Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
495 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 495 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1.Theodorus van Allen, Schepen en Raad; 2.Egidius Johan Govaarts; 3.Cornelis Keuvel, oud-schepen en raad; 4.Jacobus Marinissen, schepen;5. Adriaan Ferleman, oud-schepen; Johan Louis Verelst, raad; François Nebbens, oud-schepen en raad; Marinus Duvelaar, raad en pensionaris; Jacobus Exrik, raad; en Bartholomeus Wisse,burger en ingezetene van Veere.De directeuren van de Compagnie van Commercie der stad MiddelburgHet gebrek aan Actie door de tegenpartij, die voor de supplianten verborgen hadden dat er maar 4 heren geïnteresseerd waren in de Compagnie. De supplianten eisen een schadeloosstelling.29-05-1721
Aart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespde getuigenis der waarheid11-12-1719
Aart Willemse van de ZandeJuriaan Heuvenaar, koornbrandewijnbrander te Weespcommissie op heren commissarissen11-12-1719
Abel Nieuwinkel, meester schoenmaker in Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht als borgt en Principaal van Michiel van Lammetsum te VoorschotenDe suppliant had 5000 g +3400 g + 1600 g + 1100 g + 300 g =11.400 g geleend tegen 4 á 5 % rente14-12-1725
Abel Nieuwinkel, meester schoenmaker te Den HaagAnna Maria van Ringh te Utrecht Als borg en principaal van Michiel van Lommetsum te Voorschoten5000 + 3400 + 1600 + 1100 + 300 = 11.400 gulden die tegenpartij had geleend aan suppliant tegen 4-5 % rente 'sjaars.14-12-1725
Abraham Biben, koopman te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Burgemeesteren, Schepenen, en Raden van de stad Wesel, in qualiteit als Regent en Opsiender van het Armenweeshuis van de stad WeselGerrit van Ruster, suppoost van de weeskamer van de stad Amsterdam; en Jan Diederik van Wendelen, zeggende getrouwd te zijn met, en nog procuratie te hebben van Margareta Weijaard moeije van Vaderszijde, erfgenaam ab intestato van Jan Weijaardhet vonnis van de vierschaar van Amsterdam dd 19 julij 1720, betreffende de erfenis van Maria Isaaksz, op dat moment getrouwd met Pieter Beekman, enige en algehele erfgenaam, en Jan Weijaard, de zoon van haar vooroverleden dochter uit een vorig huwelijk, die te Wesel had gewoond.18-09-1720
Abraham Biber Koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van Burgemeester en Schepenen der stad Wesel, als regenten van het ArmenweeshuisGerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap van Jan Weijnard, die sinds 19 jaar uit het weeshuis is verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dopod van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekmanhet afstaan door gerrit van Ruster van de effecten ter waarde van 8000 gulden en nog een bedrag van 200 gulden uit de nalatenschap van Maria Izaaks, aan het armen weeshuis17-01-1721
Abraham Dijkman te AmsterdamGeertrui van HeemsteeHet vonnis van de schepenen der stad amsterdam dd 5/6 september 1770 betreffende een onwettig kind van de tegenpartij en de Aliementatiegelden sinds 03-02-176327-09-1770
Adriaan Bout, burger en inwoner der stad Dordrecht, die enige jaren het leger van Keur Paltz, heeft betaald, in dienst van de staat en kroon van Engeland.De gemachtigde van zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid van de Paltz,en de officieren van de troepen van de Keurvorst van PaltzHet verbieden aan de tegenparij om de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van de troepen van de Keurvorst van Paltz, die de tegenparij voor een andere rechter dan die van het Hof van Holland zou willen brengen08-03-1721
