Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
80 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 80 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement om betalingDe voogden van de minderjarige kinderen van Elbert Dircksz RavenDe weduwe, kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te Huizen en nagelaten zoon van Gijsbert Rijcken, alsmede Lambert AertszAchterstallige som geld op een obligatie met interest
Mandement om betalingPieter Stakenbeecke, geweldiger en politiebeambte van het hofHet Hof van HollandVerzoek om de voldoening van de declaraties, vervullen van vacatures en voorgeschoten gelden, welke enige maanden geleden door de suppliant aan het hof zijn overhandigd
Mandement om betalingTobias van den Bosch, gewezen cipier van de Voorpoort te Den HaagGeenVerzoek om de betaling van f. 708:10 door het Hof van Holland als schuld opgelopen door de vertering van de bode van de Generaliteit en de ontsnapping van de gevangene Pauwels van Sevenhuysen, door toedoen van zijn dienstmaagd Agneta Bartels
Mandement om betalingAnna Verboom, de weduwe van Johan van der Meer, bij leven ontvanger van Leiden en Rijnland, als voogdes van haar minderjarige dochter Agneta Jacoba van der MeerDe erfgenamen van Gerrit van der Burgh, Hendrine van der Burgh te Warmont, Jan van der Burgh, Willem van der Burgh te Leiden en Johan Cringelshaecke, notaris en gehuwd met Clasina van der Burgh voor zichzelf en de erfgenamen van Neeltje de la Barlie, huisvrouw van Dirck Gerritsz van der Burgh en Hilco, allen erfgenamen van Dirck Gerritsz van der Burgh en Johanna van Hoogmade als bezitter van de hypotheekBevel aan de tegenpartij te voldoen aan het appointement met de interesten van dien met inbegip van de kosten
Mandement om betaling, en van arrementen van het proces aan te nemen en procureur als acceptant te stellenDe voogden van de minderjarige kinderen en erfgenamen van Elbert Dircksz RavenDe kinderen en erfgenamen van Claes de Swart, schout te HuizenDe betaling van het vonnis aan testatrice van de tegenpartij te voldoen, de arrementen van het proces aan te nemen en een procureur als acceptant aan te wijzen
Mandement penaalAdriaen Jansz Vermeer en Govert Claesz Conijnenburgh, kopers; Jan Pietersz Vercade, Leendert Henrixz Leeuw, Adriaen Pietersz Vercade, Adriaen Cornelisz van den Noock en Willem Pietersz, oud-burgemeester, eveneens als kopersSchout, schepenen en secretaris van BenthuizenHeffing van een extra penning over de verkoop van diverse landen, door de tegenpartij opgelegd als belasting, wat volgens de costumen van Rijnland niet is toegestaan. Eis: binnen acht dagen brieven versturen aan supplianten.
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de ban van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger van Haarlem, schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijke en onterechte procedures en daaruit voortvloeiende executies na aanwijzing van het huis van suppliant als betaling voor de schuld, maar door de tegenpartij in beslag is genomen uit wrevelmoedigheid (kwaadaardigheid)
Mandement penaalHercules Schatter, burger te Haarlem en tegenwoordig wonende in de bon van Aalbertsberg in de jurisdictie van Brederode, als gedaagdeGerrit Claesz den Otter, timmerman en burger te Haarlem, de schout en schepenen van Aalbertsberg, de heren schepenen van Haarlem en de gerechtsbodeStopzetting van alle kwalijken en onterechte proceduren en daaruit voortvloeiende executies na de aanwijzing van een huis door suppliant als betaling van de schuld, terwijl de tegenpartijj veel meer in beslag heeft laten nemen uit wrevelmoedigheid
Mandement penaalNNThullen en AnnemaetDe verkoop van een grote partij landen waarvan de suppliant zelf de vruchten wenst te plukken en waarvan genoemde Thullen en Annemaet hem daarvan zullen weerhouden door een beneficie van namptissement in te dienen
Mandement penaalWillem van Wassenaar, heer van de vrije heerlijkheid van Veur etc., ter admiraliteit van de stad Amsterdam en gecomitteerde raad; de baljuw en het gerecht van de heerlijkheid VeurGeenVerkregen hebbend het octrooi voor het onderhoud van een schoolmeester, vroedvrouw en dienaar voor zes achtereenvolgende jaren voor de Veur, bezwaar tegen de procedures om verkeerdelijk bij het hof aan te kloppen, omdat de ambachtsbewaarders van Veur zelf voldoende middelen in kas hebben om de lasten zelf te dragen
