Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Frederik Kreuger, wonende te AmsterdamWillem Gerrit Salomonsz Dedel, hoofdofficier der stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 17-07-1778 inzake boete wegens toegebracht letsel02-11-1778
Frederik, Graaf van Gronsvelt Diepenbrock, vrijheer van Empel etc, Heer van Werkendam, Werken en Endegeest etc, wonendete s'GravenhageJustus Frans Kip, aangesteld als rentmeester over de vrije heerlijkheden Oegstgeest en PoelgeestKip heeft aan Pieter Slobbe 200 roeden land verhuurd zonder daarvoor een geldige huurcedule op te maken. Deze was dooor suppliant niet gezien of ondertekend. Waarop Slobbe Kip heeft doen dagvaarden voor schepenen van Oegstgeest en Poelgeest. Later werd een geldige huurcedule opgemaakt maar deze werd door slobbbe geweigerd. Suppliant maakt nu bezwaar tegen gewezen vonnis d.d. 31-10-1752 waarbij Kip werd aansprakelijk gesteld voor de kosten van het proces26-11-1742
Gebroeders Christoffes en Cie, kooplieden te AmsterdamPaulus van Driest, Jan Wies, Hendrik Nieuwlandt, assuradeurs te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 24-01-1770, door schepenen door schepenen van Amsterdam gewezen inzake opgelopen averij aan het schip, genaamd "Mercurius" te herzien05-03-1770
Geertruijda Winter, weduwe van Mr. Jan de Dieu,secretaris van de BeemsterMr. Ludovicus Daniël de Dieu, zoon van de suppliant curatoren: Mr. Casparus Beets, Jacobus van SteenbergenVvvverzoek om in hoger beroep het mandament og appel d.d. 31-10-1769 door schepenen van Amsterdam uitgegeven inzake zogenaamd slecht gedrag en curatele over de suppliant, te herzien04-12-1769
Gerard Bergsland, koopman te AmsterdamJacobus van Houten, loodgieter te HaarlemOnenigheid over voldoening van materialen. Na gewezen vonnis d.d. 11-05-1751 nu verzoek om reformatie16-06-1751
Gerrit Bosschaert, wonende te AmsterdamCatharina BloemenVerzoek om het vonnis d.d. 27 april 1747 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake scheiding van tafel en bed, in hoger beroep te herzien25-10-1747
Gerrit van der Hoep, Jacob Heijnoort qq, wonende te WoubruggeMr. Theodorus van der Aar de SterkeVerzoek om in hoger beroep het afgewezen verzoek, om het huisvuil aan de meest biedende te mogen verpachten, te herzien02-07-1762
Gijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht ( de Lingh)Gerrit BraamkampHet niet terugzenden van dennen die als vlot werden gebruikt bij vervoeren van houtwaren13-06-1747
Guaita en compagnie, kooplieden te Amsterdam, als last en procuratiehouders van Johan Tempel uit FlorheimJan Theodorus Agtienhoven, wonende te Amsterdam, , tevens als vader en voogd van de 4 minderjarige kinderen van hemzelf en zijn huisvrouw Maria Dorothea CoesveldProtest tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 16-11-1736 inzake regeling van een zakelijk geschil11-02-1737
Hartogh Isaäks, schoolmeester van de joodse natie te AmsterdamJacob Salomon Proops van de joodse natie te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis van de commissarissen van injurien te herzien inzake nalatgheid in betaling van salaris m.b.t. onderwijs van de zoon22-07-1757
Hendrick Sligtenhorst, wonende te AmsterdamJan de Wilde,inportmeester van de consumtietabakBezwaar tegen vonnis gewezen op 2-07-1737 door het college van schepenen van Amsterdam, annuleren van een vonnis van de minderheid van schepenen van Amsterdam d.d. 29-03-1735, betreffende het terugbetalen van proces kosten19-07-1737
Hendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren30-01-1725
Hendrik Tiel cum: Suise, bemaning van het schip genaamd, " de Vralendelijke Societeit"Cornelis Berkhout, boekhouder van het schip genaamd, " de Vralendelijke SociteitVvverzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 13-10-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake mnalatigheid in betaling van gages en maandgelden, te herzien
Hendrik broekman, arts, wonende te Rotterdam, gehuwd met Elisabeth Groenewout, Dochter van Adriana van Brandwijk, weduwe van Hendrik PhoonsenOverige erfgenamen van Hendrik PhoonsenBij testament waren na beider overlijden de erfgenamen van testateur en testatrice gelijkelijk gerechtigd tot de nalatenschap.Testatrice heeft na het overlijden van haar man bij de suppliant in gewoond en volledige verzorging genoten. Suppliant wil gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen wat op moeilijkheden stuit. Vonnis gewezen voor schepenen van Rotterdam d.d. 13-09-1742 viel ten nadele van suppliant uit30-07-1743