Adriaan Braats en Sebastiaan Braats, kooplieden te Dordrecht, die een Hypotheek hebben verleend op een zeker tuin en huis daarop staande cum annexis, staande in Zwijndrecht Buitendijks en op zoutketen bij de haven Roosenburg, toebehoord hebbende aan Arent Sonnemans te DordrechtMaria Sonnemans, de zuster van Arent SonnemansDe schout , schepenen en de secretaris van Zwijndrecht hadden de tuin genaast op 8 mei 1723 op verzoek van de tegenpartij18-05-1723
Adriaan Hanneman, apotheker in Den Haag, gehuwd met Catharina Goris; Bernardina Goris; Jan Goris; Theresia Goris en Theodorus Goris; allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Mr. Albert Goris, in zijn leven advokaat en Maria RijkswijnsMr. Andries Hofflant (Hoflant) als geinstitueerde erfgenaam van Elisabeth van Germees.De zaken, die Elisabeth Germees uit de boedel van haar vader genomen heeft, en die zij aan de supplianten moet teruggeven.22-10-1717
Adriaan Leeuwenhoek, notaris en rentmeester te Delft, Die aangewezen is als executeur van het testament van Francois van der Hoeven, rentmeester te Delft.Antonis de Man en Laurens van Bleiswijk als executeurs van het testament van Francois van der Hoeven, in zijn leven rentmeester te Delftvonnis van de Schepenen van Delft dd 2 october 172326-10-1723
Adriaan Merckman van Sittert, koopman te AmsterdamOtto SobbeHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 5 december 1721.12-01-1722
Adriaan Slingsbij, koopman in lakenen, wonend te HeusdenH. van Zomeren (Someren), Heer te Aalst en Kapitein van een Compagnie Guardes ten dienste dezer landenbetaling van een schuld van 318 gulden 9 stuivers en 12 penningen voor de koop van laken en karsaaien.13-01-1721
Adriaan van den Bergh (Berg) te SchiedamElisabeth Westermans, klopzuster te Schiedamhet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 20 junij 1722 betreffende 602 gulden, 10 stuivers, 14 penningen plu kosten en interest06-07-1722
Adriaan van Dentere, wonend in Wijhe in Overijssel, enig en universele erfgenaam van Willem van Denteren,in zijn leven wonend in Den Haag.Jacob van Hattum, Notaris in Den HaagRekening, bewijs, en reliqua van het overlijden, de boedel, van Willem van Dinteren (boedelbeschrijving dd 28 december1715 die opgenomen is in het testament dd 9 maart 1716, verleden voor notaris Jacob van Hattum02-06-1724
Adriaan Wattelijn te RijsselAdrianus van Dalen; Joachim Timmermans en Aarnout Biebuijk wonend te Kortrijk en GentDe uitspraak van de Raad van Staaten der Vereenigde Nederlanden dd 12 october 1719 betreffende 7159 gulden 16 stuivers en 9 penningen, met de interest van dien @ 4 % 's jaars a tempore litis motae onder verrekening van 668 gulden wegens verkochte, bedorven broden.09-02-1720
Adriaen (Adrian) Coenen, Huijbrecht Verkerk Christiaan Aerts, wonend te Breda, zijnde naaste vrienden en erfgenamen ab intestato van Petronella Vlock, in haar leven Kloppe, zo genaamde geestelijke kwezel (vrouw die een gelofte van kuisheid heeft gedaan, maar niet tot een Orde behoort) te GeertruidenbergAdriaen Meijers (Meijer), waar de 5 haringen uithangen te Bredabetreft het testament voor notaris Jacob Rijckevorsel te Breda dd 03-07-1716, dat alle voormalige erfgenamen uitsluit en Adriaen Meijers benoemt tot Universeel erfgenaam.15-02-1717