Mandement penaalMr. Lauerens Snelius, advocaatWillem van Ravesteyn als procureur van Johan van Overhijn van Schoterbosch, heer van Schoterbosch Oudschaspel, raad en schepen van de stad HaarlemDe tegenpartij heeft alle stukken ontvangen en dient binnen 24 uur te reageren
Mandement penaalJan Gondese Bois, stadhouder van de heer Anthonis Pluympot, de baljuw van de stad BrouwershavenDe baljuw en burgemeesters van BrouwershavenDe tegenpartij en alle anderen duidelijk maken dat de suppliant zich vrijelijk mag verdedigen tegen alles wat de baljuw hem ten laste legt, hem niet op te pakken of hem verder lastig te vallen
Mandement penaalHeer Jacobus van Borre, oud-schepen en raad van de stad Brouwershaven en tegenwoordig meester van het mannenhuis aldaarMarinus Copmoyer, gewezen meester van het mannenhuis, en de baljuw als schout van BrouwershavenDe suppliant niet met arrest of gijzeling lastig te vallen en zijn naam en faam niet te bezoedelen en de voornoemde pocherijen als kwalijk en ten onrechte te verklaren, waarbij de burgemeesters en schepenen een kopie van de berekeningen en notulen moeten overhandigen, met alle kosten vandien
Mandement van complainteMelchior Kemels, juwelier te Den Haag, en het goud- en zilversmidgilde alhierDe overige overluiden van het gilde, complotterende tegen de suppliant om buiten hem om te procederenVerzoek aan het hof de nominatie van drie personen bij het gilde met hun advies te ondersteunen en de procedure van complainte voort te zetten
Mandement van evocatieNicolaus van Loon, eerste schepen van Amsterdam, met Jacques Martin en Octavia Tensini, beide kooplieden aldaar, een apostille verleend op het rekest van Jan Butler vanwege zijn zoon Matheo ButlerRescribenten (= gedaagden in de partijen)Verzoek tot overbrenging van de zaak naar het Hof van Holland, na de comparities in 1653 en 1654, en zonder enige jaren tijds een vervolg te doen
Mandement van reauditieAnthony Motien, procederend in cas penaal voor het hofWilliam PeacockVervanging van procureurs en het niet bekend maken van advocaat waardoor de suppliant benadeeld zou zijn in de uitspraak van het hof
Mandement van reductie met de clausule van inhibitieNicolaes Jansz Wael, koopman te VlissingenReynier van der Beecke, oud-burgemeester en tresorier van Middelburg en Franchois van der Beecke, koopman te MiddelburgAanvankelijk compromis met arbiters over restitutie van het scheepskrediet (bodemerie) omdat deel van de lading van het in brand gestoken schip met andere schepen is teruggekomen; drie arbiters gaan daarna te ver in hun uitspraken en adviezen waartegen suppliant bezwaar aantekent bij het hof
Mandement van spoliePieter Bosch, een jongman van circa 20 jaar oud, geassisteerd door zijn stiefvader, wonend te VoorhoutTwee advocaten, onder wie ene CrolliusSuppliant wandelend van Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen door ene Crollius als dief en vagebond was aangevallen en een mof was ontstolen die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant voldoening te schenken en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te mainteneren (handhaven)
Mandment in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefMarinus Boom, uit de parochie van Capelle op Zuid-Beveland als eiser, enerzijdsAdriaen Verburch, te Wemeldinge en Marinus Laurissen, ook aldaar, als gedaagden, anderzijdsBezwaar tegen het nul en uniek vonnis (12 november 1660) door de schepenen van Wemeldinge, waarin de suppliant in contrarie bij de schepenen werd toegelaten
Request met bijlagenCornelis Jacobszoon Scherpeling, wonende te Leiden, administrateur over de nalatenschap van Oloff Dirckxz de HaesJan Pietersz Haselaer, gehuwd met Elisabeth Jans de Haes, erfgename van Oloff Dirccxz de Haes, Cornelis van Cruijskercken, predikant in st Anthoniepolder, de la Pla, koopman te Leiden, voogden over de Elisabeth Jans de HaesBezwaar tegen drie vonnissen alle d.d. 1645-06-02 inzake betaling van de proceskosten
