Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
184 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 184 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen01-08-1653
Abraham Harinxma en Trijntje Harinxma, de weduwe van Christiaen Boschot en wonend aan de Overtoom buiten AmsterdamSchout en schepenen van AmstelveenVerzoek om directe teruggave van de verwijderde goederen uit het sterfhuis van hun moeder17-09-1653
Adriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen17-03-1651
Adriaen Claesz van Alphen, wonend te HazerswoudeHendric van Veenburgen, baljuw met de weesmannen van HazerswoudeEis van de suppliant dat de tegenpartij zich binnen zes weken voor het hof zal verantwoorden voor het buitensporig gedrag bij de inval in zijn woning (vader van een jong kind waarover nog geen voogd was aangesteld wegens het overlijden van de moeder kort na de geboorte)09-10-1656
Adriaen Cornelisz Hollander te BabyloniënbroekJacob Hermansz van Dalen en de weduwe van David de PrielVerbod op verdere executie van het vonnis van het gerecht van Heusden en zich te behelpen met genoemd vonnis om penningen zonder belasting te laten ontvangen03-04-1657
Adriaen Hermansz Vis, wonend te HoornHerman Balthusz Vis en de voogden van Geertje Balthusdr [Vis], beiden kinderen van suppliants overleden broerVeroordeling van suppliant door de schepenen van Hoorn tot betaling van 1220 Carolusguldens aan tegenpartij terwijl hij hen al meer dan 3000 gulden had betaald29-03-1651
Adriaen Hermansz Wis, koopman te HoornVoogden van de kinderen van suppliants minderjarige broerGeschil tussen suppliant en de voogden van de kinderen van zijn broer; suppliant verzoekt om opschorting van het vonnis van de schepenen van Hoorn voor de tijd van drie maanden08-11-1651
Adriaen Jansz Vermeer en Govert Claesz Conijnenburgh, kopers; Jan Pietersz Vercade, Leendert Henrixz Leeuw, Adriaen Pietersz Vercade, Adriaen Cornelisz van den Noock en Willem Pietersz, oud-burgemeester, eveneens als kopersSchout, schepenen en secretaris van BenthuizenHeffing van een extra penning over de verkoop van diverse landen, door de tegenpartij opgelegd als belasting, wat volgens de costumen van Rijnland niet is toegestaan. Eis: binnen acht dagen brieven versturen aan supplianten.06-06-1653
Adriaen van Beeckhuysen, wonend te Oosterhout in de baronie van BredaRoelant Meyer, wonend te HoogwoudBevelschrift waarmee suppliant Meyer wil dwingen de baljuw- en schoutambten van Hoogwoud neer te leggen en aan hem over te dragen door het volgens koopcontract betaalde geld te aanvaarden08-12-1651
Adriaen van Benschop, te DordrechtWillemijntje Jacobs, te DordrechtDe tegenpartij verklaart de suppliant tot vader van haar kind, waarna hij eist dat ze zijn goede naam en faam niet te schande maakt of het kind bij hem thuis bezorgt en verder laster en dreigementen als kwalijk en ten onrechte afzweert
Adriaen van Tol, gecommitteerde van de crediteuren van jhr. Maximiliaen de Hartain, heer van Marquette, en jvr. Catarina van Lockhorst, vrouwe van Marquette, alsmede Crijn Jansz te HeemskerkDe heer en vrouwe van MarquetteTerughalen van de rogge en haver tegen de wil van Crijn Jansz en aan hem ontnomen om schulden te betalen, en een verbod aan tegenpartij om zich met de gewassen van Crijn Jansz te bemoeien en hem alle kosten te vergoeden14-08-1656
