Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
496 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 496 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Apoinctement van Rekening en VerantwoordingDirk Palingh, secretaris van Nieuwe Tonge, executeur van het testament van zijn moeder: Leijntie Corvingh Cromdijk in haar leven weduwe van Leendert Palingh (Paling) en voogd over zijn zuster, haar dochter.n.v.t.De ontheffing van zijn verplichtingen door het executeurschap van de erfenis van des suppliants moeder: Leijntie Corvings Cromdijk, in haar leven weduwe van wijlen Leendert Paling, en rekening en verantwoording doen hierover aan commissarissen.
AppoinctementAgatha Huijdecooper, weduwe en erfgename van wijlen Gilles Sautin (Sautijn), wonende te AmsterdamJan Sautin; Samuel Sautin (Sautijn)Het Appointement om te wisselen van stukken en inventaris zoals bij de Apostil van dit Hof op 22 augustus 1696
ArrestLambert Renette te BrusselDiderick Reus te Amsterdam en Jan Herman Bongers te Den Haaghet arrest van twee geendosseerde wisselbrieven op Salomon en Juda Pereira met als borg Jan Baptiste Meus
Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteCharles Anthoine Baron de Liedekerke gedeputeerde uit Vlaanderen wonend te Namen, nomin uxoris Johanna Francoise de Thiennes, dochter van wijlen Louis Thomas de Thiennes in zijn leven Graaf van RumbeecqRenatus Carolus de Thiennes, graaf van Rumbeecq, wonende te Erel bij Doornik, Oudste zoon van wijlen Louis Thomas de ThiennesHet usufruct mitsgaders de vrije dispositie van 20.000 gulden uit het leen en baronij van Heukelum, gelegen in de provincie Holland. 5000 gulden uit de nalatenschap van de vader.
besloten missive en appoinctmentVictor Breij, procureur voor dit Hof, als gemachtigd om te negotieren zekere som van gelden en daaruit te voldoen zekere schulden namens Johanna Emilia Louisa Barronnesse van Gent Egeria Adriana Sibilla Barronesse van Gent, Douariere de Vilandrie, kinderen van wijlen Elisabeth, geboren princesse van Portugaal, Barronesse van GentThesaurier en Rentmeester Generaal, Mr. Willem van AssendelftHet testament van Prins Maurits van Oranje en Nassau dd 13 april 1625 die aan Emilia van Nassau, princes van Portugaal, zijn zuster en haar wettige nazaten, een rente toekende met een perpetueel fideicommis
in cas d'AppelJuriaan Heuvenaar, koorn brandewijn brander te WeespAart Willemsz van der ZandeHet vonnis van de Schepenen te Weesp dd 29 junij
in cas d'AppelCaas den Baers te BergambagtIJbert Ariense Geesjebreur te BergambagtHet vonnis van de schout en de gezworenen van Bovenberg te Bergambagt. De getuigenis der waarheid omtrent het overlijden en de begrafenis van Suppliants zuster en de afspraken met Mr. Jacob Baart, baljuw te Bergambagt
in cas d'AppelClaude Louis de Surmont, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Benjamin Chenigzhaven, koopman te VenetiëPieter van SchotenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 14 maart 17822
in cas d'AppelLevi Fles en Salomon FlesManuel de Montesinos de MesquitaDe uitspraak van de schepenen van Amsterdam dd 19 maart 1722, betreffende 18.000 gulden
in cas d'AppelJacob Pietersz van der Vlied te Zierikzee voor de helft erfgenaam van de boedel van wijlen zijn schoonvader Gabriel de MijterJacob de Mijterhet vonnis van het gerecht te Zierikzee dd 12 november 1722, betreffende de erfenis van Gabriel de Mijter
in cas d'AppelMr. Jacob Mensingh, drossaard en dijkgraaf van de stad en baronnie van ZevenbergenMaria Anemaat te SteenbergenDe uitspraak van het gerecht in Zevenbergen dd 14 mei 1723, betreffende het huwelijk coram facie Ecclesiae van tegenpartij en suppliant.