Hendrik Joan de Ruijter, wonende te Utrecht, gehuwd met Wijnanda Cappel, door haar gemachtigd en voor xzijn twee schoonzusters: Johanna Maria en Anna Geertruijd CappelJoannes Steenweg, Abraham ter Borch en Willem Boomhouder als voogden en administrateurs in de boedel van Pieter Cappel, koopman te Amsterdam, zwager van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen inzake tegenwerking bij uitkering van legaten aan de drie gezusters Cappel17-08-1742
Hendrik Lodewijk Meijer, koopman te AmsterdamArent van Staphorst, Hendrik Tack, Christiaan van Osseij, Herman van de Poll, assuradeurs te AmsterdamVverzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 5 december 1780 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake schade aan 3 kisten Oost Indisch linnen geleden, te herzien30-05-1781
Hendrik van Broekhuijsen, wonende te Gorinchem tijdelijk verblijfhoudend in het verbeterhuis "Padna"te RotterdamAlide de Beer, echtgenote van suppliantVerzoek van opheffing van zijn verblijf in "Pnada", waarop bij appoinctement d.d. 17-01-1767 nihil werd verleend, in hoger beroep te herzien
Hermanus Vingerhoet, Harmansz, koopman te AmsterdamFrederik Gronen en François Moerhout, als curatoren over de boedel van suppliantVerzoek om opheffing van de op verzoek van familieleden, onder curatele stelling van de suppliant en eerherstel van zijn goede naam06-09-1728
Hugo Gaal, baljuw van de heerlijkheid van NoordwijkDirck Claaszn en Cillitgen Claessdr, weduwe van Jacob AdriaanszBezwaar tegen het vonnis van de welgeboren mannen van Noordwijk d.d. 04-12-1637 inzake een geval van tovenarij27-04-1638
Jacob Claas Poldervaart, Zacharias van der Thangh, wonende te EsselijkerwoudeMr. Theodorus van der Aas de Sterke, wonende te Leiden, baljuw van Esselijkerwoude, en Heer Jacobs van deBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1755 door schepenen van Esselijkerwoude gewezen inzake ten onrechte in rekening gebrachte kosten04-07-1755
Jacob Jans van Elspeet, meelmolenaar te HoogkarspelClaas Luijtjes en Jan Hoorns, als voogden over het dochtertje van Cornelis Abbekerk en Trijntje Huijsman, en Pieter BoumanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Grootebroek d.d. 27-04-1733 inzake aflossing van een custingbrief, vervoer van koren en verlenen van overpad02-10-1733
Jacob Klijburgh, wonende te ArnhemCornelia Schippers, weduwe van Jacob Klijtburgh, zijn moederBezwaar tegn het vonnis d.d. 15-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfeniskwestie11-11-1727
Jacob Lameijer, schoolmeester en voorganger te Zegveldvoor zichzelf en zijn kinderen; Pieter broodbakker te Blijswijk Adrianus, hebergier te Utrecht, Anna wonende te Zegveld. Kniera, gehuwd met Teunis Ketel molenaar te Benthuijsen, Maria, wonende te Zegveld en Jan Molenaar te AmsterdamAlida van der Put, gehuwd met zoon Pieter LomeijerVerzoek om opheffing van de opsluiting sinds 3-3-1748 van Pieter Lomeijer en bij request van de baljuw van Bleiswijk uitgevoerd, op verzoek van Alida van der Put en buiten medeweten van de overige familie om reden van zijn onredelijk gedrag17-06-1749
Jacob Leest, schipperJacques Roquette en Pieter Theodore van TeijlingenGeschil over verrekening van onkosten door geleden schade tijdens het vervoer opgelopen. Het vonnis d.d. 25-1-1749 door commissarissen van zeezaken gewezen viel ten nadele van suppliant uit18-02-1749
Jacobus Moutan, wonende te s'GravenhageHartumus Adrianus van Niel, executeur- testementair over de boedel van Maria Sol, weduwe van Samuel Jeremias (a) GaramaVerzoek om het vonnis d.d. 04-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen, inzake geschil over de afwikkeling van de nalatenschap in hogerberoep te herzien21-03-1755