Adriaentje Jans, de weduwe van Abraham Cornelisz Doornheyn, en moeder alsook voogdes van haar kinderenHendrick Ariensz GroenewechtHuurcontract door wijlen haar man tot juli 1660 afgesloten met Mr. Willem van Groenhout, advocaat te Haarlem; Hendrick Groenewecht heeft na het overlijden van haar man Abraham Doornheyn de advocaat wijsgemaakt dat zij geen zin meer had in het land en daarvan afstand deed, zodat Groenhout het aan hem heeft verhuurd, wat in strijd is met het contract31-05-1656
Aeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.07-03-1656
Aert Hermansz van der Wael, wonend in de jurisdictie van Mijnsheerenland van Moerkerken, als voogd van Herman Dircxsz van Dijck, nagelaten minderjarige zoon van Dirck Hermansz van DijckMarieken Jacobs Verhagen, wonende op Stougjesdijk mede in de jurisdictie van MoerkerkenBevel aan tegenpartij de suppliant er niet van te beschuldigen de vader van haar kind en hem niet het kind thuis te sturen en de kwestie als kwalijk en ten onrechte te verklaren, en zich binnen zes weken een actie op de suppliant wil richten aan het hof op pijne van verstek met een eeuwig zwijgen en silentium12-12-1657
Albert Albertsz Hartzuywer, buurman en biersteker te ZijbekarspelJohan van der Burch, schout te ZijbekarspelVerbod om suppliant wegens vermeende diefstal in verzekering te nemen zonder vonnis of appointement van het gerecht14-12-1651
Albert Lemmerman, koopman te AmsterdamJoan Ampera, koopman te HaarlemVerbod op verdere procedures van executie als kwalijk en onterecht gedaan om ondanks beider voorafgaand accoord te dreigen met executie penaal; de scheepspartijen en cargasoen (lading) zijn door de suppliant meer dan voldoende betaald met vele opmerkelijke kosten04-10-1657
Anna van Mivael, de weduwe van Cornelis VermeyJan Mattheusz van Erpecom, koopman te AmsterdamTeruggave van in onderpand gegeven juwelen nadat de suppliante de resterende borgtocht heeft betaald, maar dan wel zonder de door de tegenpartij in rekening gebrachte "onkosten"24-04-1656
Anthony Goodtschalk, lijwatier (linnenwerker) te Rotterdam en Joannes Goodtschalk, mede lijwatier te Nijmegen als voogden van hun minderjarige halfbroeder Paulus Goodtschalk te LeidenMarij Breynnich, wonend te LeidenTegenpartij beschuldigt de suppliant ten onrechte de vader te zijn van haar ongeboren kind en besmeurt daarmee zijn reputatie07-02-1656
Anthony van Halewijn, brouwer in de brouweij van de Twee Ruiters te Haarlem; Pieter IJsbrandsz, waard in de Cath Man te Aalsmeer; Pieter Jacobsz van Banchem; Trijn Henrix de weduwe van Herman Pietersz; Willem Jorisz van der Heyde; Harman Thijsz; Dirck Cornelisz; Thomas Jansz; Maritje Henrix, de weduwe van Aelbert Erasmusz Haring, allen eigenaars of gebruikers van huizen binnen Aalsmeer; alsmede de ambachtsbewaarders van het dorp in aller belangPieter Jansz alias Piet JanDempen of verlanden van een ten onrechte gegraven sloot door de tegenpartij24-09-1657
Antony Verhorst, deurwaarder van het hofJan Cloosterman, te AmsterdamTeruggave van het voorschot en salaris volgens de declaratie aan de klerk van de advocaat Stipel, welke declaratie door de tegenpartij met geweld afhandig is gemaakt en teruggave ervan is geweigerd19-06-1657
Arien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren13-11-1651
Aryen Laurensz van Moerkerkenm wonend te Strijen als recht hebbende een derde deel van de erfenis na het overlijden van Lauris Jansz van Moerkerken, zijn vader zaligerLeenderr Cornelisz Scheen en Quirinus van Strijen met procuratie van Alewijn van der Woert met actie en transport van Adriaentje Lourens, de zuster van de suppliant; mitsgaders de schout en het gerecht van Strijen, inclusief de weesmeesters als oppervoogden van de onmondige kinderen van Jan Laurensz van MoerkerkenAfzien van verdere procedures en de verkopingen als kwalijk en tenonrechte te beschouwen totdat de beide partijen de bevelen penaal volgende door het hof zijn gehoord05-12-1657
