Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelCornelis de Meijere en Zonen, kooplieden te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Henrij Combe en Co kooplieden te BristolClaes Cornelis Ploeger Claeszoon, Hendrik Lampe, assuradeursBij gewezen vonnis d.d. 22-02-1748 voor schepenen van Amsterdam i.v.m het innen van de verzekerde som van een vergaan schip waarbij supplianten zich bezwaard voelen
Mandament relief d'appelChristiaan de Vries, koopman te EdamJan Bost, wonende te EdamGeschil over levering van schelpzand i.v.m gemaakte afspraken d.d. 05-06-1728 en 08-07-1737 waarbij in gebreke werd gebleven en suppliant zelfs d.d. 05-08-1747 en 09-04-1748 was gedagvaard voor schepenen van Edam met voor hem zeer nadelige uitspraak
Mandament relief d'appelPieter Janse Backer, wonende te Oud KarspelCornelis Pietersz VolkertsHet zich onrechtmatig toëigenen van een ram. Bij schepenen van Oud Karspel en Koedijk werd d.d. 01-06-1748 ten nadele van suppliant vonnis gewezen
Mandament relief d'appelClaes Roelantse Steur, wonende te SchouwenPieter Cornelisse Zwager, wonende te RengerskerkeGeschil over levering van koeien en de betaling daarvan. er was d.d. 11-07-1748 door schepenen van Rengerskerke en Zuidland vonnis gewezen
Mandament relief d'appelJohannes Bont, wonende te AmsterdamGijsbert Dominicus, wonende te Huizen in t'GooiGeschil over betaling van geleverde kruidenierswaren waarbij ten nadele an suppliant d.d. 20-09-1748 door schepenen van Huizen vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelAssuerus van Weelden, baljuw en secretaris van Nisse als executeur in de boedel van Pieter Janssen HoeijmaijerMarcus Bregt als curator ad lites over Johanna Magdalena Hommels, gehuwd met Gerard van Repelen en voor Michiel van Repelen, haar minderjarige zoon zeggende te zijn de enige universele erfgenaam van Pieter Jansse HoeijmijerGeschil over overlevering van staat en invventaris van alle goederen van Pieter Jansse Hoeijmaijer waarbij door schepenen van Nisse d.d. 22-11-1745 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelPaulus Agtienhoven, gehuwd met Geertruijd van Duleken, Balthasar van Duleken, beiden wonende te Amsterdam hun overleden zuster die hen tot erfgenamen had benoend en tezamen erfgenamen van hun vader Vincent van DulekenJacob van Thiel, Jan Coenradus Magerus, Dirk Essing Tengnagel, executeurs testementair van Jacob MoleneijerGeschil over onbetaalde rekeningen. Bij gewezen vonnis d.d. 9-12-1745 voor schepenen van Amsterdam viel de uitslag ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelPierre du Moulin en Jan Fevre, bootslieden en meerdere bemanningsleden van het kaperschip genaamd "La St.Genevisve"Eduard Bouvier, schipper op genoemd schipNalatigheid in uitbetaling van gage. Het gewzen vonnis d.d. 07-04-1746 voor schepenen van Amsterdam viel ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelClaes Niels, grutter , wonende te AmsterdamJan DiemarMoeilijkheden tussen grutters onderling, gerzen na oneerlijke concurentie. Onder vals voorwendsel, als zou suppliant zijn grutterij aan Jan Diemar hebben verkocht werd door schepenen van Amsterdam d.d 15-03-1746 vonnis gewezen ten nadele van suppliant
Mandament relief d'appelJillis Janse Prins, wonende te LekkerkerkIsaacq Johannes Constantijn Pielat de Blaignij, Heer van Lekkerkerk en Zuidbroek, aldaar baljuwBij verordening van de baljuw werd alle arbeid en verkoop op zondag verboden, uitgezonderd de noodzakelijke. Hieronder viel de veiling van zalm. Zondags na 4 uur suppliant werd ten onrechte daarvoor d.d. 04-08-1746 door mansmannen van Lekkerkerk en Zuidbroek beboet omdat hij meerdere malen zalm had gekocht op Zondag