in cas d'AppelFrancois La Pierre, koopman te LeidenGeorge Graij, zeggende te wonen in RotterdamDe uitspraak van de Schepenen van Gouda als gedaagde in een cas van Arrest en Rau Actie, dd 24 november 1723
in cas d'AppelGerard Zelen te SchoonhovenCornelis Bredervelt toen te Schoonhoven en nu te RotterdamHet vonnis van de Schepenen te Schoonhoven betreffende 1093 gulden
In cas d'AppelDe erfgenamen van Charles de la Fontaine dit Wikart, in zijn leven burgemeester en raad van de stad Weesp.Hendrik van der Horst, meester chirurgijn en oudschepen van de stad Weesp.De uitspraak van de schepenen der stad Weesp dd 1 januari 1725 die de uitspraak van 4 maart 1721 bevestigde betreffende 610 gulden, 4 stuivers, 0 penningen, betreffende geleverde medicijnen
in cas d'AppelJan Fischer, shipper op de schepen de "John en William"William Booth ( en Ebenheser Hartley)het vonnis van de schepenen dd 25 januari 1725 betreffende de 6% sinds 1 juli 1719
in cas d'AppelJan Fischer, schipper op de schepen de "John" en "William"William Booth ( Ebenheser Hartley)Het vonnis van de schepenen te Schiedam dd 25 januari 1725 betreffende 6 % sinds 1 juli 1719
in cas d'AppelPieter Mines te Noordijck in den ban van UrsumDiederick van Leijden, Baljuw van de baljuwagie van NijenburghDe tegenpartij heeft ex ratione afficis kunnen goedvinden de suppliant te dagvaarden voor het collegie van Leenmannen van de Nijenburgh, die overspel bewezen achten, en hun eerloos verklaarden, en tot 400 gulden boete en de kosten hierom gedaan, veroordeelde
in cas d'AppelJacob de Heij, heer van Streeffkerk, wonend te AmsterdamAgatha van Zuijlen van Nijevelt te RotterdamHet vonnis van de schepenen van Rotterdam dd 25 april 1725 betreffende 1000 silveren Ducatons aan de Diakonie der Armen in Rotterdam en twee wagentuijgen; 2 bonte paarden executabel voor 1000 gulden
in cas d'AppelJoseph La Borde te AmsterdamTheodore Armandhet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 1 mei 1725 betreffende 5000 gulden, 20 gulden, een diamanten ring, 200 gulden.
in cas d'AppelJoseph La Borde te AmsterdamTheodore Armandbetreft het vonnis dat de schepenen van Amsterdam velden dd 1 mei 1725. betreffende 5000 gulden; 20 gulden; 100 dukaten; en een diamanten ring
in cas d'AppelPaulus van Kerchem, burger en inwoonder van Huissen in den lande van Cleeff, darvoor te LeidenDina Visscher, woonachtig te Leijdenhet vonnis van het gerecht te Leiden (dd 28 mei 1725) omtrent een trouwbelofte van suppliant aan tegenpartij
in cas d'Appel en poenaalHendrik Smith, jonge man te Amsterdam, en Anna Vis, zijn moeder, weduwe van wijlen Dirk Smith (aangenomen door de VOC-kamer van Amsterdam voor de derde reis naar Oost-IndiëAnna Westerhoud, te AmsterdamDe trouwbeloften van de Suppliant aan de Tegenpartij in het jaar 1720 en het vonnis van de commissie voor huwelijkse zaken dd 29 october 1723 en op 23 maart 1724.
in cas d'Appel met de clausule Relieff. om appoinctment met edicte.Mathias Cremer te GorinchemHendrik Singels te Achel in den lande van Luik.Het vonnis van het gerecht in Hamont in het Ambt Grevenbroek in het land van Luik dd 7 november 1722
in cas d'Appel met de clausule van InhibitieOtto Ottesz, Helena Otto, Johannes Ottoen Francois van der Noot de Geter, gehuwd met Elisabeth Otto als erfgenamen van wijlen Meindert Veltman, die erfgenaam is geweest van Catharina Steur, zijn huisvrouw.Dorothea Steur, en Gijsbert Del, in plaats van ThomasHons, executeurs van het testament van Catharina Steur, voogden over Jacoba van Breda en administrateurs van de goederen van Henrica Steur aan Catharina Steur opgekomen en bij testament door Catharina Steur vermaakt aan Jacoba van Breda, als enigste kleinking van haar broer Arnoldus Steur nagelaten.het vonnis van schepenen van Amsterdam dd 10 maart 1717
in cas d'Appel met de clausule van inhibitieSamuel de Prado, koopman.Jacob de Prado, zoon en geïnstitueerde erfgenaam van wijlen Rachel de Prado alias Rachel Gabaij Pharo, in haar leven weduwe van Isaacq de Prado; en Isaacq de Prado; Juda Vega de Prado, beiden zonen en eenige erfgenamen van wijlen Joseph de Prado, zoon die insgelijks en geïnstitueerde erfgenaam was van Rachel de Prado met als executeurs van het testament van Jacob en Isaacq de PradoHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 27 november 1717, betreffende de erfenis van Rachel de Prado