Baert Symonsz, wonend te OpmeerJohan de Mist, schout te AbbekerkSchout van Abbekerk heeft suppliant valselijk beticht en via processen gedwongen geld te betalen. Suppliant heeft het hof om mandement van reductie met clausule van inhibitie (opschorting lager vonnis) verzocht. Desondanks heeft de schout van Medemblik hem gezegd het proces gewonnen te hebben en hem samen met de schout van Abbekerk gearresteerd, gedetineerd en betaling van geld en het tekenen van een rentebrief afgedwongen.30-06-1651
Baertje Hendricxdr, de weduwe van Jan Jacobsz Coopal, bij leven oud-burgemeester van Naarden, alsmede moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Jan Jansz CoopalTrijntje Arents te NaardenDe tegenpartij moet zich onthouden van het "opzweren" van haar zoon (aanwijzen van een ander dan de eigenlijke vader)27-01-1656
Baertje Pleunen te Gouda, enige tijd gehuwd geweest met Jacob Maertensen Broecker, tegel- en pottenbakkerJacob Maertensen Broecker, tegel- en pottenbakkerTegenpartij moet zich onthouden van geweld tegen suppliante en haar kinderen, scheiden van tafel en bed en goederen, en mag hangende de rechtzaak geen schulden maken06-10-1654
Barbera van Uffelen, de weduwe van jhr. Nicolaes van BrederoodeJoffrouw Maria Ruychavers, de weduwe van Jan Meerman te Amsterdam, en haar zoon Franchois Meerman te DelftSuppliante wil als erfgename en vruchtgebruiker van haar mans bezit (half/half) voorkomen dat de tegenpartij als mede-erfgenamen ab intestato tot erfdeling van een aandeel in de OIC overgaat21-01-1656
Bouwen Evertsz, buurman in het Oosteinde van het dorp van Aalsmeer ressorterende onder het baljuwschap en de jurisdictie van Kennemerland alsmede de dijkgraaf en heemraden van het hoge heemraadschap van RijnlandDe dijkgraaf van RijnlandVerbod aan de dijkgraaf van Rijnland voort te gaan met de oproep en procedures tot de vergoeding van kosten03-10-1657
Burgemeester en regeerders van SpanbroekDijkgraaf, heemraden en waarschappen van Medemblik en de Vier NoorderkoggenHoefslag over meer dan de van oudsher gebruikelijke 86 morgen opgelegd door heffing van een extra omslag28-03-1654
Burgemeesters en vroedschappen van de ban van OostzaanBurgemeesters en regenten van Oostzaan te ZaandamWanneer een minderheid van de stemmen uit de gemeente Oostzaan tegen het meerderheidsbesluit stemt, moeten de kosten niet uit de gemeente- of dorpsgelden worden betaald, maar uit de eigen particuliere beursen worden opgebracht05-02-1658
Burgemeesters van Zuiderwoude in Waterland benevens de burgemeesters van Broeck en HolyslootDe burgemeesters van Broeck en Holysloot in WaterlandSuppliant wil dat de tegenpartij het beroep tegen het vonnis van de hoge heemraden van Waterland staakt (???)07-11-1654
Carel Copius, secretaris van Rijnsaterwoude en opvolger van Pieter van SantenPieter van Santen, de ontslagen paapsgezinde secretaris van RijnsaterwoudeBevel aan de tegenpartij om alle charters, papieren en documenten van het secretarisambt te overhandigen en bij weigering een deurwaarder in te schakelen06-10-1656
Catarina Dirx, de weduwe van Teunis Jansz Kiviet, wonend te StrijenJacob de Braeuw, heer van de KetelBeëindiging van de pacht over de helft van 19 morgen zaailand in Bonaventura omtrent de steenplaats en overdracht aan Willem Jacobsz Poortegaell ?? (onduidelijk verhaal)31-07-1651