Mandament relief d'appelDniel Hendrik van Hamel, gehuwd met Cathrina Bussing, dochter en enige erfgename van Baret Bussing, representerende de Compagnie Bussing en van Hamel en verscheidene kooplieden en assuradeurs te AmsterdamPieter Dietelaar en Zonen, kooplieden te AmsterdamSchade geleden bij vervoer van houtwaren. Bij gewezen vonnis d.d. 25-11-1747 door schepenen van Amsterdam gewezen viel de uitslag ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelDe diaconie van de Friese Doopgezinde Gemeente aan de Waal op TxelTrijntje Pieters, wonende op TexelVermeende eis voor vergoeding voor de verzorging van haar umocente broeder Adriaan Pieters Coijman, waarvoor geen afspraken vooraf waren gemaakt. Bij gewezen vonnis voor schepenen van Texel d.d. 1-12-1746 werd ten onrechte de diaconie opgelegd het gevraagde bedrag te betalen
Mandament relief d'appelMartinus Gaaswijk, schout, Anthonie Modde, burgemeesterMatthijs Spiering, Willem Kuijper,Cornelis Oom,Jasper Korte, schepenen en Hendrik Spruijt, secretaris van Poortvliet, Adolf Julius Burchard, baron van Huffel, ambachtsheer van PoortvlietBaljuw, burgemeesters en schepenen van TholenGeschil tussen beide overheden over vermeende onrechtmatige verkoop van de goederen van Abraham Meertense en Jacob Luik die tarwe hadden gestolen van Jacob Enthove
Mandament relief d'appelJurriaan Wiel, wonende te AmsterdamPieter Jacobes HuberSuppliant was voor 1/5 deel en gedaagde voor 4/5 deel eigenaar van het schip genaamd "Domini Providentia" Na stranding en weer vlot trekken van het schip, waarbij grote onkosten waren gerezen, ontstaan grote moeilijkheden om die onkosten vergoed te krijgen
Mandament relief d'appelJan Kerbij, wonende te RijswijkMaria Anna van Abele, weduwe van kapitein Braké. Suppliants schoonmoeder. De naam van zijn vrouw is Anna Maria de BrakéVerzoek om vrij toegang van de doochter diie in Delft verblijft en inzage van de copie van het request hetgeen de suppliant wil voorkomen
Mandament relief d'appelEtienne Garrison en Zonen, kooplieden te AmsterdamDe reders van het schip genaamd "de Dieuwertje en Catrijn"en de schipper daarvan genaamd Booij de Haen. i.v.m. het overlijden van Jacob Overwijk, boekhouder van het genoemde schipHet onbevoegd in beslag nemen en doen overladen in een ander schip van een gedeelte van de lading waarbij door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten
Mandament relief d'appelChristiaan Corper, wonende te AmsterdamDirk Pen, weduwnaar en erfgenaam van Lucretia Smit, eerder weduwe van Arend Bon en verdere erfgenamen van Aren BonBij vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 20-02-1744 gewezen i.v.m. een hijpotheekbrief viel dit ten nadele van suppliant uit
Mandament relief d'appelHendrina Espariat, Jean Philippe du Quaesne en Jacques Gilles Allier, aangesteld door schepenen van Amsterdam om Jan, Magdalena en David Esperiat te vertegenwoordigen. Hendrina, Jan Magdalena en David zijn de kinderen van David EsperiatIsaacq Anthonie en Aubin Cazals, beiden wonende te AmsterdamBij testament heeft Jean Fellissian, koopman te Amsterdam, als enige erfgenaam benoemd zijn zoon Jean Pierre Fellissian en na diens overlijden de kinderen van zijn volle neef David Esperiat. Isaacq, Anthonie en Aubin Cazals vechten dit als volle neven van Jean Pierre Fellessian aan. Gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 13-05-1744 viel ten nadele van supplianten uit
Mandament relief d'appelOieter bergerrits, schepen van Purmerend, als executeur testemetair van Jan BollebakkerAllen die denken gerechtigd te zijn om te delen in de nalatenschap en waarbij door schepenen van Purmerend ten nadele van suppliant vonnis was gewezenGeen