VerzoekEngeltje Gerrits, de weduwe van Otto Laurensz te Hoorn; en Jan Adriaensz te Benthuizen, gehuwd met Stijntje Pieters, beiden kindskinderen van Hendrick Dircxsz, broer en mede erfgenaam van Sybrich Dircx, bij leven poorteres van HoornGeenWegens grote armoede verzoeken de supplianten het hof om speciale toestemming het testament van Sybrich Dircx te mogen uitvoeren en daarvan goedkeuring bij apostille
VerzoekPhilips de Hornes, graaf van Hoorne en Houtekercke, en de heren voogden van Paul Francois de Lalaing, minderjarige graaf van HoogstratenProcureur-generaal en de heren van de ReekeningTegenpartij opdragen alle ontbrekende stukken van het proces over de heerlijkheid van Altena zonder uitstel aan te leveren bij de griffie van het hof of onder ede te verklaren dat zij deze niet bezitten
VerzoekMauritz van Sterrevelt, procureur van het hof van Holland namens Dominicus van Blenckvliet (ook Brenckvliet)Dominicus van Blenckvliet, gevangene op het huis van Hasenberch binnen Utrecht, vader van Dr. Johan van Blenckvliet, getrouwd met juffrouw Adriana van GeestdorpVerzoek om bemiddeling tussen vader en zoon opdat de vader die zijn zoon gevangen liet zetten wegens trouwen zonder toestemming, het huwelijk toch zou erkennen
VerzoekJan Leendertsz en Pieter Leendertsz van der Plas, te NoordwijkWillem Willemsz van Rhijn de jonge, te Zoeterwoude in Rijnland en de enige zoon van Willem Willemsz van Rhijn de oude en Jannetje Leendertsz van der Plas; zij hebben veniam aetatis voor hun zoon verzocht bij het Hof van HollandDe supplianten hebben vernomen dat Willlem Willemsz de jonge inmiddels 23 of 24 jaar oud is en bekwaam zijn eigen goederen te beheren, terwijl hij niet ouder is dan 20 en zeer klein van stuk en zeker geen eigen goederen kan besturen; het verzoek om overhandiging van het rekest aan de supplianten, zodat deze het hof naar waarheid kunnen berichten over deze kwestie
Verzoek antidotaalLuyckas Marcus van Hooghstraeten, meester-kleermaker in Den HaagMaritje Maertens, tegenwoordig wonend te Amsterdam en testamentair erfgename van haar manVerzoek om te voorkomen dat de tegenpartij in beroep gaat tegen het vonnis van schepenen te Rijswijk, waarbij deze tegenpartij een legaat moet uitkeren aan Cornelis Tack, de enige broeder van de suppliant
Verzoek om apostille in de marge met de clausule van reliefCornelis Adriaensz Hollander, dijkgraaf van Oosterlanden Oosterstein in DuivelandWillem Corneliszn Keiser, wonende te Zierikzee, gebleven borg van Jan Cornelisz Boeye, gewezen penningmeester van OosterlandGeschil over de kosten van betaling voor het hout uit een omgehakt bos, zijnde ruim 26 p vlaams
Verzoek om appointement in de margePieter van der Leye en Abraham Jacobsz Cousenaer nomine uxoris (uit naam van zijn echtgenote), impetranten in cas d'appelJan Arentsz van Westreenen cum suisConflict over de scheiding van de boedel van hun grootouders Gillis van der Leye en Tanneken van de Keere. Verzoek om teruggave van de betaalde kosten voor een eerder beroep en reauditie bij het Hof en de Hoge Raad
Verzoek om letteren van attachePieter van Alteren, heer van Jaarsvelt en advocaat fiscaal van het College der Admiraliteit te Amsterdam, eiser enerzijdsCornelis Tromp, schout bij nacht en kapitein van de vermelde Resorte, gedaagde en verweerder anderzijdsVerzoek om een sententie (f. 4000) ter reparatie van de schade door de tegenpartij veroorzaakt door de eiser te laten vervallen via de letteren van attache
Verzoek om opheffing van fideicommisAnna velthoff, weduwe van jonker Alexander Wagemans, gewezen luitenant van de compagnie ruiters van de heer van FranckenburchGeenVerkoop van fideicommissaire goederen, gelegen in Vlaanderen en in het land van Altena, nodig voor het onderhoud van de kleinkinderen van Maria Looms
Verzoek tot opheffing van fidei commisHenrick Allertsz Groot, wonend in de Beemster en kleinzoon van Jeuwit Pieterse en Crijn Jansdr, buurlieden te Noordscharwoude, met als testamentaire erfgenamen hun drie kinderen Jan Jeuwitsz, Anna Jeuwitsdr en Griet Jeuwitsdr, op voorwaarde dat de goederen nooit worden vervreemd (dus binnen de familie blijven)GeenVerzoek het fidei commis te beëindigen zodat grond als vrij land kan worden verkocht om met een deel van de opbrengst een stuk land van 8 morgen in de Beemster te kunnen kopen
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in