Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Hendrik Evert Lubking, wonende te AmsterdamMaria Wibbert, weduwe van Jan Bekker, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-10-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een vordering die suppliant van Jan Bekker te pretenderen heeft18-11-1764
Hendrik Kemper, koopman te AmsterdamJohannes Boelema, koopman te Amsterdam, handelend voor de weduwe van Isaacq LijnenBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-06-1731 door schepenen ven Amsterdam gewezen inzake twee te betalen bedragen + de rente06-08-1731
Hendrik Oudenhof, wonende te Broek in Waterland, als gewezen generaal gemachtigde en daaruit volgende de belangrijkste crediteur van wijlen Albert Swart gewoond hebbend in Buikslotermeer onder de jurisdictie LandsmeerAdrianus Najer, secretaris te Landsmeer, Hermanus Douwes, wonende te Amsterdam, curatoren in de boedel van Albert SwartBezwaartegen het vonnis d.d. 10 februarie 1781 door schepenen van Landsmeer gewezen inzake geschil over beslag op goederen van de quasi geabandoneerde boedel van Albert Swart
Hendrik Pottuin, gerechtsbode van Leiden, als curateur over de persoon en goederen van Nicolaas Boomhouwer den OudeNicolaas Boomhouwer den OudeBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 juli 1753 dorr schepenen van Leiden gewezen inzake het zich voltrekken aan curatele stelling, door de baljuw van Rijnland uitgesproken26-07-1753
Hendrik Schokker, wonende te EnkhuizenHendrik Jochens Densla, wonende te Enkhuizenbezwaar tegen het vonnis door schepenen van Enkhuizen gewezen d.d. 02 -03-1778 inzake beslag op goederen van de suppliant23-03-1778
Hendrik Vrij, Claas Ketel, Jan Pet, allen wonende te Hoorn, gewezen voogden en administrateur over de minderjarige kinderen van Pieter Maas gewoond hebbende te HoornJan Maas, Pieter Brebaart, gehuwd met Marijtje Maas Willem Maas, Wijnand van Nieuwstad, Jan Maas en Pieter Brebaart als voogden over de nog minderjarige kinderen genaamd Daniel, Neeltje en Aafje MaasGeschil over vergoeding aan de voogden inzake de 40e penning van de ontvangsten en de 80e penning van de uitgaven04-02-1750
Hendrik Vrijling, wonende te HaarleCatharina Bouwmans, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1768 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over naleving van akte van scheiding d.d. 12-03-1767, opgesteld13-06-1768
Henricus van Tetrode, koopman te HaarlemAnthonij Joan de Huijbert van Kruijningen, secretaris van de stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van obligatie ad. 1650,00 gulden28-12-1762
Henrij Wilkenson, koopman te RotterdamWillem de Graaff, substitut secretaris van Brielle en gewezen boekhouder van visschuit "de Hoop"en verdere reders en eigenaars van die schuitBezwaar tegn het vonnis d.d. 12-05-1727 door schepenen van Brielle gewezen in niet genoemde zaak06-06-1727
Herman van der Poll, wonende te AmsterdamArend Staphorst, Jean Veel en Zoon, Dibbetz en Schorer, Cornelis Jacob van der Hijn, Valkenier en Cie, Daniël des Ruelles, Ambrosius Telleken, Scheideruit de Vos van Nieuwvliet, Jacob Linden, Ambrosius Pool, Juriaan Bartelse, Johannes en Dirk Huden, Paulus van Driest, Jan, Dirk en Willem van Vollehoven, allen assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-06-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schade aan vervoerde balen of vaten koffie25-06-1771
Hermanus Borking, gewezen koffieschenker in het hoogduitse koffiehuis achter de beurs te AmsterdamMr. Willem Gerrit Dedik Salomonszn, hoofdofficier te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1774 door schepenen van Amsterdam gewezen i.v.m. voorgaand vonnis d.d. 6-04-1773 in cas van rau actie02-06-1774
Hermanus Faber , gewoond hebbende te Zierikzee, thans gegijzeld, eerst in het Heerlogement en later op s'Gravenstein te ZierikzeeMr. Gilles van IJsselsteijn RO, baljuw te ZierikzeeBezwaar tegen hhet vonnis d.d. 16-maart 1788, door schepenen van Zierikzee gewezen inzake verbanning voor de tijd van 21 jaar uit de provicie Zeeland22-05-1789
Hermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamEngelina Johanna van Olen, weduwe van Hendrik Kuhn. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 15-09-1775 gewezen waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van 5211,- gulden met rente en kosten, uithoofde van een obligatie22-09-1775
Hillebrant Jansz, spijkermaker te ZaandamJan Gerritsz Hardtgau te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Oostzaan gewezen d.d. 22-07-1636 inzake een geschil over de grootte van een schuld14-08-1636
Isaacq Aberbanel Barboso, wonende te AmsterdamJacb Bolten JanseGeschil over inning van verhuurde loterij inkomsten02-06-1750
Isaacq van Louw, koopman te Leiden, enige universele erfgenaam erfgenaam ab intestato van zijn broer Jacob van Louw, koopman en gewoond hebbende te LeidenHuijg van Leeuwen, broodbaker te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-07-1732 door schepenen van Leiden gewezen inzake de capteuze verkoop van huis en bakkerij met meerdere bezittingen aan de niet bij zijn zinnen zijnde Jacob van Louw, waarbij de nodige moeilijkheden ontstaan, waarvoor suppliant wordt aangesproken15-08-1732
Jacob Brugman c: s: , solliciteur militair en notaris te 's Gravenhage, als executeur-testementair over de boedel van Mr. Gerard van Eversdijk, schepen te 's GravenhageCornelis Voegen, apotheker wonende te 's Gravenhage, Cornelis le Maitre, koopman wonende te 's Gravenhage, Paulus Markom, koopman te Amsterdam, Cornelis Voegen Gerritsen koopman te Leiden crediteuren in de boedel van Mr. Gerard EversdijkBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 23-12-1757 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het op onware gronden aanstellen van een curator nl. Pieter van Bekesteijn03-02-1758
Jacob Joostes, Pieter Davidtz en Samuel Moijaert, vachtenploters te LeidenJan Loserpee, wolkoperBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 21-08-1623 inzake betaling van een som geld08-09-1623
Jacob Meijnderse Dolders, als man en voogd van Jannetje Claas de Willige, wonende te VlaardingenArie Dekker en Pietertje van dam, wonende te VlaardingenNa gewezen vonnis d.d. 18-04-1746 werd door schepenen van Vlaardingen ten nadele van suppliante beslist beslist in het proces van injurien04-05-1746
Jacob Omstede, wonende te AmsterdamHendrik Schimmel, wonende in Bovenkerkse PolderBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juni 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van 9000.- gulden minus 500.- gulden, met alle kosten , door wanprstaties van de suppliant bij koop geleverd30-06-1788
Jacobua Blankenburg, wonende te AmsterdamDirk TaatBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Gorinchem gewezen d.d. 25-0401778 waarin geen rekening is gehouden met de definitief met crediteuren getroffen regeling na faillisement voor de Amsterdamse kamer van desolete boedels04-05-1778
Jacobus Arnoldus de la Meer, gehuwd met Anna Susanna Plaat, wonende te AmsterdamAnna Susanna PlaatBij vonnis bij schepenen van Amsterdam werd 14-11-1748 het huwelijk ontbonden op beschuldiging van echtbreuk door overspel en hun dochtertje, genaamd Elisabeth, aan de moeder toegewezen. Dit alles ten nadele van suppliant21-11-1748
Jacobus van Bommel, wonende te 's Gravenhage, erfgenamen van wijlen Flotis Cornelis StouthartStephanus Duijpe en Joris Duijpe en Josina Duijpe, kinderen van Jansie Floris Stouthart en Cornelis Duijpe, en Haasje en Johanna Zoetens, zusters van wijlen Magdalena Willemse Zoetens,moeder van Floris cornelis StouthartBezwaar tegen het vonnis van het Gerecht van 's Gravenhage d.d. 29-10-1725 inzake de nalatenschap van Floris Cornelis Stouthart29-11-1725
Jacques Daufez, firmanaam Jacques Daufez en Cie, koopman te RotterdamErfganaam en represetanten van Thomas Roche, koopman te Rotterdam, Jurianus van Meekeren, Johannes Nozeman, klerken van de secretarie te Rotterdam als administrateurs in de vacerende boedel van Thomas RocheBezwaar tegen het vonnis d.d. 10 september 1788 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onenigheid bij aflossing van een wisselbrief02-12-1788