Adrian van Santen als testamentaire voogd over de kindskinderen en erfgenamen onder beneficie van Inventaris van wijlen hun grootmoeder Maria Martijn in haar leven huisvrouw van Adriaan van Santen, mitsgaders Mr. Nicolaas Mulder, advocaat voor dit Hofn.v.t.De verkoop op 16 januarij 1721 van een huis en erf, op de Nieuwe Doelen, aan Hendrik Vermeulen, koopman in wijnen, staande en gelegen aan de noordzijde van de Papestraat alhier in Amsterdam, van ouds genaamd "Den Helm" met het achterhuis uitkomende met een poort in de Molstraat28-01-1721
Adriana Corff, weduwe van wijlen Costerman; Hendrik Verstoole, gehuwd met Hendrina Corff (Corf); Abraham Corf (Corff), mitsgaders Hendrik Vertoole en Abraham Corff als voogden over de minderjarige kinderen van Pieter van Armel in huwelijk verwekt aan Clara Corff, tesamen kinderen en erfgenamen onder Beneficie van Inventaris van wijlen Pieter Corff.Gerbrand Corff, Matthijs Snoek en Richardus Ouwens als gestelde curateurs onsolvente boedel van Matthijs van Sprang en Clara Corff wonend te Gorcum en de erfgenamen van Elisabeth Corff, gehuwd met Dominee Du Bois.Het Inventaris, gemaakt door Wouter Corff als gestelde voogd over de Supplianten tegen de rekening van de erfgenamen van Wouter Corff voor de schepenen van Rotterdam op 6 mei 1704, Mr. Gerbrand Corff, zoon en erfgenaam van Isacq Corff, in zijn leven oud-schepen van Rotterdam18-03-1717
Adriana Eleonora van Teijlingen, weduwe en boedelhoudster van wijlen Adriaan Studler van Zurck, in zijn leven Heer van Bergen in Kennemerland en Tochtersse van dezelfde HeerlijkheidDiderik Ramp, Heer van Cabaun en zijn zonen Gijsbertken Ramp en Cornelis Ramp Eigenaar van de woning genaamd "Rampenbosch"De tegenparij hebben in de wildernis van de Suppliant omgewaaide bomen geveld en het hout daarvan verkocht29-10-1717
Adrianus Bane, koopman te Sommelsdijk in Zeeland en Cornelia Alebeecq, meerderjarige dochter te SommelsdijkJohan Hennequin te RotterdamEen conflikt over de betaling en de oplevering van een huis op de Kaeij van dit land, toenmaal (1715) bewoond door Sarel Gerritse van den Hoeck en zijn weduwe23-07-1717
Adrianus Geervliet, bouwman te numansdorpLeendert Claasz Schenk, als vader van en voogd over zijn zoon Willem Schenkhet vonnis van de hogevierschaar der landen van Strijen dd 10 maart 172231-03-1722
Adrianus van de Leus, medicinae doctor, wonend te Zevenbergen, erfgenaam onder beneficie van inventaris van wijlen zijn halfzus Digna van Kuijk, huisvrouw van Hendrik van der Heijde.Hendrik van der Heijde, weduwnaar van Digna van Kuijk, in haar leven een zuster van halve bedde van de suppliantDe uitspraak van het gerecht te Zevenbergen dd 15 april 1775 inzake de nalatenschap van Digna van Kuijk24-07-1775
Adrianus van Kruijskercken, bedienaar des Goddelijcken Woorts te BleskinsgraveJohannes Janssonius, predikant.De tegenpartij heeft in dit jaar te Dordrecht de Supplant beledigd en belasterd01-06-1717
Aelbert Hijndrik (Henderick) de Sallengre, wonend in Den HaagPieter Obdam, bouwman onder de jurisdictie van WassenaarDe sentie van de schepenen van Wassenaar en Zuidwijck (dd 12 mei 1717) betreffende de koop van een paard21-05-1717