in cas d'Appel met de clausule van InhibitieAdrianus Geervliet, bouwman te numansdorpLeendert Claasz Schenk, als vader van en voogd over zijn zoon Willem Schenkhet vonnis van de hogevierschaar der landen van Strijen dd 10 maart 1722
in cas d'Appel met de clausule van InhibitieDaniel Montangie als executeur van het testament van Abraham van der Heijden, samen met Maria de Trie, laatst weduwe van wijlen Abraham van der Heijden en medevoogd over haar kinderen samen met Francois Halewijn.Willem van der Lindenhet vonnis van de schepenen van Leiden dd 2 april 1722 betreffende een som gelds + interest en kosten
in cas d'Appel met de clausule van inhibitieMarinus Leendertse de Witte te Nieuw-Dreischor in 's Heer JanslandJannetje Mars van der Walle en haar vader Marinus van der Walle te Nieuwerkerk in DuivelandHet vonnis van de Schepenen van Dreischor dd 10 julij 1722, betreffende het huwelijk van de suppliant met de tegenparij in facie Ecclesiae
in cas d'Appel met de clausule van inhibitie en edicte.Jasper Petit, burger in de stad Dordrecht, getrouwd met Anna Ariense Kop, en ook Sara Ariense Kop, weduwe van Evert de Hoog te Dordrecht. Kinderen van wijlen Arien Pieterse Kop en Ariaentje Cornelisse van de Griend, in hun leven echtelieden, te samen naaste vrienden en erfgenamen ab intestata van wijlen Pleun Cornelisse van de Griend, overleden in Januarij 1714 te 's-GravendeelJan Cornelis van de Grient te Prinsland; Arie en Hendrik Cornelisse van de Grient, de nagelatenkinderen van Cornelis Janse van de Griend, cum suis wonende te Rijsoort en PuttershoekDe twee vonissen van de schepenen van 's-Gravendeel en Leerambacht dd 4 maart 1717
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en ReliefRogier Bernard als procuratie hebben van Daniel Hurgronje.Jacob Salm, gewezen schipper op Oost Indievonnis dd 16 julij 1717 van de schepenen van Amsterdam
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relief.BenjaminDutrij, koopman te Amsterdam, als reder en eigenaar van het schip "De Jonge Denijs"Gerrrit Jacobse Brouwer, Schipper van hetzelfde schip; En Nicolaas en Hendrick van Hoorn; Arnoldus Dix en Pieter Schuurman.Het vonnis van de commissarissen van de Zee-Zaecken van Amsterdam dd 3 september 1715 en de schepenen van Amsterdam dd 26 juni 1717, betreffende een contract dd 19 november 1714
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relief.Roger Bernard als procuratie hebbende van Daniel HurgronjeJacob Salm, gewezen schipper op Oost Indievonnis dd 16 julij 1717 van de schepenen van de stad Amsterdam
In cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en RelieffMr. Jan Santijn (Santeyn) en Mr. Samuel Santijn als fideicommissaire erfgenamen van hun broer Gillis SantijnAgatha Huijdekoper, weduwe en geinstitueerde erfgenaam van de voornoemde Gillis Santijn.Het vonnis van het gerecht van Amsterdam dd 13 november 1723
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en RelieffJohanna de Herde, gesepareerde huisvrouw van Johannes Goutswaart, te DirkslandJohannes Goutswaart, te DirkslandHet vonnis van Baljuw en Leenmannen van Dirksland dd 1 juli 1724, betreffende over de Alimentatie van 300 gulden 's jaars, sinds 9 augustus 1721, ieder kwart jaar te betalen
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Theodorus Velthuijsen te AmsterdamServaas van den DaasHet vonnis van de Schout en Schepenen van Sloten dd 25 augustii 1717
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Jan Ficher, schipper op de schepen de "John" en "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het Arrest van de "John en William" met een lading Kolen
In cas d'Appel met de clausule van Inhibitie.Jan Russeplucker, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie, wonend in EnkhuizenMeenoutje Popmanshet vonnis van de Schepenen van Enkhuizen dd 2 april 1722
in cas d'appel met de clausule van ReliefDirk van Tietsen en Hendrik Schroder, kooplieden te AmsterdamAldert Schrijver en Lasby en Nieuwgaart, kooplieden te Amsterdam, zichzelf noemenden Reders en Eigenaars van het schip "De St. Anna"het vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 11 mei 1717
in cas d'Appel met de clausule van ReliefMaria Heijnsbeeck, weduwe en boedelhoudster van wijlen Cornelis Donker (Douker) te Rotterdam.Dirk Fiool te Rotterdam en de descendenten van wijlen Jacob de Langehet vonnis van de rechtbank van Rotterdam dd 1 oktober 1722, betreffende de vrije uitgang in de heining van de suppliante op de noordzijde van de Kipstraat.