Jacobus, Jan, geesje en Jacomina Warnars, kinderen van Gerrit Warnars. Aan laatstgenoemde legateerde Gerrit Barends ten Broeke een bedrag van 2300.- gulden aan wie diit onder fideicommis uit de nalatenschap van Sara ter Haar, weduwe van Jan Kist toekwamLijsbeth van Keulen, weduwe en zich Kwalificerende als medeérfgename van Gerrit Barends te Broeke en zeggende de moeder te zijn diens zoon Jan te BroekeBezwaar tegen gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 12-07-1742, vermoedelijk de erfenis betreffend27-07-1742
Jacques Ferrand, wonende te AmsterdamLoos en Breitenfeld, kooplieden te AmsterdamNalatigheid bij voldoening van een wisselbrief waarbij door schepenen van Amsterdam d.d. 26-08-1744 ten nadele van de suppliant vonnis was gewezen18-11-1744
Jan Akkerman Harge, procureur wonende te Callantsoog zaakwaarnemer voor de belanghebbenden in de lading van het schip genaamd de "de jonge Willem" dat in december 1747 te Callantsoog verongelukteLouris Botter, wonende te SchagenNa het gewezen vonnis voor het gerecht van Schagen betreffende een zaak tussen Harge en Botter d.d. 19-02-1748 nu verzoek deze zaak te herzien01-03-1748
Jan Berends Creemer en Zonen, kooplieden te AmsterdamHendrik Hagen, Dirk Hagen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 8-12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over een openstaande en doorlopende rekening m.b.t. partijen haver07-12-1763
Jan Dionijs Verburgh, koopman te RotterdamHeuser, Kurtem, kooplieden te RotterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Rotterdam gewezen te herzien inzake geschil over een wisselbrief02-02-1756
Jan en Cornelis Smal, wonende te Haarlem, zonen van Dirk Smal en Maria de la ChambreChristoffel Bosheijden, echtgenoot van Maria de le Chambre, en stadsbode van Haarlem en Gerard Brussels, wonende te HaarlemBezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 27-08-1726 inzake een erfenis kwestie04-09-1726
Jan Geldemeester en Zoon, kooplieden te AmsterdamJacob Leonard Soudaan, J. Lankhoest, Johannes Oker, Anthonij Meijnts, assuradeurs, allen wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep hhhet vonnis d.d. 25-08-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake vergoeding van geleden schade door per schip vervoerde goederen, te herzien29-09-1780
Jan Graefman Abrahamsz, wonende te AmsterdamDavid Rutgers, gehuwd met Marija de NeuvilleHet huwelijk tussen Jan Graefman en Marija Rutgers was gesloten onder huwelijkse voorwaarden met inbreng van beide Partijen. Na overlijden in 1740 van Marija en in december 1742 van hun dochtertje en na vonnis d.d. 21-11-1742 door schepenen van Amsterdam gewezenten nadele van suppliantnu diens verzoek om mandament van reformatie13-02-1743
Jan Jansz Elmenhorst, wonende te AmsterdamDangerard, P. J. B. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-01-1776 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van wisselbrieven15-02-1776
Jan Jansze van den Berge, laatst wonende onder Nieuwerkerk op Duijvelandt in Zeeland samen met drie anderen pachter van de visserij in de vier Bannen van de eilanden van DuijvelandtCornelis de Jonge, baljuw van de vier BannenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Nieuwerkerk d.d. 16-03-1734 inzake vissen met een hoepnet01-07-1734
Jan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde28-09-1731
Jan Lucas van der Dussen, wonende te amsterdamBaron Adam Adriaan van der Duijn, houtvester van Holland en West FrieslandBezwaar tegen vermeende onvoldoende ingeleverde documemten i.v.m. de resolutie d.d. 18 september 1752 betreffende jachtrecht
Jan Musculus, wonende te Amsterdam, namens zijn echtgenote Lena Cruijder, tesamen met de andere tien mede erfgenamen van Izaak van VleutenJan Albrecht, Izaak Cruijder en Balthazar Deüffer, executeur-testementair en administrateurs van de boedel van Izaak van Vleuten en voogden over de minderjarige erfgenamen, allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 27-01-1775 inzake het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap van Izaak van Vleuten10-03-1775
