Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Cornelis Dubbeldemuts, koopman te RotterdamAdrianus van Willigen, Jacobus Jolij, Johan van VollenhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-03-1753 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over een rekening courant20-02-1754
Cornelis Geldebosch, wonende in HeerhugowaardCiriacus Aukema, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 31 juli 1753 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake het voldoen van een somma van 1223.- gulden09-10-1753
Cornelis Haeck, stedehouder van de baljuw van Naarden en Gooiland. R.O.Dirk Gijsbertse, wonende te BlaricumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-01-1771 door schepenen van Laren en Blaricum gewezen inzake beslag op 13 koeien die zonder certificaat waren ingevoerd, wat tegen het placcaat van Holland en West-Friesland, d.d.28 september 1769 opgesteld, inging19-03-1771
Cornelis Lelij, koopman te Amsterdam qqFloris Bontekoning, Saling Aukes, makelaarsBezwaar tegen het vonnis d.d.-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake restititie van door de makelaars in beslag genomen masten15-05-1755
Cornelis Lelij, koopman te Amsterdam qqFloris Bontekoning, Saling Aukes, makelaarsBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake restitutie van door de makelaars in beslag genomen masten en molenroeden15-05-1755
CORNELIS Lelij, koopman te Amsterdam, handelend voor Everhard Krieger, raadsheer te RigaFloris Bontekoning, makelaar, Saling Aukes, makelaarBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering om 8 masten te restitueren15-05-1755
Cornelis Schaap, wonende te AmsterdamMaria Catharina Toorenburg, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 oktober 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake overspel van 14 tot 14 dagen22-11-1790
Cornelis van Laar c.s. , allen kooplieden en assuradeurs te AmsterdamBewindhebbers van de Westindische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsteram gewezen inzake gedane uitspraak door de kamenr van assurantie en averijen d.d. 26-01-172408-06-1725
Cornelis van Linden, burgemeester van MaassluisLeendert van der Kruk de Jonge, landbouwer te WateringenGeschil over afdracht van landverkoop, waarbij d.d.24-06-1751 vonnis was gewezen en suppliant zich bezwaard voelt28-07-1751
Cornelis Welle, scheepstimmerman, wonende te GoesMarinus Gouwenaer, mr. smid te Goes, Lieve Pieterse en Jochem Vink, beiden wonende te ZierikzeeBezwaar tegen vonnis door schepenen van Goes d.d. 23-09-1743 gewezen inzake verkoop van ijzer, touwwerk en mast door Adam Prins verkocht van de poonschuit die deze van de suppliant had gekocht, maar nog niet betaald21-10-1743
Cristiaan van Dongen, wonende te HeusdenCatharina de Jongh, wonende te Oud-HeusdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 seotember 1783 door schepenen van Heusden gewezen inzake ontkenning van vaderschap05-11-1783
Daniel Camsius, landmeter voor het land van Schouwen, erfgenaam van zijn vader Jan CamsiusDe weduwe van Hugo CraaijesteinProtest tegenuitspraak van het gerecht van Zierikzee van 26-02-1725. Suppliant heeft doen toekomen ten laste van de weduwe van Leendert Drijngs 2 Schepenbrieven van 150 ponden van een huis in de Nobelstraat te Zierikzee. Suppliant heeft huis verkocht aan Cornelis Schipper voor 139 ponden op 1-03-1710 via Hugo Craaiestein zaliger05-04-1715
Daniël Havart, koopman, wonende te RotterdamDirk Villerius, burgemeester te Heenvlietbezwaar tegen het vonnis d.d. 12-04-1769 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over de koop van 7 vaten mee29-09-1769
