Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
David Whijte, wonende te VianenJacob jan cossou, secretaris van ZoeterwoudeNalatigheid in aflossing van een obligatie03-06-1727
De erfgenamen van Mr. Salomon Pointsz, in leven baljuw van VoorschotenMr. Jan Jacob van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude, handelend voor Margareta Elisabeth Sophie Baronesse van Stepraet, gravin douariëre van Renesse ect. ectVerzoek tot overdracht van eigendomsbrieven met betrekking tot een gekochte erfpacht, alsmede betaling van proceskosten03-02-1730
De gezamenlijke erfgenamen van Anthonio Alvarez MachadoDe erfgenamen van David Ximenes CordosoIn gebreke blijven van het doen van behoorlijke rekening van een huis, éé'n van de vijf, staande aan de Herengracht over de plantage aan de Noordwestzijde en behorende aan Anthonio Alvarez Machado, waarover eerst Cordoso en later de erfgenamen de administratie hadden gevoerd09-02-1735
De ouderlingen en diakenen van de gemeente RidderkerkCornelis Groeninx, oud schepen te Rotterdam, Heer van RidderkerkGeschil bij de benoeming van een nieuwe predikant, waarbij de Heer van Ridderkerk zijn fiat moet geven10-11-1735
De Raden en Mrs. van de rekeningen der domeinen van Hollansd en West Frieslandwillem van den Bergh, notaris, sequestor in de boedel van Constantia van Hoven, weduwe van Mr. Gerard Graswinkel, rentmeester de domeinenVerzoek om rekening en verantwoording te doen i.v.m. nog te ontvangen gelden die door de rentmeester waren geind en waarvoor van den Bergh de administratie voerde01-04-1727
De vroedschap van VlaardingenDiederik van LeijdenHet onbevoegd zich toeeigenen van de titel Ambachtsheer van Vlaardingen en onder die titel zaken verrichten waartoe hij niet gerechtigd is03-02-1744
De weesmeesteren der stad delft als executeurs van het testement van Clara van SparwoudeDe Abdij van Rijnsburg, het Gasthuis binnen Delft en Crij Jacobs van der KooijOnenigheid over scheiding en indeling van een gemeenschappelijk gondbezit en woning in Vrijenban bij de Oude Overslag16-08-1737
Deliana Verbrugge, met haar moeder Petronella van Nierop, weduwe van Dirk Verbrugge, wonende te RotterdamSimon van Maale, met zijn ouders Jacob van Maale, koopman in wijnen, en zijn vrouwNalatigheid in het nakomen van trouwbeloften25-07-1743
Diacenen van de Gereformeerde Gemeente te LangeraarRoomse armmeesters te LangeraarVerzoek om Roomse armmeesters te verplichten om een bedrag van 1500.- gulden, 6 stuivers, 131/2 penningen te voldoen i.v.m. de afspraak om ieder de helft van de kosten voor de armlastigen, geen kerklid zijnde, te dragen23-04-1754
Diakenen van de Nederduits Gerormeerde Gemeente te "s GravenhageHernan Heezel, executeur testementair over de boedel van Maria Emereutia van Bleiswijk weduwe van Fredrik Wilhelm MandtNalatigheid in afdracht van een legaat15-10-1754
Dina Vockestaard, weduwe van Mr. Gerard de Mient, griffier van LeidenWillem BrooksNalatigheid in aflossing van een hypotheek05-02-1725
Dirck Hoogstraaten, koopman te DelfhavenJacob Manneke, Pieter van Hoven, Anthonie de Vlieger, Abraham van Heusden, Willem van der Does, Dirk Schipper en Abraham bruijnenbergEis tot betaling van de afgenomen partijen goederen19-10-1725
Dirk Dirkse van Oostende, wonende te den Bommel, eerst wedunaar van Johanna Cornelis van Goutwaert en later van Lijntje OttoosNeeltje Dirkse Crepelman, weduwe van Jan Noordijke, wonende te Nieuwe Tonge, zuster van Jacob Dirkse Crepelman, gehuwd geweest met Arendtje Dirkse van Oostende, zuster van de suppliantNalatigheid in betaling van opbrengst van gewassen, reparatieaan woning, koop van wagen en paarden ect. , suppliant toekomemde uit de nalatenschap van hun beider ouders17-08-1725
Dirk Hessels, wonende te Amsterdam, gehuwd met Annetje Sijmens Rebel, dochter en mede erfgename van Sijmen Cornelisse RebelBurgemeesters en Regenten van TexelBetaling van een losrentebrief van 2000,- gulden met rente sedert 169930-07-7123
Dirk Pietersen van diemen, gehuwd met Aaltje van der blom, wonende te AlphenJan Gijsbertse Blom, wonende te Oudshoorn, Abraham Ledegangh, wonende te AmstelveenNalatigheid in levering van staat, inventaris en afrekening van de nalatenschap van Aaltje Jans Ledegangh overleden 10 november 1741, weduwe van Gijsbert Janse van der Blom, overleden juni 174125-07-1754