Jan Abraham Meeler, wonende te Amsterdam, mede namens, Jan Godfried Meeler, Theodorus de Man, cristina Bick,zijn moeder, weduwe van Jan Hendrik MeelerCatharina Dorothea Bregard,koopman, gebruikmakend van een jaarmarktkraam te Leiden, eigendom van Fredrik RaderBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 10-01-1778 inzake beslag op de kraam van raden en de goedeen van de tegenpartij om een schuld van Raden te verhalen06-02-1778
Jan Arendsz Rietdijk, landman, wonende onder de dorpen van Oostvoorne, departement Maasland, schuldig aan Klaas Langendoen Leendertsz een som van 2.200 guldens - restant kooppeningen van één huis, erf, schuur, berg, wagenhuis en keet, staande en gelegen onder de ambacht van Oostvoorne op de Hevering met omtrent 5 à 6 gemeten heveringsgrondJacob Roest, wonende onder Rokkanje en Leendert J. Rietdijk, wonende onder Klein - OosterlandBezwaar tegen het vonnis van de schepenen inzake een kustingbrief door Klaas Langendoen Leendertsz verkocht aan Jacob Roest02-10-1809
Jan Baas, wonende te Willeskop en Kortheeswijk en Geertruijd Verrijn, kleindochter en echgenoot van Jan Baas, Mede erfgenaam van Geertruijd van Wieringen, weduwe van Hendrik VerrijnPieter Verrijn, wonende te Hoorn, mede erfgenamen in de nalatenschap van Geertruijd van WieringenEis door de schepenen van Amsterdam afgewezen en nu in verzoek om appel17-06-1750
Jan Botman, wonende te EnkhuizenGerrit Kort, gewezen compagnon van BotmanVerzoek om gijseling van de suppliant na vonnis d.d. 31-12-1726 door schepenen van Enkhuizen gewezen en bekrachtigd i.v.m. opheffing van het compagnonschap27-05-1727
Jan Brouwer Volkertszoon, koopman te Hoorn voor Jan Bark, schipper te MiddelieErfgenamen van Pieter Dirks, timmerman op het schip "Juffrouw Catharina Agatha"Geschil over betaling van loon, waarbij ten onrechte door schepenen door schepene van Edam d.d. 03-09-1748 vonnis was gewezen. Dit mocht allen geschieden voor commissarissen van zeezaken te Amsterdam27-09-1748
Jan de Rijke, secretaris en penningmeester van Dreischor, wonende te Zierikzee, als executeur testemetair van zijn schoonmoeder Josina de Jonge overleden 12-04-1735, weduwe van Cornelis Kater en de voogd over haar enige erfgenaam Jacobus de Rijke, suppliants zoonWeesmeesters van de weeskamer te ZierikzeeBezwaar tegen de houding van de weeskamer om de staat en invenraris van de boedel van Josina de Jonge op te eisen, aangezien er maar 1 1/2 uur ontbrak aan de verplichte 14 dagen dei nodig waren voor haar dood om de bemiddeling van de weskamer uit te sluityen, zoals haar wil was en vastgelegd d.d. 12-04-173530-11-1736
Jan Harmen Bras smid wonende te ZwammerdamCornelis Brand, substituut schout en secretaris van ZwammerdamBezwaar tegen het vonnis d.d 8 januari 1748 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake injuriem25-01-1748
Jan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant05-09-1809
Jan Knobbe en zijn echtgenote Maria Albertina Woodward, Catharina en Margareta Woodward, zusters en alle drie dochters en erfgenamen van Arthur WoodwardJan Sermens dochterBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 24 01-172507-12-1725
Jan Schol, wonende te AmsterdamMaria van Vorstenberg, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake verplicht levenslang onderhoud aan zijngewezen vrouw te verzorgen08-08-1752
Jan Schreuder, wonende te AmsterdamDirk Bosman en Pieter BusTegenwerking bij het houden van een herberg door verbod op het kolven op het erf van gehuurd pand29-10-1727
Jan van der Geer, koopman te SchoonhovenPieter Reijerkerk, mr. timmerman te SchoonhovenBezwaar tegen vonnis d.d. 22-05-1759 door schepenen van Schoonhoven gewezen i.v.m. reparaties aan suppliants huis30-05-1759
Jan Wiltschut, deurwaarder te BrielleJohannes van de Leur, wonende te Oude Tonge en stadhouder van GrijsoortJan Pieterse Vroegop, wonende te Nieuwe Tonge valt bij een sommatie Wilschut hardhandig aan. In bijzijn van de Leur wordt de zaak afgehandeld. Hierbij zouden door Wiltschut leugens zijn verteld. Bij vonnis door schepenen van de Brielle werd d.d. 09-06-1746 ten nadele van suppliant beslist16-06-1746