Dauwe en Gerrit Goedhart, wonende in AmsterdamHopen en Cie, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 september 1783 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een wisselbrief07-11-1783
De diaconie van de Friese Doopgezinde Gemeente aan de Waal op TxelTrijntje Pieters, wonende op TexelVermeende eis voor vergoeding voor de verzorging van haar umocente broeder Adriaan Pieters Coijman, waarvoor geen afspraken vooraf waren gemaakt. Bij gewezen vonnis voor schepenen van Texel d.d. 1-12-1746 werd ten onrechte de diaconie opgelegd het gevraagde bedrag te betalen20-01-1747
De doaconie van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te AmsterdamAmarante Arnoldina Rijnst, weduwe van Joost Crudop en Josua Torenburg, beiden bewoners van de huizen gelegen naast het huis toebehorende aan de Nederduits Gereformeerde GemeenteOnenigheid over het rechtzetten van de voorgevels van de genoemde huizen na verzoek om uitstel13-09-1751
De representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamHendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje BlokProces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan02-08-1751
De weduwe Incoer en zoon, kooplieden en grossiers in boter, wonende te s'GravenhageDeken en hoofdlieden van het boterkruiersgildeOnenigheid over betaling van bezorgingsprijs van aan huis geleverde boter ( oneerlijke concurentie)04-07-1749
De weduwe van Mourits Dreijer en zoon wonende te Amsterdam, handelend voor wijlen Commissieraad Jannes Collet, gewoond hebbende te ChristianiaDe weduwe Jacob Jense en haar zoon Peder Hansse beiden wonende te CristianiaMoeilijkheden bij het aflossen van twee wisselbrieven waarvan het restant zou worden betaald uit de assurantiepenningen van een verongelukt schip04-10-1731
Diaconie van de Lutherse Gemeente te LeidenJohannes Determeijer, predikant van de Lutherse Gemeente te Leiden, executeur testementair van Christiaan van Houten wijnverkoper te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-06-1755 door schepenen van Leiden gewezen inzake geschil over een deel van een getrokken conclusie in een hier verder niet genoemde zaak11-07-1755
Diakenen van de gereformeerd Nederduitse gemeente te Amsterdam als executeurs testementair van Aarnold BerdesiusMr. Adriaen VastrikGeschil over het legaat uit de nalatenschap van Aarnold Berdesius
Dina Burs, weduwe van Daniël Fruijtier, Heer van RithumAndries Boele, repatriant uit IndiaBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-02-1728 door schepenen van Middelburg gewezen inzake taxatievan verkocht huis genaamd "Middelproijen"en land, waarvoor accoord was bereikt, koop gesloten en koopsom betaald, maar door onoordeelkundig beheer de waarde was verminderd05-03-1728
Dirk Boon, burgemeester en raad van MonnickendamMaria van Hoogh, gemachtigde voor haar man Philip GillesBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 maart 1748 door schepenen van Amsterdam gewezeze inzake over geschil over transport van loterijobligaties16-04-1748
Dirk Slob c: s: schout van Aalsmeer en KudelstaartSchout en poldermeester van de buitendijkse Buitenveldertsepolder bij AmsterdamBezwaar tegeen het vonnis d.d. 8-09-1768 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake het quasi in gebreke bliven van dijkverhoging03-03-1769
Dirk Teerhuis, gehuwd met Geertje Lakeman, oud schepen van MonnickendamJohannes Lakeman, wonende te Amsterdam, erfgenamen van margrietje Lakeman, gewoond hebbend te MonnickendamBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1761 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake nalatigheid in afgifte van de administratie over obligatie, land en tuin te Monnickendam en Monnickenbroek08-07-1761