Catharina Warmont, de weduwe van Adriaen van Rijnenburg bij leven kapitein van de schutterij van LeidenSimon Dircxsz Crul, warmoesman te LeidenVerbod op delving en uitgraving van een stuk land dat als hypotheek van de suppliant dient aan de Hoge Rijndijk binnen Zoeterwoude10-11-1656
Claes Adriaensz Berch, Commertje Adriaensdr Berch en Ermpje Adriaensdr Berch, allen wonend te Zoeterwoude en gezamenlijk eigenaar van de helft van de woning, hooiberg en twee boomgaarden met een houten huisje in een grote boomgaard in het Westeinde van ZoeterwoudeHeyltje Jansdr, de weduwe van Mourijn Joosten Romeyn, eerder weduwnaar van Trijntje Cornelisdr, de zuster van Crijn Cornelisz van s'Gravensande die buitenslands verblijft en eigenaar van de andere helft (en inmiddels overleden)Helft van eigendom was door supplianten gekocht van de secretaris van Zoeterwoude, Floris van Dam, curator van de boedel van Mourijn Joosten Romeyn. Conflict met Heyltje Jansdr die volgens haar het gebruiksrecht van de gehele woning heeft24-04-1652
Claes Gijsbertsen GroenWillem Canter, rentmeester van de vrouwe van CappelleVerbod op schriftelijke dreigementen de huurder Jan Jansz van der Hoeve uit het door de suppliant gekochte en door Gillis Canter genaaste huis te zetten (hangende het naastingsproces), en nogmaals te verkopen als kwalijk en ten onrechte gedaan17-05-1656
Claes Pietersz van den Hoorn, secretaris te SlotenHerman Dircksz Berg, schipper op de St. Jan Evangelist, heeft opgenomen een bodemerie - voorschot op basis van de waarde van een schip - waarvoor de suppliant zich als borg heeft gesteldDe suppliant heeft na lichting van de bodemerie de Amsterdamse koopman Francois Tayspil betaald en heeft na arrestatie van het schip met de verkrijging van de speciale hypotheek de laatste verstrekkers van de penningen uitbetaald; volgens het gerecht van Amsterdam moet hij als gecondemneerde roerende en onroerende goederen als betaalmiddel aanwijzen29-12-1656
Claudina Jans, vrouw van Cornelis Herbertsz Oudemans en eerder weduwe van Lieven Jansz Missa, bij leven wieldraaier te GorinchemCornelis Herbertsz OudemansTerugbrengen van alle gemeenschappelijke effecten en goederen, de suppliante afhandig gemaakt, en scheiding van tafel en bed21-09-1656
Coenraed Hulstman, koopman te MiddelburgJacques Maton, koopman te Amsterdam, tijdens faillissement en ziekte vertegenwoordigd door zijn zwagers Jasper de Potter, Barend Feris en Michiel ColeprisSuppliant verzoekt uit vrees voor schade aan zijn reputatie van arrest of gijzeling verschoond te blijven, ondanks dat de ongecasseerde wisselbrieven zijn voldaan13-02-1653
Commer Cornelisz van Greynen, te MoordrechtLeendert Cornelisz van Greynen en Mathijs van Meeuwen, gehuwd met Hillighje Cornelis van Greynen, broer respectievelijk zwager van de suppliantDe tegenpartij moet de verhindering van de verkoop van huizen en landen bij vonnis van het gerecht van Moordrecht opheffen om de suppliant niet te ruïneren16-12-1654
Cornelis Claesz en Simon Claesz als voogden van Maritje Hendrixdr, de weduwe van Joost Jan Trijntges te NoordwijkMaritje HendrixdrBevel om de tweede verkoping van een stuk land teniet te doen en de koper het gebruik ervan te ontzeggen wegens het niet nakomen van de verkoopvoorwaarden21-05-1652
Cornelis Evertsz, Warnar Jacobsz van de Enge en de kapelmeesters van de kapel gelegen aan de nieuwe brug onder Korte Waarder, namens de oude kapelmeesters en tevens met last en procuratie van de huidige kapelmeestersDe schout en weesmeesters van Korte Waarder en Gijsbert Pietersz Camp als voogd van zijn zeven minderjarige kinderen bij Neeltje Pietersz van Vliet (overleden)Verbod aan de tegenpartij zich met de procedures en sententies te bemoeien en daarvan af te zien (zie sententie van 22 februari 1658 en de taxatie)03-04-1658