Dirk Steen en Thomas Roos, voor zichzelf en als gemachtigden van de medereders van het schip genaamd "Constantia CathrinaPieter Taerling als gemachtgde van Antonie de Kuijper, bevrachter van het schip genaamd "de Twee Gezusters"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 21-06-1741 gewezen door commissarissen van zeezaken en tegen vonnis d.d.05-12-1742 gewezen door schepenen van Amsterdam inzake door overzeiling opgelopen09-01-1743
Dirk van Eeten, gehuwd met Lijsbeth Dirks Uppel, wonende te Woudrichemen meerdere erfgenamen voor 3/4 deel van Jan Gijsbertsz Uppel, gewoond hebbende te AlmkerkDe kinderen van Arien voor den Dagh, wiens moeder een halfzuster was van Jan Gijsbertsz Uppel, Mr. Willem van Osch, advocaat te Gorkum en Rochus Holleman, wonende te Almkerk als quasie executeurs testemetair van Jan Gijsbertsz UppelGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Jan Gijsbertsz Uppel31-07-1736
Doede Dirchse Verbaan, wonende te BarwoutswaarderDe ergenamen van Simon en Doe Ariense van Heijningen en Jacob Dame Groenevelt, wedunaar van Agnietie Jans, wonende te KoudekerkVerzoek om levering van staat en inventaris en inzage in alle bescheiden van Agnietie Jans, grootmoeder van s'vaderszijde van de suppliant08-06-1731
Dominicus Gerrits Olsthoorn, meerderjarige jongman, wonende Naaldwijkerbroek, voor 1/5 mede erfgenaam van zijn ouders Gerrit Joosten Olsthoorn en Adriaantje Daene van der ValkCornelis Gerrits Olsthoorn, wonende Loosduinen en mede familieleden c.sHet afleggen van rekening en verantwoording over en het uitkeren van een nalatenschap waarover men de administratie voerde of borg stond21-12-1723
Drossaart, schepenen en secretaris van de vrije rijksgraafschap BouchovenPaulus van alkemade, Heer van Creuningen en Leeuwenstein wonende te VoorburgIn gebrekke blijven van betaling van onkosten en voorgeschoten strijkgeld bij koop van huis, schuur, stal, hof en twee mergen wei of hooiland te Bouchoven03-12-1750
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in Den Haag en Thierrij Reijnard, klerk ter Griffie aan het Hof van Holland, executeurs testementair van wijlen Anna Gorcum, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Duvelaar gewezen predikant van de waalse gemeente in Middelburg en als voogden over haar geestelijk onvolwaardige zoon en enige erfgenaam pieter Cornelis DuvelaarDiverse leden van de familieDuvelaarGeschil over de uitkering van het aandeel van Pieter Cornelis Duvelaar in een kapitale Oost Indische Actie uit de nalatenschap onder fidei commis van Petrus Duvelaar07-04-1724
Eduard van Velsen, notaris en rentmeester in den Haag, en Thirrij Reijnard, klerk op de griffie van dit Hof, executeurs testementair van Anna Gorcum, weduwe van Cornelis Duvelaar, gewezen predikant de Waalse gemeente te Middelburg en voogden over haar innocente enige , zoon en erfgenaamWeesmeesters van Middelburg en ZeelandWeigering door de weesmeesters van Middelburg om twee rente brieven van samen 400,- gulden per jaar, een obligatie van 100 pond Vlaams en eventuele andere , tot de boedl behorende goederen, goederen aan de executeurs over te dragen15-10-1723
Efeunia Hoijmaijer, met haar vader als voogd, genaamd Pieter Hoijmaijer, wonende te RotterdamMartinus Cauwenberg, als vader en voogd voor zijn zoon Pieter Cauwenbergh, wonende te RotterdamHet ongedaan maken van mondelinge en schriftelijke afspraken aangaande trouwbeloften door de jongelui gedaan23-08-1740
Eleonara Maria Hoijnck van Papendrecht, weduwe van Johan van Klinkhoven, wonende te PapendrechtSchout en schepenen en secretaris van KorendijkOngenoegen over betaling van verschuldigd pondgeld na de koop van woning en land gelegen in de polder van Eendraght onder de Korendijck (zie 51) i.v.m. in gebreke blijven van het gerecht van de korendijck26-10-1731
Eliabeth Vivien, weduwe van Willem Hendrik Troijen, wonende te Dordrecht predikant te Hoge en Lage ZwaluweAdriaan SiverenNalatigheid in het betalen van land19-03-1753