Agatha Amelia Mortier, en Cornelis Mortier, meerderjarige kinderen, en David Mortier en Gerard Valk, testamentaire voogden over de minderjarige kinderen va Amelia 's Gravesande in haar leven weduwe van wijlen Pieter Mortier, allen wonend te AmsterdamMr. Cornelis 's Gravesande, advocaat te Delft en Mr. Maarten 's Gravesande, Raad en Schepen te Delft, mitsgaders Petrus Cocquis, gehuwd met Sara 's Gravesande, medicinae doctorDe erfenis en de uitvoering van het testament van Amelia 's Gravesande d.d. 21 october 171418-06-1720
Agatha Huijdecooper, weduwe en erfgename van wijlen Gilles Sautin (Sautijn), wonende te AmsterdamJan Sautin; Samuel Sautin (Sautijn)Het Appointement om te wisselen van stukken en inventaris zoals bij de Apostil van dit Hof op 22 augustus 169601-02-1721
Albert de Coninck, broodbakker te EdamGeertje Carsius, weduwe van wijlen Coninck Albertsde uitspraak van de schepenen van Monnickendam dd 21-april 1725. de rechtbank vordert dat er van alle boekenetc. van de erfenis van de Coninck AAlberts en het aangebrachte door de tegenpartij inventaris gemaakt wordt en onder ede bevestigd wordt05-06-1725
Albertus Ockersz, koopman te amsterdam; en Gerrit Beekman, procureur voor de Raad van State der Verenigde Nederlanden als voogden over de minderjarige dochter Catharina Barbara BeekmanCornelis de RuijterEen trouwbelofte aan de Tegenpartij aan Catharina Barbara Beekman.12-10-1725
Albregt Nicolaas baron van Aarssen Beijeren, Ambachtsheer van de dorpen en de lande van VosholIzaac van Schinne, Baljuw, alsmede de nieuwe en oude Welgeboren mannen van VosholDe exercitie van de middelbare en lage jurisdictie binnen de dorpen en lande van Voshol en de aanstelling van een Schout of Regent te accepteren en over de permissie om viool te spelen in de herbergen en kramen in te richten op de kermis te Voshol06-04-1770
Alexander Di Assatour, Armenisch koopman te AmsterdamMarten Gregory, koopman te Amsterdam, heeft 2 balen Ardasse zijde van de suppliant, en de suppliant heeft enige voorschotten daarop gedaan.De uitspraak van de Schepenen van Amsterdam dd 16-12-1716, betreffende het bedrag dat de Suppliant nog moet betalen12-02-1717
Alida Pauw, weduwe van wijlen Anthony Gunter van Kinschot, in zijn leven griffier van dit Hof, cum suis: Mr. Gaspar van kinschot, Raad en Rentmeester Generaal van de grafelijkheids domeinen van Noord-Holland en als last en procuratie hebbende van Arent Jan Vijgh tot de Snor gedeputeerde staten van het quartier van Nimmegen, als gehuwd met Anna Adriana van Ommeren mitsgadersw Johan Mauritsz van Pabst, Heer te Bingerden, geheime regeringsraad van zijne Koninklijke Majesteit van Pruyssen alsmede van Johan Le Cavalier, kapitein in dienst van Dit Land, gehuwd met Maria van Ommeren etc. etc. etc.Abiguel Fagel, weduwe van Reinier Pauw, de zoon van Hendrick Pauw, Heer van Schalckwijck en Adriana JonckheijnsStaat en Inventaris van de erfenis die Hendrick Pauw van zijn Moeder Adriana Jonckheins (Testament 19-12-1653) heeft geerfd en devolveert naar zijn zoon Reinier Pauw, rekening houdend met het fideicommissie07-12-1724
Alida Roermont, weduwe van wijlen Isaacq Daems, wonend alhier in Den HaagMattheus Snoecktwee sommen van respectivelijk 8800 @ 3% 's jaars en 10360 @ 3% 's jaars in te gaan op 14 juli 1709 en 26 augustus 1709. De tegenpartij weigert te betalen28-06-1725
