Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament relief d'appelMr. Johannes Schopman, advocaat van t'Hof en Leonard Bijlant, notaris te s'Grvanhage, op last van de voornaamste crediteuren van Mr. Balthazar Mandt, wonende te GoudaMr. Balthazar MandtBezwaar tegen vonnis door schepenen van Gouda d.d. 06-07-1740 gewezen inzake overgave van documenten na hoor en wederhoor van partijen
Mandament van appelJacob Brugman c: s: , solliciteur militair en notaris te 's Gravenhage, als executeur-testementair over de boedel van Mr. Gerard van Eversdijk, schepen te 's GravenhageCornelis Voegen, apotheker wonende te 's Gravenhage, Cornelis le Maitre, koopman wonende te 's Gravenhage, Paulus Markom, koopman te Amsterdam, Cornelis Voegen Gerritsen koopman te Leiden crediteuren in de boedel van Mr. Gerard EversdijkBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 23-12-1757 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het op onware gronden aanstellen van een curator nl. Pieter van Bekesteijn
Mandament van arrest en rauw actie met clausule van edictFrancois Fagel, griffier van de Staten Generaal, en zijn mede executeurs en mede voogden over de erfgenamen van wijlen Jacoba Graswinkel, weduwe van Mr. Benjamin Fagel, heer van ter Weer, ectDe erfgenamen van Catharina Versteegh, weduwe en erfgename van Nicolaas WitbolBeslaglegging op twee huizen met annexen op Klei Bleijenburgh in den Haag, als onderpand gesteld voor een schuld van 4000,- gulden, waarvan 3000,- gulden en de rente over de laatste twee jaar niet zijn betaald
Mandament van arrest met edictDina van Alphen, weduwe van Johan Knips, wonende te Leiden, grootmoeder van moederszijde van de nagelaten kinderen van haar dochter Agneta Knips gehuwd geweest met Hendrik van Lith de Jeude, luitenant kolonel dezer landeHendrik Lith de JeudeVerzoek om beslaglegging op de goederen van Hendrik Lith de Jeude i.v.m. rechten van de nagelaten kinderen van haar dochter Agneta Knips
Mandament van rau actieClement van Sorgen, wonende te Amsterdam met procuratie van Jan Ketteler, wonende in Keulen en handelende t.b.v. zichzelf en van de erven van zijn overleden compagnon Frans van den BerchNicolaas van den Heuvel. koopman te HaarlemOnvermogen om te voldoen aan zijn betalings-verplichtingen
Mandament van rauw actieHelena Maria Staats, ambachtsvrouwe van de grote Lindt, weduwe van Hendrik Theodorus de Jong, Heer van grote LindtCornelis JorisseWeigering om het recht van 2 1/2% op de nakoop van alle onroerende goederen te betalen aan de suppliante
Mandament van reformatieWillem Swaan, wonende te Medemblik, gehuwd met Anna Houttuin, enige dochter van Mr. Cornelis Houttuijn, secretaris van Medemblik en van Annetje FlorisCarel Heijnsius van Willigen, raad te Medemblik, Barend van der Beek, koopman te Amsterdam als gewezen voogden over Anna HouttuijnNalatigheid in overgave van documenten, waarbij ten nadele van suppliant d.d. 24-08-1745 door schepenen van Medemblik vonnis was gewezen
Van willig decreetWilhelmina Armgarde Duca, baronesse du Tour, weduwe van George Cornelis, markies de ThouarsGeenVerzoek om mandament van willig decreet d.d.22-09-1751 bij de verkoop van een hofstede "Soneveld"met plantages, vogelkooi, boomgaarden, huismanswoning met met schuur ect. en 28 mergen land, waarvan 18 mergen onsterfelijk erfleen, graf en gestaelte in de kerk in de kerk van Valkenburg
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in