Mandament relief d'appelJacoba Willemijna de Meij, weduwe van Jan van der Hoeven, secretaris van commissarissen van kleine zaken en vredemakerskamer te RotterdamMr. Jacob Mispelbloem Beijer, Heer van Zuid- Scharwoude Raad van SchiedamOnenigheid over overpad om op de weg te geraken. Vonnis d.d. 26-06-1745 door hoogheemraden van Schieland stellen suppliant in het ongelijk
Mandament relief d'appelReijer Aal, gehuwd met Jannetje Jans van Dingsteen mede erfgenaam voor een derde part van wijlen Adriaan Aldertste Wint overleden 1743Cornelis Willemse Aal, jan Kint en Claas Spits als executeur s testementair in de boedel van Adriaan Alderste WintGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap waarbij inzage in de staat en inventaris en verantwoording van het bewind wordt bemoeilijkt
Mandament relief d'appelJohannes van der Hoef, met zijn vader Wijnand van der Hoef beiden wonende te LeidenCornelia van der Hee, met haar vader Dirk van der Hee ook wonende te LeidenBezwaar tegen huwelijks proclamatie, waarbij door schepenen van Leiden d.d.27-11-1745 ten nadele van supplianten vonnis was gewezen
Mandament relief d'appelJan van Meersum, brouwer te Alkmaar, gehuwd met Maria Strandvliet, dochter van Maarten StrandvlietPieter Bonser, wonende te Amsterdam, gehuwd met Geertruij Strandvliet, enige erfgenaam van Grietje Strandvliet, Maarten en Grietje Strandvliet zijn voor een zesde part erfgenaam van Jacob Pieter CorfBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar d.d. 19-12-1741 gewezen inzake een geldsom die Bonser van suppliant opeist
Mandament relief d'appelAbraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter
Mandament relief d'appelEngelbert Kevelskamp, wonende te AmsterdamAbraham Wallis, zwager van de suppliant en Hermanus en Damaen Kevelskamp, zonen van suppliantBezwaar tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 01-08-1742, inzake het tegen de zin van de suppliant aanstellen van een administrateur over zijn goederen
Mandament relief d'appelJacob Bakker, wonende te AmsterdamJohanna Catharina Cramer, dienstmeid van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen, inzake het verbreken van vermeende trouwbeloften
Mandament relief d'appelJan Meijer, Heer van Spanbroek, gehuwd met maria emilia van Nolten, eerder weduwe van Willem Blankenhagen, koopman te AmsterdamGovert Loten, boekhouder van een rederij, i.p.v. de overleden Willem BlankenhagenBezwaar tegen vonnis door commissarissen van zeezaken d.d. 11-06-1741en tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 05-09-1742 gewezen, inzake betaling van verhandeld hout door makelaar willem de wit verkocht in opdracht van Willem blankenhage
Mandament relief d'appelJan Hendrik Roofzak, wonende te AmsterdamMagdalena Fijting, gescheiden vrouw van Pieter Lucas Sluijs, eerder weduwe en erfgename Balthasar Follner, opziener van de vismarkt en organist van het kasteelkerkje te BataviaBezwaar tegen vonnis d.d. 03-11-1742 door schepenen van Amsterdam in niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelPieter de Leeuw, gehuwd met Helena Schaick, wonende te Nisse op Zuid-BevelandMaria DekkersBezwaar tegen vonnis d.d. 24-11-1742 door schepenen van Nisse gewezen inzake vermeende mishandeling van Maria Dekkers en haar kind
Mandament relief d'appelJan van der Heijde, wonende te AmsterdamGesina Nadorf, weduwe van Dirk SluijmerBezwaar tegen vonnis d.d.d 11-12-1742 door schepenen van Amsterdam in niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelWillem Nagel, Mr. Hoedemaker, wonende te AmsterdamDe weduwe van Simon van Leeuwaerden, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1743 door schepenen van Amsterdam gewezen. Suppliant had onder huurcontract in het huis van de weduwe gedreven. Hij wilde daarmee stoppen en de verbouwing nodig voor de winkel, op zijn kosten ongedaan maken
