drie personen bij het gilde met hun advies te ondersteunen en de procedure van complainte voort te zetten
Appointment in de margineAnthony Verhorst, deurwaarder van het hof van Holland, als borg en principaal van Willem de Jongh, bode te 's GravenzandeWillem de Jongh, te Den HaagTegenpartij bevelen de suppliant zijn borgsom bij de griffier te laten lichten en hem op te dragen een som te betalen volgens de obligatie daarvan zijnde, en bij oppositie te verschijnen voor de heer Jacob van der Graeff, raad ordinaris aan het hof, op vrijdag over acht dagen
MandementPieter Bosch van ongeveer 20 jaar, geassisteerd door zijn stiefvader, wonen te VoorhoutTwee advocaten onder wie ene CrolliusSuppliant kwam te voet uit Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen en werd door ene Crollius als een dief en vagebond aangevallen en van een mof ontvreemd die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant hem voldoening te geven en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te handhaven
Mandement van spoliePieter Bosch, een jongman van circa 20 jaar oud, geassisteerd door zijn stiefvader, wonend te VoorhoutTwee advocaten, onder wie ene CrolliusSuppliant wandelend van Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen door ene Crollius als dief en vagebond was aangevallen en een mof was ontstolen die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant voldoening te schenken en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te mainteneren (handhaven)
Appointement in margineAnthony Millich, juwelier te Den HaagMr. G. Sas, advocaatBetaling van een achterstallige som op de obligatie van 28 maart 1658 plus de interest tot en met de effectieve voldoening
Mandement van evocatieNicolaus van Loon, eerste schepen van Amsterdam, met Jacques Martin en Octavia Tensini, beide kooplieden aldaar, een apostille verleend op het rekest van Jan Butler vanwege zijn zoon Matheo ButlerRescribenten (= gedaagden in de partijen)Verzoek tot overbrenging van de zaak naar het Hof van Holland, na de comparities in 1653 en 1654, en zonder enige jaren tijds een vervolg te doen
Mandement om betalingPieter Stakenbeecke, geweldiger en politiebeambte van het hofHet Hof van HollandVerzoek om de voldoening van de declaraties, vervullen van vacatures en voorgeschoten gelden, welke enige maanden geleden door de suppliant aan het hof zijn overhandigd
MandementSijntje Hendricx, de weduwe van Evert Christiaensz te AmsterdamHaar broer Wijbrant HendricxErkenning na het overlijden van suppliante via haar vaders zuster Annetje Thymons van het testamentaire recht op een kwart van een huis op de Reguliersbreestraat op de hoek van de Watersteeg waar de Papegay uithangt, om het pand te mogen verkopen
MandementCatharina van Tholen, rescribente en beantwoorder van Johan van Tongeren, de deurwaarder van de Hoge Raad en het appointement op de margine van 25 juli 1659GeenLouis van Tongeren als bankroet en armoedig verklaard en zoon van de requestrant Johan van Tongeren die aan suppliant liet weten dat ze nieuw kindergoed mocht laten maken, waarna hij het versleten goed naar Frankrijk had gestuurd
MandementDe vrouwe van Malsem inzake de erfpachten te Oeffelen (Oeffelt?)De heren Bronchorst, Wijckel en van Langen van het hof in samenwerking met de ministers van de heer keurvorst van BrandenburgHet verzoek van de suppliante om bij de conferentie van de tegenpartij aanwezig te zijn om gehoord en haar rechten te kunnen verdedigen en alle beweringen te weerleggen, te meer daar de heer Crommon (?) haar belangrijke stukken in handen heeft en absent is en de heren gedeputeerden over weinig bewijzen beschikken
Mandement penaalJan Gondese Bois, stadhouder van de heer Anthonis Pluympot, de baljuw van de stad BrouwershavenDe baljuw en burgemeesters van BrouwershavenDe tegenpartij en alle anderen duidelijk maken dat de suppliant zich vrijelijk mag verdedigen tegen alles wat de baljuw hem ten laste legt, hem niet op te pakken of hem verder lastig te vallen
VerzoekJan Leendertsz en Pieter Leendertsz van der Plas, te NoordwijkWillem Willemsz van Rhijn de jonge, te Zoeterwoude in Rijnland en de enige zoon van Willem Willemsz van Rhijn de oude en Jannetje Leendertsz van der Plas; zij hebben veniam aetatis voor hun zoon verzocht bij het Hof van HollandDe supplianten hebben vernomen dat Willlem Willemsz de jonge inmiddels 23 of 24 jaar oud is en bekwaam zijn eigen goederen te beheren, terwijl hij niet ouder is dan 20 en zeer klein van stuk en zeker geen eigen goederen kan besturen; het verzoek om overhandiging van het rekest aan de supplianten, zodat deze het hof naar waarheid kunnen berichten over deze kwestie
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in