Jan Reaal, Heer van Vreeland, oud schepen van Amsterdam en bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMr. Jan Six, heer van Hillegom en Vromade, mede burgemeester van AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 13-03 1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake weigering van inzage in de rekening en verantwoording van het huis "Den Witten Hondt" of genaamd "'t Wapen van Overijsel" komende uit de nalatenschap van Jacob Hoven van Zijl, Heer van Amelissvaart. De inkomsten daarvan moesten bij codicillaire dispositie ten goede komen aan behoeftige vrienden. Mr. Jan Six, zoon en enige erfgenaam van burgemeester Willem Six die met enige anderen personen daarover de administratie had gevoerd, blijft echter in gebreke16-04-1736
Jan Swaan, oud-schepen van PurmerendDirk (C) Kaaskoper, Isaäk (C) Kaaskoper beide wonende te OosthuizenVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 17-12-1755 door schepenen van Purmerend gewezen inzake afrekening van 1583 gulden ; 15: , dat de suppliant op verzoek van de tegenpartij, aan hun oom Jacob Isaäcs had betaald16-01-1756
Jan van der Waal nom, ux.wonende te Geervliet gehuwd met Magteltje Egberts van ZaarloosNelletje Meeldijk, wonende te Simonshaven weuwe en erfgename van Willem Janse Schuddebeurs, wedunar van Lijsbet Egbert van ZaarloosVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 16-09-1762 door schepenen van Simonshaven en Schuddebeurs gewezen inzake geschil over de afhandeling van de nalatenschap van Willem Janse Schuddebeurs en Lijsbet Egberts van Zaarloos, te herzien27-10-1762
Jan van der Werff c:s: wonende te HilversumGeorge Roeters van Wijlik, koopman geweest binnen de stad AmsterdamWegens Frauduleuze handelingen en na heimelijk vertrek van George Roeters van Wijlijk uit Amsterdam, blijft desupplianten niets anders over dan appoinctement nihil. Vandaar verzoek om mandament mandament van reformatie28-02-1755
Jan Visser en Compagnie, kooplieden te AmsterdamDaniël Hoevenaar, koopman te Amsterdam, compagnon van "het Comtoir van Negotie"te LissabonBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam inzake een geschil over betaling van een partij kousen04-08-1739
Jan Zaijer, koopman binnen DordrechtArnoldus van der Sande, wonende te Seventer, en de andere kinderen en erfgenamen van Arnoldus van der Sande den Ouden, overleden te DordrechtBezwaar tegen vonnis van de Camenr Judicieel te Dordrecht d.d. 15-04-1723 inzake afwijzing van Request Civile betreffende onenigheid over een kwitantie10-08-1723
Jobst Bertram Öhlman, wonende te Amsterdam en gehuwd met Marianne le TelierAndré Jaques Chicot, man van Sara llle Telier, (zus van Marianne) ook wonende te AmsterdamGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Pierre Treuckepain, gehuwd geweest met Maria Ablin, grootouders van Marianne en Sara (vader David le Telier gehuwd met Maria Treuckepain)08-06-1751
Johan Willem Bertrand, notaris en procureur te Delf voor Bastiaen Andriesz Pikeman voor i/4 deel erfgenaam van Catharina van AkenMr. Willem Vlaerdingerwout en Michiel Poortermans als executeurs en voogden aangesteld over de minderjarige erfgenamenGeschil over inzage in de rekening en uitkereing van zijn erfdeel19-11-1748
Johanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie18-07-1727
Johannes Christophoris ludeman, arts, wonende te Amsterdam als eigenaar van huis en erf binnen Amsterdam, schuin tegenover de Papenbrug, genaamd de "Vergulde Tent"Willem Vos, wonende te Amsterdam, eigenaar van het huis genaamd "de Oijevaer, gelegen aan de NieuwedijkHet beletten van doorgang tussen huizen en optrekken van bouwsels met gevolg van schade aan muren. Vonnis ten nadele van suppliant d.d. 22-03-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen13-05-1740
Johannes Reijniiersse Kessel, gehuwd met Johanna de Bondt en alle anderen erfgenamen van Michiel de Bondt, gehuwd geweest met Elisabeth van DongenGabriëlla la Mars en Chrstiaan van Dongen, respectievelijk weduwnaar en zoon van Anthonie van DongenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Heusden d.d. 4-08-1729 inzake scheiding en deling van land20-09-1729
Johannes van Heering, koopman te LeidenArnoldus Hanse en Josue l'Ange, als executeur testementair van Emmerik WaarsteenNaltigheid in betaling van geleverde naar Curacao verzonden goederen op naam van Waarsteen verstuurd maar behorend aan suppliant. De koopsom was door de executuers22-07-1740 ontvangen, maar vonnis d.d. 22-07-1745 door schepenen van Leiden uitgesproken viel ten nadle van suppliant uit06-09-1745
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in