Mandament relief d'appelCornelis Welle, scheepstimmerman, wonende te GoesMarinus Gouwenaer, mr. smid te Goes, Lieve Pieterse en Jochem Vink, beiden wonende te ZierikzeeBezwaar tegen vonnis door schepenen van Goes d.d. 23-09-1743 gewezen inzake verkoop van ijzer, touwwerk en mast door Adam Prins verkocht van de poonschuit die deze van de suppliant had gekocht, maar nog niet betaald
Mandament relief d'appelSimon Beijerman, koopman te Rotterdam, handelend voor Jan Blancan, koopman te Bordeaux in FrankrijkArchibald Isaac, Zacharias Hope en Johan Goddart, als crediteuren van Daniel de RoijBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 24-10-1743 gewezen inzake een zending geleverde suiker, gekocht door suppliant en in bezit van de insolvente Daniel de Roij en opgeslagen in een pakhuis te Rotterdam
Mandament relief d'appelIsaq Issindorp, koopman te DordrechtSara de Mendina, moeder van Isaaq FidanqueBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-07-1740 gewezen inzake haar bewering rekeningen te hebben voldaan voor haar insolvente zoon. isaaq Fidanque en die nu door de curator van de insolvente boedel uitgekeerd te willen hebben ten nadele ven overige crediteuren
Mandament relief d'appelMr. Johannes Schopman, advocaat van t'Hof en Leonard Bijlant, notaris te s'Grvanhage, op last van de voornaamste crediteuren van Mr. Balthazar Mandt, wonende te GoudaMr. Balthazar MandtBezwaar tegen vonnis door schepenen van Gouda d.d. 06-07-1740 gewezen inzake overgave van documenten na hoor en wederhoor van partijen
Mandament relief d'appelJohannes Vergeel, koopman te AmsterdamMartinus Sagmans, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 29-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden bij de levering en betaling van een partij mallebaerse cardamon, gekocht door makelaar Hendrik Attee in opdracht van suppliant
Mandament relief d'appelJacob De veer, koopman te Amsterdam in opdracht van Coensen de Veer, kooplieden te MarseilleWillem Kup, als vader van Paulus Voortst KupPaulus Voorst Kup is in dienst getreden als boekhouder van Doensen en De Veer, Zijn vader zal borg staan voor tekorten tot een bepaalde som. De zoon draagt bepaalde bedragen niet af en vertrekt. supplianten hebben nu bezwaar tegen vonnis d.d. 14-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen waarin aan hen eis werd ontzegd om de schuld op de vader te verhalen, wat bij contract was vastgesteld
Mandament relief d'appelAdam Huijgens, wonende te AmsterdamGualterus Holtius, baljuw van KoudekerkVermeend onbevoegd vissen in de Hogewaartse Polder te Koudekerk
Mandament relief d'appelAbraham de Vries, arts te AmsterdamHartog Levij, broer van de vrouw van de Vries, genaamd Duifje Isaacs HartogBezwaar tegen vonnis d.d. 20-03-1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake frivole middelen gebruikt om uit te komen onder terug betaling van geld dat hem jaarlijks, zonder vergoeding van rente, was uitbetaald onder contract bij suppliants huwelijk gesloten
Mandament relief d'appelFrancois Valleree, wonende te DirkslandDingeman Anemaat, secretaris van Zevenbergen in zijn privé en voor Mr. Willem van Assendelft, burgemeester van s'Gravenhageen de weduwe van secretaris Adriaan AnnemaatBezwaar tegn vonnis d.d. 13-11-1734 door schepenen van Nieuw Craijerspolder gewezen inzake het niet nakomen van afspraken bij de huur van 65 gemeten, 29 roeden zaailand in de polder van van Nieuw Craijersplaat gemaakt