Dirk westrig, wonende te AmnsterdamJan Mesz Cassien, wonende te AmsterdamNalatigheid in levering van vooruit beteaalde koffie waardoor suppliant nu niet in staat is de koffie door te verkopen en in moeilijkheden is geraakt, waarbij door schepen van Amsterdam d.d. 14-06-1747 vonnis was gewezen ten nadele van suppliant09-01-1748
Dirk Wisselwerff, koopman te RotterdamTheodoor François de Meij, raad en vroedschap en oud burgemeester te Rotterdam, handelennd als hoofdofficierBezwaar tegen het vonnis d.d. 01-07-1728 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake het afleggen van getuigenis der waarheid in cas crimineel wegens vermeende mijneed12-07-1728
Dniel Hendrik van Hamel, gehuwd met Cathrina Bussing, dochter en enige erfgename van Baret Bussing, representerende de Compagnie Bussing en van Hamel en verscheidene kooplieden en assuradeurs te AmsterdamPieter Dietelaar en Zonen, kooplieden te AmsterdamSchade geleden bij vervoer van houtwaren. Bij gewezen vonnis d.d. 25-11-1747 door schepenen van Amsterdam gewezen viel de uitslag ten nadele van supplianten uit10-01-1747
Elias Baart, wonende te Amsterdam c:s: qq allen crediteuren van schipper Jacob Bosch, overleden op St. Eustatius d.d. februari 1759Abraham ter Borch, wonende te Amsterdam, in bezit van de opbrengst der verkochte goederen op St. EustatiusBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afhandeling van de opbrengst der verkochte goederen31-12-1770
Elisabeth Heicoop, (voor zichzelf en voor 1/3 deel erfgenamen van haar broer Wouter, ook als erfgenamen van haar overleden zuster Mariaook voor 1/3 deel erfgename van Wouter en voor haar broer Johan Wouter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Johan Heicoop, oud raad van DordrechtMaria Schoen, wedeuwe en boedelhoudster van Johan Bosman, koopman te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak van de kamer judicieel te Dordrecht d.d. 09-04-1732, inzake verrekening van een wisselbrief tegen geleverde wijnen en andere winkelwaren27-05-1732
Engel van der Meij, belasting ontvanger der bieren te Haarlem c.sJan Barentse Westrik, broodbakker te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 09-10-1727 door schepenen van Haarlem gewezen inzake fraude bij inkoop van bier14-10-1727
Engelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen31-08-1742
Estienna Gerardt, wonende in Den HaagGerardt SwanenburghBezwaar tegen het vonnis van Schepenen van d Den Haag dd. 26-02-1715 suppliant moet betalen 260 gulden 6 stuivers en 12 peningen. en 30 gulden 11 stuivers en 4 peningnen de kosten van de zegels, suppliant presteerd hiertegen en vraagt mandament van appel26-03-1715
Estienne Rousselet, koopman te AmsterdamPierre MoureurBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-09-1627 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake resitutie van een geldbedrag29-09-1727
Etienne Garrison en Zonen, kooplieden te AmsterdamDe reders van het schip genaamd "de Dieuwertje en Catrijn"en de schipper daarvan genaamd Booij de Haen. i.v.m. het overlijden van Jacob Overwijk, boekhouder van het genoemde schipHet onbevoegd in beslag nemen en doen overladen in een ander schip van een gedeelte van de lading waarbij door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten10-01-1744
Evert Berewout, commies van de West Indiesche Compagnie hier te landePieter Hartgens, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-01-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over uitspraak appoinctement nisi caus.