in cas d'Appel met de clausule van RelieffCatharina Olij, weduwe van wijlen Josias Los in zijn leven Raad en Oud-burgemeester van Medemblik.Maarten Levendig , tegenwoordig ontvanger van de gemeenelandse middelen in de stad MedemblikDe uitspraak van de Schepenen van Medemblik dd 9 maart 1717.
in cas d'Appel met de clausule van RelieffJan van Paerling; Hendrik Verrijn en zijn zoon Paulus; Nicolaes Blaupot en Isacq Surire.Christoff Le Seelon (Sellon)de uitspraak van de kamer van Assurantiën van Amsterdam dd 20 november 1717, betreffende een schadevergoeding van 4800 gulden.
in cas d'Appel met de clausule van relieffLambertus van Rhijn, te Weesp, mede-erfgenaam ab intestato van zijn moeder Weijntje Lammers Fockers en van zijn zus Judith van RhijnSibilla van Rhijn, zus van de suppliant, meerderjarige dochter en mede-erfgenaam ab intestato van haar moeder en zusterhet vonnis van de schepenen te Weesp dd 17 oktober 1724
in cas d'Appel met de clausule van RelieffJan David Roth, koopman in MainzJohan Schult, die 13 stukken Rijn Wijn ontvangen had van Andries Ammeland, in Amsterdam had opgeslagen, zonder dat de suppliant daarvoor heeft voldoening gekregenhet vonnis van de schepenen van Amsterdam (Arrest op 16 october 1724)(het van nul waarde verklaren op 10 november 1724) dd 14 december 1724 waardoor de suppliant zich ten uiterste bezwaard voelt
in cas d'Appel met de clausule van Relieff en EdicteBenjamin Crommelin, luitenant Kolonel kapitein van de Blauwe Gardes te voet, in dienst van dit landPierre Simond, koopman te Londen (Engeland) ofwel Isak (Isaack) (Isack) van Eijs koopman te Amsterdam, die last en procuratie heeft van Pierre Simondhet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 27 april 1724 (7244 gulden, 6 stuivers)
in cas d'Appel met de clausule van Relieff.Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van ZellerPieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van MarkenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.
In cas d'Appel met de clausule van relieff.Levinus Weezepoel te Saamslagh in naam van zijn vrouw Jacomina Cloosterman, dochter van wijlen Tanneke Poppe, die een zuster is van Cornelis Poppe, vader van Gabriel Poppe, in huwelijk verwekt bij Tanneke Lucas en als zodanig voor de helft erfgenaam ab intestato van Gabriel Poppe, mitsgaders Adriaan Jansz Kube in huwelijk hebbende Huijbregje Laurens van Kaasgat, waarvan de moeder is geweest Dingetie Gabriels Poppe, zijnde een zuster van Cornelis Poppe.Guilliaam van den Eelde (nomine uxoris) als gehuwd met Tanneke LucasHet vonnis van de schepenen te Middelburg dd (9 juli 1725) betreffende de erfenis van haar zoon Gabriel Poppe
in cas d'Appel met de clausule van ReliffGerard van Putten; Lodewijck van Zeller; Everhard van Hussen en Jan van Hussen en Michiel Oudaan allen kooplieden te RotterdamJacques van den Kerkhoven, koopman te RotterdamHet vonnis van de commissarissen van Zeezaken, Assuratién en Averijen te Rotterdam dd 29 april 1724
in cas d'Appel met de clausules van relieff en inhibitieAlbert de Coninck, broodbakker te EdamGeertje Carsius, weduwe van wijlen Coninck Albertsde uitspraak van de schepenen van Monnickendam dd 21-april 1725. de rechtbank vordert dat er van alle boekenetc. van de erfenis van de Coninck AAlberts en het aangebrachte door de tegenpartij inventaris gemaakt wordt en onder ede bevestigd wordt
in cas d'Appel met de clausulevan Inhibitie en Relief.Hendrik van Thiel, koopman te RotterdamCornelis Vos en Jan Adam Smit als last en procuratie hebbende van Aeltje de Bucq, weduwe en Boedelhoudster van wijlen Adriaan Vos, q.q., gehuwd met Arent van MaalsteedeHet vonnis van de schepenen te Rotterdam dd november 1717, vervolg op de uitspraak dd 15 januarij 1717, betreffende de werf met zijn opstal en loods, staande en gelegen op de Pottenbakkerssteeg op de hoek van de Scheepmakershaven.
in cas relief d'AppelHendrik Grel, koopman en pontgaarder te RotterdamMathijs van Harwaerden, Raad en Regerend Schepen; en Pieter Verniers, Secretaris van de Burgemeesteren.Het appoinctment van de vierschaar te Weesp, betreffende de curateurs van de boedel van Dirk Visser dd 28 september 1717
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in