Amarant D'Aumale D'Haucour cum suis en Carel Duco, graaf van Aumale als erfgenaam van zijn broer Jacob D'Aumale in zijn leven markies van HaucourDe crediteuren van de boedel van de gravin van Lagnasco, of degenen die pretenderen (voorwenden) de crediteuren te zijn.De ongeasieneerde fideicommissaire goederen, mitsgaders het huis en erf op de hoek van het Buitenhof30-04-1721
Amarante D'aumale D'Haucour voor haar zelf en namens Carel Duco Graaf van Aumale en erfgename onder benificie van inventaris van Maria, Gravin van Noyelles in haar leven getrouwd geweest met Robbert Taparel, Graaf van Lagnasco en erfgename van Sophia Charlotte D'aumal, Gravin van Noyelles.n.v.t.de verkoop aan Gerard Kuijcken, koopman te Amsterdam, van twee huizen en erven staande en gelegen op de Cingel naast de "Witte Molen", in 1714 betaald met een "schepenkennis" op naam van Christiaan van der Poel, die verder niet bekend is bij supplianten08-04-1721
Andries Holm (Holen), wonend in West-Zanen in de CrabbelbuurtHendrik NN, vulgo Heijn Baes, de buurman van de SuppliantHet gebruik van het Slootje, tussen zijn erf en dat van de Tegenpartij.21-09-1717
Andries Houthuijsen te Amsterdam, weduwnaar van Magteld van GrotenhuijsThaddeus de Jongh; Jan van Houten; Gerrit Heijnck; Herman Wiggelaar; executeurs van het testament (en voogden over het minderjarige kind) van Magteld van Grotenhuijs, in haar leven huisvrouw van de suppliantHet vonnis dat de schepenen van Amsterdam velden op 23 december 1718.30-01-1719
Andries Oortman, wonend te Utrecht, gehuwd met Catharina Linnick, hiervoor weduwe van Abraham Hoorns, en voogd over het minderjarige kindDaniel Romans, wonende te Asperen en desnoods zijn huisvrouw.1799 gulden en 3 stuivers over leveranties van allerhande stoffen (12 mei 1714) en 4 % rente en 336 gulden en 1 1/2 stuiver.18-03-1717
Andriess Hofflant, advokaat voor het Hof van Justitie, als erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Elisabet van Germees, die weer erfgenaam was van haar broer Caerel van GermeesGeertje Bosne en Jacobus van Uffelen nomine uxoris als erfgenamen van Pieter Janse Swanefelt500 gulden met rente en kosten, die Caerel van Germees aan Pieter Jan te Honselaarsdijk te leen gegeven had @ 5 % 's jaars op 1 mei 1704. 400 gulden als erfgenaam van zijn vrouw Elisabeth Germees (16-7-1717)31-10-1724
Anna Catharina de la Chambre Chateignerault, weduwe van wijlen Willem Albert van Klenk, in gemeenschap van goederen gehuwd met Willem Albert van Klenk, zoon en medeerfgenaam van wijlen Coenraed van Klenk in zijn leven President Schepen en Raad der stad Amsterdam (overleden op 26 october 1691)Hugo du Bois en Adriaan Boon nomine uxoris, erfgenamen van wijlen Jan Danen, postmeester te Rotterdam, die een obligatie heeft geschreven op 25 april 1661, onder de secretaris van Rotterdam, Timmers1200 gulden bankgeld, met de interest,een erfenisquestie bij de dood van Judith van Son (overleden op 13 juli 1709) weduwe en boedelhoudster van Coenraed van Klenk, laatst huisvrouw van Willem Teckman, burgemeester te Amersfoort. Er is een obligatie vermist van Jan Danen, postmeester te Rotterdam14-12-1719
Anna d3e Herder, weduwe en geinstitueerde erfgenaam van wijlen Adrianus Cruijskerken, in zijn leven predikant te BleskensgraafDe Dijkgraaf en de gezworenen van de polder "De Galathee" onder Ooltgensplaat in het eiland van overflakkeeDe interesten van het kapitaal van 400 gulden,6 stuivers en 9 penningen @ 5 % 's jaars sedert 1 Februarij 171908-09-1723