Elisabeth Langerbeen, weduwe van Laurens Vreniers wonende te WeespCornelis Hoet, notaris en prcureur te Weesp, wedunaar van Nisa Verniers, Matthijs van Herwaarden en Pieter Pieterse VerniersVerzoek om staat en inventaris te leveren van alle bescheiden, de nalatenschap van Cornelis Verniers burgemeester van Weesp, en Grietje Pieter de Goijer, hun ouders betreffende02-07-1728
Elisabeth Sobree, wonende te VoorburgJan en Maria Cornelia van der Staal, erfgenamen van Johanna van BladenWeigering om een legaat uit te keren04-06-1731
Elisabeth van den Heuvel, weduwe van Johannes Hartman, erfgename ab interstato van haar zusters Maria Elisabeth en Johanna van den heuvelJacobus Lassalee, weduwnaar van Anna ten Ham, die weduwe was van Casparus de CarpentierHet niet uitbetalen van lijfrenten die door Casparus de Carpentier tijdens zijn leven waren gezet op zijn nichten, daar hij zelf kinderloos was08-03-1731
Elisabeth Vis, wonende onder Cool buiten Rotterdam met haar moeder Maria Carels, wduwe van Jan Vis, later gehuwd met Clement van EijkN. Sonhoris, predikant van de remonstrantse gemeente te Leiden. Johannes Schroder, apotheker te Leiden, als voogden over Cornelis Jacobus LuijksIntrekking van trouwbeloften na ontrading door voogden10-09-1731
Eva de Meij, weduwe van Dom. Casteleijn, wonende te GoudaHendrik Aartse Boer, wonende te StolwijkNalatigheid van huur van boerderij en land te Stolwijk en de kostprijs voor twee kazen03-06-1727
Everardus Dudok, koopman te Amsterdam, gehuwd met Anna Marta van Wit en Samuel Verhulst, wonende te Amsterdam, als voogd over Ludolf Simon en Adriana Elisabeth de Wit, erfgenamen van Susanna van Kinkhuijsen, weduwe van Simon van Halewijn te Suriname overledenErfgenamen van Jacob OortinanNalatigheid in uitkering van gelden uit de opbrengst van verkochte suiker voor Susanna Kinkhuijsen verkocht25-10-1740
Ewouda Verschuur, weduwe van Mr. Abraham van Gherwen, thans huisvrouw van Gualterus Hennequin, oud burgemeester van Rotterdam samen met Johan en Maria Dorothea van Gherwen, allen wonende te RotterdamMr. Pieter van Couwenhoven en Dammas van Gherwen, commissaris der zeezaken te Rotterdam, voogden over de erfgenamen van wijlen Agatha Cessers, weduwe van Gerrit VischOnenigheid over het afleggen van rekening en verantwoording over de voogdijschap en administratie der goederen17-10-1726
Fran Wilezerrski, kamerheer van de koning van Polen, keurvorst van Saxen, wonende in den HaagCarl van SchönbergNalatigheid bij aflossen van wisselbrief22-07-1751
Francois Bernard Couse, landheer van groot Waspik, Luijten, ambacht ect,ect, gehuwd met Maria Christina van AlkemadeMr. Jan Jacob van Dijksloot, baljuw van Hazerswoude als administraterend voogd over de goederen van suppliants vrouw, aangekomen van haar moeder en grootvader van 's moederszijdeNalatigheid in het doen van een behoorlijke afrekeningen overlevering van staat en inventaris van de boedel, welke Dijksloot uit handen van de Heer van Oud alkemade als vader en medevoogd van maria Christina van Alkemade had ontvangen23-01-1736
Francós van de Casteele, wonende te s'Gravenhage, Leendert Wesseling, wonende te Rotterdam, als executeurs testementair en voogd over de minderjarige kinderen en andere erfgenamen van Emanuel WijsbroekLeendert Wesseling met Adrianus Dekker, Mr. timmerman te Rotterdam die borg stond bij de koop van het huis en erf gelegen aan de nieuwe haven voor het Utrechse veer te Rotterdam, en komemde uit de nalatenschap van François van de CasteeleGeschil over de afdracht van de kooppenningen van bovengenoemd huis26-11-1751
Frans cornelisz Brussert, wonende te Oud Beijerland, als voogd over de 3 minderjarige kinderen van Jan Leenderts de Jongh uit diens tweede huwelijk geboren en bij testament erfgenamen van Annigje Leendertse de Jongh hun tante, gehuwd geweest met Gerrit Simonsz Hordijk, gewoond hebbende in Oud BeijerlandPieter Schellingh, gehuwd met Maartje Jansz de Jongh, geboeren uit een eerder huwelijk van Jan leenderts de Jogh wonende te CromstreijenGeschil bij de afwikkeling van de nalatigheid van Annigje Leenstra de Jongh, waarbij Schellingh beweert dat zijn vrouw de enige universele erfgenaam is29-06-1735