Jean Daniël Thuret, wonende te WeespJohannes van Wena, predikant van de Gereformeerde Gemeente te WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-10-1753 door schepenen van Weesp gewezen inzake ongefundeerde dagvaarding09-10-7153
Jean du Peijrou, koopman te Amsterdam, reder en boekhouder van het schip "Juffrouw Geertruijd Elisabeth"Hermanus Bols voor 13/32 medeëigenaar van het genoemde schipBezwaar tegen vonnis d.d. 16-02-1735 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het doen van rekening, waartoe hij nog niet in staat was geweest10-03-1735
Jeremias Boddens, koopman te Amsterdam, handelend voor Isabella Bolwerk, weduwe van Dominicus Marius Pasques Decharonne, kapitein in dienst van de Oost Indissche compagnie wonende te BataviaThomas Matroos nu wonende AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-01-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden gerezen bij verrekening van handelingen van handelingen die Thomas Matroos voor Isabella Bolwerk had verricht27-02-1731
Jochem Salomons en Alex Salomons, als executeur testementair en voogden over de kleinkinderen van David SalomonsAlexander van Emden, gehuwd met Sara Salomons (oudste dochter) Abraham Philips, gehuwd met Sara Salomons (jongste dochter) (beiden heten namelijk "Sara"Geschil over de afwikkeling van de nalatenschap23-04-1750
Johan van Osch, wonende te s'GrvanhageMaria Vos, wonende te s'GrvanhageBezwaar tegen vonnis door schepenen van s'Grvanhage gewezen d.d. 26-07-1740 inzake verbreking van trouwbeloften23-08-1740
Johanna de Boer, weduwe van Abraham Post wonende te AmsterdamSusaanna Blok, weduwe van Christiaan van EeghenBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-07-1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemd geschil27-07-1753
Johannes Schüller, koopman wonende te RousdorffDaniël Schleijermacker, wonende te ArnhemBezwaar tegen vonnis d.d.5 juli 1752 door de schepenen van Gouda gewezen inzake geschil over een wisselbrief13-07-1752
Johannes van Diervoort, wonende te 's GravenhageMaria LofhofBezwaar tegen vonnis d.d. 14-07-1731 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het vermeende, onder eede, verklaring dat de suppliant de vader van haar kind zou zijn, terwijl later bleek dat zij voor hun contacten al zwanger was geweest en suppliant werd aangesproken voor de kosten17-12-1731
Johannes van Mijle en Adriana van der Ketel, weduwe en boedelhoudster van Anthonie van der Linden beiden wonende te 's Gravenhage, als borgen voor Jan Dorsten en Cornelia van der Keetel, echteliedenElisbeth van Spijk, wonende te 's GravehageBorgen waren alleen aansprakelijk voor het kapitaal van 1400.-gulden dat Elisabeth van Spijk á 3% p.j aan jan van Dorsten en Cornelia van der Keetel had geleend en niet voor de rente. Door schepenen van 's Gravenhage werden d.d.15-11-1746 na de dood van van Dorsten en insolventie van Cornelis van der Keetel toch aangesproken om kapitaal en rente af te lossen13-12-1746
Johannis Halfman, boekverkoper, wonende te AlkmaarMr. Pieter Binkhorst, hoofdofficieer te AlkmaarBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1772 door schepenen van Alkmaar gewezen inzake betaling van proceskosten01-07-1772
Joost Hoop qq. koopman te Amsterdam als executeur testementair over de goederen van Jan Clausius, schipper op het schip "de Vrouwe Cornelia"Jan Damman, gehuwd met Margaretha Daauw, weduwe en erfgename van Engelbert RemmersBezwaar tegen het vonnis d.d. 7-11-1755 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake geschil over een obligatie ad. 629,- gulden02-12-1755
Joost Willemsz Nijkercke, te AmsterdamJan hendricxzn Doutoer, koopman te Rotterdam, vertegenwoordigende Machteltgen Miedhielsdr, weduwe van Anthonis CastileijnBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 29-04-1630 inzake de betaling van 1705,- gulden04-05-1630
Joseph Cohen 'd Azevedo, wonende te Amsterdam als voogd en administrateur over de nagelaten goederenvan Daniel Cohen 'd AzevedoDavid Cohen ;d Azevedo, zoon en mede erfgenaam voor een vierde deelOnenigheid over de verkoop van de boedel22-09-1750
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in