Cornelis Jeroensz, in het dorp van ScheveningenMaertje Cornelisdr alias "niemands gading", wonend te ScheveningenTegenpartij verbieden het kind dat na "vleselijke conversatie" met suppliant is geboren, bij hem voor verzorging thuis te bezorgen21-06-1651
Cornelis Poppe te ZierikzeeDeurwaarder namens Paulus CoymansSuppliant bij verstek van antwoord veroordeeld tot betaling van een som onder cautio de restituendo; deze borg is niet gesteld door deurwaarder, daarom uitvoering van exploot stopzetten01-08-1653
Cornelis van der Cruyssen, koopman te Amsterdam en bij de schepenen van de stad aangewezen als waarnemer van Adriaen Braems over de persoon en goederen van Lucia Stuyvers als de bejaarde eigenares van het huis en de tuin te Muiderberg met twee erfpachtenDe burgemeesters en het gerecht van het dorp MuiderbergOpschorting van de procedures van executie door de tegenpartij, totdat de suppliant zal zijn gehoord05-05-1658
Cornelis Wiggersz van der Baak, man en voogd van MarritjeJans, eerst weduwe van Aart Lammertsz Veneman en daarna van Joannes JoesClaes Jansz Berrien, burger van Alkmaar en koper van een huis en erf van de suppliant door middel van een custingbrief (hypotheekbrief, schuldbrief)De suppliant vreest dat de koper van het huis, behalve een deel van de koopsom wegens achterstallig bedrag, ook de rest aan anderen zal geven en het huis weer aan derden zal verkopen, zodat het testamentair bepaalde vruchtgebruik wordt onthouden. Derhalve een bevel de volledige koopsom aan het kantoor in Alkmaar af te dragen05-10-1656
Curatoren van de boedel en goederen van Leonard Visnich, voormalig koopman te AmsterdamDirck Visnich, wonend te NaardenAchterstallige betaling van tegenpartij. Eis: betalen en verbod op verkoop van zijn goederen19-03-1653
De bewindhebbers van de oude Noortsche of Groenlantsche Compagnie te Amsterdam onder wie dr. Hieronimus Rans en Mr. Willem van de DoesTimon Hinlopen en consortenBevel aan de tegenpartij het akkoord tussen de supplianten te respecteren en deze niet in hun pakhuizen, woonhuizen aan de Keizersgracht lastig te vallen met muurwerken, schuttingen e.d. voordat de toekomende huren zijn verstreken.09-11-1657
De burgemeester en regeerders van de stad Gouda als ambachtsheren van Broek, Thuil en 't WeegjeDe regeerders van Moordrecht en anderenVerbod aan de tegenpartij op de verbreding van de hoofdeinden in de Waddinxveense wetering tot de Moordrechtse wetering en deze te houden op de breedten zoals vastgelegd in het oorspronkelijke verdrag31-07-1657
De burgemeester en regeerders van de stad WeespDe dijkgraaf en heemraden van de uitgemalen BijlmerVerbod aan de tegenpartij om de bewoners van de Hoogbijlmer buiten hun jurisdictie te vergasten op verpondingen, duizendste en andere penningen of goederen weg te halen bij de minvermogenden04-07-1657
De crediteuren van jhr. Charles de Soete, heer van Hoogwoude en AartswoudeJhr. Charles de Soete, heer van Hoogwoude en AartswoudeSupplianten eisen dat Charles de Soete eerst de achterstallige schulden uit de erfenis van zijn broer jhr. Willem de Soete van Laecken, Hautain etc. , bij leven kolonel, voldoet en de nagelaten goederen niet verkoopt of bezwaart, tenzij op straffe van een forse boete13-08-1654
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in