Geertruijd Croes, weduwe van Johannes Croes,wonende te 's GravenhageAbraham Walles, gehuwd met Anna Maria Croes, nicht van suppliante, Abrham Walles voerde de administratieOnenigheid over afdracht van de opbrengst van de helft van een obligatie24-09-1751
Geertruijd Jacomina Potael, weduwe van daniel Langewegh, C.S. allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Potael, arts en oud burgemeester van Zevenbergen, gehuwd geweest met Elisabeth CommersteijnCornelis van Maurick, oud schepen en vroedschap van ZevenbergenDoor slecht beheer van Bartholomeus Priemers, als huurder van een boerderij en landerijen, behoord hebbende aan wijlen Elisabeth Commersteijn, weduwe van Cornelis Potael, hadden de supplianten gerechtelijk beslag laten leggen op meubelen ect. en ze ook laten inventariseren. Van Maurick heeft Priem met het vervoer van beesten en deze op zijn eigen boerderij onder gebracht. Dit alles zeer ten nadele van de supplianten, waarvoor zij nu de kosten willen declaren aan Van Maurick26-09-1732
Geertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften27-01-1727
George Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven29-11-1753
Gerard Chevalier, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met clasina van heedenJohan Hector Scheffer, secretaris te Nootdorp, gehuwd met Cornelia BaarsenburgNalatigheid in het aflossen van een obligatie12-03-1754
Gerard van Asten , als rentmeester van Carel Joseph d'Overschie, Baron van 't Roomse Keizerrijk Borggraat van Heulle, Vrijheer van Baartwijk en 't Klinkerland Heer van Bierges Wilbeeque etc etcStijntje verduijn, weduwe van Jacob Gerritse Hogervorst en Goverd Goverse van Ankeren, haar zoonNalatigheid in voldoening van huur, verponding molen en sluisgeld over de huur van 3 morgen, 300 roeden weiland gelegen in het Hof van Delft, in de Wippolder bij Noordhoorn, zijnde onvrij Hofland25-04-1741
Gerrit van der Soest, solliciteur militair te 's GravenhageDe erven van Christoffel Petorelle, exkapitein der dragondersVerzoek om beslag op goederen van Petorelle i.v.m. onbetaalde wisselbrieven19-03-1725
Gijsbert van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen ect. ontvanger generaal der verenigde NederlandenAnna Agatha en Frederick Augustus van Gersdorf, kinderen en erfgenamen van Wolff Abraham, Baron van Gersdorf, geheime Raad van de Koning van Polen en Keurvorst van SaxenBezwaar tegen vonnis d.d. 19-11-1726 door de Hoge Raad gewezen inzake vermeende onvoldoende inkomsten van verhandelde goederen15-06-1731
Gooltje Cornelis van de Geneugten, weuwe van Leendert Janse Vermeulen, wonende te HazerswoudeHarmen Westhoff, wonende te Hazerswoude, Gerard spoors, wonende te HazerswoudeNalatigheid in aflossing van een oblgatie24-09-1754
Gooltje Cornelisse van de Geneugten, weduwe van Leendert Janszn Vermeulen, wonende te HazerswoudeJacob Arienszn Doeff, wonende te HazerswoudeNalatigheid in het aflossen van een obligatie03-12-1754
Hans Smidt, wonende te Amsterdam, kapitein op het schip "De Jonge Adolf"Elias Baert, wonende te amsterdam, eigenaar van het schip "De Jonge Adolf"Geschil over afrekening en premie m.b.t. per schip vervoerde goederen05-07-1754
Heiltie van Heukelom, weduwe en medeerfgenaam van Jan Preuit en daardoor ook erfgename van haar zwager Kornelis preuit, gewezen secretaris van Zwartewaal, samen met de voogden over de minderjarige zoon en mede erggenaam van zijn vader Jan PreuitJan Hogerwerff, schout te ZwartewaalBetaling van twee obligaties, samen 2000,- gulden en een bedrag van bijna 350,- gulden voor geleverde goederen en voor verschotten16-11-1723
Helena de Vries, weduwe van Albertus Hodshon koopman te Amsterdam en meerdere erfgenamen van Theodorus Hodshon, koopman te AmsterdamM Pruijs, wonende te Vlissingen,boekhouder van het schip "de Maria"die goederen vervoere voor raphael Jesurum van Curacao naar AmsterdamNa het overlijden van de schipper is de boekhouder niet bereid de goederen over te geven die wel behouden in Vlissingen zijn gearriveerd09-02-1742
Helena Maria Staats, ambachtsvrouwe van de grote Lindt, weduwe van Hendrik Theodorus de Jong, Heer van grote LindtCornelis JorisseWeigering om het recht van 2 1/2% op de nakoop van alle onroerende goederen te betalen aan de suppliante03-08-1731
1234...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in