Evert de Goede, houtzaagmolenaar, wonende op de molen "de Walrot", buiten Den Haag, doch vallende onder de Juridictie van AmsterdamWillem Cornelis Backer, hoofdofficier RO, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.21 november 1788 gewezen door schepenen van Amsterdam inzake een boete van 50.- gulden en verbeurd vverklaring van suppliants Molenschuit, gelegen te Aalsmeer. Bij eerder vonnis d.d. 5 september 1788 gewezen door schepenen van Amsterdam was aan de hoofdofficier zij eis ontzegd16-12-1788
Fhareos en Sierra, kooplieden te AmsterdamCompagnonschap "de Los Cinco Grennios Majarer van Madrid"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een wisselbrief10-01-1771
François Pieter van Goethem, baljuw te Middelburg R:O:Hartog Simons, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 24 februari 1780 door schepenen van Middelburg gewezen inzake terugname en terugbetaling van goederen van inferieure kwaliteit, d.d. 3 augustus 1778 geleverd aan Sara Jaggers16-02-1781
Francois Valleree, wonende te DirkslandDingeman Anemaat, secretaris van Zevenbergen in zijn privé en voor Mr. Willem van Assendelft, burgemeester van s'Gravenhageen de weduwe van secretaris Adriaan AnnemaatBezwaar tegn vonnis d.d. 13-11-1734 door schepenen van Nieuw Craijerspolder gewezen inzake het niet nakomen van afspraken bij de huur van 65 gemeten, 29 roeden zaailand in de polder van van Nieuw Craijersplaat gemaakt10-01-1735
Gabriel de Gulz L'aimé, koopman te RotterdamMr. Willem Joachim de laver, wonende in GelderlandBezwaar tegn het vonnis d.d. 9-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil bij verbreking van d.d. 01-06-1757 aangegaan zakelijk contract25-03-1763
Geertruijd van der Schelling, gesepareerdevrouw van Aart Stiermans, wonende te RotterdamBurgemeester en wethoudres van RotterdamOnenigheid over het metselen van een muur, waarbij proces werd gevoerd d.d. 7-8-1751 en 24-0-1751 dat voor de suppliante nadelig verliep02-11-1751
Georgius Erhard, oud predikant te Zaandijk wonende in de SchermerHendrik Coster, wonende te SchermerhornBezwaar tegen het vonnis d.d. 09-11-1756 door schepenen van Schermerhorn gewezen inzake geschil over verdiend salaris22-03-1757
Gerard Emaus ten Bergh, advocaat, wonende te AmsterdamSara SchutBezwaar tegen het vonnis d.d. 20-03-1724 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake cas van executie, waarbij vruchteloos is getracht tot accoord te komen17-05-1725
Gerard van Bergsland, griffier en secretaris te St.OedenrodeMarie van Hasselt, weduwe en boedelhoudster van Nicolaas van StaphorstBezwaar tegen het informele vonnis d.d. 04-03-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het omzetten van provisioneel vonnis van namtissement, in een definitieve condemnatie m.b.t. betaling van grote sommen geld30-03-1772
Gerard van Esterwegen, zoon van Cornelis van Esterwegen en Elisabeth DeldijmPieter Boers, gehuwd met Anna Boonen, Susanna Boonen, weduwe van Willem van den BoschBezwaar tegen het vonnis d.d. 7-12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil m.b.t. 1/5 deel van de helft van drie huizen komende uit de nalatenschap van Anna Deurhof, weduwe van Coenraad van der Woude21-03-1763
Gerrit Hendrik Fortuijn, wonende te GoudaCornelis Vermeulen, wonende te DordrechtBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1785 door schepenen van Gouda gewezen inzake geschil bij de verkoop van een schilderij, onder zekere conditie gedaan , ontstaan07-09-1785
Gerrit Huizenbeek, wonende te AmsterdamAdriaan Kleijn, veerschipper tussen Naarden en Amsterdam, Fran;cois Heshuijzen, inlader van een partij brandhout in het veerschipBij gewezen vonnis d.d. 25-03-1749 werd de supliant aangezegd alle kosten en interesten gerezen bij een arrest te vergoeden, waarvan de zaak niet wordt genoemd.Dit is ten nadele van supliant05-09-1749
Gerrit Kraij, oud commissaris van Hoorn, gehuwd met Jannetje Alderts Groot, Cornelis Santbrink, gehuwd met Annetje Alderts Groot, wonende te HoornFrans Janse , koopman wonende even buiten HoornVerkoop van een huis genaamd "Gaargoets Boomgaard" met 28 morgen ,229 roeden land, gelegen aan de Hoornseweg, voor de helft gekomen uit de nalatenschap van Alderts Groot. Het vonnis gewezen 3-3-1749 was voor supplianten zeer nadelig08-04-1749
Gerrit Verlaan, wijnhandelaar, wonende te AlkmaarHendrick Regter, houtkoper, Trijntje Haring ?, weduwe van Jan RegterBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 september 1748 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake cas van executie22-10-1748
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in