Mandament relief d'appelSamson Salomons, koopman van de Hoogduijtse Joodse Natie wonende te AmsterdamB. Jacobs, alias Hartogh en Benedictus Jacobs de VriesNalatigheid en moeilijkheden bij afhandeling en voldoening van een wisselbrief
Mandament relief d'appelSilvester (G) Uoigebuur , wonende te DixmuijdenDe curatoren van de insolvente boedel van Dirk en Cornelis van der Vlist, kooplieden te DordrechtBezwaar tegen vonnis door de kamer judicieel d.d. 09-07-1731gewezen inzake zonder voorkennis doorverkopen van zaad dat in het schip van schipper Engel Boon was achtergebleven en door Dirk en Cornelis van der Vlist was besteld
Mandament relief d'appelElisabeth Heicoop, (voor zichzelf en voor 1/3 deel erfgenamen van haar broer Wouter, ook als erfgenamen van haar overleden zuster Mariaook voor 1/3 deel erfgename van Wouter en voor haar broer Johan Wouter, allen nagelaten kinderen en erfgenamen van Johan Heicoop, oud raad van DordrechtMaria Schoen, wedeuwe en boedelhoudster van Johan Bosman, koopman te DordrechtBezwaar tegen de uitspraak van de kamer judicieel te Dordrecht d.d. 09-04-1732, inzake verrekening van een wisselbrief tegen geleverde wijnen en andere winkelwaren
Mandament relief d'appelJan van der Driest, wonende te St. Annaland op Tholen, gehuwd met Jacoba Rauveroij C.S. allen erfgenamen van hun vader en grootvader Anthonij Rouveroij die een tweede huwelijk aanging met Maria van DulmenJosephus lab Court, weduwnaar van Maria van DulmenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Tholen d.d. o02-05-1732 gewezen inzake een foutieve veronderstelling van la Court als zouden de supplianten een genoegzame garantie , diene te leveren alvorens hij staat en inventaris der goederen moest leveren
Mandament relief d'appelWillem Kool, wonende te BerkelArij Zijdenbosch, mr. timmerman, wonende te HilligersbergBezwaar tegen de vonnissen door het gercht van Berkel en Rodenrijs d.d. 28-01-1732 en door de welgeboren mannen van Delfland d.d. 23-06-1732 in een niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelJean Cahoers, Abraham Dozij, Daniel van Eijs en Pierre Robineaux, allen wonende te Leiden, als voogden over de meerderjarige kinderen van wijlen Philip Jordan en Jeanne de Gevreijfrancois la Pierre, gehuwd met Jeanne de GevreijBezwaar tegen vonnis door het gerecht van Leiden d.d. 07-07-1732 in niet genoemde zaak gewezen
Mandament relief d'appelJosua Israel d'Andrada, i.v.m. preferentie inzake de insolvente boedel van Salomon PareiraWillem Hendrik Ravens, procureur van het gerecht van s'Gravenhage die d'Andrada in deze zaak bedientBezwaar tegen vonnis d.d. 22-03-1732 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake geschil over uitkering van verdiend salaris
Mandament relief d'appelJan Bake, koopman te AmsterdamHendrik Heijneke, compagnon van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 14-12-1730 gewezen inzake het zonder toestemming belastern van het compagnonschap
Mandament relief d'appelJudel Jacobs, wonende te AmsterdamJan Gosselaar, mr. timmerman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 31-01-1731 gewezen inzake eigendomsrecht van een perceel en inning van de huur daarvan
Mandament relief d'appelJacobus Overvelt, brouwer te MonnikendamAlbert Drebbel, oud burgemeester en raad te Monnikendam, Dirk Boon, president en burgemeester en raad te Monnikendam als voogden over de minderjarige kinderen van Jocob KatwouwBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-05-1731 door schepenen van monnikendam gewezen inzake geschil bij aflossing van een obligartie
123...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in