Anna Elisabeth van Asperen, weduwe van wijlen Jacob de Roij, wonend alhier in Den Haag, moeder en voogdesse van haar minderjarige zoon Jacob de Roij.Caat la Ros, een infaam vrouwspersoonhet kind dat tegenpartij zegt dat zij van der suppliante zoon zou hebben gekregen.18-11-1718
Anna Geertruijd Croes als de behoeftige weduwe van Joannes Croe, wonend alhier in Den Haag, zuster van Abraham Croes te Maastricht en Isak Croes te UtrechtKlara (Clara) Baselier, weduwe van des suppliantes oom paternel te Amsterdam kinderloos overleden te Amsterdam. overledenDe erfenis van Isak Croes, oom paternel van de suppliante, waarvan de suppliante 1/3 deel opeist.24-11-1722
Anna Kerkwijck, weduwe en boedelhoudster van wijlen Andries ZalêDe predikant, ouderlingen en diakonen van de Remonstrantse gemeente te NieuwpoortHet vonnis van de schepenen der stad Nieuwpoort dd 23 februari 1720, betreffende een brief van 375 gulden staande bij of op Rotterdam11-03-1720
Anna Pieters de Ruijter, weduwe van wijlen Willem Schoondorp mede-erfgenaam van haar man; Jan Leustink; Everard de Burlet en Barend Wijland als voogden over Anna Schoondorp en Jan Schoondorp, mede-erfgenamen van Willem Schoondorp voornoemd, in een eerder huwelijk verwekt: samen erfgenamen onder beneficie van inventaris van Willem Schoondorp, gewoond hebbende te Amsterdam-Verkoop van een Huis en Erf te Amsterdam, staande in Binnenamstel tussen de Prinsegracht en de Amstelkerkstraat getekend met NI aan Clara Danckert, weduwe van wijlen Egidius van den Hove; en nog een huis naast het vorige, getekend NII aan Albertus Homoet; en nog een derde huis naast Ni en NII: NIII aan Dankert van Velsen en Jan Carel Balde, executeurs van de boedel van Isaacq Balde15-01-1717
Anna Turnhout, erfgename van wijlen Johan van Hardevelt, in zijn leven kamerbewaarder van de Edel Mogende Heren Staten van UtrechtAbraham de Bruijne, thans kiesheer en Weesmeester der stad Middelburgh, een broer van Catharina de Bruijne, die getrouwd was met Frederick Gelskerkeeen obligatie van 599 gulden en 10 stuivers en een van 400 gulden@ 5 % 'sjaars, die Catharina de Bruijne sinds 15-02-1701 niet betaald heeft + kosten20-01-1719
Anthonij Isaacq CassaJohan van Nijeveen, als commissaris van het Generaliteits Klein Zegelde uitvoering van het contract dat de Suppliant met de Tegenpartij had afgesloten29-10-1717
Anthonij van Borrendam, notaris te Zierikzee,als last en procuraratie hebbende van Gerrit Toonissen Danser, als in huwelijk hebbende Huijgje Lievense Kiet en van IJman Lievense Kiet, mede wonende te Zierikzee, erfgenamen van Lieven Ariense KietCornelis Dirkse PaterDe tegenpartij heeft een gepretendeerde vordering op de principaal van de suppliant06-05-1724
Antonij Abraens (Abraans), kerk ter griffie van dit Hof, als medeerfgenaam met Justinus Abraens, zijn broer die thans in Oost Indië verblijft, van wijlen Adriana Copal, hun moeder die met haar broers Antonij Copal en Francois Copal naar Oost Indië is gegaanPhilips de la Riviere, als executeur van het testament van Antonij Copal en zijn erfgenamen.De boedel en nalatenschap van Antonij Copa inclusief die van Adriana Copal l03-11-1717
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in